31997R0338[1]

A Tanács 338/97/EK rendelete (1996. december 9.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről

A TANÁCS 338/97/EK RENDELETE

(1996. december 9.)

a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről

1. cikk

Cél

E rendelet célja a vadon élő állat- és növényfajok védelme és megőrzésük biztosítása kereskedelmük szabályozása útján a következő cikkek szerint.

E rendeletet a 2. cikkben meghatározott egyezmény céljainak, elveinek és rendelkezéseinek megfelelően kell alkalmazni.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) "bizottság": a 18. cikk alapján létrehozott vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmével foglalkozó bizottság;

b) "egyezmény": Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről (Cites);

c) "származási ország": olyan ország, amelyben a példányt a vadonból fogták be, fogságban tenyésztették vagy mesterségesen szaporították;

d) "behozatali bejelentés": olyan nyilatkozat, amelyet az importőr ügynöke vagy képviselője tesz a C. vagy D. mellékletben felsorolt fajok valamely példányának Közösségbe történő behozatalakor a Bizottság által a 18. cikkben előírt eljárásnak megfelelően meghatározott űrlapon;

e) "tengerről való behozatal": az egyetlen állam fennhatósága alá sem tartozó tengeri környezetben - beleértve a tenger feletti légteret, a tengerfeneket és a tengerfenék alatti altalajt - befogott példány közvetlen behozatala a Közösségbe;

f) "kiállítás": valamennyi, engedély vagy bizonyítvány kiállítására és érvényesítésére, illetve azoknak a kérelmezőhöz történő kiadására vonatkozó eljárás lefolytatása;

g) "igazgatási hatóság": egy tagállam esetében a 13. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint és az egyezményben részes harmadik fél esetében az egyezmény IX. cikke szerint kijelölt, nemzeti igazgatási hatóság;

h) "rendeltetési tagország": egy példány kiviteléhez vagy újrakiviteléhez használt okmányban megnevezett rendeltetési tagállam; tengerről való behozatal esetében pedig az a tagállam, amelynek joghatósága alá a példány rendeltetési helye tartozik;

i) "eladásra kínálás": eladási ajánlat és minden olyan tevékenység, amely ésszerűen ilyennek minősül, beleértve az eladási hirdetést vagy hirdettetést, illetve a felhasználási felhívást;

j) "személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságok": olyan, magánszemély tulajdonában lévő nem élő példányok vagy azok részei, illetve származékai, amelyek a magánszemély számára a szokványos tárgyak és javak részét jelentik vagy e célra szolgálnak;

k) "rendeltetési hely": az a hely, amelyet a Közösségbe történő behozatal időpontjában normális tartási helynek feltételeznek; az élő példányok esetében ez azon első hely, ahol azokat - valamely egészségügyi vizsgálat vagy ellenőrzés elvégzésére szolgáló karantént vagy más elhelyezést követően - tartják;

l) "populáció": a biológiailag vagy földrajzilag elkülönült egyedek teljes száma;

m) "elsődlegesen kereskedelmi célok": mindazon célok, amelyek nem kereskedelmi jellege nem egyértelműen nyilvánvaló;

n) "a Közösségből történő újrakivitel": egy korábban behozott példány kivitele a Közösségből;

o) "a Közösségbe történő ismételt behozatal": egy korábban kivitt vagy újrakivitt példány behozatala a Közösségbe;

p) "eladás": az eladás bármely formája. E rendelet alkalmazásában a bérletet, az árucserét vagy a cserét az eladással egyenértékűnek kell tekinteni; a rokon értelmű kifejezéseket is hasonlóan kell értelmezni;

q) "tudományos testület": egy tagállam esetében a 13. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint és az egyezményben részes harmadik fél esetében az egyezmény IX. cikke szerint kijelölt tudományos testület;

r) "Tudományos Felülvizsgálati Csoport": a 17. cikk alapján létrehozott tanácsadó bizottság;

s) "faj": faj, alfaj vagy ezek populációja;

t) "példány": az A-D. mellékletben felsorolt fajok bármely, élő vagy elhalt, állati vagy növényi egyede vagy ezek bármely része vagy származéka attól függetlenül, hogy ezek más árukban találhatók-e vagy sem, valamint valamennyi olyan más termék, amely esetén a kísérő okmányból, a csomagolásból, a megjelölésből vagy címkéből vagy bármely máskörülményből következik, hogy az ezen állat- vagy növényfaj részeinek vagy származékainak minősül, illetve azokat tartalmaz, kivéve ha az ilyen rész vagy származék nem tartozik e rendelet előírásai vagy azon mellékletére vonatkozó előírás hatálya alá, amelyben az érintett fajt az említett mellékletben egy idevonatkozó adat alapján nevezték meg. Példánynak tekintendő az A-D. mellékletben felsorolt fajok egy példánya, amennyiben az olyan állat vagy növény, illetve annak részei és származékai, amelynek legalább egyik "szülője" a felsorolt fajok egyikébe tartozik. Azokban az esetekben, amikor egy ilyen állatnak vagy növénynek a "szülei" a különböző mellékletekben felsorolt fajokba vagy olyan fajokba tartoznak, amelyek közül csak az egyiket sorolják fel, az erősebb korlátozást jelentő melléklet előírásait kell alkalmazni. Azonban növények hibrid példányai esetén, ha a "szülők" egyike az A. melléklet szerinti fajba tartozik, az erősebb korlátozást jelentő mellékletet csak akkor kell alkalmazni, ha e fajra a melléklet egy idevonatkozó utalást tartalmaz;

u) "kereskedés": e rendelet hatálya alá tartozó példányok esetében a Közösségbe történő behozatal, beleértve a tengerről való behozatalt is és a kivitelt vagy az ebből származó újrakivitelt, valamint a Közösségen - beleértve a tagállamon - belül történő felhasználást, a szállítást és a tulajdonjog-átadást;

v) "tranzitszállítás": a példányok nevesített címzett részére történő szállítása két, a Közösségen kívüli hely között, de a Közösség területén keresztül, amely során a szállítás félbeszakítása csak az ilyen jellegű forgalom miatt szükséges intézkedésekkel összefüggésben történhet;

w) "több mint 50 évvel korábban beszerzett, megmunkált példányok": olyan példányok, amelyeket a természetes feldolgozatlan állapotuk jelentős megváltoztatásával e rendelet hatálybalépése előtt 50 évnél régebben ékszerekké, dísztárgyakká, művészeti tárgyakká, használati eszközökké vagy hangszerekké dolgoztak fel, és amelyek esetében az érintett tagállam igazgatási hatósága bizonyítani tudta, hogy azokat ilyen körülmények között szerezték be. Az ilyen példányokat csak abban az esetben lehet megmunkáltnak tekinteni, ha azok nyilvánvalóan az előbb említett kategóriák valamelyikébe tartoznak, és rendeltetésük betöltéséhez további faragásra, iparos munkára vagy egyéb megmunkálás alkalmazására nincs szükség;

x) "ellenőrzések a behozatal, a kivitel, az újrakivitel és a tranzitszállítás időpontjában": az e rendeletben előírt tanúsítványok, engedélyek és bejelentések okirati ellenőrzése, és adott esetben a példányok vizsgálata - amennyiben a közösségi előírások ezt elrendelik vagy egyéb esetekben a szállítmány reprezentatív mintavételezésekor - analízis vagy részletesebb ellenőrzés céljából történő mintavétellel összekötve.

3. cikk

Hatály

Az A. melléklet tartalmazza:

a) az egyezmény I. függelékében felsorolt fajokat, amelyekre a tagállamok nem jelentettek be fenntartást;

b) azon fajokat, i. amelyeket a közösségi vagy nemzetközi kereskedelem érint vagy érinthet, és amelyek kipusztulással fenyegetettek, vagy előfordulásuk olyan ritka, hogy bármilyen fokú kereskedelmük a fajok fennmaradását veszélyezteti; vagy ii. amelyek olyan nemzetségbe vagy fajba tartoznak, amelyek fajainak vagy alfajainak többségét az A. mellékletben, az a) pontban vagy a b) pont i. alpontjában foglalt kritériumoknak megfelelően felsorolták, és amelyek szerepeltetése a mellékletben az ilyen csoportok hatékony védelme szempontjából lényeges.

A B. melléklet tartalmazza:

a) az egyezmény II. függelékében felsorolt fajok közül azokat, amelyek az A. mellékletben nem szerepelnek, és amelyekre a tagállamok nem jelentettek be fenntartást;

b) az egyezmény I. függelékében felsorolt fajokat, amelyekre fenntartást jelentettek be;

c) minden más olyan fajt, amelyet az egyezmény I. vagy II. függelékében nem soroltak fel; és i. amely a nemzetközi kereskedelemnek olyan mértékben tárgya, amely nem lehet megfelelő - annak fennmaradása vagy az egyes országokban létező populációjának fennmaradása szempontjából, vagy - a teljes populáció olyan szintű fenntartása szempontjából, amely az adott fajféleség előfordulása szerinti ökorendszerben betöltött szerepének megfelelő; vagy ii. amelynek felvétele az A. vagy a B. mellékletekben szereplő egyéb fajokhoz viszonyított hasonlósága miatt lényeges az ilyen fajok egyedeinek esetében a kereskedelem hatékony ellenőrzésének biztosítása szempontjából;

d) azon fajokat, amelyekkel kapcsolatban megállapították, hogy élő példányainak a Közösség természetes környezetébe történő bevitele ökológiai fenyegetést jelentene a Közösség őshonos vadon élő állat- és növényfajaira.

A C. melléklet tartalmazza:

a) az egyezmény III. függelékében felsorolt fajok közül azokat, amelyek nem szerepelnek az A. vagy B. melléklet felsorolásában, és amelyekre a tagállamok nem jelentettek be fenntartást;

b) az egyezmény II. függelékében felsorolt fajokat, amelyekre fenntartást jelentettek be.

A D. melléklet tartalmazza:

a) azon A-C. mellékletekben fel nem sorolt fajokat, amelyeket a Közösségbe olyan mennyiségben hoznak be, amely indokolja a figyelemmel kísérést;

b) az egyezmény III. függelékében felsorolt fajokat, amelyekre fenntartást jelentettek be.

4. cikk

A Közösség területére történő behozatal

A behozatali engedélyt csak a (6) bekezdésben meghatározott korlátozásokkal összhangban és a következő feltételek teljesítése esetén lehet megadni:

a) az illetékes tudományos testület a Tudományos Felülvizsgálati Csoport véleményének figyelembevétele alapján úgy ítéli meg, hogy a Közösség területére történő behozatal: i. nem befolyásolja hátrányosan a fajok természetvédelmi helyzetét vagy az érintett fajok populációja által elfoglalt terület kiterjedését; ii. indoka: - a 8. cikk (3) bekezdésének e), f) és g) pontjában szereplő célok valamelyike, vagy - más olyan cél, amely nem befolyásolja hátrányosan az érintett fajok fennmaradását;

b) i. a kérelmező írásos bizonyítékkal tanúsítja, hogy a példányokat az érintett fajokra vonatkozó védelmi jogszabályokkal összhangban szerezte be, amely az egyezmény függelékeiben felsorolt fajok egyedeinek harmadik országból történő behozatala esetében egy olyan kiviteli engedély vagy újrakiviteli bizonyítvány vagy ezek másolata, amelyet a kiviteli vagy újrakiviteli ország illetékes hatósága adott ki az egyezményben foglaltakkal összhangban; ii. a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az A. mellékletben felsorolt fajok esetében a behozatali engedély kiadásának nem szükséges feltétele az ilyen írásos bizonyíték megléte, de a behozatali engedély eredeti példányát a kérelmező nem kaphatja meg addig, amíg a kiviteli engedélyt vagy az újtakiviteli bizonyítványt be nem mutatja;

c) az illetékes tudományos testület megbizonyosodott arról, hogy a tervezett rendeltetési helyen az élő példányt annak megőrzésére és gondozására megfelelően előkészített telephely várja;

d) az igazgatási hatóság megbizonyosodott arról, hogy a példány felhasználása elsődlegesen nem kereskedelmi célból történik;

e) az igazgatási hatóság az illetékes tudományos testülettel lefolytatott konzultáció alapján megbizonyosodott arról, hogy a behozatali engedély megadását meghiúsító, a fajok védelmét befolyásoló egyéb ok nem áll fenn; és

f) a tengerről való behozatal esetén az igazgatási hatóság megbizonyosodott arról, hogy az élő példányt úgy készítették elő a szállításra és úgy szállították, hogy a sérülés, az egészségkárosodás veszélye vagy a kegyetlen bánásmód kockázatát minimálisra csökkentették.

A behozatali engedélyt csak a (6) bekezdésben meghatározott korlátozásokkal összhangban és a következő feltételek teljesülése esetén lehet megadni:

a) az illetékes tudományos testület a rendelkezésre álló adatok tanulmányozása után és a Tudományos Felülvizsgálati Csoport véleményének figyelembevétele mellett úgy ítéli meg, hogy a Közösség területére történő behozatal nem befolyásolja hátrányosan - a kereskedelem jelenlegi és várható mértékét figyelembe véve - a fajok természetvédelmi helyzetét vagy az érintett fajok populációja által elfoglalt területet. E vélemény a további behozatalra is vonatkozik, amennyiben az előbb említett szempontok értékelésének eredménye jelentősen nem változik meg;

b) a kérelmező írásos bizonyítékokkal tanúsítja, hogy a tervezett rendeltetési helyen az élő példányt annak megőrzésére és gon dozására megfelelően előkészített telephely várja;

c) az (1) bekezdés b) pontjának i. alpontja, valamint e) és f) pontja szerinti feltételek teljesülnek.

A C. mellékletben felsorolt fajok egyedeinek a Közösség területére történő behozatalának feltétele a szükséges ellenőrzések elvégzése és a behozatali engedély előzetes bemutatása a behozatali vámhivatalban, és

a) a C. mellékletben érintett fajokkal kapcsolatban említett valamely országból történő kivitel esetén az egyezménynek megfelelően a kérelmezőnek az ország illetékes hatósága által kiállított kiviteli engedélyt kell bemutatnia arról, hogy a példányok beszerzése az érintett fajok megőrzésére vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban történt; vagy

b) a C. mellékletben érintett fajokkal kapcsolatban nem említett valamelyik országból történő kivitel vagy bármely országból történő újrakivitel esetén a kérelmezőnek a kiviteli vagy újrakiviteli országban e célra illetékes hatóság által az egyezménnyel összhangban kiállított kiviteli engedélyt, újrakiviteli bizonyítványt vagy eredetigazolást kell bemutatnia.

Az (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a (2) bekezdés a), b) és c) pontjában említett behozatali engedély megadásának feltételei nem vonatkoznak olyan példányokra, amelyek esetében a kérelmező írásos bizonyítékot nyújt be arról, hogy

a) azokat előzően jogszerűen hozták be a Közösségbe vagy ott szerezték azokat be, és hogy azt - módosított vagy változatlan formában - ismételten hozták be a Közösségbe; vagy

b) azok több mint ötven évvel korábban beszerzett, megmunkált példányok.

Az érintett származási országokkal lefolytatott egyeztetés alapján - és a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban, valamint a Tudományos Felülvizsgálati Csoport véleményének figyelembevételével - a Bizottság a Közösségbe történő behozatalt általánosságban vagy bizonyos származási országok vonatkozásában korlátozhatja:

a) az (1) bekezdés a) pontjának i. alpontjában vagy e) pontjában az A. mellékletben felsorolt fajokkal kapcsolatban említett feltételek alapján;

b) az (1) bekezdés e) vagy a (2) bekezdés a) pontjában a B. mellékletben felsorolt fajokkal kapcsolatban említett feltételek alapján; és

c) a B. mellékletben felsorolt olyan fajok élő egyedei vonatkozásában, amelyek magas halálozási arányt mutatnak a szállítás során, vagy azok vonatkozásában, amelyekről megállapításra került, hogy fogságban természetes élettartamuknak megfelelő időtartamot valószínűleg nem élik meg; vagy

d) az olyan fajok élő egyedeire, amelyekről megállapították, hogy a Közösség természeti viszonyai közé történő bevitelük ökológiai fenyegetést jelent a Közösség őshonos vadon élő állat- és növényfajaira.

A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában negyedévente közzéteszi az ilyen korlátozások listáját.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

5. cikk

A Közösségből történő kivitel és újrakivitel

Az A. mellékletben felsorolt fajok egyedeinek példányaira a kiviteli engedély csak abban az esetben adható meg, ha a következő feltételek teljesülnek:

a) az illetékes tudományos testület írásos véleménye szerint az egyedek befogása vagy természetből történő begyűjtése vagy ezek kivitele nem befolyásolja hátrányosan a fajok természetvédelmi helyzetét vagy a fajok érintett populációja által elfoglalt terültetek kiterjedését;

b) a kérelmező írásban bizonyítja, hogy a példányokat az érintett fajok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban szerezték be; amennyiben a kérelmet nem a származási tagállamban nyújtják be, az ilyen írásos bizonyítékokhoz mellékelni kell olyan bizonyítványokat, melyek tanúsítják, hogy a példányt a természetes lelőhelyén hatályos jogszabályokkal összhangban szerezték be;

c) Az igazgatási hatóság megbizonyosodott arról, hogy i. az élő példányt úgy készítették elő a szállításra és úgy szállították, hogy a sérülés, az egészségkárosodás veszélyét vagy a kegyetlen bánásmód kockázatát minimálisra csökkentették; és ii. - az egyezmény I. mellékletében fel nem sorolt fajok egyedeinek felhasználása elsődlegesen nem kereskedelmi célból történik, vagy - e rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett fajok egyedeinek az egyezményben részes fél államába történő kivitele esetében a behozatali engedélyt kiadták; és

d) a tagállam igazgatási hatósága az illetékes tudományos testülettel folytatott konzultáció után megbizonyosodott arról, hogy a fajok megőrzésével kapcsolatban semmiféle más ok nem áll fenn, amely a kiviteli engedély kiadása ellen szólna.

Az újrakiviteli bizonyítvány csak abban az esetben állítható ki, ha a (2) bekezdés c) és d) pontjában említett feltételek teljesülnek, és a kérelmező írásos bizonyítékot ad arról, hogy a példányokat

a) a Közösségbe e rendelet előírásaival összhangban hozták be;

b) amennyiben azokat e rendelet hatálybalépése előtt hozták be a Közösség területére, akkor az a 3626/82/EGK rendelet rendelkezéseivel összhangban történt; vagy

c) amennyiben azokat 1984 előtt hozták be a Közösség területére, akkor ez az egyezmény rendelkezéseivel összhangban a nemzetközi kereskedelemben történt; vagy

d) jogszerűen vitték be egy tagállam területére, mielőtt a rendelet a) vagy b) pontjában említett előírása vagy az egyezmény a példányokra vagy abban a tagállamban alkalmazhatóvá vált volna.

Kiviteli engedély csak akkor állítható ki, ha a (2) bekezdés a), b) pontjában, c) pontjának i. alpontjában, valamint d) pontjában említett előírásokat teljesítették.

Újrakiviteli engedély csak akkor állítható ki, ha a (2) bekezdés c) pontjának i. alpontjában és d) pontjában, valamint a (3) bekezdés a)-d) pontjában említett előírásokat teljesítették.

A (2) bekezdés a) pontjában és c) pontjának i. alpontjában említett, kiviteli engedély vagy újrakiviteli bizonyítvány megadására vonatkozó feltételeket nem kell alkalmazni

i. a több mint 50 évvel korábban beszerzett, megmunkált példányokra; vagy

ii. a nem élő példányokra és azok részeire, valamint származékaira, amennyiben a kérelmező írásos bizonyítékkal igazolja, hogy azokat e rendelet vagy a 3626/82/EGK rendelet vagy az egyezmény rendelkezéseinek hatálybalépése előtt jogszerűen szerezték meg.

a) Valamennyi tagállam illetékes tudományos testülete figyelemmel kíséri a B. mellékletben felsorolt fajok példányai vonatkozásában az érintett tagállam által kiállított kiviteli engedélyeket és e példányok kivitelét. Amennyiben a tudományos testület úgy ítéli meg, hogy valamely faj egyedeinek kivitelét korlátozni kell annak érdekében, hogy ezek mennyisége olyan szintű maradjon, amely az előfordulásuk szerinti ökorendszerben betöltött szerepüknek megfelel, de egyidejűleg ez azon szintérték feletti legyen, amely eredményeképp e fajok bekerülhetnek az A. mellékletbe a 3. cikk (1) bekezdése a) pontjának vagy b) pontja i. alpontjának megfelelően, a tudományos testület írásos formában javasolja az illetékes igazgatási hatóságnak a megfelelő intézkedések megtételét az adott faj példányaira vonatkozó kiviteli engedélyek kiadásának korlátozására.

b) Amennyiben egy igazgatási hatósághoz javaslat érkezik az a) pontban említett intézkedésre, erről véleményével együtt tájékoztatja a Bizottságot, amely - adott esetben - a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított szabályozási bizottsági eljárással összhangban korlátozások bevezetését javasolja az érintett fajok kivitelére.

6. cikk

A 4., 5. és 10. cikkben említett engedélyek és bizonyítványok megadása iránti kérelmek elutasítása

a) A tagállamok elismerik a kérelem másik tagállam illetékes hatósága általi elutasítását, amennyiben ezen elutasítás e rendelet valamely előírásán alapul.

b) Ezen igény azonban nem vonatkozik azon esetekre, amelyeknél a körülmények jelentősen megváltoztak, vagy amelyeknél a kérelem indoklására új bizonyítékot terjesztenek elő. Amennyiben az igazgatási hatóság ilyen esetekben egy engedélyt vagy bizonyítványt ad ki, erről, valamint a megadás indokairól tájékoztatja a Bizottságot.

7. cikk

Eltérések

a) Amennyiben a 8. cikket kell alkalmazni, az A. mellékletben felsorolt fajok fogságban született vagy nevelt, illetve mesterségesen szaporított példányainak védelmét a B. mellékletben felsorolt fajok példányaira alkalmazható előírásokkal összhangban kell megvalósítani.

b) A mesterségesen termesztett növények esetében - a Bizottság által meghatározott bizonyos esetekben - a 4. és az 5. cikk rendelkezéseitől eltérés tehető, ha azok a következőkre vonatkoznak: i. növény-egészségügyi bizonyítványok felhasználása; ii. nyilvántartásba vett kereskedők és e cikk (4) bekezdésében említett tudományos intézetek által folytatott kereskedelem; és iii. hibridekkel folytatott kereskedelem.

c) Az annak megállapítására szolgáló kritériumokat, hogy egy példány fogságban született és nevelkedett-e, illetve mesterségesen szaporították-e és ez kereskedelmi célból történt-e, valamint a b) pontban említett különleges feltételeket a Bizottság határozza meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

a) A 4. cikktől eltérve, amennyiben egy példány a Közösségen keresztül történő tranzitszállítás alatt áll, a behozatali vámhivatalban nem szükséges az előírt engedélyek, bizonyítványok és bejelentések ellenőrzése és bemutatása.

b) A 3. cikk (1) bekezdésével és a 3. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjával összhangban a mellékletekben felsorolt fajok esetén az a) pontban említett eltérést csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a kiviteli vagy újrakiviteli harmadik ország illetékes hatósága olyan érvényes, az egyezmény által előírt kiviteli vagy újrakiviteli okmányt állított ki, amely azon példányokra vonatkozik, amelyekhez azt mellékelték, és amelyekben meghatározták a példányok rendeltetési helyét.

c) Amennyiben a kivitelt vagy az újrakivitelt megelőzően a b) pontban említett okmányt nem adták ki, a példányt le kell foglalni, és - adott esetben - el lehet kobozni, ha az okmányt nem nyújtják be utólag a Bizottság által megállapított feltételeknek megfelelően. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 4. és 5. cikktől eltérve, az e cikkben foglalt előírások nem alkalmazandók az A-D. mellékletekben felsorolt fajok nem élő példányaira, ezek részeire és származékaira, amennyiben azok olyan személyi és háztartáshoz tartozó ingóságok, amelyek Közösségbe történő behozatala, onnan történő kivitele vagy újrakivitele a Bizottság által megállapított rendelkezésekkel összhangban történt. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 4., 5., 8. és 9. cikkben említett okmányok nem szükségesek a működési hely szerinti államok igazgatási hatóságai által bejegyzett tudósok és tudományos intézetek közötti olyan nem kereskedelmi jellegű kölcsönök, adományok és cserék esetében, amelyek herbáriumi példányokat és más tartósított, szárított vagy beágyazott múzeumi példányokat és élő növényi anyagokat érintenek, amelyeket olyan címkével láttak el, amelynek a mintáját a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban határozták meg, illetve amelyeket valamely harmadik ország igazgatási hatósága által kiadott vagy elfogadott hasonló címkével láttak el.

