31990R1588[1]

A Tanács 1588/90/Euratom, EGK rendelete (1990. június 11.) a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról

A TANÁCS 1588/90/EURATOM, EGK RENDELETE

(1990. június 11.)

a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 213. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 187. cikkére,

tekintettel a Bizottság által előterjesztett rendelettervezetre ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

mivel ahhoz, hogy el tudja látni a szerződések által ráruházott feladatokat, különös tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés (a továbbiakban: EGK-Szerződés) 8a. cikkében szabályozott belső piacra, a Bizottságnak teljes körű és megbízható információkkal kell rendelkeznie; mivel a hatékony irányítás érdekében az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalának (a továbbiakban: EKSH) a közösségi statisztikák előállítása és a szükséges elemzések elvégzése érdekében képesnek kell lennie valamennyi szükséges nemzeti statisztikai információ megszerzésére;

mivel az EGK-Szerződés 5. cikke és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés (a továbbiakban: Euratom-Szerződés) 192. cikke a tagállamok számára előírja a közösségi feladatok megvalósításának elősegítését; mivel ez a kötelezettség kiterjed valamennyi szükséges információ szolgáltatására; mivel a bizalmas statisztikai adatok hiánya az EKSH számára jelentős információveszteséget jelent közösségi szinten, és megnehezíti a Közösséggel kapcsolatos statisztikák előállítását és elemzések elvégzését;

mivel amint megállapításra kerül, hogy az EKSH ugyanazokat a bizalmas adatkezelési garanciákat nyújtja mint a nemzeti statisztikai intézmények, a tagállamoknak többé nem lehetnek a statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos fenntartásaik; mivel ezek a garanciák bizonyos mértékben már a közösségi Szerződésekben, nevezetesen az EGK-Szerződés 214. cikkében és az Euratom-Szerződés 194. cikkének (1) bekezdésében, továbbá az Európai Közösségek tisztviselőnek személyzeti szabályzatában is megtalálhatók, és azok e rendelet szerint megfelelő intézkedésekkel támogathatók;

mivel az EGK-Szerződés 214. cikke és az Euratom-Szerződés 194. cikkének (1) bekezdése szerint a Közösség tisztviselői és egyéb alkalmazottai a szakmai titoktartási kötelezettség alá eső információkat még feladataik megszűnése után sem tehetik közzé;

mivel az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának 17. cikke a tisztviselők számára előírja a feladataik ellátása folyamán vagy azzal kapcsolatosan tudomásukra jutott valamennyi tény és információ bizalmas voltának tiszteletben tartását; mivel e személyeket ez a kötelezettség a szolgálattól való távozásuk után is köti;

mivel az e rendelet által védett statisztikai adatok bizalmas kezelésének bármilyen megsértése ellen hatékonyan kell fellépni, bárki legyen is az elkövető;

mivel az EKSH-nál dolgozó tisztviselőkre és egyéb alkalmazottakra kötelező szabályok akár szándékos, akár gondatlan megsértése fegyelmi felelősségre vonást, és - amennyiben szükséges - a szakmai titoktartás megsértése miatt jogszabályban meghatározott büntetéseket eredményezhet az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyve 12. és 18. cikkeinek összevont rendelkezései alapján;

mivel az EGK-Szerződés 215. cikkének és az Euratom-Szerződés 188. cikkének megfelelően a Közösség megtéríti az intézményei vagy alkalmazottai által feladataik ellátása során okozott kárt;

mivel ez a rendelet csak azoknak az adatoknak az EKSH számára történő továbbítására vonatkozik, amelyek a nemzeti statisztikai intézmények hatáskörében a bizalmas kezelésű statisztikai adatok közé tartoznak, és mivel ez a rendelet a más típusú információknak a Bizottság számára történő továbbítására vonatkozó speciális nemzeti vagy közösségi rendelkezéseket nem érinti;

mivel ez a rendelet az EGK-Szerződés 223. cikkének sérelme nélkül kerül elfogadásra, amely cikk alapján egy tagállamtól nem lehet kérni olyan információ szolgáltatását, amelynek nyilvánosságra hozatalát az illető tagállam alapvető biztonsági érdekeivel ellentétesnek tekinti;

