Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31982L0471[1]

A Tanács 82/471/EGK irányelve (1982. június 30.) a takarmányozási célra felhasznált egyes termékekről

A TANÁCS 82/471/EGK IRÁNYELVE

(1982. június 30.)

a takarmányozási célra felhasznált egyes termékekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel az állattenyésztés nagyon fontos helyet foglal el a Közösség mezőgazdaságában, és a kielégítő eredmények nagymértékben függnek a megfelelő és jó minőségű takarmányok használatától;

mivel a takarmányokra vonatkozó szabályozás lényeges a mezőgazdasági termelékenység növekedéséhez;

mivel a fehérjetartalmú takarmányok fogyasztása - az állattenyésztés egyre növekvő szükségletének köszönhetően - folyamatosan emelkedik a Közösségben;

mivel ezt a növekvő keresletet az elmúlt években a kínálat érezhető csökkenése kísérte egyes fehérjetartalmú takarmányok világpiacán;

mivel ez a hiány idézte elő, hogy a takarmányipar kutatásokat végezzen a helyettesítő termékek területén, hogy biztosítsa az ellátás hozzáférhetőségét;

mivel amennyiben ezekre a termékekre vonatkozóan a tagállamokban törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések léteznek, amelyek alapelveiket illetően különbözőek; mivel ebből következik, hogy ezek a rendelkezések közvetlenül érintik a közös piac létrehozását és működését, és ezért azokat össze kell hangolni;

mivel ezeket a helyettesítő termékeket új műszaki eljárásokkal állítják elő, és ezért kívánatos, hogy minden egyes érintett termékcsoportra vonatkozóan előírásokkal szabályozzák a takarmányként vagy takarmány-összetevőként történő forgalomba hozatalukat, illetve szabályozzák, hogy mely egyedi termékeket engedélyezik és milyen felhasználási feltételekkel;

mivel egy új terméknek az érintett csoportok egyikébe való felvétele előtt szükséges megállapítani, hogy az rendelkezik-e a megkövetelt tápértékkel; mivel meg kell állapítani, hogy ezeknek a termékeknek ésszerű használat esetén nincs-e az emberi vagy az állati egészségre, illetve a környezetre káros hatásuk, és az állati termékek sajátosságainak megváltoztatásával nem ártanak-e a fogyasztónak;

mivel az engedélyezéshez megállapított alapvető elvekkel való összhang biztosítása érdekében, bizonyos csoportokhoz tartozó termékekre vonatkozóan a tagállamok hivatalosan összeállítanak egy dokumentációt; mivel az érintett anyagok vizsgálatának megkönnyítése érdekében ezeket a dokumentációkat a Tanács által legkésőbb az ezen irányelv alkalmazásának időpontjáig megállapított közös iránymutatásoknak megfelelően készítik el;

mivel közösségi határozatra várva célszerű, hogy a tagállamoknak megengedjék az azon termékekre vonatkozó nemzeti engedélyek ideiglenes fenntartását, amelyek az irányelvhez tartozó mellékletben jelenleg nem szerepelnek, vagy amelyek olyan különleges termékekre vonatkoznak, amelyek bizonyos esetekben más feltételeknek felelnek meg; mivel mindazonáltal az n-alkánokon tenyésztett "Candida" fajtájú élesztőkből nyert termékekre vonatkozóan az ezen irányelvről szóló értesítéstől számított két éven belül közösségi határozatot hoznak;

mivel a fehérjét nem tartalmazó nitrogénvegyületeket a fehérjére vonatkozó közvetett rendelkezések miatt alá kell vetni ezen irányelv rendelkezéseinek; mivel az e csoport termékeinek használatát ideiglenesen szabályozó, a takarmány-adalékanyagokról szóló, 1970. november 23-i 70/524/EGK tanácsi irányelv ( 4 ) módosítását vonja maga után, tekintettel a mellékleteire;

