32002L0056[1]

A Tanács 2002/56/EK irányelve (2002. június 13.) a vetőburgonya forgalmazásáról

A TANÁCS 2002/56/EK IRÁNYELVE

(2002. június 13.)

a vetőburgonya forgalmazásáról

1. cikk

Ez az irányelv a vetőburgonya Közösségen belüli kereskedelmi célú termesztésére és forgalmazására vonatkozik.

Nem vonatkozik olyan vetőburgonyára, amelyet igazoltan harmadik országba irányuló kivitelre szánnak.

2. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

a) a "forgalmazás" vetőburgonya harmadik fél részére, kereskedelmi hasznosítás céljából történő értékesítését, értékesítési célú birtoklását, eladásra történő kínálását, rendelkezésre bocsátását, szállítását vagy átruházását jelenti akár ellenérték fejében, akár pedig anélkül.

Nem minősül forgalmazásnak, ha a vetőburgonya kereskedelme nem a fajta kereskedelmi hasznosítására irányul, például az alábbi műveletek során:

- vizsgáló és ellenőrző hatóságok számára történő vetőburgonya-szállítás,

- feldolgozást vagy csomagolást végző szolgáltatók számára történő vetőburgonya- szállítás,

feltéve hogy a szolgáltató nem szerez jogcímet az így szállított vetőburgonyán.

Nem minősül forgalmazásnak, ha a vetőburgonyát meghatározott feltételek mellett egyes ipari célra szánt mezőgazdasági nyersanyagokat előállító szolgáltatóknak szállítják, vagy ilyen célra szaporítják, feltéve hogy a szolgáltató nem szerez jogcímet az így szállított vetőburgonya vagy betakarított termény fölött. A vetőburgonya szállítója átadja a minősítő hatóság részére a szolgáltatóval kötött szerződés vonatkozó részeinek másolatát, amely tartalmazza azokat a szabványokat és feltételeket is, amelyeknek a szállított vetőburgonya jelenleg megfelel.

E rendelkezés alkalmazásának feltételeit a 25. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban határozzák meg;

b) az "elit vetőburgonya" olyan burgonyagumót jelent,

i. amelyet a fajta és a megfelelő növényegészségügyi állapot fenntartására vonatkozóan elfogadott gyakorlat szerint termesztettek;

ii. amelyet elsősorban minősített vetőburgonya termesztésére szánnak;

iii. amely eleget tesz az I. és a II. mellékletben az elit vetőburgonyára vonatkozóan megállapított minimális feltételeknek; és

iv. amely hatósági vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz a fent megállapított minimális feltételeknek;

c) a "minősített vetőburgonya" olyan burgonyagumót jelent,

i. amelyet közvetlenül elit vagy minősített vetőmagból, vagy az elit vetőmag előtti generáció olyan vetőmagjából hoztak létre, amely hatósági vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az elit vetőmagra vonatkozóan megállapított feltételeknek;

ii. amelyet főleg vetőburgonyán kívüli burgonya termesztésére szánnak;

iii. amely eleget tesz az I. és a II. mellékletben a minősített vetőburgonyára vonatkozóan megállapított minimális feltételeknek; és

iv. amely hatósági vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz a fent említett minimális feltételeknek;

d) a "hatósági intézkedések" fogalma az alábbiak által hozott intézkedéseket jelenti:

i. állami hatóság; vagy

ii. a közjog vagy a magánjog hatálya alá tartozó és az állam felelősségi körében eljáró jogi személy; vagy

iii. állami ellenőrzés hatálya alá tartozó, kisegítő tevékenységek esetében az ilyen célra felesküdött természetes személy,

feltéve hogy az ii. illetve az iii. alpontban említett személynek nem származik személyes haszna az ilyen intézkedésekből.

3. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy vetőburgonya csak abban az esetben hozható forgalomba, ha hatóságilag "elit vetőburgonyaként" vagy "minősített vetőburgonyaként" ismerték el, és megfelel az I. és a II. mellékletben megállapított minimális feltételeknek. A tagállamok előírják, hogy az a vetőburgonya, amely a forgalmazás során nem felel meg a II. mellékletben megállapított minimális feltételeknek, osztályozásra kerül. Azokat a gumókat, amelyeket nem minősítenek selejtnek, további hatósági vizsgálatnak vetik alá.

