31995L0033[1]

A Bizottság 95/33/EK irányelve (1995. július 10.) a takarmányozási célra felhasznált egyes termékekről szóló 82/471/EGK tanácsi irányelv módosításáról

A Bizottság 95/33/EK irányelve

(1995. július 10.)

a takarmányozási célra felhasznált egyes termékekről szóló 82/471/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányával módosított, a takarmányozási célra felhasznált egyes termékekről szóló, 1982. június 30-i 82/471/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 6. cikkére,

mivel a 82/471/EGK irányelv előírja, hogy melléklete tartalmát rendszeresen módosítani kell a tudományos és műszaki ismeretek fejlődésének figyelembevételével;

mivel egy, a mikroorganizmusokból, ebben az esetben baktériumból nyert fehérjetermékek csoportjához tartozó új termék vizsgálata előnyös hatás kimutatását tette lehetővé sertésekben, borjakban és lazacban; mivel ebből következően bizonyos feltételekkel engedélyezni kell e termék takarmányozásában való felhasználását;

mivel termeléstechnológiai okokból módosítani kell az engedélyezett sűrített, folyékony L-lizin minimális koncentrációját;

mivel a takarmányozási tudományos bizottság és az élelmiszerek tudományos bizottsága kiadott egy véleményt a Methylococcus capsulatus (Bath), Alcaligenes acidovorans, Bacillus brevis és Bacillus firmus tenyészetből származó földgázból végrehajtott fermentálási fehérjetermék használatáról;

mivel az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 82/471/EGK irányelv melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1996. június 30-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1995. július 10-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 213., 1982.7.21., 8. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

1. Az 1.1.

"Baktériumok"

csoport az alábbi terméket tartalmazó új termékcsoporttal egészül ki:

"1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Termékcsoport neve | Termék neve | Tápláló alkotórész megjelölése vagy mikroorganizmus azonosítása | Tápanyagkivonat (részletezés, ha van) | Termékösszetétel jellemzői | Állatfajok | Különös rendelkezések |

1.1.2.Földgázon tenyésztett baktériumok | | | | | | |

| 1.1.2.1.Az alábbi tenyészetből származó földgázból fermentálással kapott fehérje termék: Methylococcus capsulatus (Bath), Alcaligenes acidovorans, Bacillus brevis és Bacillus firmus, és az elpusztított sejtek | Methylococcus capsulatus (Bath) NCIMB 11132 törzs Alcaligenes acidovorans NCIMB 12387 törzs Bacillus brevis NCIMB 13288 törzs Bacillus firmus NCIMB 13280 törzs | Földgáz: (körülbelül 91 % metán, 5 % etán, 2 % propán, 0,5 % izobután, 0,5 % n-bután, 1 % más komponensek), ammónia, ásványi sók | Nyersfehérje: min. 65 % | hízósertések 25-től 60 kg-igborjak 80 kg-tóllazac | A termék címkéjén vagy csomagolásán feltüntetendő információk: a "Methylococcus capsulatus (Bath), Alcaligenes acidovorans, Bacillus brevis és Bacillus firmus tenyészetből származó földgázból fermentálással kapott fehérjetermék" névnyersfehérjenyershamunyerszsírnedvességtartalomhasználati utasításokmaximális keverési arány a takarmányadagban:8 % hízósertések8 % borjak19 % lazac (édes víz)33 % lazac (tengervíz) esetébena "ne lélegezze be" szavakAz összetett takarmány címkéjén vagy csomagolásán feltüntetendő információk: a "Földgáz baktériumos fermentálásából származó fehérjetermék" néva takarmányban lévő termék mennyisége" |

2. Az "Aminosavak és sóik" 3. csoportban, a 3.2. "Lizin" csoport 3.2.2. "Sűrített, folyékony L-lizin (bázis)" terméknél az 5. oszlop szövegének helyébe a következő szöveg lép: "L-lizin: min. 50 %".

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995L0033 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995L0033&locale=hu

Tartalomjegyzék