8. cikk

A kereskedelmi tevékenységek ellenőrzésére vonatkozó előírások

A vadon élő állat- és növényfajok megőrzésére vonatkozó egyéb közösségi jogszabályok követelményeivel összhangban, az (1) bekezdésben említett tilalom alól esetenként eltérés engedélyezhető azon tagállam igazgatási hatósága által kiállított ide vonatkozó bizonyítványa révén, amelyben a példányok találhatók, amennyiben a példányok

a) beszerezése vagy a Közösségbe történő bevitele azelőtt történt, hogy az egyezmény I. függelékében vagy a 3626/82/EGK rendelet C.1. mellékletében vagy e rendelet A. mellékletében felsorolt fajokra vonatkozó előírások hatályba léptek; vagy

b) több mint 50 évvel korábban beszerzett, megmunkált példányok; vagy

c) Közösségbe történő bevitele e rendelet előírásaival összhangban történt, és azokat olyan célokra kívánják felhasználni, amelyek nem károsak az érintett fajok fennmaradása szempontjából; vagy

d) egy állatfajnak fogságban született vagy nevelt példányai, vagy egy növényfajnak mesterségesen szaporított példányai, vagy ilyen példányok részei vagy származékai; vagy

e) beszerzése kivételes körülmények között történt a tudományos fejlődés előmozdítása érdekében vagy alapvető biomedikai célokból a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált állatok védelmére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1986. november 24-i 86/609/EGK tanácsi irányelv ( 1 ) értelmében, amennyiben kizárólag e fajok bizonyulnak alkalmasnak e célokra, és amennyiben a fajnak olyan példányai nem állnak rendelkezésre, amelyek fogságban születtek vagy amelyeket ott szaporítottak; vagy

f) olyan tenyésztési vagy szaporítási célokat szolgálnak, amelyek hozzájárulnak az érintett fajok megőrzéséhez; vagy

g) kutatási vagy oktatási jellegű célokat szolgálnak a fajok megóvása vagy megőrzése körében; vagy

h) egy tagállamból származnak, és a természetes életterükből az adott tagállamban hatályos jogszabályokkal összhangban gyűjtötték be őket.

9. cikk

Élő példányok szállítása

Az ilyen felhatalmazás

a) csak abban az esetben adható meg, ha a tagállam illetékes tudományos testülete - vagy amennyiben a szállítás egy másik tagállamba történik, ez utóbbi állam illetékes tudományos testülete - megbizonyosodott arról, hogy a rendeltetési helyen az élő példány számára tervezett elhelyezés annak fennmaradása és gondozása céljából megfelelő;

b) meglétét egy tanúsítvány kiadása erősíti meg; és

c) meglétét adott esetben, azonnal közölni kell azon tagállam igazgatási hatóságával, amelyben a példányt el kívánják helyezni.

10. cikk

Kiállítandó bizonyítványok

Egy tagállam igazgatási hatósága - erre irányuló kérelem és valamennyi szükséges bizonyíték bemutatása esetén - az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában, az 5. cikk (3) és (4) bekezdésében, a 8. cikk (3) bekezdésében és a 9. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett célokból bizonyítványt állíthat ki, amennyiben az ehhez szükséges valamennyi feltétel teljesül.

11. cikk

Az engedélyek és bizonyítványok érvényessége és különleges feltételek

a) Ezen engedélyeket vagy bizonyítványokat, valamint az ezeken alapuló más engedélyeket vagy bizonyítványokat érvénytelennek kell tekinteni, amennyiben az illetékes hatóság vagy - az engedélyt vagy bizonyítványt kiadó illetékes hatósággal lefolytatott konzultációt követően - a Bizottság megállapítja, hogy azok kiadása a rá vonatkozó követelmények teljesülésének téves feltételezésén alapult.

b) Egy tagállam területén elhelyezett és ilyen okmányokkal ellátott példányokat e tagállam illetékes hatóságai lefoglalják és elkobozhatják.

12. cikk

Behozatali és kiviteli helyek

13. cikk

Igazgatási hatóságok, tudományos testületek és más illetékes hatóságok

a) Valamennyi tagállam kijelöl egy igazgatási hatóságot, amely elsődlegesen felelős e rendelet végrehajtásáért és a Bizottsággal történő kapcsolattartásért.

b) Valamennyi tagállam további igazgatási hatóságokat és más illetékes hatóságokat is kijelölhet a rendelet végrehajtásának céljából, ebben az esetben az elsődleges igazgatási hatóság feladata annak biztosítása, hogy a többi hatóság valamennyi, e rendelet végrehajtásához szükséges tájékoztatást megkapjon.

a) A tagállamok e rendelet alkalmazásának időpontját legalább három hónappal megelőzően megküldik az igazgatási hatóságok, az engedélyek vagy bizonyítványok kiadására illetékes más hatóságok, valamint a tudományos testületek nevét és címét a Bizottságnak, amely ezt az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában egy hónapon belül közzéteszi.

b) Az (1) bekezdés a) pontjában említett valamennyi igazgatási hatóság két hónapon belül megküldi a Bizottságnak - annak megkeresése alapján - az engedélyek vagy bizonyítványok aláírására felhatalmazott személyek nevét és aláírásmintáját és az engedélyek vagy bizonyítványok hitelesítésére használt pecsétek, bélyegzők vagy más eszközök lenyomatait.

c) A tagállamok a megadott adatokban bekövetkező valamennyi változást - legkésőbb e változások bekövetkeztét követő két hónapon belül - közlik a Bizottsággal.

14. cikk

Az előírások betartásának ellenőrzése és a jogsértések kivizsgálása

a) A tagállamok igazgatási hatóságai ellenőrzik az e rendeletben szereplő előírások betartását.

b) Amennyiben az illetékes hatóság bármikor úgy véli, hogy sérül ezen előírások betartása, megteszi a szükséges lépéseket a jogsértések megszüntetésére vagy jogi beavatkozást kezdeményez.

c) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és - az egyezmény függelékeiben felsorolt fajok esetében - az egyezményi titkárságot az illetékes hatóságok által megtett bármely lépésről, amely e rendelettel kapcsolatos jelentős jogsértésekkel függ össze, beleértve a példányok lefoglalásait és elkobzásait.

a) Valamennyi tagállam képviselőjéből álló végrehajtási csoportot kell alakítani annak biztosítása céljából, hogy az e rendeletben foglalt előírások megvalósuljanak. A csoport elnöke a Bizottság képviselője.

b) A végrehajtási csoport vizsgál meg minden olyan, e rendelet végrehajtásával kapcsolatos technikai jellegű kérdést, amelyet az elnök vet fel vagy saját kezdeményezésére, vagy a csoport vagy a bizottság tagjainak kérelmére.

c) A Bizottság a végrehajtási csoportban elhangzó véleményeket a bizottság felé továbbítja.

15. cikk

Az információk közlése

A tagállamok és a Bizottság biztosítja a szükséges lépések megtételét annak érdekében, hogy tájékoztassák a nyilvánosságot és az egyezménnyel és e rendelet végrehajtásával kapcsolatos előírások közismertek és köztudottak legyenek.

a) A tagállamok igazgatási hatóságai a Bizottsághoz minden év június 15-ig megküldik azokat az előző évre vonatkozó információkat, amelyek az egyezmény VIII. cikke (7) bekezdésének a) pontja szerinti jelentés elkészítéséhez szükségesek, továbbá azokat, amelyek az A., B. és C. mellékletben felsorolt fajok példányainak nemzetközi kereskedelmére, valamint a D. mellékletben felsorolt fajok Közösségbe történő behozatalára vonatkoznak. A megadandó információkat és azok benyújtásának formáját a Bizottság határozza meg a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban.

b) Az a) pontban említett tagállami információszolgáltatás alapján a Bizottság szolgálatai minden év október 31-e előtt nyilvánosan hozzáférhetővé teszik az e rendelet hatálya alá tartozó fajoknak az Unióba behozott, onnan kivitt vagy újra kivitt példányaira vonatkozó, az Unió egészére kiterjedő áttekintést, és továbbítják az egyezményi titkárságnak az azon fajokra vonatkozó adatokat, amelyekre az egyezmény vonatkozik.

c) E rendelet 20. cikkének sérelme nélkül, a tagállamok igazgatási hatóságai az egyezmény részes felei konferenciájának minden ülése előtt egy évvel közölnek a Bizottsággal minden olyan, az érintett megelőző időszakra vonatkozó információt, amely az egyezmény VIII. cikke (7) bekezdésének b) pontjában említett jelentések elkészítéséhez szükséges, valamint az e rendelet rendelkezéseire vonatkozó, az egyezmény hatálya alá nem tartozó megegyező információkat. Az információk benyújtásának formátumát a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján határozza meg. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az e rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

d) A tagállamok által szolgáltatott, a c) pontban említett információk alapján a Bizottság nyilvánosan elérhetővé tesz egy az Unió egészére kiterjedő áttekintést e rendelet végrehajtásáról és alkalmazásáról.

e) A tagállamok igazgatási hatóságai minden év június 15-e előtt elküldenek a Bizottságnak minden olyan, előző évre vonatkozó információt, amely a 11.17. számú (rev. CoP17) CITES konferenciahatározatban említett, a jogellenes kereskedelemről szóló éves jelentés elkészítéséhez szükséges.

16. cikk

Szankciók

A tagállamok megfelelő intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy e rendeletnek legalább a következő megsértéseit szankcionálják:

a) a példányok Közösségbe történő behozatala vagy onnan történő kivitele vagy újrakivitele a megfelelő engedély vagy bizonyítvány nélkül vagy hamis, hamisított vagy érvénytelen engedéllyel vagy bizonyítvánnyal vagy olyan engedéllyel vagy bizonyítvánnyal, amelyet az illetékes hatóság engedélye nélkül változtattak meg;

b) a rendelet alapján kiállított engedélyen vagy bizonyítványon rögzített feltételek megsértése;

c) hamis nyilatkozat tétele vagy tudottan hamis információ szolgáltatása egy engedély vagy bizonyítvány megszerzése érdekében;

d) hamis, meghamisított vagy érvénytelen, illetve felhatalmazás nélkül módosított engedély vagy bizonyítvány használata egy közösségi engedély vagy bizonyítvány beszerzéséhez vagy e rendelettel kapcsolatos bármely más hivatalos célra;

e) a behozatal bejelentésének elmulasztása vagy hamis behozatali bejelentés tétele;

f) élő példányok szállítása a sérülés, egészségkárosodás vagy kegyetlen bánásmód veszélyének minimálisra csökkentésére irányuló, megfelelő előkészület nélkül;

g) az A. mellékletben felsorolt fajok példányainak a behozatali engedély kiadása idején vagy később kapott felhatalmazástól eltérő felhasználása;

h) mesterségesen szaporított növények kereskedelme a 7. cikk (1) bekezdésének b) pontjában előírt követelményekkel ellentétben;

i) a példányoknak a Közösség területére vagy onnan kifelé vagy azon keresztül történő szállítása e rendelettel összhangban kiállított megfelelő engedély vagy bizonyítvány nélkül és az egyezményben részes harmadik országból történő kivitel vagy újrakivitel esetében az egyezménnyel összhangban kiállított engedély vagy bizonyítvány vagy ilyen engedély vagy bizonyítvány meglétére vonatkozó kielégítő bizonyíték nélkül;

j) példányok megvásárlása vagy azokra vételi ajánlat tétele, kereskedelmi célú beszerzésük, használatuk kereskedelmi nyereség céljából, kereskedelmi célú nyilvános árubemutatásuk, eladásuk, kereskedelmi célú tartásuk, eladási ajánlatuk vagy eladásra történő szállításuk a 8. cikkel ellentétben;

k) egy engedély vagy bizonyítvány felhasználása olyan példányhoz, amely nem azonos azzal, mint amelyre a kiadás megtörtént;

l) e rendelet szerint kiállított engedély vagy bizonyítvány meghamisítása vagy megváltoztatása;

m) egy közösségi behozatali, kiviteli vagy újrakiviteli engedély vagy bizonyítvány kiadása iránti kérelem elutasításáról való bejelentés elmulasztása a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően.

Amennyiben egy példányt elkoboznak, az elkobzással a tagállam illetékes hatóságát bízzák meg, amely

a) a tagállam Tudományos Testületével lefolytatott egyeztetés után - e rendelet és az egyezmény céljaival és rendelkezéseivel összhangban - elhelyezi a példányt vagy más módon rendelkezik a példányról; és

b) élő példány Közösségbe történő behozatala esetében a kiviteli országgal történt megbeszélést követően - az elkövető személy költségére - visszaküldheti azt a kiviteli országba.

17. cikk

Tudományos Felülvizsgálati Csoport

a) A Tudományos Felülvizsgálati Csoport megvizsgálja az e rendelet alkalmazásával összefüggő valamennyi olyan - különösen a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjával, a (2) bekezdésének a) pontjával és (6) bekezdésével kapcsolatos - tudományos kérdést, amelyet az elnök vagy a saját kezdeményezésére, vagy e csoport vagy a Bizottság tagjainak kérésére vet fel.

b) A Bizottság a Tudományos Felülvizsgálati Csoport véleményét továbbítja a bizottsághoz.

18. cikk

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap. A bizottságnak a 19. cikk 1. és 2. pontjában említett feladatai tekintetében, ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapos határidőn belül a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el.

Az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (3) bekezdésének c) pontjában, valamint (4) bekezdésének b) és e) pontjában meghatározott határidők egy hónap, egy hónap, illetve két hónap.

19. cikk

A Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban elfogadja a 4. cikk (6) bekezdésében, az 5. cikk (7) bekezdésének b) pontjában, a 7. cikk (4) bekezdésében, a 15. cikk (4) bekezdésének a) és c) pontjában, a 15. cikk (5) bekezdésében és a 21. cikk (3) bekezdésében említett intézkedéseket.

A Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban meghatározza a 4. és 5. cikkben, a 7. cikk (4) bekezdésében és a 10. cikkben említett okmányok külalakját.

A Bizottság egységes feltételeket és kritériumokat állapít meg a következők tekintetében:

a) a 4. és 5. cikkben, a 7. cikk (4) bekezdésében és a 10. cikkben említett okmányok kiadása, érvényessége és felhasználása;

b) a 7. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett növény-egészségügyi bizonyítványok felhasználása;

c) szükség esetén a példányok megjelölésére szolgáló eljárások meghatározása az azonosítás megkönnyítésére és az előírások betartásának biztosítására.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

20. cikk

Záró rendelkezések

Valamennyi tagállam értesíti a Bizottságot és az egyezményi titkárságot azon rendelkezésekről, amelyeket kifejezetten e rendelet végrehajtása céljából fogadnak el, és valamennyi olyan jogi eszközről és meghozott intézkedésről, amelyeket e rendelet alkalmazására és végrehajtására alkalmaznak.

A Bizottság ezen információkról értesíti a többi tagállamot.

21. cikk

A rendelet alkalmazása előtt két hónappal a Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban és a Tudományos Felülvizsgálati Csoporttal történt egyeztetés alapján:

a) ellenőrzi, hogy fennáll-e valamilyen ok azon fajok Közösség területére történő behozatali korlátozására vonatkozóan, amelyeket a 3626/82/EGK rendelet C1 mellékletében soroltak fel, és amelyek nem szerepelnek e rendelet A. mellékletében;

b) elfogad egy rendeletet, amely kiegészíti a D. mellékletet azon fajok reprezentatív listájával, amelyek a 3. cikk (4) bekezdésének a) pontjában megadott kritériumoknak megfelelnek.

22. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő kihirdetése napján lép hatályba.

1997. június 1-jétől kell alkalmazni.

A 12. és 13. cikket, a 14. cikk (3) bekezdését, a 16., 17., 18. és 19. cikket, valamint a 21. cikk (3) bekezdését e rendelet hatálybalépésétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

Megjegyzések az A., B., C. és D. melléklet értelmezéséhez

1. Az A., B., C. és D. mellékletben szereplő fajokra az alábbiakkal történik utalás:

a) a fajok nevével; vagy

b) mint egy magasabb rendszertani egységben vagy annak egy kiemelt részében foglalt valamennyi fajra.

2. Az "spp." rövidítés használatos egy magasabb rendszertani egység valamennyi fajának jelölésére.

3. A fajnál magasabb rendszertani egységekre történő utalások csupán tájékoztató vagy osztályozó célúak.

4. Az A. mellékletben félkövér betűvel szedett fajokat a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 5 ) vagy a 92/43/EGK tanácsi irányelvben ( 6 ) meghatározott védelemnek megfelelően vették fel a listára.

5. A növények esetében a következő rövidítések használatosak a fajnál alacsonyabb rendszertani egységeknél:

a) az "ssp." rövidítés az alfajt;

b) a "var(s)" rövidítés a változato(ka)t; valamint

c) a "fa" rövidítés a formát jelöli.

6. A fajok vagy magasabb rendszertani egységek neve mellett szereplő "(I)", "(II)", illetve "(III)" jelzések az Egyezmény azon függelékére utalnak, amelyben az érintett faj szerepel a 7., 8. és 9. megjegyzésnek megfelelően. Amennyiben nincs semmilyen magyarázó jegyzet, az érintett faj nem szerepel az Egyezmény függelékeiben.

7. Egy faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellett szereplő (I) azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység szerepel az Egyezmény I. függelékében.

8. Egy faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellett szereplő (II) azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység szerepel az Egyezmény II. függelékében.

9. Egy faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellett szereplő (III) azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység szerepel az Egyezmény III. függelékében. Ebben az esetben azt az országot, amelynek kapcsán az adott faj bekerült a III. függelékbe, szintén jelölik.

10. "Nemesített növényfajta" (kultivár): a kultúrnövények nevezéktanának nemzetközi kódexe 8. kiadásának meghatározása alapján olyan növénykultúra, a) amelynek szelekciója egy sajátos jegy vagy jegyek kombinációja alapján történt; amely e jegyek tekintetében elkülöníthető, egységes és stabil; és c) megfelelő eszközökkel történő szaporítás esetén megtartja ezeket a jellemzőket. Kultivár esetében csak az az új rendszertani egység vehető figyelembe, amelynek kategórianeve és meghatározása hivatalosan közzétételre került a kultúrnövények nevezéktanával foglalkozó nemzetközi kódex legújabb kiadásában.

11. Hibridek csak abban az esetben szerepelhetnek a függelékekben, ha a természetben önálló és tartós populációik találhatók. Azon hibrid állatokra, amelyeknek négy felmenő generációjából egy vagy több példány az A. vagy B. mellékletben szereplő valamely fajba tartozott, éppúgy vonatkozik e rendelet, mint ha önálló fajok lennének, akkor is, ha az érintett hibridek konkrétan nem szerepelnek a mellékletekben.

12. Ha egy faj szerepel az A., B. vagy C. mellékletben, akkor az mindig az egész állatra, illetve növényre (legyen az élő vagy élettelen) egyaránt értendő. Ezenkívül a C. mellékletben felsorolt állatfajok és a B. vagy C. mellékletben felsorolt növényfajok kivételével az állat vagy növény minden része és származéka szintén szerepel ugyanabban a mellékletben, kivéve, ha a fajt # szimbólummal és egy számmal annotálják, amely azt jelzi, hogy csak meghatározott részeket és származékokat tartalmaz. A 2. cikk t) pontjának megfelelően a B. vagy C. mellékletben szereplő faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellé tett "#" jel és az azt követő szám az adott magasabb rendszertani egység konkrét részeit és származékait jelöli e rendelet alkalmazásában, a következőképpen:

#1 Valamennyi rész és származék, kivéve: a) a mag, a spóra és a pollen (ideértve a pollíniumokat); b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított magoncok vagy szövettenyészetek; c) a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág; valamint d) a Vanilla nemzetségbe tartozó mesterségesen szaporított növények termése, része és származéka.

#2 Valamennyi rész és származék, kivéve: a) a mag és a pollen; valamint b) a csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékek.

#3 Egész és szeletelt gyökerek, valamint azok részei, kivéve a feldolgozott részeket és származékokat, mint a por, a tabletta, a kivonat, a tonik, a tea és az édesség.

#4 Valamennyi rész és származék, kivéve: a) a mag (ideértve az Orchidaceae maghéját), a spóra és a pollen (ideértve a pollíniumokat). A kivétel nem vonatkozik a Mexikóból exportált Cactaceae spp. magjára, valamint a Madagaszkárról exportált Beccariophoenix madagascariensis és Dypsis decaryi magjára; b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított magoncok vagy szövettenyészetek; c) a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág; d) a Vanilla (Orchidaceae) nemzetség, illetve a Cactaceae család betelepített vagy mesterségesen szaporított növényeinek termése, része és származéka; illetve e) az Opuntia nemzetség Opuntia alnemzetségébe és a Selenicereus (Cactaceae) nemzetségbe tartozó betelepített vagy mesterségesen szaporított növények szára, virága, része és származéka; f) az Aloe ferox és az Euphorbia antisyphilitica csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékei. g) mesterséges szaporítással előállított, csomagolt és a Bletilla striata, a Cycnoches cooperi, a Gastrodia elata, a Phalaenopsis amabilis vagy a Phalaenopsis lobbii részeit vagy származékait tartalmazó kozmetikumok kiskereskedelmi forgalmára előkészített késztermékek.

#5 A rönk, a fűrészfa és a furnérlemez.

#6 A rönk, a fűrészfa, a furnérlemez és a rétegelt lemez.

#7 A rönk, a fanyesedék, az őrlemény és a kivonat.

#8 Föld alatti részek (é. gyökerek és gumók): egészben, részben vagy porítva.

#9 Valamennyi rész és származék, kivéve amelyen a következő címke szerepel "Készült ellenőrzött begyűjtésű Hoodia spp.-ből ellenőrzött előállítás során nyert anyagból a megfelelő CITES irányító hatósággal való megállapodás szerint [Botswana: BW/xxxxxx számú megállapodás] [Namíbia: NA/xxxxxx számú megállapodás] [Dél-Afrika: ZA/xxxxxx számú megállapodás]".

#10 Minden rész, származék és késztermék, kivéve a kész hangszerek, a kész hangszertartozékok és a kész hangszerelemek újrakivitelét.

