PK 163. szám

Ha a jogosult, aki helyett az ügyész, vagy a Pp. 2. §-a értelmében feljogosított más állami szerv pert indít, ismeretlen helyen tartózkodik, részére az ügygondnok kirendelése nem mellőzhető.[1]

A jogosult - akinek érdekében az ügyész vagy a Pp. 2. §-a alapján feljogosított más szerv pert indított - a Pp. 49. §-ának (4) bekezdése értelmében a perben félként vesz részt. Ha tehát az ilyen jogosult ismeretlen helyen tartózkodik, részére a Pp. 74. §-a szerint ügygondnokot kell kirendelni. Egyébként értesítése tekintetében a Pp. 101. §-a (1) bekezdésének a hirdetményi kézbesítésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Ha az ilyen jogosult személy külföldön tartózkodik, értesítésére a külföldi kézbesítés szabályai az irányadók.

Lábjegyzetek:

[1] A Kúria polgári jogegységi tanácsának döntése alapján ezen állásfoglalás az új Pp. alapján elbírálandó ügyekben nem irányadó; az csak a régi Pp. alapján elbírálandó ügyekben alkalmazható (lásd az 1/2017. Polgári jogegységi határozat Indokolásának VI. pontját).