mivel az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés 47. cikkének megfelelően a Bizottság elfogadta az 1566/86/ESZAK határozatot ( 3 ), és mivel az EGK-Szerződés 232. cikkének megfelelően az ilyen típusú határozatokat ez a rendelet nem érinti;

mivel egy, a statisztikai adatok bizalmas kezelésével foglalkozó bizottság e rendeletben történő létrehozása összhangban van a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1987. július 13-i 87/373/EGK tanácsi határozattal ( 4 );

mivel az e rendeletben foglalt rendelkezések, és különösen azon rendelkezések végrehajtásához, amelyek célja az EKSH számára továbbított bizalmas statisztikai adatok védelmének biztosítása, humán, technikai és pénzügyi erőforrásokra van szükség,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) E rendeletnek az a célja, hogy:

- a nemzeti hatóságokat felhatalmazza a bizalmas statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala (a továbbiakban: EKSH) számára történő továbbítására,

- garanciát adjon arra, hogy a Bizottság megteszi az összes szükséges intézkedést az ily módon továbbított adatok bizalmas kezelésének biztosítása érdekében.

(2) E rendelet csak a statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozik. Nem érinti azokat a különös, közösségi vagy nemzeti rendelkezéseket, amelyek a statisztikai adatok bizalmas kezelésén kívüli más bizalmas adatokat védik.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában a következő kifejezések az alábbiakban meghatározottak szerint értelmezendők:

1. bizalmas statisztikai adatok: a közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet ( 5 ) 13. cikkében meghatározott adatok;

2. "nemzeti hatóságok": a Közösségek számára statisztikák összegyűjtéséért és felhasználásáért felelős nemzeti statisztikai intézetek és egyéb nemzeti szervek;

3. "természetes személyek magánéletével kapcsolatos információk": a természetes személyek magán- és családi életével kapcsolatos információk a különböző tagállamokban a nemzeti jogszabályok vagy gyakorlat által meghatározottak szerint;

4. "statisztikai célú felhasználás": kizárólag statisztikai táblázatok összeállításához vagy statisztikai gazdasági elemzések érdekében történő felhasználás; az adatok nem használhatók fel közigazgatási, jogi vagy adóügyi célokra vagy a felmért egységek ellenőrzésére;

5. "statisztikai egység": az alapegység, amelyre az EKSH számára továbbított statisztikai adat vonatkozik;

6. "közvetlen azonosítás": a statisztikai egység azonosítása annak nevéről vagy címéről, vagy a hivatalosan megállapított és közzétett azonosítási számról;

7. "közvetett azonosítás": annak lehetősége, hogy a statisztikai egység azonosítása a 6. pontban említett információkon kívüli forrásból levezethető;

8. "az EKSH tisztviselői": a Közösségeknek az EKSH-nál dolgozó tisztviselői, az Európai Közösségek tisztviselőnek személyzeti szabályzata 1. cikkének értelmében;

9. "az EKSH személyzetének más tagjai": a Közösségeknek az EKSH-nál dolgozó alkalmazottai, az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó foglalkoztatási feltételek 2-5. cikkének értelmében;

10. "közzététel": bármilyen formájú adatszolgáltatás: publikációk, adatbázishoz való hozzáférés, filmkártya, telefonos kommunikáció stb. útján

3. cikk

(1) A nemzeti hatóságok felhatalmazást kapnak a bizalmas statisztikai adatoknak az EKSH számára történő továbbítására.

(2) Nem lehet a statisztikai adatok bizalmas kezelésről szóló nemzeti szabályokra hivatkozni a bizalmas statisztikai adatoknak az EKSH számára történő továbbítása megakadályozása érdekében akkor, ha a közösségi statisztikát szabályozó valamely közösségi jogszabály előírja az ilyen adatok továbbítását.

(3) Az e rendelet hatálybalépése előtt összegyűjtött, a vállalkozások felépítéséről és tevékenységéről szóló bizalmas statisztikai adatoknak az EKSH számára történő továbbítását a statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó hatályos tagállami szabályoknak és gyakorlatoknak megfelelően kell elvégezni.

A bizalmas statisztikai adatoknak a (2) bekezdés értelmében, az EKSH számára történő továbbítását olyan módon kell végrehajtani, hogy a statisztikai egységek ne legyenek közvetlenül azonosíthatók. Ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a tagállamok jogalkotásával összhangban szélesebb körű adattovábbítási szabályok kerüljenek elfogadásra.