#11 A rönk, a fűrészfa, a furnérlemez, a rétegelt lemez, az őrlemény és a kivonat. Az összetevőjükként kivonatokat, többek között illatanyagokat tartalmazó késztermékekre nem vonatkozik ez a magyarázó jegyzet.

#12 A rönk, a fűrészfa, a furnérlemez, a rétegelt lemez és a kivonat. Az összetevőjükként kivonatokat, többek között illatanyagokat tartalmazó késztermékekre nem vonatkozik ez a magyarázó jegyzet.

#13 Mag (nevezik endospermiumnak, gyümölcshúsnak vagy koprának is) és annak valamennyi származéka, kivéve a csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékeket.

#14 Valamennyi rész és származék, kivéve: a) a mag és a pollen; b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított magoncok vagy szövettenyészetek; c) a termések; d) a levelek; e) elhasznált agarfaőrlemény, beleértve a préselt őrleményt minden formában; valamint f) a csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékek; ez a mentesség nem vonatkozik a fanyesedékre, a gyöngyökre, olvasókra és faragványokra.

#15 Valamennyi rész és származék, kivéve: a) a levelek, a virágok, a pollen, a termés és a magok; b) a felsorolt fafajták szállítmányonként legfeljebb 10 kg-ját tartalmazó késztermékek; c) kész hangszerek, kész hangszerelemek és kész hangszertartozékok; d) a Dalbergia cochinchinensis azon része és származéka, amelyre a #4 magyarázó jegyzet vonatkozik; e) a Mexikóból származó és onnan exportált Dalbergia spp. azon része és származéka, amelyre a #6 magyarázó jegyzet vonatkozik.

#16 Magok, termések és olajok.

#17 Rönk, fűrészfa, furnérlemez, rétegelt lemez és átalakított faanyag.

#18 A tojásoktól eltérő részek és származékok kivételével.

13. Az e mellékletek magyarázó jegyzeteiben használt alábbi fogalmak és kifejezések a következők szerint kerülnek meghatározásra:

Kivonat

Bármely, közvetlenül növényi anyagokból fizikai vagy vegyi úton nyert anyag, függetlenül a gyártási eljárástól. A kivonat lehet szilárd (például kristályok, gyanta, finom, illetve durva részecskék), félszilárd (például gumik, viaszok) vagy folyékony (például oldatok, tinktúrák, olajok és illóolajok).

Kész hangszerek

Olyan hangszer (a Vámigazgatások Világszervezete Harmonizált Rendszerének 92. árucsoportja "Hangszerek; mindezek alkatrészei és tartozékai" meghatározása szerint), amelyen azonnal játszani lehet, illetve amelyre csupán bizonyos hangszerelemeket kell felszerelni ahhoz, hogy játszani lehessen rajta. A fogalom magában foglalja a régiségnek számító hangszer fogalmát is (a Harmonizált Rendszer 97.05 és 97.06 pontjában foglalt meghatározás szerint; "Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek").

Kész hangszertartozékok

Olyan hangszertartozék (a Vámigazgatások Világszervezete Harmonizált Rendszerének 92. árucsoportja "Hangszerek; mindezek alkatrészei és tartozékai" meghatározása szerint), amely magától a hangszertől különálló egységet képez, kifejezetten egy hangszerrel összefüggő használatra tervezték vagy alakították ki, és használatához nincs szükség további módosítására.

Kész hangszerelemek

Olyan hangszerelem (a Vámigazgatások Világszervezete Harmonizált Rendszerének 92. árucsoportja "Hangszerek; mindezek alkatrészei és tartozékai" meghatározása szerint), amely felszerelésre kész, és kifejezetten a hangszerrel összefüggő használatra, az azon való játék lehetővé tételére tervezték és alakították ki.

Csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékek

Végfelhasználásra vagy kiskereskedelmi forgalomra csomagolt és címkézett, önállóan vagy ömlesztve szállított termékek, amelyek további feldolgozást nem igényelnek, és amelyek a lakosság számára történő értékesítésre vagy a lakosság által történő felhasználásra alkalmas állapotban vannak.

Őrlemény

Finom vagy durva részecskékből álló száraz, szilárd anyag.

Szállítmány

Egyetlen hajóraklevél vagy légi fuvarlevél keretében szállított rakomány, függetlenül a konténerek vagy csomagok mennyiségétől vagy számától; illetőleg testen viselt, hordott vagy személyes poggyászban szállított különálló tárgyak.

Szállítmányonként 10 kg

A "szállítmányonként 10 kg" kifejezésben a 10 kg-os korlátozás alatt a szállítmány a Dalbergia vagy Guibourtia nemzetség külön annotált fafajtáiból készült egyes tételeiben lévő famennyiség tömege értendő. A 10 kg-os határértéket csak az egyes annotált fajoknak a szállítmány egyes tételeiben található farészeinek súlya alapján kell megállapítani, nem a szállítmány össztömege alapján. Az egyes annotált fajok összes tömegét külön-külön kell figyelembe venni annak meghatározása érdekében, hogy minden egyes annotált faj esetében szükség van-e CITES-engedélyre vagy -bizonyítványra, és e célból nem kell összeadni a különböző annotált fajok tömegét.

Átalakított faanyag

A Harmonizált Rendszer 44.09 pontjában foglalt meghatározás szerint. Fa (beleértve az össze nem állított lécet és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, "V" illesztésű, peremezett, mintázott, legömbölyített vagy hasonló módon formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is.

Fanyesedék

Apró darabokra vágott fa.

14. Mivel az A. mellékletben szereplő egyetlen NÖVÉNYFAJRA vagy magasabb rendszertani egységre vonatkozóan sem történt kiegészítés abból a célból, hogy hibridjeit a 4. cikk (1) bekezdésének megfelelően kell kezelni, ez azt jelenti, hogy az e fajokhoz vagy rendszertani egységekbe tartozó növények mesterséges szaporításával előállított hibridek a mesterséges szaporítást tanúsító kereskedelmi bizonyítvánnyal forgalomba hozhatók, és hogy e hibridek magjaira és pollenjére (beleértve a pollíniumokat), a róluk származó vágott virágra, a steril konténerben szállított, in vitro szaporított magoncaira vagy szövettenyészeteire nem vonatkozik ez a rendelet.

15. A vizeletre, az ürülékre és az ámbrára, amelyek mellékterméknek minősülnek és az érintett állatok kezelése nélkül keletkeznek, nem vonatkozik ez a rendelet.

16. A D. mellékletben szereplő állatfajokat illetően e rendelet kizárólag az élő és a teljes, illetve lényegében teljes elpusztult példányokra alkalmazandó, kivéve azokat a rendszertani egységeket, amelyek egyéb részeire és származékaira vonatkozóan az alábbi kiegészítések értelmében a rendelet szintén vonatkozik:

§1 Bármely teljes vagy lényegében teljes bőr, nyers- vagy cserzett bőr.

17. A D. mellékletben szereplő növényfajokat illetően e rendelet kizárólag az élő példányokra alkalmazandó, kivéve azokat a rendszertani egységeket, amelyek egyéb részeire és származékaira vonatkozóan az alábbi kiegészítések értelmében a rendelet szintén vonatkozik:

§2 Szárított és friss növények, beleértve adott esetben a következőket: levelek, gyökerek/gyökértörzs, szár, mag/spóra, kéreg, illetve termés.

§4 Valamennyi rész és származék, kivéve: a) a mag és a pollen; b) a csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékek.

§5 Rönk, fűrészfa, furnérlemez, rétegelt lemez és átalakított faanyag. (*) A Harmonizált Rendszer 44.09 pontjában foglalt meghatározás szerint: Fa (beleértve az össze nem állított lécet és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, "V" illesztésű, peremezett, mintázott, legömbölyített vagy hasonló módon formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is.

A. mellékletB. mellékletC. mellékletKöznapi név
ÁLLATOK
CHORDATA (GERINCHÚROSOK)
MAMMALIAEmlősök
ARTIODACTYLA
AntilocapridaeVillásszarvúantilop-félék
Antilocapra americana (I) (csak a mexikói populáció; e rendelet mellékleteiben egyetlen más populáció sem szerepel)Villásszarvú antilop
BovidaeMarhafélék
Addax nasomaculatus (I)Mendeszantilop
Ammotragus lervia (II)Sörényes juh
Antilope cervicapra (III Nepál/Pakisztán)Indiai antilop
Bos gaurus (I) (a Bos frontalis-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkozik ez a rendelet)Gaur
Bos mutus (I) (a Bos grunniens-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkozik ez a rendelet)Jak
Bos sauveli (I)Kouprey
Boselaphus tragocamelus (III Pakisztán)Nilgau antilop
Bubalus arnee (III Nepál) (a Bubalus bubalis-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkozik ez a rendelet)Vízibivaly
Bubalus depressicornis (I)Alföldi anoa
Bubalus mindorensis (I)Mindoro bivaly
Bubalus quarlesi (I)Hegyi anoa
Budorcas taxicolor (II)Takin
Capra falconeri (I)Pödröttszarvú kecske
Capra caucasica (II)Kaukázusi kecske
Capra hircus aegagrus (III Pakisztán) (A háziasított forma példányaira nem vonatkozik ez a rendelet)Bezoárkecske
Capra sibirica (III Pakisztán)Szibériai kőszálikecske
Capricornis milneedwardsii (I)Kínai széró
Capricornis rubidus (I)Vörös széró
Capricornis sumatraensis (I)Déli gorál
Capricornis thar (I)Himalájai széró
Cephalophus brookei (II)Brooke-bóbitásantilop
Cephalophus dorsalis (II)Feketelábú bóbitásantilop
Cephalophus jentinki (I)Libériai bóbitásantilop
Cephalophus ogilbyi (II)Ogilby-bóbitásantilop
Cephalophus silvicultor (II)Sárgahátú bóbitásantilop
Cephalophus zebra (II)Zebra-bóbitásantilop
Damaliscus pygargus pygargus (II)Tarka lantszarvúantilop
Gazella bennettii (III Pakisztán)Indiai gazella
Gazella cuvieri (I)Edmi gazella
Gazella dorcas (III Algéria/Tunézia)Dorkász gazella
Gazella leptoceros (I)Homoki gazella
Hippotragus niger variani (I)Óriás fekete lóantilop
Kobus leche (II)Zambézi mocsáriantilop
Naemorhedus baileyi (I)Vörös gorál
Naemorhedus caudatus (I)Hosszúfarkú gorál
Naemorhedus goral (I)Közönséges gorál
Naemorhedus griseus (I)Kínai gorál
Nanger dama (I)Dáma gazella
Oryx dammah (I)Kardszarvú nyársasantilop
Oryx leucoryx (I)Arab nyársasantilop
Ovis ammon (II)Altai argali
Ovis arabica (II)Arab juh
Ovis bochariensis (II)Buharai uriál
Ovis canadensis (II) (csak a mexikói populáció; e rendelet mellékleteiben egyetlen más populáció sem szerepel)Vastagszarvú juh
Ovis collium (II)Kazahsztáni argali
Ovis cycloceros (II)Afgán uriál
Ovis darwini (II)Góbi argali
Ovis gmelini (I) (ciprusi populáció)Ciprusi muflon
Ovis hodgsoni (I)Tibeti argali
Ovis jubata (II)Sanhszi argali
Ovis karelini (II)Tien-sani argali
Ovis nigrimontana (I)Kara Tau argali
Ovis polii (II)Marco Polo argali
Ovis punjabiensis (II)Pandzsábi uriál
Ovis severtzovi (II)Szevercov-argali
Ovis vignei (I)Indiai uriál
Pantholops hodgsonii (I)Tibeti antilop, csiru
Philantomba maxwellii (II)Maxwell-bóbitásantilop
Philantomba monticola (II)Kék bóbitásantilop
Pseudois nayaur (III Pakisztán)Kék juh
Pseudoryx nghetinhensis (I)Vietnámi antilop
Rupicapra pyrenaica ornata (II)Abruzzói zerge
Saiga borealis (II) (A kereskedelmi céllal forgalmazott, vadonból származó egyedeire megállapított exportkvóta nulla.)Mongol tatárantilop
Saiga tatarica (II) (A kereskedelmi céllal forgalmazott, vadonból származó egyedeire megállapított exportkvóta nulla.)Nyugati tatárantilop
Tetracerus quadricornis (III Nepál)Négyszarvú antilop
CamelidaeTevefélék
Lama guanicoe (II)Guanakó
Vicugna vicugna (I) (az alábbi populációik kivételével: Argentína [Jujuy, Catamarca és Salta tartományok természetes, valamint Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja és San Juan tartományának félvad populációi]; Bolívia [a teljes populáció]; Chile [a Tarapacá régió, valamint az Arica és Parinacota régió populációja]; Ecuador [a teljes populáció] és Peru [a teljes populáció]; amelyek a B. mellékletben szerepelnek)Vicugna vicugna (II) (csak az alábbi populációk: Argentína [Jujuy,Catamarca és Salta tartományok természetes, valamint Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja és San Juan tartományának félvad populációi]; Bolívia [a teljes populáció]; Chile [a Tarapacá régió, valamint az Arica és Parinacota régió populációja]; Ecuador [a teljes populáció] és Peru [a teljes populáció]; az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel) (1)Vikunya
CervidaeSzarvasfélék
Axis calamianensis (I)Calamian-szarvas
Axis kuhlii (I)Kuhl-szarvas
Axis porcinus (III/Pakisztán) (az A. mellékletben szereplő alfaj kivételével)Disznószarvas
Axis porcinus annamiticus (I)Annami-disznószarvas
Blastocerus dichotomus (I)Lápi szarvas
Cervus elaphus bactrianus (II)Kasmíri gímszarvas
Cervus elaphus barbarus (III Algéria/Tunézia)Atlasz-gímszarvas
Cervus elaphus hanglu (I)Hangul-gímszarvas
Dama dama mesopotamica (I)Mezopotámiai szarvas
Hippocamelus spp. (I)Villásszarvasok
Mazama temama cerasina (III Guatemala)Vörös nyársasszarvas cerasina alfaja
Muntiacus crinifrons (I)Kontyos muntyákszarvas
Muntiacus vuquangensis (I)Vietnami muntyákszarvas
Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)Maja fehérfarkú szarvas
Ozotoceros bezoarticus (I)Pampaszarvas
Pudu mephistophiles (II)Északi törpeszarvas
Pudu puda (I)Déli törpeszarvas
Rucervus duvaucelii (I)Mocsári szarvas
Rucervus eldii (I)Líraszarvas
GiraffidaeGiraffa camelopardalis (II)Zsiráffélék
Zsiráf
HippopotamidaeVízilófélék
Hexaprotodon liberiensis (II)Törpevíziló
Hippopotamus amphibius (II)Nílusi víziló
MoschidaePézsmaszarvasfélék
Moschus spp. (I) (csak az afganisztáni, bhutáni, indiai, mianmari, nepáli és pakisztáni populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)Moschus spp. (II) (az afganisztáni, bhutáni, indiai, mianmari, nepáli és pakisztáni populációk kivételével; amelyek az A. mellékletben szerepelnek)Pézsmaszarvasok
SuidaeDisznófélék
Babyrousa babyrussa (I)Közönséges babiruszadisznó
Babyrousa bolabatuensis (I)Bola Batu babiruszadisznó
Babyrousa celebensis (I)Nagyfogú babiruszadisznó
Babyrousa togeanensis (I)Malenge-szigeti babiruszadisznó
Sus salvanius (I)Törpedisznó
TayassuidaePekarifélék
Tayassuidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével és az örvös pekari (Pecari tajacu) Mexikóban és az USA-ban élő populációi kivételével, amelyek nem szerepelnek e rendelet mellékleteiben)Pekarifélék
Catagonus wagneri (I)Chaco-pekari
CARNIVORA
Ailuridae
Ailurus fulgens (I)Kispanda, vörös macskamedve
CanidaeKutyafélék
Canis aureus (III India)Aranysakál
Canis lupus (I/II)
(Minden populáció, kivéve Spanyolországnak a Duero folyótól északra fekvő területeinek és Görögországnak a 39. szélességi körtől északra fekvő területeinek a B. mellékletben szereplő populációit. Bhután, India, Nepál és Pakisztán populációi az I. függelékben szerepelnek; az összes többi populáció a II. függelékben található. Kivéve a háziasított formát és a dingót, amelyek Canis lupus familiaris-ként és Canis lupus dingo-ként szerepelnek.)
Canis lupus (II) (Csak Spanyolországnak a Duero folyótól északra fekvő területeinek és Görögországnak a 39. szélességi körtől északra fekvő területeinek populációi. Minden más populáció az A. mellékletben szerepel. Kivéve a háziasított formát és a dingót, amelyek Canis lupus familiaris-ként és Canis lupus dingo-ként szerepelnek.Farkas
Canis simensisEtióp sakál
Cerdocyon thous (II)Közönséges pamparóka
Chrysocyon brachyurus (II)Sörényesfarkas
Cuon alpinus (II)Ázsiai vadkutya
Lycalopex culpaeus (II)Culpeo pamparóka
Lycalopex fulvipes (II)Darwin-pamparóka
Lycalopex griseus (II)Argentin pamparóka
Lycalopex gymnocercus (II)Pamparóka
Speothos venaticus (I)Erdeikutya
Vulpes bengalensis (III India)Indiai róka
Vulpes cana (II)Afgán róka
Vulpes zerda (II)Sivatagi róka
Eupleridae
Cryptoprocta ferox (II)Fossza
Eupleres goudotii (II)Falanuk
Fossa fossana (II)Madagaszkári cibetmacska
FelidaeMacskafélék
Felidae spp. (II) (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével. A háziasított forma példányaira nem vonatkozik ez a rendelet. A Panthera leo afrikai populációira a következő feltételek alkalmazandók: Az oroszlán Panthera leo afrikai populációira a következő feltételek alkalmazandók: A vadonból származó és kereskedelmi célból forgalmazott csontokra, csontdarabokra, csontból készült termékekre, karmokra, csontvázakra, koponyákra és fogakra vonatkozóan az éves exportkvóta nulla.
A Dél-Afrikában fogságban tenyésztett egyedekből származó és kereskedelmi célból forgalmazott csontokra, csontdarabokra, csontból készült termékekre, karmokra, csontvázakra, koponyákra és fogakra vonatkozóan éves exportkvóta kerül megállapításra, amit évente közölnek a CITES titkárságával.)
Macskafélék
Acinonyx jubatus (I) (Élő egyedekre, valamint vadászati trófeákra az éves exportkvótákat a következőképpen állapították meg: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. E példányok kereskedelmére a 4. cikk (1) bekezdése vonatkozik.)Gepárd
Caracal caracal (I) (csak az ázsiai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)Sivatagi macska (karakál)
Catopuma temminckii (I)Temminck-macska
Felis nigripes (I)Feketelábú macska
Felis silvestris (II)Vadmacska
Herpailurus yagouaroundi (I) (csak a közép- és észak-amerikai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)Jaguarundi
Leopardus geoffroyi (I)Geoffroy-macska
Leopardus guttulus (I)Déli tigrismacska
Leopardus jacobita (I)Andesi macska
Leopardus pardalis (I)Ocelot
Leopardus tigrinus (I)Tigrismacska
Leopardus wiedii (I)Hosszúfarkú macska
Lynx lynx (II)Hiúz
Lynx pardinus (I)Párduchiúz
Neofelis diardi (I)Borneói ködfoltospárduc
Neofelis nebulosa (I)Ködfoltos párduc
Panthera leo (I) (csak az indiai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)Ázsiai oroszlán
Panthera onca (I)Jaguár
Panthera pardus (I)Leopárd
Panthera tigris (I)Tigris
Panthera uncia (I)Hópárduc
Pardofelis marmorata (I)Márványfoltos macska
Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (csak a bangladesi, indiai és thaiföldi populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)Bengáli törpemacska törzsalakja
Prionailurus bengalensis euptilurus (II)Iriomote-törpemacska
Prionailurus planiceps (I)Laposfejű macska
Prionailurus rubiginosus (I) (csak az indiai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)Rozsdás macska
Puma concolor(I) (csak a Costa Rica-i és a panama populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)Costa Rica-i puma
HerpestidaeMongúzfélék
Herpestes edwardsi (III India/Pakisztán)Szürke mongúz
Herpestes fuscus (III India)Rövidfarkú mongúz
Herpestes javanicus (III Pakisztán)Jávai mongúz
Herpestes javanicus auropunctatus (III India)Jávai mongúz auropunctatus alfaja
Herpestes smithii (III India)Smith-mongúz
Herpestes urva (III India)Rákász-mongúz
Herpestes vitticollis (III India)Csíkosnyakú mongúz
HyaenidaeHiénafélék
Hyaena hyaena (III Pakisztán)Csíkos hiéna
Proteles cristata (III Botswana)Cibethiéna
MephitidaeBűzösborzfélék
Conepatus humboldtii (II)Patagóniai bűzösborz
MustelidaeMenyétfélék
LutrinaeVidraformák
Lutrinae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)Vidrák
Aonyx capensis microdon(I) (csak a kameruni és nigériai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)Kongói tömpeujjúvidra
Aonyx cinereus (I)Ázsiai tömpeujjúvidra
Enhydra lutris nereis (I)Tengeri vidra nereis alfaja
Lontra felina (I)Parti vidra
Lontra longicaudis (I)Hosszúfarkú vidra
Lontra provocax (I)Déli vidra
Lutra lutra (I)Közönséges vidra
Lutra nippon (I)Japán vidra
Lutrogale perspicillata (I)Simaszőrű vidra
Pteronura brasiliensis (I)Óriásvidra
MustelinaeMenyétformák
Eira barbara (III Honduras)Tayra
Martes flavigula (III India)Sárgatorkú nyest
Martes foina intermedia (III India)Nyest intermedia alfaja
Martes gwatkinsii (III India)Gwatkins-nyest
Mellivora capensis (III Botswana)Méhészborz
Mustela nigripes (I)Feketelábú görény
OdobenidaeRozmárfélék
Odobenus rosmarus (III Kanada)Rozmár
OtariidaeFülesfókafélék
Arctocephalus spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)Medvefókák
Arctocephalus philippii (II)Juan Fernandez-medvefóka
Arctocephalus townsendi (I)Guadelupe-medvefóka
PhocidaeFókafélék
Mirounga leonina (II)Déli elefántfóka
Monachus spp. (I)Barátfókák
ProcyonidaeMosómedvefélék
Nasua narica (III Honduras)Fehérorrú koati
Nasua nasua solitaria (III Uruguay)Vörösorrú koati solitaria alfaja
Potos flavus (III Honduras)Farksodró
UrsidaeMedvefélék
Ursidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)Medvefélék
Ailuropoda melanoleuca (I)Óriáspanda
Helarctos malayanus (I)Maláj medve
Melursus ursinus (I)Ajakos medve
Tremarctos ornatus (I)Pápaszemes medve
Ursus arctos (I/II)
(csak a bhutáni, kínai, mexikói és mongóliai populációk és az Ursus arctos isabellinus alfaj szerepel az I. függelékben; az összes többi populáció és alfaj a II. függelékben szerepel).
Barna medve
Ursus thibetanus (I)Örvös medve
ViverridaeCibetmacskafélék
Arctictis binturong (III India)Binturong
Civettictis civetta (III Botswana)Afrikai cibetmacska
Cynogale bennettii (II)Vidracibet
Hemigalus derbyanus (II)Sávos pálmasodró
Paguma larvata (III India)Álcás pálmasodró
Paradoxurus hermaphroditus (III India)Közönséges pálmasodró
Paradoxurus jerdoni (III India)Jerdon-pálmasodró
Prionodon linsang (II)Sávos tigrispetymeg
Prionodon pardicolor (I)Foltos tigrispetymeg
Viverra civettina (III India)Malabári cibetmacska
Viverra zibetha (III India)Indiai cibetmacska
Viverricula indica (III India)Kis cibetmacska
CETACEACetek (delfinek, bálnák)
CETACEA spp. (I/II) (2)Cetek
CHIROPTERA
PhyllostomidaeHártyásorrú denevérek
Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)Csíkoshátú gyümölcsdenevér
PteropodidaeRepülőkutya-félék
Acerodon spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)Repülőrókák
Acerodon jubatus (I)Fülöp-szigeteki repülőróka
Pteropus spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok, valamint a Pteropus brunneus kivételével)Repülőrókák
Pteropus insularis (I)Caroline-repülőróka
Pteropus livingstonii (II)Livingstone-repülőróka
Pteropus loochoensis (I)Japán repülőróka
Pteropus mariannus (I)Mariana-repülőróka
Pteropus molossinus (I)Aranyfejű repülőróka
Pteropus pelewensis (I)Pelew-szigeti repülőróka
Pteropus pilosus (I)Palau-repülőróka
Pteropus rodricensis (II)Rodriguesi repülőkutya
Pteropus samoensis (I)Samoa-repülőróka
Pteropus tonganus (I)Tonga-repülőróka
Pteropus ualanus (I)Kosrae-szigeti repülőróka
Pteropus voeltzkowi (II)Pemba-repülőróka
Pteropus yapensis (I)Yap-szigeti repülőróka
CINGULATA
DasypodidaeTatufélék
Cabassous tatouay (III Uruguay)Nagy csupaszfarkú-tatu
Chaetophractus nationi (II) (A megállapított éves exportkvóta nulla. A faj minden példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük folytatott kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni.)Bolíviai szőröstatu
Priodontes maximus (I)Óriástatu
DASYUROMORPHIA
DasyuridaeErszényesnyestfélék
Sminthopsis longicaudata (I)Hosszúfarkú erszényescickány
Sminthopsis psammophila (I)Homoki erszényescickány
DIPROTODONTIA
MacropodidaeKengurufélék
Dendrolagus inustus (II)Szürke kúszókenguru
Dendrolagus ursinus (II)Fekete kúszókenguru
Lagorchestes hirsutus (I)Vörhenyes nyúlkenguru
Lagostrophus fasciatus (I)Keresztsávos nyúlkenguru
Onychogalea fraenata (I)Kantáros karmoskenguru
PhalangeridaeKuszkuszfélék
Phalanger intercastellanus (II)Sötétfarkú kuszkusz
Phalanger mimicus (II)Déli kuszkusz
Phalanger orientalis (II)Szürke kuszkusz
Spilocuscus kraemeri (II)Apró foltoskuszkusz
Spilocuscus maculatus (II)Foltos kuszkusz
Spilocuscus papuensis (II)Pettyes foltoskuszkusz
PotoroidaePatkánykenguru-félék
Bettongia spp. (I)Patkánykenguruk
VombatidaeVombatfélék
Lasiorhinus krefftii (I)Északi vombat
LAGOMORPHA
LeporidaeNyúlfélék
Caprolagus hispidus (I)Sörtés nyúl
Romerolagus diazi (I)Mexikói nyúl
MONOTREMATA
TachyglossidaeHangyászsünfélék
Zaglossus spp. (II)Hosszúcsőrű hangyászsünök
PERAMELEMORPHIA
Peramelidae
Perameles bougainville (I)Nyugati bandikut
Thylacomyidae
Macrotis lagotis (I)Közönséges erszényesnyúl
PERISSODACTYLA
EquidaeLófélék
Equus africanus (I) (az Equus asinus-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkozik ez a rendelet)Afrikai vadszamár
Equus grevyi (I)Grevy-zebra
Equus hemionus (I/II) (A faj a II. függelékben szerepel, de az Equus hemionus hemionus, Equus hemionus khur és az Equus hemionus luteus alfajok az I. függelékben találhatók.)Ázsiai vadszamár
Equus kiang (II)Kiang
Equus przewalskii (I)Przewalskii-ló
Equus zebra hartmannae (II)Hartmann-hegyizebra
Equus zebra zebra (II)Fokföldi hegyizebra
RhinocerotidaeOrrszarvúfélék
Rhinocerotidae spp. (II) (II) (a B. mellékletben szereplő alfaj kivételével)Orrszarvúfélék
Ceratotherium simum simum (II) (csak a szváziföldi, a namíbiai és a dél-afrikai populációk; az összes többi populácoó az A. mellékletben szerepel. A szváziföldi és a dél-afrikai populációk esetében: nemzetközi kereskedelem kizárólag élő állatok megfelelő és elfogadható célállomásra történő szállítása esetén, valamint vadászati trófeák esetén engedélyezhető. A namíbiai populáció esetében: nemzetközi kereskedelem kizárólag élő állatok in-situ megőrzésére engedélyezett és csak a Ceratotherium simum afrikai természetes és hagyományo előfordulási területén belül. A szváziföldi, a namíbiai és a dél-afrikai populációk minden más példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük folytatott kereskedelmet ennek megfelelően kell szabályozni.)Déli szélesszájú orrszarvú
TapiridaeTapírfélék
Tapiridae spp. (II) (II) (a B. mellékletben szereplő fajok kivételével)Tapírfélék
Tapirus terrestris (II)Közönséges tapír
PHOLIDOTA
ManidaeTobzoskafélék
Manis spp. (II) (II)
(az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)
Tobzoskák
Manis crassicaudata (I)Indiai tobzoska
Manis culionensis (I)Palawani tobzoska
Manis gigantea (I)Óriás tobzoska
Manis javanica (I)Hátsó-indiai tobzoska
Manis pentadactyla (I)Bengáli tobzoska
Manis temminckii (I)Tömpefarkú tobzoska
Manis tetradactyla (I)Hosszúfarkú tobzoska
Manis tricuspis (I)Fehérhasú tobzoska
PILOSA
BradypodidaeHáromujjúlajhár-félék
Bradypus pygmaeus (II)Törpe háromujjúlajhár
Bradypus variegatus (II)Füstös háromujjúlajhár
MyrmecophagidaeHangyászfélék
Myrmecophaga tridactyla (II)Sörényes hangyász
Tamandua mexicana (III Guatemala)Északi hangyász
PRIMATESFőemlősök
PRIMATES spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)Főemlősök
AtelidaePókmajomfélék
Alouatta palliata (I)Mellényes bőgőmajom
Alouatta pigra (I)Mexikói bőgőmajom
Ateles geoffroyi frontatus (I)Ékes pókmajom frontatus alfaja
Ateles geoffroyi ornatus (I)Ékes pókmajom panamai alfaja
Brachyteles arachnoides (I)Gyapjas pókmajom
Brachyteles hypoxanthus (I)Északi gyapjasmajom
Oreonax flavicauda (I)Sárgafarkú gyapjasmajom
CebidaeCsuklyásmajomfélék
Callimico goeldii (I)Ugró tamarin
Callithrix aurita (I)Fehérpamacsos selyemmajom
Callithrix flaviceps (I)Sárgafejű selyemmajom
Leontopithecus spp. (I)Oroszlánmajmok
Saguinus bicolor (I)Csupaszpofájú tamarin
Saguinus geoffroyi (I)Geoffroy-tamarin
Saguinus leucopus (I)Fehérkezű tamarin
Saguinus martinsi (I)Martins-tamarin
Saguinus oedipus (I)Gyapjasfejű tamarin
Saimiri oerstedii (I)Vöröshátú mókusmajom
CercopithecidaeCerkóffélék
Allochrocebus solatus (II)Sárgafarkú cerkóf
Cercocebus galeritus (I)Kalapos mangábé
Cercopithecus diana (I)Diána-cerkóf
Cercopithecus roloway (I)Sárgacombú cerkóf
Colobus satanas (II)Ördögkolobusz
Macaca silenus (I)Oroszlánfejű makákó
Macaca sylvanus (I)Berbermakákó
Mandrillus leucophaeus (I)Drill
Mandrillus sphinx (I)Mandrill
Nasalis larvatus (I)Borneói nagyorrúmajom
Piliocolobus bouvieri (II)Bouvier-vöröskolobusz
Piliocolobus epieni (II)Nigériai kolobusz
Piliocolobus foai (II)Közép-afrikai vöröskolobusz
Piliocolobus gordonorum (II)Uzungwa-vöröskolobusz
Piliocolobus kirkii (I)Kirk-keletikolobusz
Piliocolobus pennantii (II)Keleti kolobusz
Piliocolobus preussi (II)Preuss-kolobusz
Piliocolobus rufomitratus (I)Tana-kolobusz
Piliocolobus tephrosceles (II)Ugandai vöröskolobusz
Piliocolobus tholloni (II)Thollon-vöröskolobusz
Presbytis potenziani (I)Mentawai langur
Pygathrix spp. (I)Piszeorrú majmok
Rhinopithecus spp. (I)Piszemajmok
Semnopithecus ajax (I)Kasmíri szürkelangur
Semnopithecus dussumieri (I)Dussumier-szürkelangur
Semnopithecus entellus (I)Hulmán langur
Semnopithecus hector (I)Terrai szürkelangur
Semnopithecus hypoleucos (I)Feketelábú szürkelangur
Semnopithecus priam (I)Srí Lanka-i szürkelangur
Semnopithecus schistaceus (I)Hegyi szürkelangur
Simias concolor (I)Malacfarkú langur
Trachypithecus delacouri (II)Delacour-langur
Trachypithecus francoisi (II)François-langur
Trachypithecus geei (I)Aranylangur
Trachypithecus hatinhensis (II)Ha Tinh-i langur
Trachypithecus johnii (II)Nilgiri-langur
Trachypithecus laotum (II)Laoszi langur
Trachypithecus pileatus (I)Sapkás langur
Trachypithecus poliocephalus (II)Fehérfejű langur
Trachypithecus shortridgei (I)Shortridge-langur
CheirogaleidaeTörpemakifélék
Cheirogaleidae spp. (I)Törpemakifélék
DaubentoniidaeVéznaujjúmaki-félék
Daubentonia madagascariensis (I)Véznaujjú maki
HominidaeEmberfélék
Gorilla beringei (I)Keleti gorilla (hegyi gorilla)
Gorilla gorilla (I)Gorilla
Pan spp. (I)Csimpánzok
Pongo abelii (I)Szumátrai orángután
Pongo pygmaeus (I)Borneói orángután
Pongo tapanuliensis (I)Tapanuli orángutan
HylobatidaeGibbonfélék
Hylobatidae spp. (I)Gibbonfélék
IndriidaeIndrifélék
Indriidae spp. (I)Indrifélék
LemuridaeMakifélék
Lemuridae spp. (I)Makifélék
LepilemuridaeFürgemakifélék
Lepilemuridae spp. (I)Fürgemakifélék
LorisidaeLórifélék
Nycticebus spp. (I)Lajhármakik
PitheciidaeSakifélék
Cacajao spp. (I)Uakarik
Callicebus barbarabrownae (II)Nincs magyar neve
Callicebus melanochir (II)Nincs magyar neve
Callicebus nigrifrons (II)Feketehomlokú kabócamajom
Callicebus personatus (II)Feketearcú kabócamajom
Chiropotes albinasus (I)Fehérorrú sátánmajom
TarsiidaeKoboldmakifélék
Tarsius spp. (II)Koboldmakik
PROBOSCIDEA
ElephantidaeElefántfélék
Elephas maximus (I)Ázsiai elefánt
Loxodonta africana (I) (a botswanai, namíbiai, dél-afrikai és zimbabwei populációk kivételével, amelyek a B. mellékletben szerepelnek)Loxodonta africana (II)
(csak a botswanai, namíbiai, dél-afrikai és zimbabwei populációk (3); az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel)
Afrikai elefánt
RODENTIA
ChinchillidaeCsincsillafélék
Chinchilla spp. (I) (a háziasított forma példányaira nem vonatkozik ez a rendelet)Csincsillák
CuniculidaePakafélék
Cuniculus paca (III Honduras)Pettyes paka
DasyproctidaeAgutifélék
Dasyprocta punctata (III Honduras)Közép-amerikai aguti
ErethizontidaeKúszósülfélék
Sphiggurus mexicanus (III Honduras)Mexikói kúszósül
Sphiggurus spinosus (III Uruguay)Tüskés kúszósül
HystricidaeTarajossülfélék
Hystrix cristataTarajos sül
MuridaeEgérfélék
Leporillus conditor (II)Nagy rőzsepatkány
Pseudomys fieldi (II)Dűnelakó ausztrálegér
Xeromys myoides (II)Ausztrál mocsáripatkány
Zyzomys pedunculatus (II)Ausztrál szirtipatkány
SciuridaeMókusfélék
Cynomys mexicanus (II)Mexikói prérikutya
Marmota caudata (III India)Hosszúfarkú mormota
Marmota himalayana (III India)Himalájai mormota
Ratufa spp. (II)Királymókusok
SCANDENTIA
SCANDENTIA spp. (II)Mókuscickányok
SIRENIA
DugongidaeDugongfélék
Dugong dugon (I)Dugong
TrichechidaeManátifélék
Trichechus inunguis (I)
Trichechus manatus (I)
Trichechus senegalensis (I)
AVESMadarak
ANSERIFORMES
AnatidaeRécefélék
Anas aucklandica (I)Auckland-szigeti réce
Anas bernieri (II)Bernier-réce
Anas chlorotis (I)Maori réce
Anas formosa (II)Cifra réce
Anas laysanensis (I)Laysani réce
Anas nesiotis (I)Campbell-szigeti réce
Anas querquedulaBöjti réce
Asarcornis scutulata (I)Dzsungelréce
Aythya innotataMadagaszkári cigányréce
Aythya nyrocaCigányréce
Branta canadensis leucopareia (II)Kanadai lúd aleut-szigeteki alfaja
Branta ruficollis (II)Vörösnyakú lúd
Branta sandvicensis (I)Hawaii lúd
Coscoroba coscoroba (II)Koszkoróbahattyú
Cygnus melancoryphus (II)Feketenyakú hattyú
Dendrocygna arborea (II)Pálmafütyülőlúd (Karibi fütyülőlúd)
Dendrocygna autumnalis (III Honduras)Feketehasú fütyülőlúd
Dendrocygna bicolor (III Honduras)Sujtásos fütyülőlúd
Mergus octosetaceusBrazíl bukó
Oxyura leucocephala (II)Kékcsőrű réce
Rhodonessa caryophyllacea (I)Rózsásfejű réce
Sarkidiornis melanotos (II)Bütykös fényréce
Tadorna cristataKoreai ásólúd
APODIFORMES
TrochilidaeKolibrifélék
Trochilidae spp. (II) (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)Kolibrifélék
Glaucis dohrnii (I)Bahia-remetekolibri
CHARADRIIFORMES
BurhinidaeUgartyúkfélék
Burhinus bistriatus (III Guatemala)Koronás ugartyúk
LaridaeSirályfélék
Larus relictus (I)Mongol sirály
ScolopacidaeSzalonkafélék
Numenius borealis (I)Eszkimópóling
Numenius tenuirostris (I)Vékonycsőrű póling
Tringa guttifer (I)Pettyes cankó
CICONIIFORMES
ArdeidaeGémfélék
Ardea albaNagy kócsag
Bubulcus ibisPásztorgém
Egretta garzettaKis kócsag
BalaenicipitidaePapucscsőrűgólya-félék
Balaeniceps rex (II)Papucscsőrű gólya
CiconiidaeGólyafélék
Ciconia boyciana (I)Feketecsőrű gólya
Ciconia nigra (II)Fekete gólya
Ciconia stormiPápaszemes gólya
Jabiru mycteria (I)Jabiru
Leptoptilos dubiusSárgafejű marabu
Mycteria cinerea (I)Szumátrai tantalusz
PhoenicopteridaeFlamingófélék
Phoenicopteridae spp. (II) (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)Flamingófélék
Phoenicopterus roseus (II)Rózsás flamingó, vörös flamingó
Phoenicopterus ruber (II)Rózsás flamingó, vörös flamingó
ThreskiornithidaeÍbiszfélék
Eudocimus ruber (II)Skarlátbatla
Geronticus calvus (II)Déli tarvarjú
Geronticus eremita (I)Tarvarjú
Nipponia nippon (I)Nipponíbisz
Platalea leucorodia (II)Kanalasgém
Pseudibis giganteaÓriásíbisz
COLUMBIFORMES
ColumbidaeGalambfélék
Caloenas nicobarica (I)Sörényes galamb
Claravis godefridaSávos ezüstgalamb
Columba liviaSzirti galamb
Ducula mindorensis (I)Mindori császárgalamb
Gallicolumba luzonica (II)Luzoni csillagosgalamb
Goura spp. (II)Koronásgalambfajok
Leptotila wellsiGrenadai gerle
Nesoenas mayeri (III Mauritius)Rózsás galamb
Streptopelia turturVadgerle
CORACIIFORMES
BucerotidaeSzarvascsőrűmadár-félék
Aceros spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)Ázsiai szarvascsőrű madarak
Aceros nipalensis (I)Vöröstorkú szarvascsőrűmadár
Anorrhinus spp. (II)Ázsiai szarvascsőrű madarak
Anthracoceros spp. (II)Ázsiai szarvascsőrű madarak
Berenicornis spp. (II)Ázsiai szarvascsőrű madarak
Buceros spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)Ázsiai szarvascsőrű madarak
Buceros bicornis (I)Nagy szarvascsőrűmadár
Penelopides spp. (II)Ázsiai szarvascsőrű madarak
Rhinoplax vigil (I)Kalapácsfejű szarvascsőrűmadár
Rhyticeros spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)Ázsiai szarvascsőrű madarak
Rhyticeros subruficollis (I)Sárgatorkú szarvascsőrűmadár
CUCULIFORMES
MusophagidaeTurákófélék
Tauraco spp. (II) (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)Turákók
Tauraco bannermani (II)Bannerman-turákó
FALCONIFORMESSólyomalakúak
FALCONIFORMES spp. (II)
(az A. mellékletben szereplő fajok kivételével; az újvilágikeselyű-félék (Cathartidae) C. mellékletben szereplő egy fajának kivételével; e család többi faja nem szerepel e rendelet mellékleteiben; valamint a Caracara lutosa kivételével, amely nem tartozik e rendelet hatálya alá)
Sólyomalakúak
AccipitridaeVágómadárfélék
Accipiter brevipes (II)Kis héja
Accipiter gentilis (II)Héja
Accipiter nisus (II)Karvaly
Aegypius monachus (II)Barátkeselyű
Aquila adalberti (I)Ibériai sas
Aquila chrysaetos (II)Szirti sas
Aquila clanga (II)Fekete sas
Aquila heliaca (I)Parlagi sas
Aquila pomarina (II)Békászó sas
Buteo buteo (II)Egerészölyv
Buteo lagopus (II)Gatyás ölyv
Buteo rufinus (II)Pusztai ölyv
Chondrohierax wilsonii (I)Csigászhéja kubai alfaja
Circaetus gallicus (II)Kígyászölyv
Circus aeruginosus (II)Barna rétihéja
Circus cyaneus (II)Kékes rétihéja
Circus hudsonius (II)Amerikai rétihéja
Circus macrourus (II)Fakó rétihéja
Circus pygargus (II)Hamvas rétihéja
Elanus caeruleus (II)Kuhi
Eutriorchis astur (II)Madagaszkári kígyászhéja
Gypaetus barbatus (II)Saskeselyű
Gyps fulvus (II)Fakó keselyű
Haliaeetus spp. (I/II) (a rétisas – Haliaeetus albicilla az I., a többi faj a II. függelékben szerepel)Rétisasok
Harpia harpyja (I)Hárpia
Hieraaetus fasciatus (II)Héjasas
Hieraaetus pennatus (II)Törpesas
Leucopternis occidentalis (II)Tumbesi erdeiölyv
Milvus migrans (II) (a B. mellékletben szereplő Milvus migrans lineatus kivételével)Barna kánya
Milvus milvus (II)Vörös kánya
Neophron percnopterus (II)Dögkeselyű
Pernis apivorus (II)Darázsölyv
Pithecophaga jefferyi (I)Majomevő sas
CathartidaeÚjvilágikeselyű-félék
Gymnogyps californianus (I)Kaliforniai kondor
Sarcoramphus papa (III Honduras)Királykeselyű
Vultur gryphus (I)Andesi kondor
FalconidaeSólyomfélék
Falco araeus (I)Seychelle-szigeteki vércse
Falco biarmicus (II)Feldegg-sólyom
Falco cherrug (II)Kerecsensólyom
Falco columbarius (II)Kis sólyom
Falco eleonorae (II)Eleonóra-sólyom
Falco jugger (I)Indiai sólyom
Falco naumanni (II)Fehérkarmú vércse
Falco newtoni (I) (csak a Seychelle-szigeteki populáció)Madagaszkári vércse
Falco peregrinus (I)Vándorsólyom
Falco punctatus (I)Mauritiusi vércse
Falco rusticolus (I)Északi sólyom (vadászsólyom)
Falco subbuteo (II)Kabasólyom
Falco tinnunculus (II)Vörösvércse
Falco vespertinus (II)Kék vércse
PandionidaeHalászsasfélék
Pandion haliaetus (II)Halászsas
GALLIFORMES
Cracidae
Crax alberti (III Kolumbia)Kéklebenyes hokkó
Crax blumenbachii (I)Atlanti hokkó
Crax daubentoni (III Kolumbia)Sárgabütykös hokkó
Crax fasciolataCsupaszarcú hokkó
Crax globulosa (III Kolumbia)Pirosbütykös hokkó
Crax rubra (III Kolumbia/Guatemala/Honduras)Púpos hokkó
Mitu mitu (I)Csupaszfülű mitu
Oreophasis derbianus (I)Szarvas hokkó
Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)Yukatáni erdeityúk
Pauxi pauxi (III Kolumbia)Sisakoshokkó
Penelope albipennis (I)Fehérszárnyú sakutyúk
Penelope purpurascens (III Honduras)Borzas sakutyúk
Penelopina nigra (III Guatemala)Szurdokguán
Pipile jacutinga (I)Pápaszemes guán
Pipile pipile (I)Trinidadi guán
MegapodiidaeLábastyúkfélék
Macrocephalon maleo (I)Kalapácsfejű tyúk
PhasianidaeFácánfélék
Argusianus argus (II)Argosz-páva
Catreus wallichii (I)Bóbitás fácán
Colinus virginianus ridgwayi (I)Bozótfürj sonora-sivatagi alfaja
Crossoptilon crossoptilon (I)Fehér fülesfácán
Crossoptilon mantchuricum (I)Barna fülesfácán
Gallus sonneratii (II)Gyöngyös bankivatyúk
Ithaginis cruentus (II)Vérfácán
Lophophorus impejanus (I)Himalájai fényfácán
Lophophorus lhuysii (I)Kékfarkú fényfácán
Lophophorus sclateri (I)Fehérfarkú fényfácán
Lophura edwardsi (I)Vietnámi fácán
Lophura leucomelanos (III Pakisztán)Ördögfácán (nepáli fácán)
Lophura swinhoii (I)Nyerges fácán
Meleagris ocellata (III Guatemala)Pávaszemes pulyka
Odontophorus strophiumÖrvös fogasfürj
Ophrysia superciliosaHimalájai fürj
Pavo cristatus (III Pakisztán)Páva
Pavo muticus (II)Zöld páva
Polyplectron bicalcaratum (II)Szürke pávafácán
Polyplectron germaini (II)Barna pávafácán
Polyplectron malacense (II)Maláj pávafácán
Polyplectron napoleonis (I)Díszes pávafácán
Polyplectron schleiermacheri (II)Borneói pávafácán
Pucrasia macrolopha (III Pakisztán)Copfosfácán
Rheinardia ocellata (I)Gyöngyös fácán
Syrmaticus ellioti (I)Fehérnyakú fácán
Syrmaticus humiae (I)Burmai fácán
Syrmaticus mikado (I)Mikádófácán
Syrmaticus reevesii (II)Királyfácán
Tetraogallus caspius (I)Kaszpi királyfogoly
Tetraogallus tibetanus (I)Tibeti királyfogoly
Tragopan blythii (I)Fehérhasú tragopán
Tragopan caboti (I)Mandarintragopán
Tragopan melanocephalus (I)Kasmír-tragopán
Tragopan satyra (III Nepál)Szatírtragopán
Tympanuchus cupido attwateri (II)Nagy prérityúk texasi alfaja
GRUIFORMES
GruidaeDarufélék
Gruidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)Darufélék
Antigone canadensis (I/II) (a faj a II. függelékben szerepel, de az Antigone canadensis nesiotes és az Antigone canadensis pulla alfajok az I. függelékben szerepelnek)Kanadai daru
Antigone vipio (I)Amúri daru
Balearica pavonina (I)Feketenyakú koronásdaru
Grus americana (I)Lármás daru
Grus grus (II)Daru
Grus japonensis (I)Mandzsu daru
Grus monacha (I)Kámzsás daru
Grus nigricollis (I)Kormosfejű daru
Leucogeranus leucogeranus (I)Hódaru
OtididaeTúzokfélék
Otididae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)Túzokfélék
Ardeotis nigriceps (I)Indiai túzok
Chlamydotis macqueenii (I)Pettyes túzok
Chlamydotis undulata (I)Galléros túzok
Houbaropsis bengalensis (I)Bengáli florikán
Otis tarda (II)Túzok
Sypheotides indicus (II)Zászlós florikán
Tetrax tetrax (II)Reznek
RallidaeGuvatfélék
Hypotaenidia sylvestris (I)Barna bozótguvat
RhynochetidaeKagufélék
Rhynochetos jubatus (I)Kagu
PASSERIFORMES
AlaudidaePacsirták
Alauda arvensis (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Mezei pacsirta
Galerida cristata (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Búbospacsirta
Lullula arborea (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Erdei pacsirta
Melanocorypha calandra (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Kalandrapacsirta
AtrichornithidaeBozótjárófélék
Atrichornis clamosus (I)Lármás bozótjáró
CotingidaeKotingafélék
Cephalopterus ornatus (III Kolumbia)Díszes sisakosmadár
Cephalopterus penduliger (III Kolumbia)Lebernyeges sisakosmadár
Cotinga maculata (I)Kobaltkotinga
Rupicola spp. (II)Szirtimadárfajok
Xipholena atropurpurea (I)Fehérszárnyú kotinga
EmberizidaeÚjvilági sármányfélék, kardinálispintyfélék és tangarafélék
Emberiza citrinella (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Citromsármány
Emberiza hortulana (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Kerti sármány
Gubernatrix cristata (II)Zöld kardinálispinty
Melopyrrha nigra (III Kuba)Kubai pirókapinty
Paroaria capitata (II)Vöröslábú kardinálispinty
Paroaria coronata (II)Szürke kardinálispinty
Tangara fastuosa (II)Szivárványos tangara
Tiaris canorus (III Kuba)Kis kubapinty, kubai kölespinty
EstrildidaeSzövőpintyfélék
Amandava formosa (II)Olajzöld asztrild
Lonchura fuscataBarna rízspinty
Lonchura oryzivora (II)Rizspinty
Poephila cincta cincta (II)Szakállas amandina törzsalakja
FringillidaePintyfélék
Carduelis cannabina (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Kenderike
Carduelis carduelis (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Tengelic
Carduelis cucullata (I)Tűzcsíz
Carduelis flammea (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Zsezse
Carduelis hornemanni (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Szürke zsezse
Carduelis spinus (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Csíz
Carduelis yarrellii (II)Aranyarcú csíz
Carpodacus erythrinus (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Karmazsinpirók
Loxia curvirostra (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Piros keresztcsőrű
Pyrrhula pyrrhula (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Süvöltő
Serinus serinus (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Csicsörke
HirundinidaeFecskefélék
Pseudochelidon sirintarae (I)Fehérszemű nádifecske
IcteridaeCsirögefélék
Xanthopsar flavus (I)Sáfránycsiröge
MeliphagidaeMézevőfélék
Lichenostomus melanops cassidix (II)Borzas mézevő cassidix alfaja
MuscicapidaeLégykapófélék, bozóttimáliák stb.
Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)Rodriguesi poszáta
Copsychus malabaricus (II)Fehérhátú sámarigó
Cyornis ruckii (II)Rück-niltava
Dasyornis broadbenti litoralis (II)Vörhenyes sörtésmadár
Dasyornis longirostris (II)Nyugati sörtésmadár
Erithacus rubecula (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Vörösbegy
Ficedula parva (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Kis légykapó
Garrulax canorus (II)Énekes álszajkó
Garrulax taewanus (II)Tajvani álszajkó
Hippolais icterina (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Kerti geze
Leiothrix argentauris (II)Ezüstfülű napmadár (ezüstfülű fülemüle)
Leiothrix lutea (II)Piroscsőrű napmadár (kínai fülemüle)
Liocichla omeiensis (II)Szecsuáni naprigó
Luscinia svecica (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Kékbegy
Luscinia luscinia (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Nagy fülemüle
Luscinia megarhynchos (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Fülemüle
Monticola saxatilis (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Kövirigó
Picathartes gymnocephalus (I)Fehérnyakú gólyalábúvarjú
Picathartes oreas (I)Szürkenyakú gólyalábúvarjú
Sylvia atricapilla (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Barátposzáta
Sylvia borin (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Kerti poszáta
Sylvia curruca (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Kis poszáta
Sylvia nisoria (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Karvalyposzáta
Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)Mauritiusi paradicsom-légykapó
Turdus merula (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Feketerigó
Turdus philomelos (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Énekes rigó
OriolidaeSárgarigófélék
Oriolus oriolus (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Sárgarigó
ParadisaeidaeParadicsommadár-félék
Paradisaeidae spp. (II)Paradicsommadár-félék
ParidaeCinegefélék
Parus ater (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Fenyvescinege
PittidaePittafélék
Pitta guajana (II)Szalagos pitta
Pitta gurneyi (I)Sziámi pitta
Pitta kochi (I)Bajszos pitta
Pitta nympha (II)Tündérpitta
PycnonotidaeBülbülfélék
Pycnonotus zeylanicus (I) (e jegyzékbe vétel 2023. november 25-én lép hatályba)Pycnonotus zeylanicus (II) (2023. november 24-ig)Sárgafejű bülbül
SturnidaeSeregélyfélék
Gracula religiosa (II)Beó
Leucopsar rothschildi (I)Bali seregély
TroglodytidaeÖkörszemfélék
Troglodytes troglodytes (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Ökörszem
ZosteropidaePápaszemesmadár-félék
Zosterops albogularis (I)Ezüstbegyű pápaszemesmadár
PELECANIFORMES
FregatidaeFrigatebirds
Fregata andrewsi (I)Fehérhasú fregattmadár
PelecanidaeGödényfélék
Pelecanus crispus (I)Borzas gödény
SulidaeSzulafélék
Papasula abbotti (I)Falakó szula
PICIFORMES
CapitonidaeBajszikafélék
Semnornis ramphastinus (III Kolumbia)Tukánbajszika
PicidaeHarkályfélék
Dryocopus javensis richardsi (I)Koreai fehérhasú harkály
RamphastidaeTukánfélék
Baillonius bailloni (III Argentína)Sáfránytukán
Pteroglossus aracari (II)Feketenyakú arasszári
Pteroglossus castanotis (III Argentína)Barnafülű arasszári
Pteroglossus viridis (II)Zöld arasszári
Ramphastos dicolorus (III Argentína)Zöldcsőrű tukán
Ramphastos sulfuratus (II)Szivárványcsőrű tukán
Ramphastos toco (II)Tokótukán
Ramphastos tucanus (II)Fehértorkú tukán
Ramphastos vitellinus (II)Feketecsőrű tukán
Selenidera maculirostris (III Argentína)Sávoscsőrű törpetukán
PODICIPEDIFORMES
PodicipedidaeVöcsökfélék
Podilymbus gigas (I)Óriásvöcsök
PROCELLARIIFORMES
DiomedeidaeAlbatroszfélék
Phoebastria albatrus (II)Rövidfarkú albatrosz
PSITTACIFORMESPapagájalakúak
PSITTACIFORMES spp. (II)
(az A. mellékletben szereplő fajok, valamint az Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus és Psittacula krameri fajok kivételével, amelyek nem szerepelnek e rendelet mellékleteiben)
Papagájalakúak
CacatuidaeKakadufélék
Cacatua goffiniana (I)Goffini kakadu
Cacatua haematuropygia (I)Vörösfarú kakadu
Cacatua moluccensis (I)Malaku-kakadu
Cacatua sulphurea (I)Sárgafülű kakadu
Probosciger aterrimus (I)Arakakadu
LoriidaeLórifélék
Eos histrio (I)Koronás lóri
Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina az I. mellékletben, az összes többi faj a II. mellékletben szerepel.)Lórik (Vini-fajok)
PsittacidaePapagájfélék
Amazona arausiaca (I)Vöröstorkú amazon
Amazona auropalliata (I)Sárgatarkójú amazon
Amazona barbadensis (I)Sárgavállú amazon
Amazona brasiliensis (I)Vörösfarkú amazon
Amazona finschi (I)Lilahomlokú amazon
Amazona guildingii (I)Királyamazon
Amazona imperialis (I)Császáramazon
Amazona leucocephala (I)Kubai amazon
Amazona oratrix (I)Sárgafejű amazon
Amazona pretrei (I)Vörösmaszkos amazon
Amazona rhodocorytha (I)Tüzeshomlokú amazon
Amazona tucumana (I)Tukumán-amazon
Amazona versicolor (I)Kékmaszkos amazon
Amazona vinacea (I)Galambbegyű amazon
Amazona viridigenalis (I)Zöldarcú amazon
Amazona vittata (I)Puerto Rico-i amazon
Anodorhynchus spp. (I)Jácintara-fajok
Ara ambiguus (I)Nagy katonaara
Ara glaucogularis (I)Kéktorkú ara
Ara macao (I)Sárgavállú ara
Ara militaris (I)Kis katonaara
Ara rubrogenys (I)Vörösfülű ara
Cyanopsitta spixii (I)Spix-ara
Cyanoramphus cookii (I)Norfolk-szigeti kecskepapagáj
Cyanoramphus forbesi (I)Mangere-kecskepapagáj
Cyanoramphus novaezelandiae (I)Kecskepapagáj
Cyanoramphus saisseti (I)Új-kaledóniai kecskepapagáj
Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)Pirosarcú fügepapagáj
Eunymphicus cornutus (I)Szarvas papagáj
Guarouba guarouba (I)Aranypapagáj
Neophema chrysogaster (I)Narancshasú fűpapagáj
Ognorhynchus icterotis (I)Sárgafülű papagáj
Pezoporus flaviventris (I)Nyugati földipapagáj
Pezoporus occidentalis (I)Éjjeli papagáj
Pezoporus wallicus (I)Földi papagáj
Pionopsitta pileata (I)Skarláthomlokú papagáj
Primolius couloni (I)Kékfejű törpeara
Primolius maracana (I)Vöröshátú törpeara
Psephotellus chrysopterygius (I)Aranyvállú papagáj
Psephotellus dissimilis (I)Csuklyás papagáj
Psephotellus pulcherrimus (I)Paradicsompapagáj
Psittacula echo (I)Mauritiusi papagáj
Psittacus erithacus (I)Jákópapagáj
Pyrrhura cruentata (I)Kékmellű papagáj
Rhynchopsitta spp. (I)Fenyőpapagájok
Strigops habroptilus (I)Bagolypapagáj
RHEIFORMES
RheidaeNandufélék
Pterocnemia pennata (I) (a Pterocnemia pennata pennata kivételével, amely a B. mellékletben szerepel)Darwin-nandu
Pterocnemia pennata pennata (II)Darwin-nandu törzsalakja
Rhea americana (II)Nandu
SPHENISCIFORMES
SpheniscidaePingvinfélék
Spheniscus demersus (II)Pápaszemes pingvin
Spheniscus humboldti (I)Humboldt-pingvin
STRIGIFORMESBagolyalakúak
STRIGIFORMES spp. (II) (II) (az A. mellékletben szereplő fajok és a Sceloglaux albifacies kivételével)Bagolyalakúak
StrigidaeBagolyfélék
Aegolius funereus (II)Gatyáskuvik
Asio flammeus (II)Réti fülesbagoly
Asio otus (II)Erdei fülesbagoly
Athene noctua (II)Kuvik
Bubo bubo (II) (a B. mellékletben szereplő Bubo bubo bengalensis kivételével)Uhu
Glaucidium passerinum (II)Törpekuvik
Heteroglaux blewitti (I)Erdei kuvik
Mimizuku gurneyi (I)Óriáskuvik
Ninox natalis (I)Karácsony-szigeteki kakukkbagoly
Nyctea scandiaca (II)Hóbagoly
Otus ireneae (II)Sokoke-füleskuvik
Otus scops (II)Füleskuvik
Strix aluco (II)Macskabagoly
Strix nebulosa (II)Szakállas bagoly
Strix uralensis (II) (a B. mellékletben szereplő Strix uralensis davidi kivételével)Uráli bagoly
Surnia ulula (II)Karvalybagoly
TytonidaeGyöngybagolyfélék
Tyto alba (II)Gyöngybagoly
Tyto soumagnei (I)Vörhenyes gyöngybagoly
STRUTHIONIFORMES
StruthionidaeStruccfélék
Struthio camelus (I) (csak az algériai, Burkina Fasó-i, kameruni, a közép-afrikai köztársaságbeli, csádi, mali, mauritániai, marokkói, nigeri, nigériai, szenegáli és szudáni populációk; a többi populáció nem szerepel e rendelet mellékleteiben)Strucc
TINAMIFORMES
TinamidaeTinamufélék
Tinamus solitarius (I)Remetetinamu
TROGONIFORMES
TrogonidaeTrogonfélék
Pharomachrus mocinno (I)Kvézál
REPTILIAHüllők
CROCODYLIAKrokodilok
CROCODYLIA spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)Aligátorok, kajmánok, krokodilok
AlligatoridaeAligátorfélék
Alligator sinensis (I)Kínai alligátor
Caiman crocodilus apaporiensis (I)Apoporiszi pápaszemes kajmán
Caiman latirostris (I) (az argentin populáció kivételével, amely a B. mellékletben szerepel, és a brazil populáció kivételével, amely a B. mellékletben szerepel, és amely esetében a kereskedelmi céllal forgalmazott, vadonból származó példányokra nulla kvóta vonatkozik)Sakáre-kajmán
Melanosuchus niger (I) (a B. mellékletben szereplő brazil és ecuadori populációk kivételével. Az utóbbira nulla exportkvóta érvényes mindaddig, amíg az Egyezmény titkársága és az IUCN/SSC krokodilspecialista csoportja éves exportkvótát meg nem állapít)Fekete kajmán
CrocodylidaeKrokodilfélék
Crocodylus acutus (I) (Kolumbia Córdoba megyéjében a Cispata-öböl, Tinajones, La Balsa és a környező területek mangróvéi integrált irányítási kerületének populációja és a kubai populáció kivételével, amelyek a B. mellékletben szerepelnek, valamint a B. mellékletben szereplő mexikói populáció kivételével, amelynek kereskedelmi céllal forgalmazott, vadonból származó egyedeire nulla exportkvóta vonatkozik)Hegyesorrú krokodil
Crocodylus cataphractus (I)Páncélos krokodil
Crocodylus intermedius (I)Orinocói krokodil
Crocodylus mindorensis (I)Mindoro-krokodil
Crocodylus moreletii (I) (kivéve a B. mellékletben szereplő belize-i populációt, amelyre nulla kvóta vonatkozik a kereskedelmi céllal forgalmazott, vadonból származó példányok esetében, és a B. mellékletben szereplő mexikói populációt.)Púpos krokodil