mivel a kérdéses termékek tápértéke és megbízhatósága nagymértékben függ összetételük jellemzőitől, a felhasználás feltételeitől és az elkészítés folyamatától; mivel ezért lényeges, hogy bizonyos esetekben címkével lássák el a termékeket, hogy megvédjék a felhasználót a csalástól, és lehetővé tegyék számára a termékek optimális felhasználását;

mivel nem célszerű, hogy azokra az érintett termékekre vagy az e termékeket tartalmazó takarmányokra közösségi rendelkezéseket alkalmazzanak, amelyeket harmadik országokba szándékoznak exportálni, mivel ezek az országok általában saját szabályozással rendelkeznek;

mivel annak biztosítása érdekében, hogy ezen irányelv követelményeinek megfeleljenek, amikor ezeket a termékeket vagy az ezeket a termékeket tartalmazó takarmányokat forgalomba hozzák, a tagállamoknak a megfelelő ellenőrző intézkedésekről rendelkezéseket kell hozniuk;

mivel azokat a termékeket vagy az olyan termékeket tartalmazó takarmányokat, amelyek megfelelnek ezeknek a követelményeknek, csak az ezen irányelvben meghatározott forgalmazási korlátozásoknak kell alávetni;

mivel elengedhetetlen egy megfelelő közösségi eljárás ahhoz, hogy alkalmazhatóvá tegyék a melléklet rendelkezéseit és az egyes termékekre vonatkozó dokumentációk benyújtására megállapított iránymutatásokat, és ahol szükséges, a tudományos és műszaki ismeretek fejlődésére figyelemmel rögzítsék az összetétel és a tisztaság kritériumait éppúgy, mint ezen termékek fiziko-kémiai és biológiai tulajdonságait;

mivel tekintettel valamennyi szükséges garancia megadására, az elfogadott közösségi eljárás a Bizottság által létrehozott Takarmányozási Tudományos Bizottság és az Élelmiszerek Tudományos Bizottsága kötelező konzultációját írja elő a melléklet módosításának egyes eseteiben;

mivel a tagállamok számára fenn kell tartani annak lehetőségét, hogy ha az emberi vagy állati egészséget veszélyezteti, ideiglenesen felfüggesszék egy termék felhasználásának engedélyezését, vagy ezzel kapcsolatosan bármilyen rendelkezést módosítsanak;

mivel annak érdekében, hogy a tagállamok ne éljenek vissza ezzel a jogukkal, a melléklet lehetséges módosításairól sürgősségi közösségi eljárásban kell határozni az igazoló dokumentumok alapján;

mivel ezen irányelv végrehajtásának elősegítése érdekében olyan eljárást kell alkalmazni, amely a 70/372/EGK határozat ( 5 ) által létrehozott Takarmányok Állandó Bizottságának keretén belül a tagállamok és a Bizottság között szoros együttműködést hoz létre,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ez az irányelv azokra a termékekre vonatkozik, amelyek közvetlen és közvetett fehérjeforrást jelentenek, amelyeket bizonyos műszaki eljárások segítségével állítanak elő, és takarmányként vagy a takarmányokban kerülnek a Közösségen belül forgalomba.

(2) Ez az irányelv nem érinti az alábbiakra vonatkozó közösségi rendelkezéseket:

a) a takarmányokban található adalékanyagok;

b) a takarmányokban előforduló nemkívánatos anyagok és termékek legmagasabb szintjének rögzítése;

c) az emberi vagy állati tápláléknak szánt termékeken vagy azokban maradó peszticid-szermaradvány legmagasabb szintjének rögzítése;

d) az ----- összetett takarmányok forgalmazása;

e) a takarmányokban található kórokozó mikroorganizmusok;

f) különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok;

g) takarmány-alapanyagok forgalmazása.

(3) Ez az irányelv nem alkalmazandó a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 6 ) hatálya alá tartozó, közvetlen vagy közvetett fehérjeforrásként szolgáló termékekre.

2. cikk

A 70/524/EGK tanácsi irányelv 2. cikkében megállapított fogalommeghatározásokat kell alkalmazni erre az irányelvre.

3. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy a mellékletben felsorolt termékcsoportok egyikéhez tartozó vagy az ilyen termékeket tartalmazó takarmányokat csak akkor hozhatják forgalomba, ha:

a) a kérdéses termék szerepel a mellékletben;

b) az ott megállapított feltételeknek megfelel.

(2) A tagállamok, kísérleti vagy tudományos céllal, az (1) bekezdés rendelkezései alól eltérést állapíthatnak meg, feltéve hogy egy megfelelő hivatalos vizsgálatot hajtottak végre.

(3) A tagállamok előírják, hogy a takarmányozási ágazatban működő egyes létesítmények és közvetítők engedélyezésére és nyilvántartására vonatkozó feltételek és szabályok megállapításáról szóló, 1995. december 22-i 95/69/EK tanácsi irányelv ( 7 ) I.1 a) fejezetében említett termékeket kizárólag azon létesítmények és közvetítők hozhatják forgalomba, amelyek az említett irányelv 2., illetve 3. cikkében megállapított feltételeknek eleget tesznek.

(4) A (3) bekezdést a 95/69/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül kell alkalmazni.

4. cikk

(1) A 3. cikk (1) bekezdésétől eltérően a tagállamok addig az időpontig, amíg a 6. cikknek megfelelő határozatot meghozzák, fenntarthatják:

a) az ezen irányelv alkalmazásának időpontja előtt a területükön belül megadott engedélyeket, amelyek olyan termékekre vonatkoznak, amelyek nincsenek a mellékletben megjelölt termékcsoportok között, kivéve az n-alkánokon kitenyésztett "Candida" fajtájú élesztőkből nyert termékeket;

b) az ezen irányelv értesítése előtt a területükön belül megadott engedélyeket, amelyek egyrészt az n-alkánokon kitenyésztett "Candida" fajtájú élesztőkből nyert termékekre, másrészt azokra, a melléklet 1.2.1. alpontjában felsorolt termékekre vonatkoznak, amelyek az ott megállapítottól eltérő követelményeknek felelnek meg.

(2) A tagállamok megküldik a többi tagállamnak és a Bizottságnak az (1) bekezdésnek megfelelően területükön engedélyezett termékeknek a listáját.

3. In the territory of the former German Democratic Republic, the use in feedingstuffs of protein products obtained from yeast of the Candida genus cultured on n-alkanes shall not be prohibited until 31 December 1991. The Federal Republic of Germany shall ensure that the products in question are not dispatched to other parts of the Community.

5. cikk

(1) Az egynemű és összetett takarmányok címkézésére vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, a tagállamok előírják, hogy a mellékletben felsorolt termékeket csak akkor lehet takarmányként vagy takarmányba kevert adalékanyagként forgalomba hozni, ha minden, a mellékletben megállapított adat szerepel a csomagoláson, a tartályon vagy az azokhoz csatolt címkén.

(2) A tagállamok előírják, hogy az ömlesztve forgalmazott áruknál, az (1) bekezdésben említett adatok egy kísérőokmányon szerepeljenek.

6. cikk

(1) A tudományos vagy műszaki ismeretek fejlődésének eredményeként a melléklethez készített módosításokat a Bizottság fogadja el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket az 13. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A melléklet 1.1. és 1.2. pontjában említett termékek esetében a Bizottság konzultációt folytat a Takarmányozási Tudományos Bizottsággal és az Élelmiszerek Tudományos Bizottságával.

Mindazonáltal a 4. cikk (1) bekezdésében említett n-alkánokon tenyésztett "Candida" fajtájú élesztőkből nyert termékek esetében a Bizottság az ezen irányelvről szóló értesítéstől számított két éven belül álláspontot fogad el a Takarmányozási Tudományos Bizottsággal és az Élelmiszerek Tudományos Bizottságával folytatott konzultáció után.

