31994R1264[1]

A Tanács 1264/94/EK rendelete (1994. május 30.) az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának az 917/1994, 841/1993, 873/1993, 875/1993 számú határozata és a kapcsolódó határozatok által a teljesítés tekintetében érintett szerződésekhez és ügyletekhez kapcsolódó követelések a haiti hatóságok által történő kielégítésének tilalmáról

A Tanács 1264/94/EK rendelete

(1994. május 30.)

az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának az 917/1994, 841/1993, 873/1993, 875/1993 számú határozata és a kapcsolódó határozatok által a teljesítés tekintetében érintett szerződésekhez és ügyletekhez kapcsolódó követelések a haiti hatóságok által történő kielégítésének tilalmáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 73g. és 228a. cikkére,

tekintettel a Haitivel folytatott gazdasági kapcsolatok csökkentése tekintetében, az Európai Unióról szóló szerződés J.2. cikke alapján meghatározott közös álláspontról szóló, 1994. május 30-i 94/315/KKBP tanácsi határozatra [1],

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel az Európai Gazdasági Közösség és Haiti között folytatott kereskedelemre vonatkozó embargó bevezetéséről szóló, 1993. június 24-i 1608/93/EGK tanácsi rendelet [2], és az Európai Gazdasági Közösség és Haiti között folytatott kereskedelemre vonatkozó embargó felfüggesztésének hatályon kívül helyezéséről és az ezen embargót bevezető 1608/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 1993. október 28-i 3028/93/EGK tanácsi rendelet [3], valamint a Haiti-vel fennálló egyes pénzügyi és gazdasági kapcsolatok megszakításának bevezetéséről szóló 1263/94/EK tanácsi rendelet [4] szerint a Közösség intézkedéseket hozott Haitivel szemben egyes pénzügyi és kereskedelmi kapcsolatok megszakításáról,

mivel ezen intézkedések következtében a Közösség és harmadik országok gazdasági szereplőivel szemben a haiti hatóságok követelésekkel léphetnek fel az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának a 917/1994, 841/1993, 873/1993, 875/1993 számú határozata és a kapcsolódó határozatok által a teljesítés tekintetében érintett szerződésekhez és ügyletekhez kapcsolódóan;

mivel a 917/1994 számú határozat 11. pontja minden államot arra kötelez, hogy a haiti hatóságok ilyen követeléseinek kielégítését megtiltsa;

mivel szükséges a gazdasági szereplőknek e követelésekkel szemben tartós védelmet nyújtani és meg kell akadályozni, hogy a haiti hatóságok az embargó negatív következményeiért kompenzációban részesüljenek,

mivel a Közösség azon az állásponton van, hogy az arról való döntés során, hogy a haiti hatóságokkal szemben enyhítsék-e vagy feloldják-e az embargót, különösen számításba kell venni azt, hogy a haiti hatóságok megsértették-e a 917/1994 számú határozat 11. pontját,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

1. "szerződés vagy ügylet": bármely ügylet bármilyen alakban, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; a "szerződés" magában foglalja a kötvényt, a pénzügyi garanciát, a viszontgaranciát vagy a hitelt, akár jogilag független, akár nem, és bármely olyan kapcsolódó megállapodást, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

2. "követelés": bármely e rendelet hatálybalépését megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan keletkezett követelés, akár jogi eljárásban érvényesítik, akár nem, mely különösen az alábbiakat foglalja magában:

a) szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítése iránti követelés;

b) kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránt követelés bármilyen formában;

c) szerződés vagy ügylet vonatkozásában kártérítés iránti követelés;

d) ellenkövetelés;

e) bárhol meghozott ítélet, választottbírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása - beleértve a külföldön hozott határozat belföldön történő érvényesítését - iránti követelés;

3. "az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 917/1994 számú határozatában és a kapcsolódó határozatokban megállapított intézkedések": az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának intézkedései, vagy az Európai Közösségek, illetve bármely állam, ország vagy nemzetközi szervezet által az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának megfelelő határozatai szerint, azokhoz kapcsolódóan, vagy azok végrehajtása céljából bevezetett intézkedések, vagy a Haitivel fenntartott egyes pénzügyi és gazdasági kapcsolatok megszakítása tekintetében az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa által engedélyezett intézkedések.

4. "haiti természetes vagy jogi személy":

a) a haiti hatóságok,

b) bármely haiti állampolgár,

c) bármely jogi személy, amelynek székhelye vagy döntéshozatali központja Haitiben található,

d) bármely jogi személy, amely közvetlenül vagy közvetve a fent említett természetes vagy jogi személyek közül egy van több ellenőrzése alatt áll;

e) bármely személy, amely az a), b), c) és d) pontban említett természetes vagy jogi személyek nevében vagy javára követelést érvényesít.

