BH 1993.1.32 Nyilvánvalóan alaptalan az a bírósági jogkörben okozott kár megtérítése iránti igény, amely jogerős ítélet tartalmát jelöli meg a kereseti kérelem alapjaként [Ptk. 349. § (1) és (3) bek., 1972. évi IV. tv. 5. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. i) pont, 229. § (1) bek.].

A felperes a keresetlevélben előadta, hogy az öröklési szerződés és a végrendelet érvénytelenségét megállapító, valamint az öröklésre érdemtelenség megállapítására irányuló keresetet elutasító, továbbá a perújításban eljárt bírák (bíróságok) a jogszabályok helytelen alkalmazásával törvénysértést követtek el, és ennek következménye a kereseteinek elutasítása, illetve a perújítási eljárás eredménytelensége. A törvénysértő ítéletek következtében 50 000 forint bírósági jogkörben okozott kára keletkezett, s ennek megtérítésére kérte az alperesek - az ügyekben eljárt bírák és bíróságok - egyetemleges kötelezését.

Az elsőfokú bíróság a felperes keresetlevelét idézés kibocsátása nélkül elutasította. Végzésének indokolásában kifejtette, hogy a jogerős ítélethez fűződő anyagi jogerő [Pp. 229. §-ának (1) bekezdés] következményeként a felperes és a testvérei között felmerült jogvitát az ítéletek véglegesen elbírálták, a peresített jogviszony alapján a feleket megillető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket végérvényesen meghatározták. A jogerős ítéletben foglalt döntés a felekre, továbbá más bíróságokra és más hatóságokra egyaránt irányadó; a felek az ítéletben elbírált jogot többé vitássá nem tehetik, a bíróságok és más hatóságok pedig a jogerős ítélet alapulvételére kötelesek.

A jogerős ítélet megváltoztatására csak perújítás vagy törvényességi óvás eredményeként kerülhet sor; a felperes perújítási kérelmét a bíróság elutasította, törvényességi óvás emelésére irányuló kérelmet pedig nem terjesztett elő. Mindezekre tekintettel a felperesnek a Ptk. 349. §-ának (1) és (3) bekezdésére alapított, bírósági jogkörben okozott kár megtérítésére irányuló kereseti kérelme nyilvánvalóan alaptalan.

Az elsőfokú bíróság végzése ellen - annak hatályon kívül helyezése és az elsőfokú bíróságnak az eljárás lefolytatására való utasítása végett - a felperes fellebbezett. Álláspontja szerint a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása a Ptk. 349. §-ában biztosított alanyi jogát sérti.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!