Crocodylus niloticus (I) (kivéve a botswanai, egyiptomi [a kereskedelmi céllal forgalmazott, vadonból származó példányokat nulla kvótával], etiópiai, kenyai, madagaszkári, malawi, mozambiki, namíbiai, dél-afrikai, ugandai, tanzániai [amelyre a fogságban felnevelt példányok mellett legfeljebb 1600 vadonból származó példányig terjedő kvóta vonatkozik, beleértve a vadászati trófeákat is], zambiai és zimbabwei populációkat, amelyek a B. mellékletben szerepelnek)Nílusi krokodil
Crocodylus palustris (I)Mocsári krokodil
Crocodylus porosus (I) (kivéve az ausztráliai, indonéziai és malajziai populációkat [a vadon élő példányok hasznosítása Sarawak államra korlátozódik; Malajzia más államai (Sabah és a Maláj-félsziget) tekintetében a vadon élő példányokra vonatkozó nulla kvótával, a nulla kvóta csak a CITES részes felei jóváhagyásával változhat], valamint a pápua új-guineai és fülöp-szigeteki [csak a palawan-szigeteki populációk, amelyek esetében a kereskedelmi céllal forgalmazott, vadonból származó példányokra nulla kvóta vonatkozik] populációkat, amelyek a B. mellékletben szerepelnek)Bordás krokodil
Crocodylus rhombifer (I)Rombuszkrokodil
Crocodylus siamensis (I)Sziámi krokodil
Osteolaemus tetraspis (I)Tompaorrú krokodil
Tomistoma schlegelii (I)Szunda-krokodil
GavialidaeGaviálfélék
Gavialis gangeticus (I)Gangeszi gaviál
RHYNCHOCEPHALIA
SphenodontidaeHidasgyíkfélék
Sphenodon spp. (I)Hidasgyíkok
SAURIA
AgamidaeAgámafélék
Calotes ceylonensis (III Srí Lanka)Nincs magyar neve
Calotes desilvai (III Srí Lanka)Nincs magyar neve
Calotes liocephalus (III Srí Lanka)Nincs magyar neve
Calotes liolepis (III Srí Lanka)Nincs magyar neve
Calotes manamendrai (III Srí Lanka)Nincs magyar neve
Calotes nigrilabris (III Srí Lanka)Nincs magyar neve
Calotes pethiyagodai (III Srí Lanka)Nincs magyar neve
Ceratophora aspera (II) (a kereskedelmi céllal forgalmazott, vadonból származó egyedeire megállapított exportkvóta nulla)Érdesorrú szarvasgyík
Ceratophora erdeleni (I)Erdelen-szarvasgyík
Ceratophora karu (I)Karu-szarvasgyík
Ceratophora stoddartii (II) (a kereskedelmi céllal forgalmazott, vadonból származó egyedeire megállapított exportkvóta nulla)Stoddart-szarvasgyík
Ceratophora tennentii (I)Tennent-szarvasgyík
Cophotis ceylanica (I)Törpegyíkok
Cophotis dumbara (I)Knuckles-hegységi törpegyík
Ctenophorus spp. (III Ausztrália)
Intellagama spp. (III Ausztrália)Víziagáma
Lyriocephalus scutatus (II(II) (a kereskedelmi céllal forgalmazott, vadonból származó egyedeire megállapított exportkvóta nulla)Lírafejű agáma
Physignathus cocincinus (II)Ázsiai víziagáma, zöld víziagáma
Saara spp. (II)
Tympanocryptis spp. (III Ausztrália)Nincs magyar neve
Uromastyx spp. (II)Tobzosfarkúgyík-félék
AnguidaeLábatlangyíkfélék
Abronia spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével. Az Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis és A. vasconcelosii vadon élő példányaira megállapított exportkvóta nulla)Aligátorgyíkok
Abronia anzuetoi (I)
Abronia campbelli (I)
Abronia fimbriata (I)
Abronia frosti (I)
Abronia meledona (I)
ChamaeleonidaeKaméleonfélék
Archaius spp. (II)
Bradypodion spp. (II)Törpekaméleonok
Brookesia spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)Levélkaméleonok
Brookesia perarmata (I)Fegyveres levélkaméleon
Calumma spp. (II)Kaméleonok
Chamaeleo spp. (II) (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)Valódi kaméleonok
Chamaeleo chamaeleon (II)Közönséges kaméleon
Furcifer spp. (II)Kaméleonok
Kinyongia spp. (II)Kaméleonok
Nadzikambia spp. (II)Kaméleonok
Palleon spp. (II)
Rhampholeon spp. (II)Törpekaméleonok
Rieppeleon spp. (II)Törpekaméleonok
Trioceros spp. (II)
CordylidaeTobzosfarkúgyík-félék
Cordylus spp. (II)Tobzosfarkúgyíkok
Hemicordylus spp. (II)
Karusaurus spp. (II)
Namazonurus spp. (II)
Ninurta spp. (II)
Ouroborus spp. (II)
Pseudocordylus spp. (II)
Smaug spp. (II)
EublepharidaeGoniurosaurus spp. (II) (II) (kivéve a Japánban őshonos fajokat)Tigrisgekkók
Goniurosaurus kuroiwae #18 (III Japán)Nincs magyar neve
Goniurosaurus orientalis #18 (III Japán)Nincs magyar neve
Goniurosaurus sengokui #18 (III Japán)Nincs magyar neve
Goniurosaurus splendens #18 (III Japán)
Goniurosaurus toyamai #18 (III Japán)Nincs magyar neve
Goniurosaurus yamashinae #18 (III Japán)Nincs magyar neve
GekkonidaeGekkófélék
Carphodactylus spp. (III Ausztrália)Nincs magyar neve
Cnemaspis psychedelica (I)Pszichedelikus szirtigekkó
Cyrtodactylus jeyporensis (II)Nincs magyar neve
Dactylocnemis spp. (III Új-Zéland)
Gekko gecko (II)Pöttyös gekkó (tokay gekkó)
Gonatodes daudini (I)Grenadine-szigeteki karmos gekkó
Hoplodactylus spp. (III Új-Zéland)Új-zélandi barnagekkók
Lygodactylus williamsi (I)Tanzániai kékgekkó
Mokopirirakau spp. (III Új-Zéland)
Nactus serpensinsula (II)Kígyó-szigeti csupaszujjú gekkó
Naultinus spp. (II)Új-zélandi zöldgekkók
Nephrurus spp. (III Ausztrália)Nincs magyar neve
Orraya spp. (III Ausztrália)
Paroedura androyensis (II)Madagaszkári földi gekkó
Paroedura masobe (II)Masobe-gekkó
Phelsuma spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)Nappaligekkók
Phelsuma guentheri (II)Mauritiuszi nappaligekkó
Phyllurus spp. (III Ausztrália)Nincs magyar nevük
Rhoptropella spp. (II)
Saltuarius spp. (III Ausztrália)Nincs magyar nevük
Sphaerodactylus armasi (III Kuba)Nincs magyar neve
Sphaerodactylus celicara (III Kuba)Nincs magyar neve
Sphaerodactylus dimorphicus (III Kuba)
Sphaerodactylus intermedius (III Kuba)Nincs magyar neve
Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi (III Kuba)
Sphaerodactylus nigropunctatus granti (III Kuba)
Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus (III Kuba)
Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal (III Kuba)
Sphaerodactylus nigropunctatus strategus (III Kuba)
Sphaerodactylus notatus atactus (III Kuba)
Sphaerodactylus oliveri (III Kuba)Nincs magyar neve
Sphaerodactylus pimienta (III Kuba)Nincs magyar neve
Sphaerodactylus ruibali (III Kuba)Nincs magyar neve
Sphaerodactylus siboney (III Kuba)
Sphaerodactylus torrei (III Kuba)Nincs magyar neve
Strophurus spp. (III Ausztrália)Nincs magyar nevük
Tarentola chazaliae (II)Nincs magyar neve
Toropuku spp. (III Új-Zéland)
Tukutuku spp. (III Új-Zéland)
Underwoodisaurus spp. (III Ausztrália)Nincs magyar nevük
Uroplatus spp. (II)Laposfarkú gekkók
Uvidicolus spp. (III Ausztrália)Nincs magyar nevük
Woodworthia spp. (III Új-Zéland)
HelodermatidaeViperagyíkfélék
Heloderma spp. (II) (II) (az A. mellékletben szereplő alfaj kivételével)Viperagyíkok
Heloderma horridum charlesbogerti (I)Guatemalai viperagyík
IguanidaeLeguánfélék
Amblyrhynchus cristatus (II)Tengeri leguán
Brachylophus spp. (I)Falakó leguánok
Conolophus spp. (II)Varacskosfejű gyíkok
Ctenosaura spp. (II)Tüskésfarkú-leguánok
Cyclura spp. (I)Orrszarvúleguánok
Iguana spp. (II)Valódi leguánok
Sauromalus varius (I)Tarka csukvalla
LacertidaeNyakörvösgyíkfélék
Gallotia simonyi (I)Kanári-szigeti óriásgyík
Podarcis lilfordi (II)Baleári faligyík
Podarcis pityusensis (II)Ibizai faligyík
Lanthanotidae
Lanthanotidae spp. (II) ((II) (A vadon élő példányok kereskedelmi célú forgalmára megállapított exportkvóta nulla)Süketgyíkok
Phrynosomatidae
Phrynosoma spp. (II)Békagyíkok
PolychrotidaeAnoliszfélék
Anolis agueroi (III Kuba)
Anolis baracoae (III Kuba)
Anolis barbatus (III Kuba)
Anolis chamaeleonides (III Kuba)
Anolis equestris (III Kuba)
Anolis guamuhaya (III Kuba)
Anolis luteogularis (III Kuba)
Anolis pigmaequestris (III Kuba)
Anolis porcus (III Kuba)
ScincidaeVakondgyíkfélék, szkinkek
Corucia zebrata (II)Óriás zebragyík
Egernia spp. (III Ausztrália)
Tiliqua adelaidensis (I)Nincs magyar neve
Tiliqua multifasciata (III Ausztrália)Nincs magyar neve
Tiliqua nigrolutea (III Ausztrália)Nincs magyar neve
Tiliqua occipitalis (III Ausztrália)Nincs magyar neve
Tiliqua rugosa (III Ausztrália)Kurtafarkú szkink
Tiliqua scincoides intermedia (III Ausztrália)Nincs magyar neve
Tiliqua scincoides scincoides (III Ausztrália)Nincs magyar neve
TeiidaeTejufélék
Crocodilurus amazonicus (II)Krokodilfarkú gyík
Dracaena spp. (II)Krokodiltejuk
Salvator spp. (II)
Tupinambis spp.(II)Tejuk
VaranidaeVaránuszfélék
Varanus spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)Varánuszok
Varanus bengalensis (I)Bengáli varánusz
Varanus flavescens (I)Sárga varánusz
Varanus griseus (I)Pusztai varánusz
Varanus komodoensis (I)Komodói varánusz
Varanus nebulosus (I)Nincs magyar neve
Varanus olivaceus (II)Gray-varánusz
XenosauridaeBütykösgyíkfélék
Shinisaurus crocodilurus (I)Krokodilfarkú bütykösgyík
SERPENTESKígyók
BoidaeBoafélék
Boidae spp. (II) (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)Boafélék
Acrantophis spp. (I)Madagaszkári boák
Boa constrictor occidentalis (I)Nyugati vörösfarkú boa
Chilabothrus monensis (I)Mona-karcsúboa
Chilabothrus subflavus (I)Jamaicai karcsúboa
Eryx jaculus (II)Nyugati homokiboa
Sanzinia madagascariensis (I)Madagaszkári falakó boa
BolyeriidaeMauritiusiboa-félék
Bolyeriidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)Mauritiusiboa-félék
Bolyeria multocarinata (I)Mauritiusi boa
Casarea dussumieri (I)Rőtpikkelyű boa
ColubridaeSiklófélék
Atretium schistosum (III India)Nincs magyar neve
Cerberus rynchops (III India)Kutyafejű vízisikló
Clelia clelia (II)Musszurána
Cyclagras gigas (II)Brazil hamiskobra
Elachistodon westermanni (II)Indiai tojásevő kígyó
Ptyas mucosus (II)Patkányevő sikló
Xenochrophis piscator (III India)Halászsikló
Xenochrophis schnurrenbergeri (III India)
Xenochrophis tytleri (III India)
ElapidaeMérgessiklófélék
Hoplocephalus bungaroides (II)Sárgafoltos hamiskobra
Micrurus diastema (III Honduras)Atlanti korallkígyó
Micrurus nigrocinctus (III Honduras)Feketegyűrűs korallkígyó
Micrurus ruatanus (III Honduras)
Naja atra (II)Nincs magyar neve
Naja kaouthia (II)Nincs magyar neve
Naja mandalayensis (II)Nincs magyar neve
Naja naja (II)Pápaszemes kobra
Naja oxiana (II)Nincs magyar neve
Naja philippinensis (II)Nincs magyar neve
Naja sagittifera (II)Nincs magyar neve
Naja samarensis (II)Nincs magyar neve
Naja siamensis (II)Nincs magyar neve
Naja sputatrix (II)Nincs magyar neve
Naja sumatrana (II)Nincs magyar neve
Ophiophagus hannah (II)Királykobra
LoxocemidaeÚjvilágipiton-félék
Loxocemidae spp. (II)Újvilági piton
PythonidaePitonfélék
Pythonidae spp. (II) (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)Pitonfélék
Python molurus (I)Tigrispiton törzsalakja
TropidophiidaeFöldiboafélék
Tropidophiidae spp. (II)Földiboafélék
ViperidaeViperafélék
Atheris desaixi (II)Kenyai bozótvipera
Bitis worthingtoni (II)Kenyai puffogóvipera
Crotalus durissus (III Honduras) (a B. mellékletben szereplő alfajok kivételével)Borzasztó csörgőkígyó
Crotalus durissus unicolorArubai csörgőkígyó
Daboia palaestinae (III Izrael)
(ez a jegyzékbe vétel 2023. május 4-én lép hatályba)
Palesztin vipera
Daboia russelii (III India)Daboja
Montivipera wagneri (II)Wagner-hegyivipera
Protobothrops mangshanensis (II)Mangshani vipera
Pseudocerastes urarachnoides (II)Pókfarkú vipera
Vipera latifiiLatifi-vipera
Vipera ursinii (I) (csak az európai populáció, kivéve a volt Szovjetunió területén élőket; ez utóbbi populációk nem szerepelnek e rendelet mellékleteiben)Parlagi vipera
TESTUDINES
CarettochelyidaeKétkarmúteknős-félék
Carettochelys insculpta (II)Kétkarmú teknős
ChelidaeKígyónyakúteknős-félék
Chelodina mccordi (II) (a vadon befogott egyedekre megállapított éves exportkvóta nulla)McCord-kígyónyakúteknős
Chelus fimbriatus (II) (ideértve a Chelus orinocensis-t is)Cafrangos teknős, matamata
Pseudemydura umbrina (I)Ál-huszárteknős
CheloniidaeTengeriteknős-félék
Cheloniidae spp. (I)Tengeriteknős-félék
ChelydridaeAligátorteknős-félék
Chelydra serpentina (II)Aligátorteknős
Macrochelys temminckii (II)Keselyűteknős
DermatemydidaeTabascoteknős-félék
Dermatemys mawii (II)Tabasco-teknős
DermochelyidaeKérgesteknősfélék
Dermochelys coriacea (I)Kérgesteknős
EmydidaeÉdesvíziteknős-félék
Chrysemys picta (csak az élő példányok)Díszes ékszerteknős
Clemmys guttata (II)Pettyes víziteknős
Emydoidea blandingii (II)Amerikai mocsáriteknős
Emys orbicularis (III Ukrajna) (ukrajnai populáció)Mocsári teknős
Glyptemys insculpta (II)Északi víziteknős
Glyptemys muhlenbergii (I)Muhlenberg-víziteknős
Graptemys spp. (III Amerikai Egyesült Államok) (a B. mellékletben szereplő fajok kivételével)Térképteknősök
Graptemys barbouri (II)Barbour-tarajosteknős
Graptemys ernsti (II)Ernst-tarajosteknős
Graptemys gibbonsi (II)Gibbons-tarajosteknős
Graptemys pearlensis (II)Nincs magyar neve
Graptemys pulchra (II)Ékes tarajosteknős
Malaclemys terrapin (II)Gyémántteknős
Terrapene spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)Dobozteknősök
Terrapene coahuila (I)Coahuilai dobozteknős
Geoemydidae
Batagur affinis (I)Déli batagurteknős
Batagur baska (I)Batagurteknős
Batagur borneoensis (II) (a vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott egyedeire megállapított éves exportkvóta nulla) Borneói batagurteknős
Batagur dhongoka (II)
Batagur kachuga (I)
Batagur trivittata (II) (a vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott egyedeire megállapított éves exportkvóta nulla)
Cuora spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével, a Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis és C. zhoui vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott egyedeire megállapított éves exportkvóta nulla)Szelenceteknősök
Cuora bourreti (I)Bourret-szelenceteknős
Cuora galbinifrons (I)Vietnámi szelenceteknős
Cuora picturata (I)Dél-vietnámi szelenceteknős
Cyclemys spp. (II)Tüskésteknősök
Geoclemys hamiltonii (I)Hamilton-teknős
Geoemyda japonica (II)Japán földiteknős
Geoemyda spengleri (II)Cakkos földiteknős
Hardella thurjii (II)Diadémteknős
Heosemys annandalii (II) (a vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott egyedekre megállapított éves exportkvóta nulla)Templomteknős
Heosemys depressa (II) (a vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott egyedekre megállapított éves exportkvóta nulla)Lapos partiteknős
Heosemys grandis (II)Óriás-partiteknős
Heosemys spinosa (II)Tüskés partiteknős
Leucocephalon yuwonoi (II)Celebeszi erdeiteknős
Malayemys khoratensis (II)Nagyfejű csigaevőteknős
Malayemys macrocephala (II)Nagyfejű csigaevőteknős
Malayemys subtrijuga (II)Maláj csigaevőteknős
Mauremys annamensis (I)Annami teknős
Mauremys iversoni (III Kína)Iverson-víziteknős
Mauremys japonica (II)Japán víziteknős
Mauremys megalocephala (III Kína)Nagyfejű háromélűteknős
Mauremys mutica (II)Indokínai víziteknős
Mauremys nigricans (II)Nagy háromélűteknős
Mauremys pritchardi (III Kína)Pritchard-víziteknős
Mauremys reevesii (III Kína)Kínai háromélűteknős
Mauremys sinensis (III Kína)Kínai csíkosteknős
Melanochelys tricarinata (I)Háromélű földiteknős
Melanochelys trijuga (II)Indiai koromteknős
Morenia ocellata (I)Burmai gyűrűsteknős
Morenia petersi (II)Peters-gyűrűsteknős
Notochelys platynota (II)Maláj laposhátúteknős
Ocadia glyphistoma (III Kína)Kuanghszi-csíkosteknős
Ocadia philippeni (III Kína)Hajnani csíkosteknős
Orlitia borneensis (II) (a vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott egyedekre megállapított éves exportkvóta nulla)Borneói folyamiteknős
Pangshura spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)Fedélteknősök
Pangshura tecta (I)Indiai fedélteknős
Rhinoclemmys spp. (II)Földiteknősfélék
Sacalia bealei (II)Kínai szemesteknős
Sacalia pseudocellata (III Kína)Hajnani szemesteknős
Sacalia quadriocellata (II)Díszes szemesteknős
Siebenrockiella crassicollis (II)Fekete szélesfejűteknős
Siebenrockiella leytensis (II)Leytei partiteknős
Vijayachelys silvatica (II)Sárga földiteknős
Kinosternidae
Claudius angustatus (II)Nagyfejű iszapteknős
Kinosternon spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)Iszapteknős
Kinosternon cora (I)Nincs magyar neve
Kinosternon vogti (I)Nincs magyar neve
Staurotypus salvinii (II)Salvin-keresztmellűteknős
Staurotypus triporcatus (II)Nagy keresztmellűteknős
Sternotherus spp. (II)Pézsmateknősök
PlatysternidaeNagyfejűteknős-félék
Platysternidae spp. (I)Nagyfejűteknős-félék
PodocnemididaeSisakteknősfélék
Erymnochelys madagascariensis (II)Madagaszkári folyamteknős
Peltocephalus dumerilianus (II)Duméril-sisakteknős
Podocnemis spp. (II)Folyamteknősök
TestudinidaeSzárazfölditeknős-félék
Testudinidae spp. (II) (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével; a sarkantyús teknős Centrochelys sulcata vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott egyedeire megállapított éves exportkvóta nulla.)Szárazfölditeknős-félék
Astrochelys radiata (I)Sugaras teknős
Astrochelys yniphora (I)Csőrösmellű teknős
Chelonoidis niger (I)Elefántteknős
Geochelone elegans (I)Indiai csillagteknős
Geochelone platynota (I)Burmai csillagteknős
Gopherus flavomarginatus (I)Mexikói üregteknős
Malacochersus tornieri (I)Résteknős
Psammobates geometricus (I)Déli sátorteknős
Pyxis arachnoides (I)Közönséges pókteknős
Pyxis planicauda (I)Lapos pókteknős
Testudo graeca (II)Mór teknős
Testudo hermanni (II)Görög teknős
Testudo kleinmanni (I)Egyiptomi teknős
Testudo marginata (II)Szegélyes teknős
TrionychidaeLágyhéjúteknős-félék
Amyda cartilaginea (II)Porcos lágyhéjúteknős
Apalone spp.(II) (az A. mellékletben szereplő alfaj kivételével)Lágyhéjúteknősök
Apalone spinifera atra (I)Fekete lágyhéjúteknős
Chitra spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)Pisze-lágyhéjúteknősök
Chitra chitra (I)Manlai pisze-lágyhéjúteknős
Chitra vandijki (I)Van Dijk-pisze-lágyhéjúteknős
Cyclanorbis elegans (II)Foltos leffentyűsteknős
Cyclanorbis senegalensis (II)Szenegáli leffentyűsteknős
Cycloderma aubryi (II)Vöröshátú leffentyűsteknős
Cycloderma frenatum (II)Szürkehátú leffentyűsteknős
Dogania subplana (II)Maláj lágyhéjúteknős
Lissemys ceylonensis (II)Srí Lanka-i leffentyústeknős
Lissemys punctata (II)Indiai leffentyűsteknős
Lissemys scutata (II)Burmai leffentyűsteknős
Nilssonia formosa (II)Burmai lágyhéjúteknős
Nilssonia gangetica (I)Gangeszi lágyhéjúteknős
Nilssonia hurum (I)Pávaszemes lágyhéjúteknős
Nilssonia leithii (I)Nincs magyar neve
Nilssonia nigricans (I)Fekete lágyhéjúteknős
Palea steindachneri (II)Bibircsesnyakú lágyhéjúteknős
Pelochelys spp. (II)Óriás-lágyhéjúteknősök
Pelodiscus axenaria (II)Nincs magyar neve
Pelodiscus maackii (II)Nincs magyar neve
Pelodiscus parviformis (II)Nincs magyar neve
Rafetus euphraticus (II)Eufráteszi lágyhéjúteknős
Rafetus swinhoei (II)Swinhoe-lágyhéjúteknős
Trionyx triunguis (II)Afrikai lágyhéjúteknős
AMPHIBIAKétéltűek
ANURABékák
AromobatidaeFamászóbékafélék
Allobates femoralis (II)Barnacombú famászóbéka
Allobates hodli (II)
Allobates myersi (II)Nincs magyar neve
Allobates zaparo (II)Nincs magyar neve
Anomaloglossus rufulus (II)Nincs magyar neve
BufonidaeVarangyfélék
Altiphrynoides spp. (I)Elevenszülő békák
Atelopus zeteki (I)Panamai csonkaujjúbéka
Incilius periglenes (I)Costa Rica-i aranyvarangy
Nectophrynoides spp. (I)Elevenszülő békák
Nimbaphrynoides spp. (I)Elevenszülő békák
Sclerophrys channingi (I)Nincs magyar neve
Sclerophrys superciliaris (I)Kameruni varangy
Calyptocephalellidae
Calyptocephalella gayi (III Chile)Nincs magyar neve
CentrolenidaeÜvegbékafélék
Centrolenidae spp. (II)
ConrauidaeGóliátbékafélék
Conraua goliathGóliát béka
DendrobatidaeNyílméregbéka-félék
Adelphobates spp. (II)
Ameerega spp. (II)
Andinobates spp. (II)
Dendrobates spp. (II)Nyílméregbékák
Epipedobates spp. (II)Nyílméregbékák
Excidobates spp. (II)
Hyloxalus azureiventris (II)Égszínkék nyílméregbéka
Minyobates spp. (II)Nyílméregbékák
Oophaga spp. (II)
Paruwrobates andinus (II)
Paruwrobates erythromos (II)
Phyllobates spp. (II)Nyílméregbékák
Ranitomeya spp. (II)
DicroglossidaeNincs magyar nevük
Euphlyctis hexadactylus (II)Hatujjú béka
Hoplobatrachus tigerinus (II)Tigrisbéka
HylidaeLevelibéka-félék
Agalychnis annae (II)Nincs magyar neve
Agalychnis callidryas (II)Vörösszemű levelibéka
Agalychnis lemur (II) (A kereskedelmi céllal forgalmazott, vadonból származó egyedeire megállapított exportkvóta nulla.)Maki levelibéka
Agalychnis moreletii (II)Feketeszemű makibéka
Agalychnis saltator (II)Nincs magyar neve
Agalychnis spurrelli (II)Costa Rica-i repülő levelibéka
Agalychnis terranova (II)
MantellidaeAranybékafélék
Mantella spp. (II)Aranybékák
MicrohylidaeSzűkszájúbéka-félék
Dyscophus antongilii (II)Paradicsombéka
Dyscophus guineti (II)Ál-paradicsombéka
Dyscophus insularis (II)Nincs magyar neve
Scaphiophryne boribory (II)Nincs magyar neve
Scaphiophryne gottlebei (II)Szivárványos béka
Scaphiophryne marmorata (II)Nincs magyar neve
Scaphiophryne spinosa (II)Nincs magyar neve
MyobatrachidaeGyomorköltő békafélék
Rheobatrachus spp. (II) (Kivéve Rheobatrachus silus és Rheobatrachus vitellinus, melyek nem szerepelnek e rendelet mellékleteiben)Gyomorköltő békák
TelmatobiidaeNincs magyar nevük
Telmatobius culeus (I)Titicaca-tavi vízibéka
CAUDATA
AmbystomatidaeHarántfogúgőte-félék
Ambystoma dumerilii (II)Nincs magyar neve
Ambystoma mexicanum (II)Axolotl
CryptobranchidaeÓriásszalamandra-félék
Andrias spp. (I)Óriásszalamandrák
Cryptobranchus alleganiensis (III Amerikai Egyesült Államok)Mocsári ördög
HynobiidaeSzögletesfogsorú-gőtefélék
Hynobius amjiensis (III Kína)
SalamandridaeSzalamandrafélék
Echinotriton andersoni #18 (III Japán)Tüskésgőte
Echinotriton chinhaiensis (II)Chinhai-tüskésgőte
Echinotriton maxiquadratus (II)Hegyi tüskésgőte
Laotriton laoensis (II) (A kereskedelmi céllal forgalmazott, vadonból származó egyedeire megállapított exportkvóta nulla.)Laoszi szemölcsösgőte
Neurergus kaiseri (I)Iráni császárszalamandra
Paramesotriton spp. (II)Ázsiai szemölcsösgőték
Salamandra algira (III Algéria)
Tylototriton spp. (II)Krokodilgőték
ELASMOBRANCHIICápák és ráják
CARCHARHINIFORMES
CarcharhinidaeKékcápafélék
Carcharhinidae spp. (II) (e jegyzékbe vétel 2023. november 25-én lép hatályba)
Carcharhinus falciformis (II) (2023. november 24-ig)Selyemcápa
Carcharhinus longimanus (II) (2023. november 24-ig)Fehérfoltú cápa
SphyrnidaePörölycápafélék
Sphyrnidae spp. (II)
LAMNIFORMES
AlopiidaeRókacápafélék
Alopias spp. (II)Rókacápák
CetorhinidaeCetcápafélék
Cetorhinus maximus (II)Óriáscetcápa
LamnidaeHeringcápafélék
Carcharodon carcharias (II)Nagy fehércápa
Isurus oxyrinchus (II)Rövidúszójú makócápa
Isurus paucus (II)Hosszúúszójú makócápa
Lamna nasus (II)Heringcápa
MYLIOBATIFORMES
Myliobatidae
Mobula spp. (II)Ördögráják
PotamotrygonidaeFolyamirája-félék
Paratrygon aiereba (III Kolumbia)Nincs magyar neve
Potamotrygon albimaculata (II)
Potamotrygon spp. (III Brazílial) (brazília) (brazil populáció) (a B. mellékletben nem felsorolt fajok)
Potamotrygon constellata (III Kolumbia)Nincs magyar neve
Potamotrygon henlei (II)Nincs magyar neve
Potamotrygon jabuti (II)Nincs magyar neve
Potamotrygon leopoldi (II)Nincs magyar neve
Potamotrygon magdalenae (III Kolumbia)Nincs magyar neve
Potamotrygon marquesi (II)
Potamotrygon motoro (III Kolumbia)Folyami tüskésrája
Potamotrygon orbignyi (III Kolumbia)Nincs magyar neve
Potamotrygon schroederi (III Kolumbia)Nincs magyar neve
Potamotrygon scobina (III Kolumbia)Nincs magyar neve
Potamotrygon signata (II)Nincs magyar neve
Potamotrygon wallacei (II)Nincs magyar neve
Potamotrygon yepezi (III Kolumbia)Nincs magyar neve
ORECTOLOBIFORMES
RhincodontidaeRablócápafélék
Rhincodon typus (II)Érdes rablócápa
RHINOPRISTIFORMES
PristidaeFűrészesrája-félék
Pristidae spp. (I)Fűrészesrája-félék
GlaucostegidaeÓriásgitárrája-félék
Glaucostegus spp. (II)Óriásgitárráják
RhinidaeHegedűrájafélék
Rhinidae spp. (II)Hegedűrájafélék
Rhinobatidae
Rhinobatidae spp. (II)Hegedűrájafélék
ACTINOPTERISugarasúszójú halak
ACIPENSERIFORMES
ACIPENSERIFORMES spp. (II) (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)Tokalakúak
AcipenseridaeTokfélék
Acipenser brevirostrum (I)Tompaorrú tok
Acipenser sturio (I)Közönséges tok
ANGUILLIFORMES
AnguillidaeAngolnafélék
Anguilla anguilla (II)Angolna
CYPRINIFORMES
CatostomidaeNincs magyar nevük
Chasmistes cujus (I)Cui-ui
CyprinidaePontyfélék
Caecobarbus geertsii (II)Afrikai vakmárna
Probarbus jullieni (I)Nincs magyar neve
OSTEOGLOSSIFORMESCSONTOSNYELVŰHAL-ALAKÚAK
Arapaimidae
Arapaima gigas (II)Arapaima
OsteoglossidaeCsontosnyelvűhal-félék
Scleropages formosus (I)Ázsiai csontnyelvű-hal
Scleropages inscriptus (I)
PERCIFORMES
LabridaeAjakoshalfélék
Cheilinus undulatus (II)Napóleonhal
Pomacanthidae
Holacanthus clarionensis (II)Clarion-császárhal
Holacanthus limbaughi (III Franciaország)Nincs magyar neve
SciaenidaeDobolóhalfélék
Totoaba macdonaldi (I)Totoaba
SILURIFORMES
PangasiidaeÓriásharcsa-félék
Pangasianodon gigas (I)Óriásharcsa
LoricariidaeTepsifejűharcsa-félék
Hypancistrus zebra (II) (a kereskedelmi céllal forgalmazott, vadonból származó egyedeire megállapított exportkvóta nulla)Zebraharcsa
SYNGNATHIFORMES
SyngnathidaeTűhalfélék
Hippocampus spp. (II)Csikóhalak
DIPNEUSTITüdőshalak
CERATODONTIFORMES
NeoceratodontidaeAusztráliai-tüdőshalfélék
Neoceratodus forsteri (II)Ausztrál tüdőshal
COELACANTHINincs magyar nevük
COELACANTHIFORMES
LatimeriidaeBojtosúszójúhal-félék
Latimeria spp. (I)Bojtosúszójú halak
ECHINODERMATA (TÜSKÉSBŐRŰEK)
HOLOTHUROIDEATengeriuborkák
ASPIDOCHIROTIDA
StichopodidaeNincs magyar nevük
Isostichopus fuscus (III Ecuador)Nincs magyar neve
Thelenota spp. (II) (Ez a jegyzékbe vétel 2024. május 25-én lép hatályba)
HOLOTHURIIDA
HolothuriidaeTengeriuborka-félék
Holothuria fuscogilva (II)Nincs magyar nevük
Holothuria nobilis (II) (
Holothuria whitmaei (II)
ARTHROPODA (ÍZELTLÁBÚAK)
ARACHNIDAPókszabásúak
ARANEAE
TheraphosidaeMadárpókfélék
Aphonopelma pallidum (II)Nincs magyar neve
Brachypelma spp. (II)Madárpókok
Caribena versicolor (III Európai Unió)Martinique-i fapók
Poecilotheria spp. (II)Dísz-madárpókok
Sericopelma angustum (II)
Sericopelma embrithes (II)
Tliltocatl spp. (II)Nincs magyar neve
SCORPIONES
ScorpionidaeSkorpiófélék
Pandinus camerounensis (II)
Pandinus dictator (II)
Pandinus gambiensis (II)Gambiai óriásskorpió
Pandinus imperator (II)Császárskorpió
Pandinus roeseli (II)
INSECTARovarok
COLEOPTERABogarak
LucanidaeSzarvasbogárfélék
Colophon spp. (III Dél-Afrika)Nincs magyar nevük
ScarabaeidaeGalacsinhajtófélék
Dynastes satanas (II)Sátánbogár
LEPIDOPTERALepkék
Nymphalidae
Agrias amydon boliviensis (III Bolivia)
Morpho godartii lachaumei (III Bolivia)
Prepona praeneste buckleyana (III Bolivia)
PapilionidaePillangófélék
Achillides chikae chikae (I)Luzoni fecskefarkúlepke
Achillides chikae hermeli (I)Mindoroi fecskefarkúlepke
Atrophaneura jophon (II)Nincs magyar neve
Atrophaneura paluPalu-fecskefarkúlepke
Atrophaneura pandiyana (II)Nincs magyar neve
Bhutanitis spp. (II)Nincs magyar neve
Graphium sandawanumNincs magyar neve
Graphium stresemanniNincs magyar neve
Ornithoptera spp. (II) (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)Madárszárnyú pillangók
Ornithoptera alexandrae (I)Alexandra-királyné pillangó
Papilio benguetanus
Papilio esperanza
Papilio homerus (I)Homerus-fecskefarkúlepke
Papilio hospiton (II)Korzikai fecskefarkúlepke
Papilio morondavanaCsászár-fecskefarkúlepke
Papilio neumoegeni
Papilio phorbanta spp. (III Európai Unió) (Ez a jegyzékbe vétel 2023. május 21-én lép hatályba)Nincs magyar neve
Parides ascaniusNincs magyar neve
Parides hahneliHahnel-fecskefarkúlepke
Parides burchellanus (I)Parti fecskefarkúlepke
Parnassius apollo (II)Apolló-lepke
Teinopalpus spp. (II)Nincs magyar nevük
Trogonoptera spp. (II)Madárszárnyú pillangók
Troides spp. (II)Madárszárnyú pillangók
ANNELIDA (GYŰRŰSFÉRGEK)
HIRUDINOIDEAPiócák
ARHYNCHOBDELLIDA
HirudinidaePiócafélék
Hirudo medicinalis (II)Orvosi pióca
Hirudo verbana (II)Magyar nadály
MOLLUSCA (PUHATESTŰEK)
BIVALVIAKagylók
MYTILOIDA
MytilidaeKékkagylófélék
Lithophaga lithophaga (II)Sziklafúró kagyló
UNIONOIDA
UnionidaeFolyamikagyló-félék
Conradilla caelata (I)Madárszárnyú gyöngykagyló
Cyprogenia aberti (II)Ehető gyöngykagyló
Dromus dromas (I)Dromedár-gyöngykagyló
Epioblasma curtisii (I)Curtis-gyöngykagyló
Epioblasma florentina (I)Sárga gyöngykagyló
Epioblasma sampsonii (I)Sampson-gyöngykagyló
Epioblasma sulcata perobliqua (I)Nincs magyar neve
Epioblasma torulosa gubernaculum (I)Zöld gyöngykagyló
Epioblasma torulosa rangiana (II)Északi gyöngykagyló
Epioblasma torulosa torulosa (I)Bütykös gyöngykagyló
Epioblasma turgidula (I)Turgid-gyöngykagyló
Epioblasma walkeri (I)Barna gyöngykagyló
Fusconaia cuneolus (I)Nincs magyar neve
Fusconaia edgariana (I)Nincs magyar neve
Lampsilis higginsii (I)Higgins-gyöngykagyló
Lampsilis orbiculata orbiculata (I)Rózsaszín gyöngykagyló
Lampsilis satur (I)Lapos zsebkönyvkagyló
Lampsilis virescens (I)Alabama-lámpakagyló
Plethobasus cicatricosus (I)Szemölcsöshátú gyöngykagyló
Plethobasus cooperianus (I)Narancslábú gyöngykagyló
Pleurobema clava (II)Nincs magyar neve
Pleurobema plenum (I)Érdes gyöngykagyló
Potamilus capax (I)Vaskos zsebkönyvkagyló
Quadrula intermedia (I)Vaskos zsebkönyvkagyló
Quadrula sparsa (I)Appalach-majomarcú-kagyló
Toxolasma cylindrella (I)Halvány törpekagyló
Unio nickliniana (I)Nicklin-gyöngykagyló
Unio tampicoensis tecomatensis (I)Tampico-gyöngykagyló
Villosa trabalis (I)Cumberland-babkagyló
VENEROIDA
TridacnidaeÓriáskagyló-félék
Tridacnidae spp. (II)Óriáskagyló-félék
CEPHALOPODA
NAUTILIDA
NautilidaeHajóspolipfélék
Nautilidae spp. (II)Hajóspolipfélék
GASTROPODACsigák
MESOGASTROPODA
StrombidaeSzárnyascsigák
Strombus gigas (II)Óriás-szárnyascsiga
STYLOMMATOPHORA
AchatinellidaeKisachátcsiga-félék
Achatinella spp. (I)Kis achátcsigák
CamaenidaeFalakócsiga-félék
Papustyla pulcherrima (II)Zöld falakó-csiga
Cepolidae
Polymita spp. (I)Nincs magyar nevük
CNIDARIA (KORALLOK, TŰZKORALLOK, VIRÁGÁLLATOK)
ANTHOZOAKorallok, virágállatok
ANTIPATHARIA
ANTIPATHARIA spp. (II)Feketekorallok
GORGONACEAE
CoralliidaeNemeskorallfélék
Corallium elatius (III Kína)
Corallium japonicum (III Kína)
Corallium konjoi (III Kína)
Corallium secundum (III Kína)
HELIOPORACEA
HelioporidaeKékkorallfélék
Helioporidae spp. (II) (csak a Heliopora coerulea fajt tartalmazza) (4)Kékkorallok
SCLERACTINIA
SCLERACTINIA spp. (II) (4)Kőkorallok
STOLONIFERA
TubiporidaeOrgonakorall-félék
Tubiporidae spp. (II) (4)Orgonakorall-félék
HYDROZOAHidrák
MILLEPORINA
MilleporidaeTűzkorallfélék
Milleporidae spp. (II) (4)Tűzkorallfélék
STYLASTERINA
StylasteridaeHidrokorallfélék
Stylasteridae spp. (II) (4)Hidrokorallfélék
NÖVÉNYEK
AGAVACEAEAgávéfélék
Agave parviflora (I)Törpeagávé
Agave victoriae-reginae (II) #4Viktória-királynő agávé
Nolina interrata (II)San Diego-i medvefű
Yucca queretaroensis (II)Nincs magyar neve
AIZOACEAE
Conophytum spp. (III Dél-Afrika)
Mestoklema tuberosum (III Dél-Afrika)
AMARYLLIDACEAEAmarilliszfélék
Galanthus spp. (II) #4Hóvirágok
Sternbergia spp. (II) #4ANACARDIACEAE
ANACARDIACEAE
Operculicarya decaryi (II)Nincs magyar neve
Operculicarya hyphaenoides (II)Nincs magyar neve
Operculicarya pachypus (II)Nincs magyar neve
APOCYNACEAE
Hoodia spp. (II) #9Nincs magyar nevük
Pachypodium spp. (II)(II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) #4Gumólábfák
Pachypodium ambongense (I)
Pachypodium baronii (I)
Pachypodium decaryi (I)
Pachypodium windsoriii (I)
Raphionacme zeyheri (III Dél-Afrika)
Rauvolfia serpentina (II) #2Indiai vérnyomáscserje
ARALIACEAEAráliafélék
Panax ginseng (II) (csak az oroszországi föderációbeli populáció; e rendelet mellékleteiben más populáció nem szerepel) #3Ázsiai ginszeng
Panax quinquefolius (II) #3Amerikai ginszeng
ARAUCARIACEAEAraukáriafélék
Araucaria araucana (I)Chilei fenyő
ASPARAGACEAE
Beaucarnea spp. (II)Buzogányfák
BERBERIDACEAEBorbolyafélék
Podophyllum hexandrum (II) #2Himalájai tojásbogyó
BIGNONIACEAESzivarfafélék
Handroanthus spp. (II) #17 (e jegyzékbe vétel 2024. november 25-én lép hatályba)
Roseodendron spp. (II) #17 (e jegyzékbe vétel 2024. november 25-én lép hatályba)
Tabebuia spp. (II) #17 (e jegyzékbe vétel 2024. november 25-én lép hatályba)
BROMELIACEAEBroméliafélék
Tillandsia harrisii (II) #4Harris-tillandzia
Tillandsia kammii (II) #4Kamm-tillandzia
Tillandsia xerographica (II) (5) #4Sarjadó tillandzia
CACTACEAEKaktuszfélék
CACTACEAE spp. (II) (az A. mellékletben szereplő, illetve a Pereskia spp., Pereskiopsis spp. és Quiabentia spp. fajok kivételével) (6) #4Kaktuszfélék
Ariocarpus spp. (I)Gyapjas kaktuszok
Astrophytum asterias (I)Dinnyealakú csillagkaktusz
Aztekium ritteri (I)Aztékkaktusz
Coryphantha werdermannii (I)Werdermann-répagyökerűkaktusz
Discocactus spp. (I)Korongkaktuszok
Echinocereus ferrerianus ssp. lindsayorum (I)Nincs magyar neve
Echinocereus schmollii (I)Karcsúkaktusz
Escobaria minima (I)Nincs magyar neve
Escobaria sneedii (I)Nincs magyar neve
Mammillaria pectinifera (I) (ideértve a solisioides alfajt)Nincs magyar neve
Melocactus conoideus (I)Nincs magyar neve
Melocactus deinacanthus (I)Nincs magyar neve
Melocactus glaucescens (I)Nincs magyar neve
Melocactus paucispinus (I)Nincs magyar neve
Obregonia denegrii (I)Kövirózsakaktusz
Pachycereus militaris (I)Katona orgonakaktusz
Pediocactus bradyi (I)Nincs magyar neve
Pediocactus knowltonii (I)Nincs magyar neve
Pediocactus paradinei (I)Nincs magyar neve
Pediocactus peeblesianus (I)Nincs magyar neve
Pediocactus sileri (I)Nincs magyar neve
Pelecyphora spp. (I)Bárdkaktuszok
Sclerocactus blainei (I)Nincs magyar neve
Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)Nincs magyar neve
Sclerocactus brevispinus (I)Nincs magyar neve
Sclerocactus cloverae (I)Nincs magyar neve
Sclerocactus erectocentrus (I)Nincs magyar neve
Sclerocactus glaucus (I)Nincs magyar neve
Sclerocactus mariposensis (I)Nincs magyar neve
Sclerocactus mesae-verdae (I)Nincs magyar neve
Sclerocactus nyensis (I)Nincs magyar neve
Sclerocactus papyracanthus (I)Papírtövisű kaktusz
Sclerocactus pubispinus (I)Nincs magyar neve
Sclerocactus sileri (I)Nincs magyar neve
Sclerocactus wetlandicus (I)Nincs magyar neve
Sclerocactus wrightiae (I)Nincs magyar neve
Strombocactus spp. (I)Nincs magyar nevük
Turbinicarpus spp. (I)Nincs magyar nevük
Uebelmannia spp. (I)Nincs magyar nevük
CARYOCARACEAESzuaridiófélék
Caryocar costaricense (II) #4Ajillo
COMPOSITAE (ASTERACEAE)Fészkesek
Crassothonna clavifolia (III Dél-Afrika)
Othonna armiana (III Dél-Afrika)
Othonna cacalioides (III Dél-Afrika)
Othonna euphorbioides (III Dél-Afrika)
Othonna retrorsa (III Dél-Afrika)
Saussurea costus (I) (S. lappa, Aucklandia lappa vagy A. costus néven is ismert)Indiai törpebogáncs
CRASSULACEAE
Rhodiola spp. (II) #2Illatos rózsásvarjúháj, rózsás varjúháj gyökértörzs
Tylecodon bodleyae (III Dél-Afrika)
Tylecodon nolteei (III Dél-Afrika)
Tylecodon reticulatus (III Dél-Afrika)
CUCURBITACEAE
Zygosicyos pubescens (II) (Xerosicyos pubescens-ként is ismert)Nincs magyar neve
Zygosicyos tripartitus (II)Nincs magyar neve
CUPRESSACEAECiprusfélék
Fitzroya cupressoides (I)Patagón ciprus
Pilgerodendron uviferum (I)Patagón déliciprus
Widdringtonia whytei (II)Malawi ciprus
CYATHEACEAEPáfrányfafélék
Cyathea spp. (II) #4Serlegpáfrányok
CYCADACEAECikászfélék
CYCADACEAE spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) #4Cikászfélék
Cycas beddomei (I)Beddome-cikász
DICKSONIACEAEPáfrányfafélék
Cibotium barometz (II) #4
Dicksonia spp. (II) (csak az amerikai populációk; e rendelet mellékleteiben nem szerepel más populáció. Idetartozik a Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana és a D. stuebelii szinoníma) #4Páfrányfafélék
DIDIEREACEAEÁlkaktuszfélék
DIDIEREACEAE spp. (II) #4Álkaktuszfélék
DIOSCOREACEAEJamszgyökérfélék
Dioscorea deltoidea (II) #4Himalájai jamszgyökér
DROSERACEAEHarmatfűfélék
Dionaea muscipula (II) #4Vénusz légycsapója
EBENACEAEÉbenfafélék
Diospyros spp. (II) (csak a madagaszkári populációk; e rendelet mellékleteiben nem szerepel más populáció) #5
EUPHORBIACEAEKutyatejfélék
Euphorbia spp. (II) #4
(csak a húsoslevelű fajok, a következők kivételével:
(1) Euphorbia misera;
(2) az Euphorbia trigona fajta (kultivár) mesterségesen szaporított példányai;
(3) az Euphorbia lactea mesterségesen szaporított, az Euphorbia neriifolia mesterségesen szaporított gyökérállományába oltott példányai, ha:
— fésűsek, vagy
— legyező alakúak, vagy
— klorofillhiányos formájúak,
(4) az Euphorbia „Milii” fajta (kultivár) mesterségesen szaporított példányai, ha:
— láthatóan mesterségesen szaporított példányok és
— 100 darabos vagy 100 darabnál többet számláló kiszerelésekben kerülnek az Unióba vagy onnan (újra)kivitelre;
amelyekre e rendelet rendelkezései nem vonatkoznak és
(5) az A. mellékletben szereplő fajok)
Kutyatejek
Euphorbia ambovombensis (I)
Euphorbia capsaintemariensis (I)
Euphorbia cremersii (I) (ideértve a viridifolia formát és a rakotozafyi változatot)
Euphorbia cylindrifolia (I) (ideértve a tuberifera alfajt)
Euphorbia decaryi (I) (ideértve az ampanihyensis, a robinsonii és a sprirosticha változatokat)
Euphorbia francoisii (I)
Euphorbia handiensis (II)
Euphorbia lambii (II)
Euphorbia moratii (I) (ideértve az antsingiensis, a bemarahensis és a multiflora változatokat)
Euphorbia parvicyathophora (I)
Euphorbia quartziticola (I)
Euphorbia stygiana (II)
Euphorbia tulearensis (I)
FAGACEAEBükkfélék
Quercus mongolica (III Oroszországi Föderáció) #5Mongol tölgy
FOUQUIERIACEAEOkotillófélék
Fouquieria columnaris (II) #4Budzsumfa
Fouquieria fasciculata (I)Nincs magyar neve
Fouquieria purpusii (I)
GERANIACEAE
Monsonia herrei (III Dél-Afrika)Nincs magyar neve
Monsonia multifida (III Dél-Afrika)Nincs magyar neve
Monsonia patersonii (III Dél-Afrika)
Pelargonium crassicaule (III Dél-Afrika)
Pelargonium triste (III Dél-Afrika)
GNETACEAEGnétumfélék
Gnetum montanum (III Nepál) #1
JUGLANDACEAEDiófélék
Oreomunnea pterocarpa (II) #4Gavilán
LAURACEAE
Aniba rosaeodora (II) (A. duckei-ként is ismert) #12Rózsafa
LEGUMINOSAE
(FABACEAE)
Pillangósvirágúak
Afzelia spp. (II) (afrikai populációk) #17
Dalbergia spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) #15
Dalbergia nigra (I)Brazil rózsafa
Dipteryx spp. (II) #17 (e jegyzékbe vétel 2024. November 25-én lép hatályba)Dipteryx panamensis (III Costa Rica/Nicaragua) (2024. november 24-ig)Tonkabab
Guibourtia demeusei (II) #15Bubinga
Guibourtia pellegriniana (II) #15Nincs magyar neve
Guibourtia tessmannii (II) #15Nincs magyar neve
Paubrasilia echinata (II) #10Parázsfa (brazilfa)
Pericopsis elata (II) #17Afrikai teakfa
Platymiscium parviflorum (II) #4Nincs magyar neve
Pterocarpus santalinus (II) #7Vörös szantálfa
Pterocarpus spp. (II) (afrikai populációk) #17
Senna meridionalis (II)Nincs magyar neve
LILIACEAELiliomfélék
Aloe spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok és az Aloe barbadensis néven szintén ismert Aloe vera kivételével, amely e rendelet mellékleteiben nem szerepel) #4Aloék
Aloe albida (I)
Aloe albiflora (I)
Aloe alfredii (I)
Aloe bakeri (I)
Aloe bellatula (I)
Aloe calcairophila (I)
Aloe compressa (I) (ideértve a paucituberculata, a rugosquamosa és a schistophila változatokat)
Aloe delphinensis (I)
Aloe descoingsii (I)
Aloe fragilis (I)
Aloe haworthioides (I) (ideértve az aurantiaca változatot)
Aloe helenae (I)
Aloe laeta (I) (ideértve a. maniaensis változatot)
Aloe parallelifolia (I)
Aloe parvula (I)
Aloe pillansii (I)
Aloe polyphylla (I)
Aloe rauhii (I)
Aloe suzannae (I)
Aloe versicolor (I)
Aloe vossii (I)
MAGNOLIACEAELiliomfafélék
Magnolia liliifera var. obovata (III Nepál) #1Hodgson-liliomfa
MALVACEAE
Adansonia grandidieri (II) #16Nincs magyar neve
MELIACEAEImafűzérfa-félék
Cedrela spp. (II) #6 (a neotrópusi régió populációja)Spanyol cédrus
Khaya spp. (II) (afrikai populációk) #17Afrikai mahagóni
Swietenia humilis (II) #4Honduraszi mahagóni
Swietenia macrophylla (II) (a neotrópusi régió populációja, beleértve Közép- és Dél-Amerikát és a Karib-térséget) #6Nagylevelű mahagóni
Swietenia mahagoni (II) #5Karibi mahagóni
NEPENTHACEAEKancsókafélék
Nepenthes spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) #4Kancsókák
Nepenthes khasiana (I)Indiai kancsóka
Nepenthes rajah (I)Óriáskancsóka
OLEACEAEOlajfafélék
Fraxinus mandshurica (III Oroszországi Föderáció) #5Nincs magyar neve
ORCHIDACEAEOrchideafélék
ORCHIDACEAE spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) (7) #4Orchideafélék
Az alábbi, az A. mellékletben szereplő orchideafajok esetében a magoncokra vagy szövettenyészetekre nem vonatkozik ez a rendelet, ha
— in vitro szaporítottak, és
— megfelelnek a 865/2006/EK bizottsági rendelet (8) 56. cikkében szereplő „mesterségesen szaporított” meghatározásnak, és
— az Unióba történő szállításkor vagy onnan történő (újra)kivitelkor szállításuk steril konténerben történik.
Aerangis ellisii (I)
Cattleya jongheana (I)
Cattleya lobata (I)
Cephalanthera cucullata (II)Krétai madársisak
Cypripedium calceolus (II)Boldogasszony papucsa
Dendrobium cruentum (I)
Goodyera macrophylla (II)Nagylevelű avarvirág
Liparis loeselii (II)Hagymaburok
Mexipedium xerophyticum (I)
Ophrys argolica (II)Argoliszi bangó
Ophrys lunulata (II)Nincs magyar neve
Orchis scopulorum (II)Szirti kosbor
Paphiopedilum spp. (I)Ázsiai papucsorchideák
Peristeria elata (I)Nincs magyar neve
Phragmipedium spp. (I)Dél-amerikai papucsorchideák
Renanthera imschootiana (I)Nincs magyar neve
Spiranthes aestivalis (II)Nyári füzértekercs
OROBANCHACEAEVajvirágfélék
Cistanche deserticola (II) #4Sivatagi cistanche
PALMAE
(ARECACEAE)
Pálmafélék
Beccariophoenix madagascariensis (II) #4Nincs magyar neve
Dypsis decaryi (II) #4Háromszögpálma
Dypsis decipiens (I)Nincs magyar neve
Lemurophoenix halleuxii (II)Nincs magyar neve
Lodoicea maldivica (III Seychelle-szigetek) #13Tengeri kókusz
Marojejya darianii (II)Nincs magyar neve
Ravenea louvelii (II)Nincs magyar neve
Ravenea rivularis (II)Nincs magyar neve
Satranala decussilvae (II)Nincs magyar neve
Voanioala gerardii (II)Nincs magyar neve
PAPAVERACEAEMákfélék
Meconopsis regia (III Nepál) #1Nincs magyar neve
PASSIFLORACEAE
Adenia firingalavensis (II)Sivatag rózsája
Adenia olaboensis (II)Sivatag rózsája
Adenia spinosa (III Dél-Afrika)Nincs magyar neve
Adenia subsessilifolia (II)Sivatag rózsája
PEDALIACEAESzezámfélék
Uncarina grandidieri (II)Nincs magyar neve
Uncarina stellulifera (II)Nincs magyar neve
PINACEAEFenyőfélék
Abies guatemalensis (I)Guatemalai jegenyefenyő
Pinus koraiensis (III Oroszországi Föderáció) #5
PODOCARPACEAEKőtiszafafélék
Podocarpus neriifolius (III Nepál) #1Nincs magyar neve
Podocarpus parlatorei (I)Nincs magyar neve
PORTULACACEAEPorcsinfélék
Anacampseros spp. (II) #4Széprózsák
Avonia spp. (II) #4
Lewisia serrata (II) #4Nincs magyar neve
Portulacaria pygmaea (III Dél-Afrika)Nincs magyar neve
PRIMULACEAEKankalinfélék
Cyclamen spp. (II) (9) #4Ciklámenek
RANUNCULACEAEBoglárkafélék
Adonis vernalis (II) #2Tavaszi hérics
Hydrastis canadensis (II) #8Kanadai aranygyökér
ROSACEAERózsafélék
Prunus africana (II) #4Afrikai meggy
RUBIACEAEGalajfélék
Balmea stormiae (I)Galajfélék
SANTALACEAE
Osyris lanceolata (II) (csak a burundi, etiópiai, kenyai, ruandai, ugandai és tanzániai populációk, más populáció nem szerepel e rendelet mellékleteiben) #2Kelet-afrikai szantálfa
SARRACENIACEAEKürtvirágfélék
Sarracenia spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) #4Kürtvirágok
Sarracenia oreophila (I)Nincs magyar neve
Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I)Nincs magyar nevük
Sarracenia rubra ssp. jonesii (I)Nincs magyar nevük
SCROPHULARIACEAETátogatófélék
Picrorhiza kurrooa (II) (a Picrorhiza scrophulariiflora kivételével) #2Nincs magyar neve
STANGERIACEAEStangercikász-félék
Bowenia spp. (II) #4Bunkóspálmafélék
Stangeria eriopus (I)Stanger-cikász
TAXACEAETiszafafélék
Taxus chinensis és e faj alacsonyabb rendszertani besorolású taxonjai (II) #2Kínai tiszafa
Taxus cuspidata és e faj alacsonyabb rendszertani besorolású taxonjai (II) (10) #2Japán tiszafa
Taxus fuana és e faj alacsonyabb rendszertani besorolású taxonjai (II) #2Tibeti tiszafa
Taxus sumatrana és e faj alacsonyabb rendszertani besorolású taxonjai (II) #2Szumátrai tiszafa
Taxus wallichiana (II) #2Himalájai tiszafa
THYMELAEACEAE
(AQUILARIACEAE)
Boroszlánfélék
Aquilaria spp. (II) #14Sasfák
Gonystylus spp. (II) #4Nincs magyar nevük
Gyrinops spp. (II) #14Nincs magyar nevük
TROCHODENDRACEAE
(TETRACENTRACEAE)
Nincs magyar nevük
Tetracentron sinense (III Nepal) #1
VALERIANACEAEMacskagyökérfélék
Nardostachys grandiflora (II) #2
VITACEAE
Cyphostemma elephantopus (II)Nincs magyar neve
Cyphostemma laza (II)Nincs magyar neve
Cyphostemma montagnacii (II)Nincs magyar neve
WELWITSCHIACEAEVelvicsiafélék
Welwitschia mirabilis (II) #4Velvicsia
ZAMIACEAEBunkóspálmafélék
ZAMIACEAE spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) #4Bunkóspálmafélék
Ceratozamia spp. (I)Nincs magyar nevük
Encephalartos spp. (I)Kafferkenyerek
Microcycas calocoma (I)Parafapálma
Zamia restrepoi (I)
ZINGIBERACEAEGyömbérfélék
Hedychium philippinense (II) #4Fülöp-szigeteki gyömbérliliom
Siphonochilus aethiopicus (II) (a mozambiki, szváziföldi, dél-afrikai és zimbabwei populációk)Natali gyömbér
ZYGOPHYLLACEAEKirálydinnyefélék
Bulnesia sarmientoi (II) #11Nincs magyar neve
Guaiacum spp. (II) #2Szentfák
(1)
A vikunyákról (Vicugna vicugna) származó szőr és az abból származó termékekkel való nemzetközi kereskedelem kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha a szőr élő vikunyák nyírásából származik. A szőrből származó termékekkel való kereskedés csak a következő rendelkezésekkel összhangban történhet:

