31988L0289[1]

A Tanács irányelve (1988. május 3.) a szarvasmarhafélék, a sertések és a friss hús harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló 72/462/EGK irányelv módosításáról

A Tanács irányelve

(1988. május 3.)

a szarvasmarhafélék, a sertések és a friss hús harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló 72/462/EGK irányelv módosításáról

(88/289/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a legutóbb a 87/64/EGK irányelvvel [4] módosított 72/462/EGK irányelv [5] állapította meg a szarvasmarhafélék, a sertések és a friss hús harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó és egészségügyi és állat-egészségügyi ellenőrzések követelményeit;

mivel a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákró1 szóló, 1964. június 26-i 64/433/EGK tanácsi irányelvet [6] a 88/288/EGK irányelv [7] módosította a vágási melléktermékek és belsőségek kereskedelme és azon lehetőség vonatkozásában, hogy a levágást megelőző és levágást követő vizsgálatok keretében a sajátos helyi viszonyok számításba vételére egyéb vizsgálatokat is elfogadjanak; ugyanakkor a 64/433/EGK irányelv által nyújtott egészségügyi garanciákat a harmadik országokból származó behozatalra is érvényesíteni szükséges,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 72/462/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. A 4. cikk (1) bekezdésének második mondata helyébe a következők lépnek:

"A 30. cikkben megállapított eljárás alapján meghatározandó részletes végrehajtási utasításoknak megfelelően a Bizottság módosíthatja, illetve kiegészítheti e jegyzéket vagy jegyzékeket, az 5. cikkben előírt ellenőrzések eredményével összhangban, amelyekről mindenekelőtt a tagállamokat tájékoztatta.

Nehézségek esetén az ügyet a 29. cikkben megállapított eljárással összhangban a bizottság elé kell utalni.

A Tanács a Bizottság jelentése alapján 1990. január 1. előtt felülvizsgálja e rendelkezéseket."

2. A 17. cikk (2) bekezdésének b) és d) pontja a következő mondattal egészül ki:

"A 29. cikkben megállapított eljárással összhangban további követelményekről lehet határozni, amely igazodik a név szerint meghatározott országokban az emberi egészséget veszélyeztető egyes betegségek tekintetében fennálló különleges helyzethez."

3. A 18. cikk (1) bekezdése b) pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"b) a vágóhidakról szarvasmarhából származó negyednél kisebb darabok, csontozott hús, vágási melléktermék és belsőség vagy szeletelt máj.... (a fennmaradó rész változatlan)...".

4. A 18. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Tanács a Bizottság javaslatára minősített többséggel dönthet a szarvasmarhaféléktől eltérő állatfajok szeletelt májának behozataláról."

5. A 20. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) friss hús:

i. olyan állatokból származik, amelyeknek a 81/602/EGK és 88/146/EGK [8] alapján tiltott hormonális anyagokat adtak;

ii. amely a 81/602/EGK irányelv 4. cikkének és a 85/649/EGK irányelv 2. és 7. cikkében meghatározott kivételekkel összhangban engedélyezett hormonhatású anyagok szermaradványait, antibiotikumok, peszticidek vagy más anyagok szermaradványait tartalmazza...(a fennmaradó rész változatlan)...."

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1989. január 1-jéig megfeleljenek, és erről haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1988. május 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. Bangemann

[1] HL C 276., 1986.11.1., 11. o.

[2] HL C 156., 1987.6.15., 190. o.

[3] HL C 68., 1987.3.16., 2. o.

[4] HL L 34., 1987.2.5., 52. o.

[5] HL L 302., 1972.12.31., 28. o.

[6] HL 121., 1964.7.29., 2012/64. o.

[7] HL L 124., 1988.5.18., 28. o.

[8] HL L 70., 1988.3.16., 16. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31988L0289 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31988L0289&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.