(2) A tagállamok különböző követelmények alapján további minőségi osztályokat állíthatnak fel a vetőburgonya 2. cikkben meghatározott kategóriáin belül.

(3) Hatóságilag elismert vetőburgonya esetében az alábbiak meghatározására kerülhet sor a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban:

- közösségi minőségi osztályok,

- az ilyen minőségi osztályokra vonatkozó feltételek,

- az ilyen minőségi osztályokra vonatkozó jelölések.

A tagállamok előírhatják, hogy milyen mértékig alkalmazzák ezeket a közösségi minőségi osztályokat az általuk termesztett vetőburgonyára.

(4) Mikroszaporítási módszerrel termesztett olyan vetőburgonya esetében, amely nem tesz eleget ezen irányelv méretre vonatkozó követelményeinek, az alábbiak meghatározására kerülhet sor a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban:

- ezen irányelv bizonyos rendelkezéseitől való eltérés,

- az ilyen vetőburgonyára vonatkozó feltételek,

- az ilyen vetőburgonyára vonatkozó megjelölések.

4. cikk

A 3. cikk (1) bekezdése ellenére a tagállamok megengedik olyan nemesített vetőburgonya forgalmazását is, amely az elit vetőburgonya előtti generációhoz tartozik.

5. cikk

A tagállamok az I. és a II. mellékletben megállapított minimális feltételek tekintetében további vagy szigorúbb követelményeket írhatnak elő a saját területükön termelt vetőburgonya minősítésére vonatkozóan.

6. cikk

(1) A 3. cikk (1) bekezdése ellenére a tagállamok engedélyezhetik a területükön működő termelőknek az alábbiak forgalmazását:

a) kis mennyiségű vetőburgonya tudományos vagy nemesítési célra;

b) megfelelő mennyiségű vetőburgonya egyéb vizsgálati vagy kísérleti célokra, feltéve hogy olyan fajtához tartozik, amelyre vonatkozóan az adott tagállamban benyújtották a fajtajegyzékbe való felvétel iránti kérelmet.

Géntechnológiával módosított anyag esetén ilyen engedély csak akkor adható, ha minden megfelelő intézkedést megtettek az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében. Az e tekintetben végzett környezeti kockázatfelmérésre a 2002/53/EK irányelv 7. cikke (4) bekezdésének rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

(2) A 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határozzák meg az (1) bekezdés b) pontjában említett engedély kiadásának célját, a csomagolási egységek jelölésével kapcsolatos rendelkezéseket, valamint azokat a mennyiségeket és feltételeket, amelyeknek megfelelően a tagállamok ilyen engedélyeket adhatnak.

(3) A tagállamok által a saját területükön működő termelők számára 1998. december 14. előtt az (1) bekezdésben megnevezett célra kiadott engedélyek a (2) bekezdésben említett rendelkezések meghatározásáig érvényben maradnak. Azt követően minden ilyen engedélynek figyelembe kell vennie a (2) bekezdéssel összhangban megállapított rendelkezéseket.

7. cikk

A tagállamok előírják, hogy vetőburgonya minősítése céljából végzett gumóvizsgálathoz a mintavétel megfelelő módszerek szerint, hatóságilag történjék.

8. cikk

(1) A tagállamok előírhatják a területükön termesztett vetőburgonya növényegészségügyi okokból való elkülönítését a többi burgonyától a termesztés során.

(2) Az (1) bekezdésben előírt követelmények kiterjedhetnek az alábbi intézkedésekre is:

- a vető- és egyéb burgonya elkülönített termesztése,

- a vető- és egyéb burgonya elkülönített osztályozása, tárolása, szállítása és kezelése.

9. cikk

A tagállamok előírják, hogy vetőburgonya nem hozható forgalomba, ha csírázásgátló anyaggal kezelték.

10. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy csak olyan minimális méretű vetőburgonya legyen forgalomba hozható, amely fennakad egy 25 × 25 mm-es nyílású négyzethálós rostán. Olyan gumók esetében, amelyek egy 35 × 35 mm-es nyílású négyzethálós rostán is fennakadnak, az alsó és felső mérethatárokat az öt többszöröseként fejezik ki.

Az egy tételen belüli vetőgumók megengedett nagyságbeli eltérését úgy kell meghatározni, hogy az osztályozáshoz használt két négyzethálós rostalemez nyílásának méretkülönbsége nem haladhatja meg a 25 mm-t. E méretszabványok a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban módosíthatók.

(2) Egy tétel legfeljebb 3 tömegszázalékban tartalmazhat a megadott minimális méretnél kisebb, illetve a megadott maximális méretnél nagyobb gumókat.

(3) A tagállamok a területükön termesztett vetőburgonyára vonatkozóan tovább csökkenthetik az egy tételen belüli gumók megengedett méreteltérését.

11. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy elit vagy minősített vetőburgonya csak kellően egynemű tételekben, a 12. és a 13. cikknek megfelelően zárolt és jelölt, lezárt csomagolásban vagy tárolóedényben forgalmazható. A csomagolásnak újnak, a tárolóedénynek tisztának kell lennie.

(2) A kis mennyiségeknek a végső felhasználó számára történő értékesítése tekintetében a tagállamok eltérést állapíthatnak meg az (1) bekezdés rendelkezéseitől a csomagolásra, a zárolásra és a jelölésre vonatkozóan.

12. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy az elit és a minősített vetőburgonya csomagolását illetve tárolóedényét hatóságilag vagy hatósági felügyelet mellett zárolják oly módon, hogy a csomagolás ne legyen felnyitható a zárolási rendszer roncsolása vagy anélkül, hogy a felnyitás nyomot ne hagyna a 13. cikk (1) bekezdésében előírt hatósági címkén vagy a csomagoláson.

A csomag megfelelő lezárása érdekében a zárolás rendszerének legalább az említett hatósági címkéből vagy hatósági fémzár felhelyezéséből kell állnia.

A fenti második albekezdésben előírt intézkedések nem szükségesek, ha egyszer használatos zárolási rendszert alkalmaznak.

A 25. cikk (2) bekezdésben említett eljárással összhangban állapítható meg, hogy egy adott zárolási rendszer megfelel-e e bekezdés rendelkezéseinek.

(2) Hatóságilag zárolt csomagok és tárolóedények csak hatóságilag vagy hatósági felügyelet mellett zárolhatók újra egy vagy több alkalommal. Ha a csomagokat újrazárolják, a 13. cikk (1) bekezdésében előírt címkén fel kell tüntetni az újrazárolás tényét, annak legutóbbi időpontját és a felelős hatóságot.

(3) A tagállamok rendelkezhetnek az (1) bekezdés alóli kivételekről a saját területükön zárolt kis kiszerelésű vetőburgonya esetében. Az ilyen kivételekre vonatkozó feltételeket a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell meghatározni.

13. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy az elit vetőburgonya és a minősített vetőburgonya csomagolása és tárolóedénye

a) külső oldalán olyan hatósági címkét helyezzek el, amelyet korábban még nem használtak, amely eleget tesz a III. mellékletben megállapított feltételeknek, és amelyen az adatokat a Közösség hivatalos nyelveinek egyikén adják meg. A címke színe elit vetőburgonya esetében fehér, minősített vetőburgonya esetében kék. Ha függőcímkét használnak, felerősítését minden esetben hatósági zárral kell biztosítani. Hatósági öntapadó címkék használata engedélyezett. A 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban engedélyezhető, hogy az előírt adatokat a címke mintájának megfelelően, hatósági felügyelet mellett letörölhetetlenül a csomagolásra nyomtassák;

b) tartalmazzon a címke színével megegyező színű hatósági okmányt, legalább a III. melléklet A. 3., 4. és 6. pontjának megfelelő címke esetében kötelező adatokkal. Ezt az okmányt oly módon állítják ki, hogy ne legyen összetéveszthető az a) pontban említett hatósági címkével.

Az okmány nem kötelező, ha az adatokat letörölhetetlenül nyomtatják a csomagolásra, vagy az a) pontban foglalt rendelkezésekkel összhangban öntapadó vagy eltéphetetlen anyagból készült címkét használnak.

(2) A tagállamok rendelkezhetnek az (1) bekezdés alóli kivételekről a saját területükön zárolt kis kiszerelésű vetőburgonya esetében. Az ilyen kivételekre vonatkozó feltételeket a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell meghatározni.

