32001L0101[1]

A Bizottság 2001/101/EK irányelve (2001. november 26.) az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

A BIZOTTSÁG 2001/101/EK IRÁNYELVE

(2001. november 26.)

az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 6. cikke (6) bekezdése második albekezdése első francia bekezdésének második bekezdésére,

(1)

A legutóbb a 95/23/EK irányelvvel ( 2 ) módosított, a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/433/EGK tanácsi irányelv ( 3 ) a húsnak egy olyan meghatározását tartalmazza, amelyet higiéniai és közegészségvédelmi alkalmazásra fogalmaztak meg. Ez a meghatározás az állatok minden olyan részére kiterjed, amely emberi fogyasztásra alkalmas. Azonban nem egyezik meg a hús fogyasztói megítélésével, és nem tájékoztatja a fogyasztót a "hús" megnevezés által jelölt termék valódi jellegéről.

(2)

Több tagállam a húst tartalmazó termékek címkézése vonatkozásában a "hús" kifejezésre elfogadott egy meghatározást. A nemzeti megközelítések változatossága azonban nehézségekhez vezetett, amelyek hátrányosan befolyásolják a belső piac működését, és szükségessé teszik egy összehangolt meghatározás elkészítését.

(3)

A 2000/13/EK irányelv I. melléklete meghatároz bizonyos összetevő-kategóriákat, amelyeket inkább a kategória neve alapján jelölnek ki, mint az összetevők jegyzékébe való tartozásnál szóba jöhető összetevők egyedi neve alapján.

(4)

Abban a mellékletben a "hús" kategória nem került meghatározásra, ami nehézségeket okoz a 2000/13/EK irányelv végrehajtásánál, különösen, ami az összetevők jegyzékének megjelölését és az összetevőkre vonatkozó mennyiségi nyilatkozatot illeti. Ezért a 2000/13/EK irányelv alkalmazásához szükség van a "... hús" kategórianév megfelelő, összehangolt meghatározására.

(5)

Figyelembe véve a fogyasztók azon jogát, hogy megfelelő és egyértelmű tájékoztatást kapjanak, amely alapján ki tudják választani, hogy mit fogyasztanak, valamint értékelni tudják az eladási árak különbségeit, a kategórianévre való hivatkozás egyik elemének a felhasznált állatfaj nevének kell lenni.

(6)

A meghatározás kizárólag azoknak a termékeknek a címkézésére vonatkozik, amelyek összetevői között szerepel a hús. Nem alkalmazandó tehát a további feldolgozás nélkül értékesített húsdarabok és anatómiai részek címkézésére.

(7)

A csontokról géppel lefejtett maradványhús jelentősen eltér a "hús" fogyasztók szerinti megítélésétől. Ezért ezt ki kell zárni a meghatározás hatóköréből.

(8)

Következésképpen a 2000/13/EK irányelv 6. cikkének (6) bekezdésében meghatározott szabálynak megfelelően azt a "csontokról géppel lefejtett maradványhús" külön névvel és az állatfaj nevével kell megjelölni. Ez a címkézési szabály a "csontokról géppel lefejtett maradványhús" közösségi meghatározás körébe tartozó termékekre vonatkozik.

(9)

Az emberi fogyasztásra alkalmas egyéb állati részeket, amelyek nem esnek a "hús" kifejezés meghatározása alá, címkézési célból ugyanazon elvnek megfelelően szintén saját nevükkel kell megjelölni.

(10)

A termékek "hús" - tartalmának egységes módon történő meghatározása céljából a "... hús" kategórianévvel megjelölt termékekre vonatkozóan meg kell állapítani a zsír- és kötőszövet-tartalom felső határértékét. Ezek a határértékek nem sértik a darált hús és az előkészített húsok előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 1994. december 14-i 94/65/EK tanácsi irányelvben ( 4 ) megállapított, a darált húsra és az előkészített húsokra vonatkozó különös rendelkezéseket.

(11)

Amennyiben a felső határértékeket túllépik, de a "hús" meghatározásra vonatkozó összes egyéb feltételnek megfelelnek, akkor a "... hús" tartalmat ennek megfelelően lefelé kell kiigatzítani, valamint az összetevők jegyzékében a "... hús" kifejezés mellett meg kell említeni a zsír és/vagy kötőszövet jelenlétét is.

(12)

A kötőszövet-tartalom meghatározásához is szükségesnek tűnik egy összehangolt módszer létrehozása.

(13)

A 2000/13/EK irányelvet ezért megfelelően módosítani kell.

(14)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/13/EK irányelv I. melléklete ennek az irányelvnek a mellékletében meghatározott szövegnek megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok 2003. január 1-jétől engedélyezik a 2000/13/EK irányelvnek megfelelő termékek forgalmazását.

(2) A tagállamok 2003. július 1-jei hatállyal megtiltják a 2000/13/EK irányelvnek meg nem felelő termékek forgalmazását.

A 2000/13/EK irányelvnek meg nem felelő, és a 2003. július 1. előtt címkézett termékek azonban a készletek erejéig még engedélyezettek.

3. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2002. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok által elfogadott rendelkezésekben hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

A 2000/13/EK irányelv I. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

( 1 ) HL L 109., 2000.5.6., 29. o.

( 2 ) HL L 243., 1995.10.11., 7. o.

( 3 ) Angolnyelvű különkiadás. 1963-64 (II), 175. o.

( 4 ) HL L 368., 1994.12.31., 10. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001L0101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001L0101&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02001L0101-20021127 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02001L0101-20021127&locale=hu

Tartalomjegyzék