Tippek

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

32006R0305[1]

A Tanács 305/2006/EK rendelete ( 2006. február 21. ) a Rafiq Hariri libanoni miniszterelnök meggyilkolásában való részvétellel gyanúsított egyes személyekkel szembeni egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről

A TANÁCS 305/2006/EK RENDELETE

(2006. február 21.)

a Rafiq Hariri libanoni miniszterelnök meggyilkolásában való részvétellel gyanúsított egyes személyekkel szembeni egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről

1. cikk

E rendelet alkalmazásában az alábbi fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. "szankcióbizottság": az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának bizottsága, amelyet az 1636 (2005) ENSZ BT-határozat 3. bekezdésének b) pontja értelmében hoztak létre;

2. "pénzeszközök": bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve, de nem korlátozva az alábbiakra: a) készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök; b) pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények; c) nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságlevelek, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, kötvényeket, váltókat, opciós utalványokat, zálogleveleket és a származtatott ügyleteket; d) vagyoni eszközökből származó kamat, osztalékok vagy egyéb jövedelmek, vagy az azokból származó vagy azokból képzett értéktöbblet; e) hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények vagy egyéb pénzügyi kötelezettségek; f) hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések; g) pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okirat;

3. "pénzeszközök befagyasztása": a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, vagy bármely olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást eredményezne a pénzeszközök volumene, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése tekintetében, vagy más változást okozna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, ideértve a portfoliókezelést is;

4. "gazdasági források": bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszközök, amelyek nem minősülnek pénzeszköznek, de felhasználhatóak pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

5. "gazdasági források befagyasztása": annak megakadályozása, hogy gazdasági forrásokat bármely módon pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére - beleértve, de nem korlátozva azok eladására, bérbeadására, vagy jelzáloggal való megterhelésére - használják fel;

6. "a Közösség területe": azon tagállamok területei, amelyekre - a Szerződésben meghatározott feltételek mellett - a Szerződést alkalmazni kell.

2. cikk

Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó olyan pénzeszközök vagy gazdasági források rendelkezésre bocsátására, amelyek a humanitárius segítség időben történő célba juttatásának biztosításához vagy az alapvető emberi szükségleteket támogató egyéb tevékenységek támogatásához szükségesek, amennyiben az ilyen segítségnyújtást és egyéb tevékenységeket az alábbiak végzik:

a) az Egyesült Nemzetek Szervezete, beleértve annak programjait, alapjait, és egyéb szervezeteit és szerveit, valamint annak szakosított intézményeit és kapcsolódó szerveit;

b) nemzetközi szervezetek;

c) az ENSZ Közgyűlésében megfigyelői státusszal rendelkező humanitárius szervezetek, és e humanitárius szervezetek tagjai;

d) az ENSZ humanitárius reagálási terveiben, menekültügyi reagálási terveiben részt vevő, két- vagy többoldalú finanszírozás keretében működő nem kormányzati szervezetek, egyéb ENSZ felhívások vagy az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatal (OCHA) által koordinált humanitárius klaszterek;

e) az a)-d) pontban említett szervezetek alkalmazottai, kedvezményezettjei, leányvállalatai vagy végrehajtó partnerei, ha és amennyiben ilyen minőségükben járnak el; vagy

f) a szankcióbizottság által meghatározott megfelelő egyéb szereplők.

3. cikk

A 2. cikktől eltérve, a tagállamok II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek vélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, vagy azok rendelkezésre bocsátását annak megállapítása után, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági források:

a) alapvető kiadások fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérlet vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közműdíjak költségeit;

b) kizárólag az ésszerű szakértői díjak és a jogi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos térítések kifizetésére szolgálnak; vagy

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási vagy megtartási díjainak, vagy szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak;

feltéve, hogy az érintett tagállam értesítette szándékáról a szankcióbizottságot és a szankcióbizottság ezt jóváhagyta.

4. cikk

A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza a befagyasztott számlák olyan pénzügyi intézmények által történő jóváírását, amelyekhez harmadik felektől a felsorolt személy, szervezet vagy szerv számlájára érkeznek átutalt pénzeszközök, feltéve, hogy az ilyen számlák bármely ilyen jóváírását a 2. cikk (1) bekezdésével összhangban szintén befagyasztják. A pénzügyi intézmény haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat az ilyen ügyletekről.

5. cikk

A jelentéstételre, titoktartásra és a szakmai titoktartásra vonatkozó alkalmazandó szabályok és a Szerződés 284. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, valamint szervezetek vagy szervek:

a) a lakó- vagy tartózkodási helyük szerinti tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságai részére haladéktalanul rendelkezésre bocsátják azokat az információkat, például a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákról és összegekről, amelyek elősegíthetik e rendelet betartását, és az ilyen információkat közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságok útján továbbítják a Bizottsághoz;

b) ezen információk ellenőrzése során együttműködnek a II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságokkal.

6. cikk

A pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vagy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása - amennyiben ezen döntés meghozatala jóhiszeműen, abban a meggyőződésben történt, hogy az ilyen intézkedés e rendelettel összhangban áll - semmilyen felelősséget nem von maga után az azt végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, vagy annak igazgatói vagy alkalmazottai részéről, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása gondatlanság eredménye.

7. cikk

A Bizottság és a tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást az e rendelet keretében meghozott intézkedésekről, és átadják egymásnak a rendelkezésükre álló, e rendelettel összefüggő egyéb lényeges információkat, különösen az e rendelet megsértésének és végrehajtásának problémájával és a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekkel kapcsolatos információkat.

8. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy:

a) a szankcióbizottság megállapításai alapján módosítsa az I. mellékletet; valamint

b) a tagállamok által nyújtott információk alapján módosítsa a II. mellékletet.

9. cikk

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról, valamint azok minden további módosításáról.

10. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) a Közösség területén, ideértve annak légterét is;

b) valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) a Közösség területén vagy azon kívül tartózkodó bármely olyan személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) valamely tagállam joga szerint alapított vagy létrehozott jogi személyre, szervezetre vagy szervre;

e) a részben vagy teljes egészében a Közösségen belül bármilyen üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

11. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

(A mellékletet azt követően kell kiegészíteni, hogy az 1636 (2005) ENSZ BT-határozat (3) bekezdésének b) pontja alapján létrehozott bizottság a személyeket és a szervezeteket nyilvántartásba vette)

II. MELLÉKLET

A 3., 4. és 5. cikkben említett illetékes hatóságok jegyzéke

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ÉSZTORSZÁG

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRORSZÁG

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MÁLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGÁLIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

https://um.fi/pakotteet

SVÉDORSZÁG

https://www.regeringen.se/sanktioner

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail-cím: relex-sanctions@ec.europa.eu

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0305 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0305&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R0305-20230216 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R0305-20230216&locale=hu

Tartalomjegyzék