(2) A melléklet módosításánál a következő elveket veszik figyelembe:

A. Egy termék csak akkor kerülhet be a mellékletbe, ha:

a) rendelkezik állatok számára hasznos tápértékkel, mivel nitrogént vagy fehérjét tartalmaz;

b) ésszerű használat esetén nincs káros hatással az emberi vagy állati egészségre, illetve a környezetre, és az állati termékek sajátosságaiból fakadó megromlásával nem árt a fogyasztónak;

c) a takarmányban ellenőrizhető.

B. Egy terméket törölnek a mellékletből, ha az A. pontban felsorolt feltételek egyikének nem felel meg.

(3) Azokat a kritériumokat, amelyek lehetővé teszik az ezen irányelvben szereplő termékek meghatározását, különösen az összetételre, tisztaságra és a fizikai-kémiai, illetve biológiai tulajdonságokra vonatkozó kritériumokat, a tudományos és műszaki ismeretek figyelembevételével a Bizottság határozhatja meg. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 13. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

7. cikk

(1) Annak biztosítása érdekében, hogy a melléklet 1.1. és 1.2. pontjában említett termékek megfeleljenek a 6. cikk (2) bekezdésében megállapított elveknek, a tagállamok gondoskodnak arról, hogy egy, az alábbi (2) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően elkészített dokumentációt küldjenek hivatalosan a tagállamoknak, a Bizottságnak, és ha konzultációt kérnek, a Bizottság által létrehozott tudományos bizottságok tagjainak.

(2) A Bizottság javaslatára a Tanács az iránymutatásokat, amelyek alapján az (1) bekezdésben említett dokumentációt elkészítik, úgy állapítja meg, hogy ezeket az iránymutatásokat legkésőbb ezen irányelv alkalmazásának időpontjában alkalmazhassák.

Azokat a módosításokat, amelyeket a tudományos vagy műszaki fejlődés eredményeként végeznek ezekben az iránymutatásokban, 13. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően fogadják el.

(3) A tagállamok, a Bizottság és az (1) bekezdésben említett dokumentáció többi címzettje gondoskodik arról, ha egy kérelmező alapos indokkal kéri, hogy azokat az információkat, amelyek felfedése kedvezőtlenül befolyásolja az ipari vagy kereskedelmi tulajdonjogokat, bizalmasan kezeljék.

Az ipari és kereskedelmi titoktartás nem vonatkozik:

- a termék nevére és összetételére, és bármely, a kivonatra és a mikroorganizmusra vonatkozó információra,

- a termék fiziko-kémiai és biológiai tulajdonságaira,

- a farmakológiai, toxikológiai és ökotoxikológiai adatok értelmezésére,

- a takarmányokban található termékek ellenőrzésére használt analitikai módszerekre.

8. cikk

(1) Ha ezen irányelv elfogadása után felmerülő új adatoknak vagy létező adatok újfajta értékelésének köszönhető részletes indokok alapján egy tagállam úgy találja, hogy a mellékletben felsorolt egyik termék vagy annak valamely feltétellel történő felhasználása az emberi vagy állati egészségre veszélyt jelent, még akkor is, ha az a termék megfelel ezen irányelv rendelkezéseinek, a tagállam ideiglenesen felfüggesztheti vagy korlátozhatja területén a szóban forgó rendelkezések alkalmazását. A tagállam erről haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, döntésének megindokolása mellett.

(2) A Bizottság a lehető leghamarabb megvizsgálja az érintett tagállam által megadott okokat és a Takarmányok Állandó Bizottságának keretén belül konzultál a tagállamokkal, majd késedelem nélkül megadja véleményét és megteszi a szükséges intézkedést.

(3) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy ezt az irányelvet módosítani kell az (1) bekezdésben említett nehézségek leküzdéséhez és az emberi vagy állati egészség védelmének biztosításához, erre vonatkozó intézkedéseket fogad el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket az 13. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárással összhangban kell elfogadni. Ebben az esetben az a tagállam, amelyik védintézkedéseket fogadott el, fenntarthatja azokat a módosítások hatálybalépéséig.

9. cikk

Tekintettel a tagállamok közti forgalmazásra, az 5. cikkben említett adatokat legalább a rendeltetési ország egyik hivatalos nyelvén meg kell adni.

10. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelő takarmányokat, a mellékletben felsorolt termékek megjelenését és címkézését illetően, csak az ezen irányelvben előírt forgalmazási korlátozásoknak vetik alá.

11. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy az állati termékeket ennek az irányelvnek az alkalmazásából kifolyólag ne vessék alá semmilyen forgalmazási korlátozásnak.

12. cikk

A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy legalább mintavétel útján, a forgalmazás során hivatalosan ellenőrizzék, hogy a takarmányok ezen irányelv követelményeinek megfelelnek-e.

13. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet ( 8 ) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 9 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

15. cikk

A 70/524/EGK irányelv I. mellékletének K. pontjában és II. mellékletének D. b) pontjában a fehérjét nem tartalmazó nitrogénvegyületekre történő valamennyi hivatkozást el kell hagyni.

16. cikk

Ez az irányelv nem vonatkozik azokra a takarmányokra, amelyeket, amint azt legalább a lényeges információkkal bizonyítják, harmadik országba irányuló exportra szánnak.

17. cikk

A tagállamok az ezen irányelvről szóló értesítéstől számított két éven belül hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

However, the Federal Republic of Germany may until 31 December 1991 derogate from the labelling provisions in Article 5 for feedingstuffs produced in the territory of the former German Democratic Republic.

18. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

1.2.3.4.5.6.7.
Termékcsoport neveTermék neveTápláló alkotórész megjelölése vagy a mikroorganizmus azonosításaTápanyagkivonat
(részletezés, ha van)
Termékösszetétel jellemzőiÁllatfajokKülönös rendelkezések
1. A mikroorganizmusok alábbi csoportjaiból származó fehérjék
1.1.Baktériumok
1.1.1.Metanolon tenyésztett baktériumok1.1.1.1.Metanolon Methylophilus methylotrophus tenyésztésével nyert erjesztett fehérjetermékMethylophilus methylotrophus, NCIB törzs 10 515Metanol– Nyersfehérje: min. 68 %
– Visszaverési index legalább 50
— Sertések
— Borjak
— Baromfi
— Hal
A termék címkéjén vagy csomagolásán feltüntetendő információk:
— a termék neve
— nyersfehérje
— nyershamu
— nyerszsír
— nedvességtartalom
— használati utasítás
— a ne lélegezze be szavak
— 2001. április 1-jétől: engedélyezési szám
Az összetett takarmány címkéjén vagy csomagolásán feltüntetendő információk:
— az összetett takarmányban lévő termék mennyisége
1.1.2.Földgázon tenyésztett baktériumok1.1.2.1.Az alábbi tenyészetből származó földgázból fermentálással kapott fehérje termék: Methylococcus capsulatus (Bath), Alcaligenes acidovorans, Bacillus brevis és Bacillus firmus, és az elpusztított sejtekMethylococcus capsulatus (Bath) NCIMB 11132 törzs
Alcaligenes acidovorans NCIMB 12387 törzs
Bacillus brevis NCIMB 13288 törzs
Bacillus firmus NCIMB 13280 törzs
Földgáz: (körülbelül 91 % metán, 5 % etán, 2 % propán, 0,5 % izobután, 0,5 % n-bután, 1 % más komponensek), ammónia, ásványi sókNyersfehérje: min. 65 %— hízósertések 25-től 60 kg-ig
— borjak 80 kg-tól
— lazac
A termék címkéjén vagy csomagolásán feltüntetendő információk:
— a „Methylococcus capsulatus (Bath), Alcaligenes acidovorans, Bacillus brevis és Bacillus firmus tenyészetből származó földgázból fermentálással kapott fehérjetermék” név
— nyersfehérje
— nyershamu
— nyerszsír
— nedvességtartalom
— használati utasítások
— maximális keverési arány a takarmányadagban:

