32006R0305[1]

A Tanács 305/2006/EK rendelete ( 2006. február 21. ) a Rafiq Hariri libanoni miniszterelnök meggyilkolásában való részvétellel gyanúsított egyes személyekkel szembeni egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről

A TANÁCS 305/2006/EK RENDELETE

(2006. február 21.)

a Rafiq Hariri libanoni miniszterelnök meggyilkolásában való részvétellel gyanúsított egyes személyekkel szembeni egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről

1. cikk

E rendelet alkalmazásában az alábbi fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. "szankcióbizottság": az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának bizottsága, amelyet az 1636 (2005) ENSZ BT-határozat 3. bekezdésének b) pontja értelmében hoztak létre;

2. "pénzeszközök": bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve, de nem korlátozva az alábbiakra:

a) készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

b) pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

c) nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságlevelek, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, kötvényeket, váltókat, opciós utalványokat, zálogleveleket és a származtatott ügyleteket;

d) vagyoni eszközökből származó kamat, osztalékok vagy egyéb jövedelmek, vagy az azokból származó vagy azokból képzett értéktöbblet;

e) hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények vagy egyéb pénzügyi kötelezettségek;

f) hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések;

g) pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okirat;

3. "pénzeszközök befagyasztása": a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, vagy bármely olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást eredményezne a pénzeszközök volumene, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése tekintetében, vagy más változást okozna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, ideértve a portfoliókezelést is;

4. "gazdasági források": bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszközök, amelyek nem minősülnek pénzeszköznek, de felhasználhatóak pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

5. "gazdasági források befagyasztása": annak megakadályozása, hogy gazdasági forrásokat bármely módon pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére - beleértve, de nem korlátozva azok eladására, bérbeadására, vagy jelzáloggal való megterhelésére - használják fel;

6. "a Közösség területe": azon tagállamok területei, amelyekre - a Szerződésben meghatározott feltételek mellett - a Szerződést alkalmazni kell.

2. cikk

(1) Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt és gazdasági erőforrást, amely az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartoznak, azok tulajdonában, birtokában vagy ellenőrzése alatt áll.

(2) Nem biztosítható közvetlen vagy közvetett hozzáférés semmiféle pénzeszközhöz vagy gazdasági erőforráshoz az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára, illetve javára.

(3) Tilos a tudatos és szándékos részvétel az olyan tevékenységben, amelynek közvetlen vagy közvetett célja vagy hatása az (1) és a (2) bekezdésben említett intézkedések megkerülése.

3. cikk

(1) A 2. cikktől eltérve, a tagállamok II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek vélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, vagy azok rendelkezésre bocsátását annak megállapítása után, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági források:

a) alapvető kiadások fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérlet vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közműdíjak költségeit;

b) kizárólag az ésszerű szakértői díjak és a jogi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos térítések kifizetésére szolgálnak; vagy

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási vagy megtartási díjainak, vagy szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak;

feltéve, hogy az érintett tagállam értesítette szándékáról a szankcióbizottságot és a szankcióbizottság ezt jóváhagyta.

(2) Az érintett illetékes hatóság tájékoztatja a többi tagállam illetékes hatóságait és a Bizottságot az (1) bekezdés szerint megadott bármely engedélyről.

(3) A 2. cikk (2) bekezdését nem kell alkalmazni a kamatnak vagy az ilyen számlák egyéb hozamának a befagyasztott számlákon történő jóváírására, feltéve, hogy bármely ilyen kamatot és egyéb hozamot a 2. cikk (1) bekezdésével összhangban befagyasztottak.

4. cikk

A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza a befagyasztott számlák olyan pénzügyi intézmények által történő jóváírását, amelyekhez harmadik felektől a felsorolt személy, szervezet vagy szerv számlájára érkeznek átutalt pénzeszközök, feltéve, hogy az ilyen számlák bármely ilyen jóváírását a 2. cikk (1) bekezdésével összhangban szintén befagyasztják. A pénzügyi intézmény haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat az ilyen ügyletekről.

5. cikk

(1) A jelentéstételre, titoktartásra és a szakmai titoktartásra vonatkozó alkalmazandó szabályok és a Szerződés 284. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, valamint szervezetek vagy szervek:

a) a lakó- vagy tartózkodási helyük szerinti tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságai részére haladéktalanul rendelkezésre bocsátják azokat az információkat, például a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákról és összegekről, amelyek elősegíthetik e rendelet betartását, és az ilyen információkat közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságok útján továbbítják a Bizottsághoz;

b) ezen információk ellenőrzése során együttműködnek a II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságokkal.

(2) A közvetlenül a Bizottsághoz érkezett bármely további információt az érintett tagállam illetékes hatóságai rendelkezésére kell bocsátani.

(3) Az e cikkel összhangban nyújtott vagy kapott bármely információt csak azokra a célokra lehet felhasználni, amelyekre azokat nyújtották vagy kapták. E célok magukban foglalják a bármely olyan nemzetközi vizsgálattal való együttműködést, amely az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek pénzügyi eszközeire vagy pénzügyi tranzakcióira irányul.

6. cikk

A pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vagy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása - amennyiben ezen döntés meghozatala jóhiszeműen, abban a meggyőződésben történt, hogy az ilyen intézkedés e rendelettel összhangban áll - semmilyen felelősséget nem von maga után az azt végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, vagy annak igazgatói vagy alkalmazottai részéről, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása gondatlanság eredménye.

7. cikk

A Bizottság és a tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást az e rendelet keretében meghozott intézkedésekről, és átadják egymásnak a rendelkezésükre álló, e rendelettel összefüggő egyéb lényeges információkat, különösen az e rendelet megsértésének és végrehajtásának problémájával és a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekkel kapcsolatos információkat.

8. cikk

(1) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy:

a) a szankcióbizottság megállapításai alapján módosítsa az I. mellékletet; valamint

b) a tagállamok által nyújtott információk alapján módosítsa a II. mellékletet.

(2) A tagállamoknak az Egyesült Nemzetek Alapokmányában rögzített jogai és kötelezettségei sérelme nélkül, e rendelet hatékony végrehajtása érdekében a Bizottság a szankcióbizottsággal minden szükséges kapcsolatot fenntart.

9. cikk

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról, valamint azok minden további módosításáról.

10. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) a Közösség területén, ideértve annak légterét is;

b) valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) a Közösség területén vagy azon kívül tartózkodó bármely olyan személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) valamely tagállam joga szerint alapított vagy létrehozott jogi személyre, szervezetre vagy szervre;

e) a részben vagy teljes egészében a Közösségen belül bármilyen üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

11. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

(A mellékletet azt követően kell kiegészíteni, hogy az 1636 (2005) ENSZ BT-határozat (3) bekezdésének b) pontja alapján létrehozott bizottság a személyeket és a szervezeteket nyilvántartásba vette)

II. MELLÉKLET

A 3., 4. és 5. cikkben említett illetékes hatóságok jegyzéke

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/101

CSEH KÖZTÁRSASÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MÁLTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGÁLIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0305 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0305&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R0305-20190709 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R0305-20190709&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére