Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32005D0908[1]

2005/908/EK: A Bizottság határozata ( 2005. december 14. ) a 2002/56/EK tanácsi irányelvnek a harmadik országokból származó vetőburgonya egyenértékűségére vonatkozó határozatok időbeli hatályának kiterjesztésére a tagállamoknak engedélyezett, a 21. cikk (3) bekezdésében megállapított határidő tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 5020. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. december 14.)

a 2002/56/EK tanácsi irányelvnek a harmadik országokból származó vetőburgonya egyenértékűségére vonatkozó határozatok időbeli hatályának kiterjesztésére a tagállamoknak engedélyezett, a 21. cikk (3) bekezdésében megállapított határidő tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2005) 5020. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/908/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vetőburgonya forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/56/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1) A 2002/56/EK irányelv előírja, hogy bizonyos időpontoktól kezdődően a tagállamok többé nem állapíthatják meg maguknak a harmadik országokban betakarított vetőburgonyának a Közösségben betakarított vetőburgonyával való egyenértékűségét és a fenti irányelvnek való megfelelését.

(2) Mivel azonban még nem sikerült egy olyan közösségi egyenértékűséget megállapítani, amely valamennyi érintett harmadik országból származó vetőburgonyára kiterjed, a 2002/56/EK irányelv lehetővé tette, hogy a tagállamok a harmadik országokból származó, és a közösségi egyenértékűség által fel nem ölelt vetőburgonya egyenértékűségével kapcsolatban előzőleg hozott határozataik időbeli hatályát 2005. március 31-ig kiterjesszék.

(3) A harmadik országokban betakarított vetőburgonyának a Közösségben betakarított vetőburgonyával való egyenértékűségével kapcsolatos közösségi szabályok hiányában, a 2002/56/EK irányelv által a tagállamoknak nyújtott, az egyenértékűségi határozatok időbeli hatályának kiterjesztésére vonatkozó felhatalmazást három évig továbbra is alkalmazni kell.

(4) A 2002/56/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/56/EK irányelv 21. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében a "2005. március 31." időpont helyébe a "2008. március 31." időpont lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 14-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 193., 2002.7.20., 60. o. A legutóbb a 2003/61/EK irányelvvel (HL L 165., 2003.7.3., 23. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005D0908 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005D0908&locale=hu