31999D0043[1]

A Bizottság határozata (1998. december 22.) a CGA 279 202-nek (trifloxistrobin), a klefoxidimnek (BAS 625H), az etoxazolnak és a vas(III)-foszfátnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentációk teljességének elvi elismeréséről (az értesítés a C(1998) 4355. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A Bizottság határozata

(1998. december 22.)

a CGA 279 202-nek (trifloxistrobin), a klefoxidimnek (BAS 625H), az etoxazolnak és a vas(III)-foszfátnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentációk teljességének elvi elismeréséről

(az értesítés a C(1998) 4355. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(1999/43/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 98/47/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel a 91/414/EGK irányelv (a továbbiakban: irányelv) előírta a növényvédő szerekben felhasználható engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékének összeállítását;

mivel a kérelmezők négy hatóanyagról nyújtottak be dokumentációt a tagállamok hatóságaihoz a hatóanyagoknak az irányelv I. mellékletébe történő felvétele céljából;

mivel a Novaritis Crop Protection UK Ltd 1998. január 28-án benyújtotta az Egyesült Királyság hatóságaihoz a CGA 279 202 (trifloxistrobin) hatóanyagra vonatkozó dokumentációt;

mivel a BASF AG 1998. április 2-án benyújtotta a spanyol hatóságokhoz a klefoxidim (BAS 625H) hatóanyagra vonatkozó dokumentációt;

mivel a Sumitomo Chemical Agro Europe SA 1998. április 21-én benyújtotta a francia hatóságokhoz az etoxazol hatóanyagra vonatkozó dokumentációt;

mivel a W. Neudorff GmbH 1998. augusztus 27-én benyújtotta a német hatóságokhoz a vas(III)-foszfát hatóanyagra vonatkozó dokumentációt;

mivel az említett hatóságok tájékoztatták a Bizottságot az irányelv II. mellékletében és - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerre vonatkozóan - a III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelmények tekintetében az iratok teljességére vonatkozó első vizsgálat eredményeiről; mivel ezt követően - a 6. cikk (2) bekezdésének előírásaival összhangban - a dokumentációkat a kérelmezők benyújtották a Bizottsághoz és a többi tagállamhoz;

mivel a CGA 279 202-re (trifloxistrobin), a klefoxidimra (BAS 625H), az etoxazolra és a vas(III)-foszfátra vonatkozó dokumentációt 1998. október 15-én átadták a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak;

mivel az irányelv 6. cikkének (3) bekezdése annak közösségi szinten történő hivatalos megerősítését írja elő, hogy a dokumentációt úgy kell tekinteni, mint ami elvben megfelel az irányelv II. mellékletében és - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek;

mivel ez a megerősítés szükséges a dokumentáció részletes vizsgálatának lefolytatásához, illetve ahhoz, hogy a tagállamok számára lehetséges legyen az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek használatának átmeneti engedélyezése, az irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételekre és különösen - az irányelv követelményeinek szem előtt tartásával - a hatóanyagok és növényvédő szerek részletes értékelésének elvégzésére vonatkozó feltételre tekintettel;

mivel ez a határozat nem zárja ki azt, hogy a kérelmezőtől további adatokat vagy információkat kérjenek, amennyiben a részletes vizsgálat során úgy tűnik, hogy a határozat meghozatalához ezen információk vagy adatok szükségesek;

mivel a tagállamok és a Bizottság között egyetértés született abban, hogy az Egyesült Királyság a CGA 279 202 (trifloxistrobin) dokumentációjának, Spanyolország a klefoxidim (BAS 625H) dokumentációjának, Franciaország az etoxazol dokumentációjának, Németország a vas(III)-foszfát dokumentációjának részletes vizsgálatát végezze el;

mivel az Egyesült Királyság, Spanyolország, Franciaország és Németország a Bizottságnak a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy éven belül jelenti vizsgálatának következtetéseit, a felvétel pozitív vagy negatív elbírálására és az ezzel kapcsolatos feltételekre vonatkozó javaslatával együtt. Ezen értékelő jelentés kézhezvételekor minden tagállam szakértőinek bevonásával a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretén belül a részletes vizsgálat folytatódik;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az alábbi dokumentációk, figyelemmel a javasolt felhasználásra, elvben megfelelnek az irányelv II. mellékletében és - az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - az irányelv III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek:

1. A Novaritis Crop Protection UK Ltd által a CGA 279 202-nek (trifloxistrobin) a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1998. október 15-én átadott dokumentáció.

2. A BASF AG által a klefoxidimnak (BAS 625H) a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1998. október 15-én átadott dokumentáció.

3. A Sumitomo Chemical Agro Europe SA által az etoxazolnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1998. október 15-én átadott dokumentáció.

4. A W. Neudorff GmbH KG által a vas(III)-foszfátnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1998. október 15-én átadott dokumentáció.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1998. december 22-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 191., 1998.7.7., 50. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999D0043 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999D0043&locale=hu