14. cikk

A 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban előírható, hogy az ezen irányelvben előírtaktól eltérő esetekben az elit vetőburgonya vagy a minősített vetőburgonya csomagolását vagy tárolóedényét lássák el a szállító címkéjével (vagy a hatósági címkétől elkülönülő címke, vagy magára a csomagolásra illetve a tárolóedényre nyomtatott szállítói adatok formájában). Az ilyen címkén feltüntetendő adatokat szintén a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban állapítják meg.

15. cikk

Géntechnológiával módosított fajta vetőburgonyája esetében valamennyi hatósági vagy más címkén és okmányon, amelyet ezen irányelv rendelkezései alapján a vetőmagtételhez rögzítettek, vagy azt kíséri, egyértelműen fel kell tüntetni, hogy a fajtát géntechnológiával módosították.

16. cikk

A tagállamok előírják, hogy az elit vetőburgonya vagy a minősített vetőburgonya vegyszeres kezelését feltüntessék a hatósági címkén vagy a szállító címkéjén, valamint a csomagoláson, vagy azon belül vagy a tárolóedényen.

17. cikk

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ezen irányelv akár kötelező, akár pedig mérlegelési jogkörbe tartozó rendelkezései szerint forgalomba hozott vetőburgonyát ne vessék az ebben, illetve bármely más irányelvben megállapítottakon kívül semmiféle forgalmazási korlátozás alá jellemzői, a vizsgálati követelmények, jelölése és zárolása tekintetében.

(2) A Bizottság a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva engedélyezi, hogy a vetőburgonya egy vagy több tagállam területének egészén vagy egy részén történő forgalmazására vonatkozóan az I. és a II. mellékletben előírtaknál szigorúbb intézkedéseket hozzanak olyan károsító szervezetek ellen, amelyek nincsenek jelen az érintett régiókban, vagy amelyeket különösen károsnak ítélnek az adott régiók növényi kultúráira nézve. Amennyiben az ilyen károsító szervezetek behurcolása vagy elterjedése közvetlen veszélyt jelent, és ameddig a Bizottság végleges döntést nem hoz az ügyben, kérelmének benyújtását követően az érintett tagállam is haladéktalanul megteheti ezeket az intézkedéseket.

18. cikk

A nemesített vetőburgonya elit vetőburgonya előtti generációinak a 4. cikk szerinti forgalomba hozatalára az alábbi feltételek vonatkoznak:

a) a termesztést a fajta és a megfelelő növényegészségügyi állapot fenntartására vonatkozóan elfogadott gyakorlatnak megfelelően kell végezni;

b) főleg elit vetőburgonya termesztésére kell szolgálniuk;

c) eleget kell tenniük a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással az elit vetőburgonya előtti generációhoz tartozó vetőburgonyára vonatkozóan megállapított minimális feltételeknek;

d) hatósági vizsgálat által bizonyítottan eleget kell tenniük a c) pontban említett minimális feltételeknek;

e) csomagolásukat illetve tárolóedénybe helyezésüket ezen irányelvvel összhangban kell végezni; és

f) a csomagolást vagy a tárolóedényt hatósági címkével kell ellátni, amelyen szerepelnek legalább az alábbi adatok:

- a minősítő hatóság és tagállam megnevezése, vagy ezek megkülönböztető rövidítése,

- a termelő azonosító száma vagy a tétel referenciaszáma,

- a zárolás kelte (év és hónap),

- a faj megnevezése legalább latin betűkkel növénytani neve szerint, adott esetben rövidített formában és a névadó neve nélkül is elfogadható, vagy a faj köznapi nevén, vagy mindkettőn feltüntethető,

- a fajta megnevezése, legalább latin betűkkel,

- az "szuperelit vetőburgonya" megjelölés.

A címke fehér színű, átlós, lila csíkkal.

19. cikk

Az ebben az irányelvben foglalt egyes, nem növényegészségügyre vonatkozó rendelkezéseknél jobb alternatívák keresése céljából a 25. cikk (2) bekezdésében említett rendelkezésekkel összhangban határozat hozható ideiglenes kísérletek bizonyos feltételek mellett, közösségi szinten történő megszervezéséről.

Az ilyen kísérletek keretein belül a tagállamok mentesülnek az ezen irányelvben megállapított egyes kötelezettségek alól. A felmentés mértékének megállapításakor hivatkozni kell azokra a rendelkezésekre, amelyekre a felmentés vonatkozik. A kísérlet időtartama nem haladhatja meg a hét évet.

20. cikk

(1) Közösségi összehasonlító vizsgálatokat és kísérleteket kell végezni a Közösségen belül az ezen irányelv akár kötelező erejű, akár szabad belátás szerint alkalmazható rendelkezései - beleértve a növény-egészségüggyel kapcsolatosakat is - értelmében forgalomba hozott és mintavételi eljárás keretében vett vetőburgonya-minták utólagos vizsgálata érdekében. Az összehasonlító vizsgálatok és kísérletek a következőkre terjedhetnek ki:

- harmadik országokban betakarított vetőburgonya,

- biogazdálkodásra alkalmas vetőburgonya,

- a növénygenetikai források helyben való megőrzésével és fenntartható hasznosításával kapcsolatosan forgalomba hozott vetőburgonya.

(2) Ezeket az összehasonlító vizsgálatokat és kísérleteket a minősítés technikai módszereinek összehangolására és a vetőmag által teljesítendő feltételeknek való megfelelés ellenőrzésére használják.

(3) A Bizottság a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban megállapítja az elvégzendő összehasonlító vizsgálatok és kísérletek szükséges szabályait. A Bizottság tájékoztatja a 25. cikk (1) bekezdésében említett bizottságot a vizsgálatok és kísérletek végrehajtásának technikai szabályairól, valamint azok eredményeiről. Amennyiben növény-egészségügyi problémák merülnek fel, a Bizottság tájékoztatja a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságot.

(4) A Közösség pénzügyi hozzájárulást nyújthat az (1) és a (2) bekezdés szerinti vizsgálatokhoz és kísérletekhez.

A pénzügyi hozzájárulás nem haladhatja meg a költségvetési hatóság által meghatározott éves előirányzatokat.

(5) A közösségi pénzügyi hozzájárulás által támogatható vizsgálatok és kísérletek körét, valamint a pénzügyi hozzájárulás nyújtásának részletes szabályait a 25. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban kell meghatározni.

(6) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti vizsgálatokat és kísérleteket kizárólag állami hatóságok vagy az állam felelőssége alatt eljáró jogi személyek végezhetik.

(7) A 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban a Bizottság teljesen vagy részben megtilthatja a Közösség valamely meghatározott területén betakarított vetőburgonya forgalomba hozatalát, ha a Közösség szóban forgó területén betakarított, továbbá egy vagy több közösségi vizsgálat és kísérlet keretein belül termesztett elit vetőburgonya vagy minősített vetőburgonya hivatalosan vett mintáiból származó utódok három egymást követő évben jelentősen elmaradnak az I. melléklet (1) bekezdésének c) pontjában, (2) bekezdésének c) pontjában, (3) és (4) bekezdésében megállapított minimumfeltételektől.

(8) A Bizottság haladéktalanul visszavonja az (7) bekezdés alapján hozott intézkedéseket, amint kellő bizonyossággal megállapítja, hogy a Közösség meghatározott területén betakarított elit vetőburgonya és minősített vetőburgonya a jövőben eleget tesz az (7) bekezdésben említett minimumfeltételeknek.

21. cikk

(1) A Bizottság javaslata alapján a Tanács minősített többséggel eljárva állapítja meg, hogy a harmadik országban betakarított és jellemzőit, vizsgálati szabályait, fajtaazonosságának biztosítását, jelölését és ellenőrzését tekintve azonos garanciákat nyújtó vetőburgonya az említett vonatkozásokban egyenér- tékű-e a Közösségben betakarított és az ebben az irányelvben foglalt rendelkezéseknek megfelelő elit vetőburgonyával illetve minősített vetőburgonyával.

(2) Ameddig a Tanács döntést nem hoz az (1) bekezdés alapján, a tagállamok maguk is szabadon hozhatnak ilyen döntéseket. Ez a jog hatályát veszti 1975. július 1-jén.

(3) A tagállamok felhatalmazást kapnak arra, hogy 2017. március 31. meghosszabbítsák a (2) bekezdéssel összhangban hozott határozatok időbeli hatályát, azzal a kikötéssel, hogy e határozatok csak a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelv ( 1 ) által megállapított általános növényegészségügyi szabályok értelmében fennálló tagállami kötelezettségekkel összhangban alkalmazhatók.