— 8 % hízósertések
— 8 % borjak
— 19 % lazac (édes víz)
— 33 % lazac (tengervíz) esetében
— a „ne lélegezze be” szavak
— 2001. április 1-jétől: engedélyezési szám

Az összetett takarmány címkéjén vagy csomagolásán feltüntetendő információk:
— a „Földgáz baktériumos fermentálásából származó fehérjetermék” név
— a takarmányban lévő termék mennyisége
1.2.Élesztők
1.2.1. Állati vagy növényi eredetű kivonaton tenyésztett élesztőkMinden élesztő
— amelyet a 3. és 4. oszlopban felsorolt mikroorganizmusokból és kivonatokból nyertek ki
— amelyek sejtjei elpusztultak
Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces carlsbergiensis
Kluyveromyces lactis
Kluyveromyces fragilis
Melasz, lepárlóüzemi hulladék, gabonafélék és keményítőtartalmú termékek, gyümölcslé, búza, savó, tejsav és hidrolizált növényi rostokMinden állatfaj
Candida guilliermondiiMelasz, lepárlóüzemi hulladék, gabonafélék és keményítőtartalmú termékek, gyümölcslé, búza, savó, tejsav és hidrolizált növényi rostokSzárazanyag legalább 16 %Hízósertések
1.2.2.Az 1.2.1. pontban megadottaktól eltérő kivonatokon tenyésztett élesztők
1.3.Algák
1.4.Alsóbbrendű gombák
1.4.1.Fermentálással antibiotikumok termeléséből nyert termékek1.4.1.1.Micélium, penicillin gyártásából származó nedves melléktermék, a Lactobacillus, brevis,plantarun, sake, collenoid és streptococcus lactis segítségével silózott a penicillin inaktiválásához és hőkezeltPenicillium chrysogenum nitrogénvegyület, ATCC 48271Szénhidrátok és hidrolizátumaik különböző forrásaiNyersfehérjében kifejezett nitrogén: minimum 7 %Kérődzők, sertésekA termék címkéjén vagy csomagolásán feltüntetendő információk:
— a „Penicillin gyártásából származó micélium silótakarmány” név
— nyersfehérjében kifejezett nitrogén
— nyershamu
— nedvességtartalom
— állatfajok vagy -kategóriák.
— 2001. április 1-jétől: engedélyezési szám.
Az összetett takarmány címkéjén vagy csomagolásán feltüntetendő információk:
a „Penicillin gyártásából származó micélium silótakarmány” név
2. Fehérjét nem tartalmazó nitrogénvegyületek
2.2.Ammóniumsók2.2.1.Ammóniumlaktát, lactobacillus bulgaricusszal végrehajtott fermentálással előállítottCH3CHOHCOONH4TejsavóNyersfehérjében kifejezett nitrogén: minimum 44 %Kérődzők a kérődzés kezdetétőlA termék címkéjén vagy csomagolásán feltüntetendő információk:
— a „Fermentálásból előállított ammóniumlaktát” név
— nyersfehérjében kifejezett nitrogén
— nyershamu
— nedvességtartalom
— állatfajok vagy -kategóriák
Az összetett takarmány címkéjén vagy csomagolásán feltüntetendő információk:
— a „Fermentálásból előállított ammóniumlaktát” név
— a takarmányban lévő termék mennyisége
— a fehérjét nem tartalmazó nitrogén által biztosított teljes nyersfehérjeszázalék
— a használati utasításban annak a teljes fehérjét nem tartalmazó nitrogénszintnek a jelzése, amelyet nem szabad túllépni az egyes állatfajok vagy -kategóriák napi adagjában
2.2.2.Ammónium-acetát vizes oldatbanCH3COONH4Ammónium-acetát: min. 55 %Kérődzők, a kérődzés kezdetétőlA termék címkéjén vagy csomagolásán feltüntetendő információk:
— az ammónium-acetát szavak
— nitrogén- és nedvességtartalom
— állatfajok vagy -kategóriák
Az összetett takarmány címkéjén vagy csomagolásán feltüntetendő információk:
— az „ammónium-acetát” szavak