(4) A nemzeti hatóságok nem kötelesek természetes személyek magánéletéről információkat továbbítani az EKSH számára, ha a továbbított információk alapján ezek a személyek közvetlenül vagy közvetve azonosíthatók.

4. cikk

(1) A Bizottság megteszi az összes szükséges szabályozási, adminisztratív, technikai és szervezeti intézkedést a tagállamok illetékes hivatalai által a 3. cikknek megfelelően az EKSH számára továbbított statisztikai adatok bizalmas kezelésének biztosítása érdekében.

(2) Az 5. cikkben említett védelmi intézkedések a következőkre vonatkoznak:

a) mindazokra a bizalmas statisztikai adatokra, amelyeknek az EKSH számára történő továbbítása egy, a közösségi statisztikára vonatkozó közösségi jogszabály hatálya alá tartoznak,

b) a tagállamok által az EKSH számára önkéntesen továbbított valamennyi bizalmas statisztikai adatra.

(3) A Bizottság a 7. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően megállapítja a bizalmas statisztikai adatok EKSH számára történő továbbítására irányuló eljárásokat és az ilyen adatok védelmével kapcsolatos elveket.

5. cikk

(1) A Bizottság utasítja az EKSH főigazgatóját arra, hogy biztosítsa a tagállamok nemzeti hivatalai által az EKSH számára továbbított adatok védelmét. Ennek a védelemnek a biztosítása érdekében a 7. cikkben említett bizottsággal folytatott konzultáció után megállapítja az EKSH belső szervezetére vonatkozó rendelkezéseket.

(2) Az EKSH számára továbbított bizalmas statisztikai adatok csak az EKSH tisztviselői számára hozzáférhetőek, és ők ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokra használhatják fel.

(3) A Bizottság azonban - különleges esetekben és kizárólag statisztikai célokra - a bizalmas statisztikai adatokhoz hozzáférést biztosíthat az EKSH személyzetének más tagjai és szerződés alapján az EKSH helyiségeiben dolgozó egyéb természetes személyek számára is. Az ilyen jellegű hozzáférésre vonatkozó eljárásokat a Bizottság állapítja meg a 7. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően.

(4) Az EKSH birtokában lévő bizalmas statisztikai adatok csak akkor tehetők közzé, ha azokat más adatokkal kombinálják, olyan formában, amely biztosítja, hogy a statisztikai egységek sem közvetlenül, sem közvetve ne legyenek azonosíthatók.

(5) Az EKSH tisztviselői és személyzetének más tagjai, valamint szerződés alapján a EKSH helyiségeiben dolgozó egyéb természetes személyek ezeket az adatokat nem használhatják fel vagy közölhetik az e rendeletben megállapított célokon kívüli célokra. Ez a tilalom az áthelyezés, a szolgálat megszűnése vagy a nyugdíjazás után is fennmarad.

6. cikk

A tagállamoknak 1992. január 1-je előtt meg kell tenniük a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3. cikknek megfelelően továbbított bizalmas statisztikai adatok titkosságának fenntartására irányuló kötelezettség megsértését megakadályozzák. Ezek az intézkedések legalább az EKSH tisztviselői vagy személyzetének más tagjai, és szerződés alapján az EKSH helyiségeiben dolgozó egyéb természetes személyek által az érintett tagállam területén elkövetett jogsértésekre vonatkoznak.

A tagállamok a Bizottságot késedelem nélkül tájékoztatják a megtett intézkedésekről. A Bizottság ezt az információt továbbítja a többi tagállamnak.

7. cikk

(1) Statisztikai adatok bizalmas kezelésével foglalkozó bizottság - a továbbiakban: a bizottság - jön létre.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 6 ) 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

8. cikk

A bizottság saját kezdeményezésére vagy egy tagállam képviselőjének kérésére megvizsgálja az e rendelet végrehajtásával kapcsolatosan az elnök által felvetett kérdéseket.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 86., 1989.4.7., 12. o.

( 2 ) HL C 291., 1989.11.20., 27. o.

( 3 ) HL L 141., 1986.5.28., 1. o.

( 4 ) HL L 197., 1987.7.18., 33. o.

( 5 ) HL L 52., 1997.2.22. 1. o.

( 6 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990R1588 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990R1588&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01990R1588-20031120 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01990R1588-20031120&locale=hu