Az első albekezdésben meghatározott időszak a 25. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban harmadik országra is kiterjeszthető, amennyiben és ameddig a rendelkezésre álló információ nem teszi lehetővé az egyenértékűség (1) bekezdés szerinti megállapítását.

(4) Az (1) és a (2) bekezdés minden új tagállamra is alkalmazandó a csatlakozás napjától addig a napig, amikor hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.

22. cikk

(1) A Közösségben az elit vetőburgonya vagy minősített vetőburgonya általános kínálatában felmerülő és egyébként át nem hidalható esetleges átmeneti nehézségek elhárítása érdekében a 25. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban határozat hozható arról, hogy a tagállamok meghatározott ideig a Közösség egészére vonatkozóan engedélyezzék kevésbé szigorú követelményeknek megfelelő kategóriájú vagy a Mezőgazdasági Növényfajok Közös Fajtajegyzékében, illetve a tagállamok nemzeti fajtajegyzékeiben nem szereplő fajtájú vetőburgonya forgalmazását az ellátási nehézségek felszámolásához szükséges mennyiségben.

(2) Egy adott fajtába tartozó vetőburgonya egyes kategóriái esetében a megfelelő kategóriára előírt hatósági címke használandó; a fent említett jegyzékekben nem szereplő vetőburgonyafajta esetében a hatósági címke barna színű. A címkén minden esetben fel kell tüntetni, ha a vetőburgonya kevésbé szigorú követelményeknek megfelelő kategóriába tartozik.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásának szabályai a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadhatók el.

23. cikk

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy legalább szúrópróbaszerű ellenőrzéssel hatósági vizsgálatokat végezzenek a vetőburgonya forgalmazásával kapcsolatban az ezen irányelv követelményeinek és feltételeinek való megfelelés ellenőrzése érdekében.

(2) A vetőburgonya Közösségen belüli szabad mozgásának sérelme nélkül a tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést, hogy a harmadik országból importált vetőburgonya két kilogrammot meghaladó mennyiségben való forgalmazása során az alábbi adatokat feltüntessék:

a) faj;

b) fajta;

c) kategória;

d) termelő ország és az ellenőrző hatóság;

e) feladó ország;

f) importőr;

g) a vetőburgonya mennyisége.

A 25. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban határozható meg az adatok feltüntetésének módja.

24. cikk

A mellékletek tudományos és műszaki ismeretek fejlődésére való figyelemmel történő módosítását a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárásokkal összhangban fogadják el.

25. cikk

(1) A Bizottság munkáját a 66/399/EGK tanácsi határozat ( 2 ) 1. cikkével létrehozott Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága segíti.

(2) Amennyiben erre a bekezdésre utalás történik, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében előírt időtartam egy hónapban határozandó meg.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

26. cikk

Az I. és a II. melléklet betegségekkel, károsító szervezetekkel vagy azok hordozóival kapcsolatos tűréshatárokra vonatkozó ellenkező értelmű rendelkezései kivételével ez az irányelv nem érinti a nemzeti jogszabályoknak az emberek, állatok és növények egészségének és életének védelme, illetőleg az ipari és kereskedelmi tulajdon védelme alapján indokolt rendelkezéseit.

27. cikk

(1) A 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban külön feltételek állapíthatók meg az alábbi területeken bekövetkező fejlemények figyelembevétele érdekében:

a) a vegyszerrel kezelt vetőmag forgalmazására vonatkozó feltételek;

b) azok a feltételek, amelyek alapján egyes természetes és természetközeli élőhelyekhez kapcsolódó, génerózió által fenyegetett növénygenetikai források helyben való megőrzésével és fenntartható hasznosításával kapcsolatosan vetőmagok forgalmazhatók;

c) a biogazdálkodásra alkalmas vetőmag forgalmazására vonatkozó feltételek.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett külön feltételek különösen az alábbi pontokat foglalják magukba:

a) a faj vetőmagja ismert és a vetőmag meghatározott területeken való forgalmazása céljából az egyes tagállamok illetékes hatósága által jóváhagyott helyről származik;

b) megfelelő mennyiségi korlátozások.