— a takarmányban lévő termék mennyisége
— fehérjét nem tartalmazó nitrogén által biztosított teljes nyersfehérjeszázalék
— a használati utasításban annak a teljes fehérjét nem tartalmazó nitrogénszintnek a jelzése, amelyet nem szabad túllépni az egyes állatfajok vagy -kategóriák napi adagjában
2.2.3.Ammónium-szulfát vizes oldatban(NH4)2SO4Ammónium-szulfát: minimum 35 %Kérődzők, a kérődzés kezdetétőlA termék címkéjén vagy csomagolásán feltüntetendő információk:
— az „Ammónium-szulfát” szavak,
— nitrogén- és nedvességtartalom,
— állatfajok,
— fiatal kérődző állatok esetében a napi adagban a keverési arány nem lépheti túl a 0,5 %-ot.
Az összetett takarmány címkéjén vagy csomagolásán feltüntetendő információk:
— az „Ammónium-szulfát” szavak,
— a takarmányban lévő termék mennyisége,
— fehérjét nem tartalmazó nitrogénnel biztosított teljes nyersfehérje%,
— a használati utasításban annak a teljes fehérjét nem tartalmazó nitrogénszintnek a jelzése, amelyet nem szabad túllépni az egyes állatfajok napi adagjában,
— fiatal kérődzők esetében a napi adagban a keverési arány nem lépheti túl a 0,5 %-ot”
2.3.Aminosavak fermentálásával előállított melléktermékek2.3.1.L-glutaminsav előállítása során, a Corynebacterium melassecola erjesztésével nyert összetett folyékony melléktermékekAmmóniumsók és egyéb nitrogénvegyületekSzacharóz, melasz, keményítő termékek és hidrolizátumaikNyersfehérjében kifejezett nitrogén: minimum 48 %
Nedvességtartalom: maximum 28 %
Kérődzők, a kérődzés kezdetétőlA termék címkéjén vagy csomagolásán feltüntetendő információk:
— az „L-glutamin sav előállításából nyert melléktermékek” név a 2.3.1. termék esetében; „L-lizin előállításából nyert melléktermékek” név a 2.3.2. termék esetében
— nyersfehérjében kifejezett nitrogén
— nyershamu
— nedvességtartalom
— állatfajok vagy -kategóriák
— 2001. április 1-jétől: engedélyezési szám
Az összetett takarmány címkéjén vagy csomagolásán feltüntetendő információk:
— a fehérjét nem tartalmazó nitrogén által biztosított teljes nyersfehérjeszázalék
— a használati utasításban annak a teljes fehérjét nem tartalmazó nitrogénszintnek a jelzése, amelyet nem szabad túllépni az egyes állatfajok vagy -kategóriák napi adagjában
2.3.2.Brevibacterium lactofermentummal végrehajtott fermentálással L-lizin-monohidro-klorid előállításából származó összetett folyékony melléktermékekAmmóniumsók és egyéb nitrogénvegyületekSzacharóz, melasz, keményítőtermékek és hidrolizátumaikNyersfehérjében kifejezett nitrogén: minimum 45 %Kérődzők, a kérődzés kezdetétől
Az 5. és 7. oszlopnak megfelelően megadott vagy feltüntetendő tartalom az eredeti termékre vonatkozik.

( 1 ) HL C 197., 1977.8.18., 3. o.

( 2 ) HL C 63., 1978.3.13., 53. o.

( 3 ) HL C 84., 1978.4.8., 4. o.

( 4 ) HL L 270., 1970.12.14., 1. o.

( 5 ) HL L 170., 1970.8.3., 1. o.

( 6 ) HL L 268., 2003.10.18., 1. o.

( 7 ) HL L 332., 1995.12.30., 15. o.

( 8 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

( 9 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31982L0471 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31982L0471&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01982L0471-20090420 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01982L0471-20090420&locale=hu

Tartalomjegyzék