a) A vikunyaszőrt szövet vagy ruházati cikkek gyártásához feldolgozó bármely természetes vagy jogi személynek engedélyt kell kérnie a származási ország illetékes hatóságaitól [származási országok: azok az országok, ahol a faj előfordul, vagyis Argentína, Bolívia, Chile, Ecuador és Peru] a „vikunya származási ország” felirat, védjegy vagy logó használatához, amelyet a vikunyaállomány megőrzéséről és kezeléséről szóló egyezményt aláíró, a faj elterjedési területén lévő országok vezettek be.
b) A forgalomba hozott gyapjúszövetet vagy ruházati cikket a következő rendelkezésekkel összhangban meg kell jelölni vagy azonosítani kell:
i. Az élő vikunyák lenyírásából származó szőrből készült gyapjúszövetekkel való nemzetközi kereskedelem céljából – attól függetlenül, hogy a gyapjúszövetet a fajok elterjedési területén lévő országokban vagy azokon kívül gyártották – a felirat, védjegy vagy logó úgy alkalmazandó, hogy lehetővé tegye a származási ország azonosítását. A VICUÑA [SZÁRMAZÁSI ORSZÁG] felirat, védjegy vagy logó formája a következő:

A feliratnak, védjegynek vagy logónak a gyapjúszövet kifordított oldalán kell szerepelnie. Ezenfelül a gyapjúszövet szegélyén szerepelnie kell a VICUÑA [SZÁRMAZÁSI ORSZÁG] feliratnak.
ii. Az élő vikunyák lenyírásából származó szőrből készült ruházati cikkekkel való nemzetközi kereskedelem céljából – attól függetlenül, hogy a ruházati cikket a fajok elterjedési területén lévő országokban vagy azokon kívül gyártották – a b) pont i. alpontjában szereplő feliratot, védjegyet vagy logót kell használni. A feliratnak, védjegynek vagy logónak a ruházati cikken elhelyezett címkén kell szerepelnie. Amennyiben a ruházati cikket a származási országon kívül gyártották, a b) pont i. alpontjában szereplő feliraton, védjegyen vagy logón kívül fel kell tüntetni annak az országnak a nevét is, ahol a ruházati cikket gyártották.
c) Az élő vikunyák lenyírásából származó szőrből a fajok elterjedési területén lévő országokban készült kézműipari termékekkel való nemzetközi kereskedelem céljából az alábbi, VICUÑA [SZÁRMAZÁSI ORSZÁG] – ARTESANÍA feliratot, védjegyet vagy logót kell használni:

d) Amennyiben a gyapjúszövet és ruházati cikkek gyártásához felhasznált, az élő vikunyák lenyírásából származó szőr különféle származási országokból ered, a feliratot, védjegyet vagy logót a b) pont i. és ii. alpontjának rendelkezései szerint a származási országok mindegyike tekintetében fel kell tüntetni.
e) A faj minden más példányát az I. mellékletben felsorolt faj példányának kell tekinteni, és a velük való kereskedelmet ennek megfelelően kell szabályozni. (2)
Minden faj az Egyezmény II. függelékébe tartozik, kivéve az alábbi fajokat, amelyek az I. függelékben szerepelnek: Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (kivéve a nyugat-grönlandi populációt), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena asiaeorientalis, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp. A grönlandi lakosok által, az illetékes hatóság engedélyével elejtett, az Egyezmény II. függelékébe tartozó fajok példányait, beleértve az ezekből készült termékeket és származékokat – kivéve a kereskedelmi céllal forgalmazni kívánt hústermékeket – a B. mellékletbe tartozóként kell kezelni. A Tursiups truncatus fekete-tengeri populációjának vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott élő egyedeire megállapított éves exportkvóta nulla. (3)
A botswanai, namíbiai, dél-afrikai és zimbabwei populációk (a B. mellékletben szerepelnek):):

Exportengedély kizárólag a következő esetekben adható: a) vadászati trófeák nem kereskedelmi célból történő exportja esetén; b) élő állatok megfelelő és elfogadható célállomásra történő szállítása esetén a felek konferenciájának Botswanát és Zimbabwét érintő 11.20. állásfoglalása (Rev. CoP18) szerint, valamint élő állatok in situ természetvédelmi programok céljára Namíbiában és Dél-Afrikában történő felhasználása esetén; c) bőr exportja esetén; d) szőr exportja esetén; e) bőráruk kereskedelmi és nem kereskedelmi célú exportja esetén Botswana, Namíbia és Dél-Afrika számára, illetve nem kereskedelmi célú export esetén Zimbabwe számára; f) egyénileg jelölt és tanúsítvánnyal ellátott, kész ékszerbe beépített ekipa nem kereskedelmi célból történő exportja esetén Namíbia számára, valamint elefántcsont-faragványok nem kereskedelmi célból történő exportja esetén Zimbabwe számára; g) regisztrált nyers elefántcsont exportja esetén (Botswana, Namíbia, Dél-Afrika és Zimbabwe számára teljes agyarakra és agyardarabokra) a következő feltételek melett: i. kizárólag regisztrált állami tulajdonban lévő, az adott államból származó készletek esetén (a lefoglalt és az ismeretlen eredetű elefántcsontot kizárva); ii. kizárólag az Egyezmény titkársága által az Állandó Bizottsággal történő konzultációt követően jóváhagyott kereskedelemi partnerek részére, amelyek nemzeti jogszabályai és belső kereskedelmi ellenőrzése megfelelően biztosítja, hogy az importált elefántcsont ne kerülhessen újra-exportálásra és azt a felek konferenciája 10.10. (Rev. CoP18), a belső feldolgozásról és kereskedelemről szóló módosított állásfoglalása összes előírásának megfelelően kezelik; iii. leghamarabb csak azt követően, hogy a titkárság jóváhagyta a leendő importáló országokat és a regisztrált állami tulajdonban lévő készleteket; iv. nyers elefántcsont a regisztrált állami tulajdonban lévő készletek eladására vonatkozó, a felek tizenkettedik konferenciáján elfogadott feltételek mellett, amelyek a következők: 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namíbia) és 30 000 kg (Dél-Afrika); v. a felek tizenkettedik konferenciáján elfogadott mennyiségeken túl a Botswanában, Namíbiában, Dél-Afrikában és Zimbabwéban 2007. január 31-ig regisztrált és az Egyezmény titkársága által jóváhagyott állami tulajdonban elefántcsont exportálható és szállítható, a fenti g) iv. pont feltételei szerinti elefántcsonttal együtt, célállomásonként egyetlen szállítmányban, a titkárság szigorú ellenőrzése mellett; vi. a kereskedelemből származó haszon kizárólag elefántvédelmi programokra, valamint az elefánt elterjedési területén és azok közvetlen közelében élő helyi közösségek védelmét és fejlődését szolgáló programokra használható fel; valamint vii) a fenti g) v. pontban meghatározott további mennyiségek kizárólag abban az esetben forgalmazhatók, ha az Állandó Bizottság megállapította, hogy a fenti feltételek teljesülnek; h) a B. mellékletben már szereplő populációkból származó elefántcsont kereskedelmének engedélyezésére vonatkozó további javaslat nem nyújtható be a felek konferenciájának az annak tizennegyedik ülésével kezdődő és a g) i., g) ii., g) iii., g) vi. és g) vii. pontok előírásai szerint létrejött egyszeri szállítmány időpontja utáni kilenc évig tartó időszakban. Továbbá az ilyen további javaslatokat a 14.77. és 14.78. határozatok alapján kell kezelni (Rev. CoP15). A titkárság javaslatára az Állandó Bizottság dönthet úgy, hogy ezt a kereskedelmet részben vagy teljes egészében felfüggeszti abban az esetben, ha az exportáló vagy az importáló országok nem teljesítik az előírásokat, vagy a kereskedelem bizonyítottan káros hatással van más elefántpopulációkra. A faj minden más példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük való kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni. (4)
A következőkre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései:

Fosszíliák;
Korallhomok, vagyis,olyan anyag, amely teljes egészében vagy részben, elhalt korall maximum 2 mm átmérőjű, a nem szintjén nem azonosítható, finomra zúzott törmelékéből áll, és amely tartalmazhatja, többek között, Foraminifera, kagyló és rákfélék, valamint korallos alga maradványait;
Koralltörmelék (közte kavics, törmelék), vagyis, összetört és elhalt ujjformájú korallok és a nem szintjén nem azonosítható más anyagok bármelyik irányból mérve 2–30 mm-es lazán kötött darabjai. (5)
Az A. mellékletbe tartozó példányok kereskedelme csak akkor engedélyezett, ha az adott példányok rendelkeznek cataphyll-lal. (6)
Az alábbi hibridek és/vagy fajták (kultivárok) mesterségesen szaporított példányai nem tartoznak e rendelet hatálya alá:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivars)

Cactaceae spp. színes mutánsai, a következő oltóalanyokra oltva: Harrisia„Jusbertii”, Hylocereus trigonus vagy Hylocereus undatus

Opuntia microdasys (kultivárok) (7)
A Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis és Vanda mesterségesen szaporított hibridjei nem tartoznak a rendelet hatálya alá, amennyiben a példányok láthatóan mesterségesen szaporítottak és nem tanúsítják a vadonban történő begyűjtés jeleit, úgymint mechanikai sérülés és a begyűjtésből eredő komoly vízveszteség, szabálytalan forma vagy nem egyöntetű méret és alak a rendszertani egységen és szállítmányon belül, a levelekre tapadó algák vagy egyéb, a leveleken fejlődő szervezetek, valamint rovarok vagy más kártevők okozta sérülések, illetvet

a) nem virágzó állapotban történő szállítás esetén a példányokat külön konténerben kell szállítani (úgymint karton, dobozok, ládák vagy CC-konténerben történő szállítás esetén saját polc), amelyek mindegyikében ugyanazon hibrid 20 vagy annál több példányát szállítják; az egy konténerben szállított növényeknek nagyban hasonlónak és egészségesnek kell lenniük; valamint a növényeket olyan dokumentumok kíséretében kell szállítani, mint pl. az egyes hibridek példányainak pontos számát tartalmazó számla; vagy
b) virágzó állapotban történő szállítás esetén, ha egyedenként legalább egy teljesen nyílt virág van, nincs megkötés a szállítmányonkénti egyedek legkisebb számára nézve, de az egyedeket kiskereskedelmi értékesítésre megfelelően elő kell készíteni, pl. előre nyomtatott címkével kell ellátni vagy előre nyomtatott csomagolóanyaggal kell becsomagolni, amelyen szerepel a hibrid neve és a végfelhasználó ország. Az adatoknak – az ellenőrzést megkönnyítendő – jól láthatónak kell lenniük.

A kivételnek nem egyértelműen megfelelő növényeket a megfelelő CITES-dokumentumokkal kell szállítani (8)
A Bizottság 865/2006/EK rendelete (2006. május 4.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 166., 2006.6.19., 1. o.). (9)
A Cyclamen persicum fajta (kultivár) mesterségesen szaporított példányai nem tartoznak e rendelet hatálya alá. E kivétel nem vonatkozik a nyugalmi állapotban levő gumók kereskedelmére. (10)
A Taxus cuspidata élő, cserepes vagy más kis méretű konténerben lévő mesterségesen szaporított hibridjei és fajtái (kultivárok), amelyek minden szállítmánya olyan címkével van ellátva, vagy olyan bizonylat kíséri, amelyen feltüntették a rendszertani egység vagy egységek nevét, valamint azt, hogy „mesterségesen szaporított”, nem tartoznak e rendelet hatálya alá.

D. mellékletKöznapi név
ÁLLATOK
CHORDATA (GERINCHÚROSOK)
MAMMALIAEmlősök
CARNIVORA
CanidaeKutyafélék
Vulpes vulpes griffithi (III India) §1Vörös róka griffithi alfaj
Vulpes vulpes montana (III India) §1Vörös róka montana alfaj
Vulpes vulpes pusilla (III India) §1Vörös róka pusilla alfaj
MustelidaeMenyétfélék
Mustela altaica (III India) §1Hegyi görény
Mustela erminea ferghanae (III India) §1Hermelin ferghanae alfaja
Mustela kathiah (III India) §1Sárgahasú menyét
Mustela sibirica (III India) §1Szibériai görény
AVESMadarak
ANSERIFORMES
AnatidaeRécefélék
Anas melleriMadagaszkári réce
REPTILIAHüllők
SAURIA
Agamidae
Otocryptis wiegmanniSrí Lanka-i kengurugyík
CordylidaeTobzosfarkúgyík-félék
Platysaurus imperatorNincs magyar neve
GekkonidaeGekkófélék
Rhacodactylus auriculatusÚj-kaledóniai göcsörtösgekkó
Rhacodactylus ciliatusÓriásgekkó
Rhacodactylus leachianusÚj-kaledóniai óriásgekkó
Teratoscincus scincus (a Teratoscincus scincus rustamowi, T. s. keyserlingii és T. s. scincus fajokat beleértve)Nincs magyar neve
GerrhosauridaePáncélosgyíkfélék
Tracheloptychus petersiNincs magyar neve
Zonosaurus karsteniKarsten-koszorúsgyík
Zonosaurus maximusÓriás övesgyík
Zonosaurus quadrilineatusNégycsíkos koszorúsgyík
ScincidaeSzkinkfélék
Tribolonotus gracilisKrokodilszkink
Tribolonotus novaeguineaeÚj-guineai sisakosszkink
SERPENTES
ColubridaeSiklófélék
Elaphe carinata §1Bűzössikló
Elaphe radiata §1Rezessikló
Elaphe taeniura §1Tajvani/csíkosfarkú sikló
Enhydris bocourti §1Bocourt-vízisikló
Homalopsis spp. §1Jávai boasikló
Langaha nasutaNincs magyar neve
Leioheterodon madagascariensisMadagaszkári sikló
Ptyas korros §1Indiai patkánysikló
HydrophiidaeTengerikígyó-félék
Lapemis curtus (beleértve a Lapemis hardwickii-t is) §1Kurta tengerikígyó
ViperidaeViperafélék
Pseudocerastes spp., a B. mellékletben szereplő fajok kivételévelPerzsa szarvas vipera
AMPHIBIA
ANURABékák
Bufonidae
Atelopus spp., az A. mellékletben szereplő fajok kivételévelCsonkaujjúbékák
DicroglossidaeNincs magyar nevük
Limnonectes macrodonNincs magyar neve
HylidaeLevelibéka-félék
Phyllomedusa sauvagiiNincs magyar neve
LeptodactylidaeFüttyentőbéka-félék
Leptodactylus laticepsNincs magyar neve
RanidaeValódi békafélék
Pelophylax shqipericusNincs magyar neve
CAUDATA
HynobiidaeSzögletesfogsorú-gőtefélék
Ranodon sibiricusBékafogú gőte
PlethodontidaeTüdőtlenszalamandra-félék
Bolitoglossa dofleiniÓriás pálmaszalamandra
SalamandridaeSzalamandrafélék
Cynops ensicaudaKardfarkú gőte
ACTINOPTERYGIISugarasúszójú halak
PERCIFORMES
Apogonidae
Pterapogon kauderniBanggai-i kardinálishal
MOLLUSCA (KAGYLÓK)
GASTROPODA
Haliotidae
Haliotis midaeCumberland-babkagyló
NÖVÉNYEK
AGAVACEAEAgávéfélék
Dasylirion longissimumÜstökvirág
ARACEAEKontyvirágfélék
Arisaema dracontiumCsápvirág
Arisaema erubescens Csápvirág
Arisaema galeatum Csápvirág
Arisaema nepenthoides Csápvirág
Arisaema sikokianum Csápvirág
Arisaema thunbergii var. urashima
Arisaema tortuosum Csápvirág
BIGNONIACEAE
Handroanthus spp. §5 (2024. november 24-ig)
Tabebuia spp. §5 (2024. november 24-ig)
Roseodendron spp. §5 (2024. november 24-ig)
Trombitafák
BURSERACEAEBalzsamfafélék
Aucoumea klaineana §5
Boswellia spp. §4
Okumé
COMPOSITAE (ASTERACEAE)Fészkesek
Arnica montana §2Árnika
Othonna clavifolia
Othonna herrei
ERICACEAEErikafélék
Arctostaphylos uva-ursi §2Medveszőlő
GENTIANACEAETárnicsfélék
Gentiana lutea §2Sárga tárnics
LEGUMINOSAEPillangósvirágúak
Dipteryx spp. §5 (a D. panamensis kivételével) (2024. november 24-ig)Nincs magyar neve
Millettia stuhlmannii §5Panga-panga
Pterocarpus macrocarpus §4Burma-padukfa
LILIACEAELiliomfélék
Trillium pusillumAprólevelű hármasszirom
Trillium rugeliiHármasszirom
Trillium sessileÜlővirágú hármasszirom
LYCOPODIACEAEKorpafűfélék
Lycopodium clavatum §2Kapcsos korpafű
MELIACEAEImafűzérfa-félék
Entandrophragma cylindricum §5Sapelli
MENYANTHACEAEVidrafűfélék
Menyanthes trifoliata §2Vidrafű
PARMELIACEAETundrazuzmófélék
Cetraria islandica §2Izlandi zuzmó
PASSIFLORACEAEGolgotavirág-félék
Adenia glaucaSivatag rózsája
Adenia pechuelliSivatag rózsája
PEDALIACEAENincs magyar nevük
Harpagophytum spp. §2Ördögkarmok
SANTALACEAESzantálfafélék
Okoubaka aubrevillei §2Okoubaka fa
SAPOTACEAEVajfafélék
Baillonella toxisperma §5Moabi
SELAGINELLACEAECsipkeharasztfélék
Selaginella lepidophyllaJerikó rózsája

( 1 ) HL L 358., 1986.12.18., 1. o.

( 2 ) HL L 158., 1990.6.23., 56. o.

( 3 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

( 4 ) HL L 344., 1983.12.7., 1. o.

( 5 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

( 6 ) A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997R0338 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997R0338&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01997R0338-20230520 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01997R0338-20230520&locale=hu

Tartalomjegyzék