A 2. cikk sérelme nélkül egy szerződés vagy ügylet teljesítését akkor is az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 917/1994. számú határozatában és a kapcsolódó határozatokban megállapított intézkedések által érintettnek kell tekinteni, ha a követelés keletkezése vagy tartalma közvetlenül vagy közvetve ezekre az intézkedésekre visszavezethető.

2. cikk

(1) Tilos olyan követeléseket kielégíteni, illetve olyan követelések kielégítése céljából intézkedéseket tenni, amelyeket a következő személyek támasztanak:

a) haiti természetes vagy jogi személy, illetve olyan személy, akinek nevében haiti természetes vagy jogi személy jár el,

b) természetes vagy jogi személy, aki közvetlenül vagy közvetve haiti természetes vagy jogi személy(ek) megbízásából vagy ilyen személy(ek) javára jár el,

c) természetes vagy jogi személy, aki haiti természetes vagy jogi személy(ek) jogának vagy jogainak átruházásából előnyben részesül, vagy ilyen személy(ek) nevében érvényesít követelést,

d) minden, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 917/1994. számú határozatának 11. pontjában megjelölt egyéb természetes vagy jogi személy,

e) bármely természetes vagy jogi személy, aki kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia alapján felmerülő vagy ezek kifizetésével kapcsolatos követelést támaszt a fent említett személy(ek) javára,

olyan szerződések vagy ügyletek alapján vagy azokhoz kapcsolódóan, melyek teljesítését az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 917/1994 számú határozatában és a kapcsolódó határozatokban megállapított intézkedések közvetlenül vagy közvetetve, részben vagy egészben érintették.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított tilalmat alkalmazni kell a Közösség területén és a tagállamok bármely állampolgárára, továbbá minden olyan jogi személyre, amelyet valamely tagállam joga szerint alapítottak vagy hoztak létre.

3. cikk

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 917/1994 számú határozatában és a kapcsolódó határozatokban megállapított intézkedések sérelme nélkül a 2. cikket nem kell alkalmazni a következőkre:

a) olyan szerződésekhez és ügyletekhez kapcsolódó követelések, a kötvények, pénzügyi garanciák és viszontgaranciák kivételével, amelyek tekintetében az említett cikkben meghatározott természetes és jogi személyek egy tagállam bírósága előtt igazolják, hogy a követelést a felek elfogadták az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 917/1994 számú határozatában és a kapcsolódó határozatokban megállapított intézkedések elfogadása előtt, és ezeknek az intézkedéseknek nem volt hatásuk a követelés keletkezésére és tartalmára;

b) a 2. cikkben meghatározott intézkedések elfogadása előtt történt esemény tekintetében felmerülő, biztosítási szerződés alapján fennálló fizetési követelések, vagy olyan biztosítási szerződésen alapuló fizetési követelések, amelyek esetében a biztosítás egy tagállam joga szerint kötelező;

c) olyan számlákra befizetett összegek visszafizetésére vonatkozó követelések, amelyekről a kifizetést a 2. cikkben említett intézkedések alapján megtiltották, feltéve, hogy e visszafizetés nem érinti az említett cikkben meghatározott szerződések tekintetében kötvények alapján kifizetett összegeket;

d) bármely tagállam jogának hatálya alá tartozó munkaszerződésekhez kapcsolódó követelések;

e) olyan árukért történő fizetésre vonatkozó követelések, amelyek tekintetében a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyek egy tagállam bírósága előtt igazolják, hogy azokat az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 917/1994 számú határozatában és a kapcsolódó határozatokban megállapított intézkedések elfogadása előtt exportálták, és ezeknek az intézkedéseknek nem volt hatásuk a követelés keletkezésére és tartalmára;

f) olyan összegekre vonatkozó követelések, amelyek tekintetében a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyek egy tagállam bírósága előtt igazolják, hogy azok az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 917/1994 számú határozatában és a kapcsolódó határozatokban megállapított intézkedések elfogadása előtt nyújtott kölcsön alapján esedékesek, és ezeknek az intézkedéseknek nem volt hatásuk a követelés keletkezésére és tartalmára,

feltéve, hogy a követelés nem tartalmaz olyan összeget, sem kamat, sem díj formájában vagy egyéb módon, amely annak kompenzálására szolgál, hogy a teljesítés az említett intézkedések miatt az adott szerződés vagy ügylet eredeti feltételeitől eltérően történt.

4. cikk

Egy követelés érvényesítésére vonatkozó bármely eljárás során a követelést érvényesítő személyt illeti a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy a követelés kielégítése nem ütközik a 2. cikk tilalmába.

5. cikk

Minden tagállam meghatározza azokat a szankciókat, amelyeket e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazni kell.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1994. május 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. Moraitis

[1] HL L 139., 1994.6.2., 10. o.

[2] HL L 155., 1993.6.26, 2. o.

[3] HL L 270., 1993.10.30, 73. o.

[4] HL L 139., 1994.6.2., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994R1264 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994R1264&locale=hu