28. cikk

A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

29. cikk

A IV. melléklet A. részében felsorolt jogi aktusokkal módosított 66/403/EGK irányelv hatályát veszti, a tagállamoknak az említett jogi aktusoknak a IV. melléklet B. részében felsorolt, átültetésre kitűzött határidővel kapcsolatos kötelezettségei sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásokat úgy kell értelmezni, hogy erre az irányelvre vonatkoznak, és az V. mellékletben közzétett korrelációs táblázatnak megfelelően értelmezendők.

30. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

31. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A VETŐBURGONYÁRA VONATKOZÓ MINIMÁLIS FELTÉTELEK

1. Az elit vetőburgonyának meg kell felelnie az alábbi minimális feltételeknek:

a) a fejlődésben lévő növények hatósági vizsgálatakor a feketerothadás által érintett egyedek aránya nem lehet nagyobb 1,0 %-nál;

b) a fejlődésben lévő, nem fajtatiszta egyedek aránya és a más fajtába tartozó egyedek aránya összesen nem haladhatja meg a 0,1 %-ot, és ez az összesített arány a közvetlen utódnemzedékben nem haladhatja meg a 0,25 %-ot;

c) a közvetlen utódnemzedékben a vírusfertőzés tüneteit mutató egyedek aránya nem haladhatja meg a 4,0 %-ot;

d) a fejlődésben lévő növények hatósági vizsgálatakor a mozaikos tüneteket mutató egyedek aránya és a levélsodró vírusos (PLRV) fertőzés okozta tüneteket mutató egyedek aránya összesen nem haladhatja meg a 0,8 %-ot.

2. A minősített vetőburgonyának meg kell felelnie az alábbi minimális feltételeknek:

a) a fejlődésben lévő növények hatósági vizsgálatakor a feketerothadás által érintett egyedek aránya nem lehet nagyobb 4,0 %-nál;

b) a nem fajtatiszta egyedek aránya és a más fajtába tartozó egyedek aránya összesen nem haladhatja meg a 0,5 %-ot, és ez az összesített arány a közvetlen utódnemzedékben nem haladhatja meg a 0,5 %-ot;

c) a közvetlen utódnemzedékben a vírusfertőzés tüneteit mutató egyedek aránya nem haladhatja meg a 10,0 %-ot;

d) a fejlődésben lévő növények hatósági vizsgálatakor a mozaikos tüneteket mutató egyedek aránya és a levélsodró vírusos (PLRV) fertőzés okozta tüneteket mutató egyedek aránya összesen nem haladhatja meg a 6,0 %-ot.

4. Az 1. pont c) és d) alpontjában, valamint a 2. pont c) és d) alpontjában megengedett tűréshatárok csak akkor alkalmazhatók, ha a vírusbetegséget Európában jelen lévő vírus okozza.

7. Az elit vetőburgonya generációinak száma legfeljebb négy lehet; a szántóföldi szuperelit vetőburgonya és az elit vetőburgonya kombinált generációinak száma legfeljebb hét lehet.

A minősített vetőburgonya generációinak száma legfeljebb kettő lehet.

Amennyiben a hatósági címkén nem szerepel a generáció, az érintett burgonyát az adott kategóriában megengedett legutolsó generációhoz tartozónak kell tekinteni.

II. MELLÉKLET

A VETŐBURGONYA TÉTELEIRE VONATKOZÓ MINIMÁLIS MINŐSÉGI FELTÉTELEK

Szennyeződéssel, hibákkal és betegségekkel kapcsolatosan az alábbi tűréshatárok megengedettek a vetőburgonya esetében:

1. föld és idegen anyag jelenléte: 1,0 tömegszázalék az elit vetőburgonya esetében és 2,0 tömegszázalék a minősített vetőburgonya esetében;

2. száraz és nedves rothadás együttesen, kivéve, ha azt a Synchytrium endobioticum, a Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus vagy a Ralstonia solanacearum okozza: 0,5 tömegszázalék, amelyen belül a nedves rothadás 0,2 tömegszázalék;

3. külső hibák, pl. torzult vagy sérült gumók: 3,0 tömegszázalék;

4. a közönséges varasodás által felületük egyharmadánál nagyobb mértékben érintett gumók: 5,0 tömegszázalék;

5. a burgonyahimlő által felületük 10 %-ánál nagyobb mértékben érintett gumók: 5,0 tömegszázalék;

6. a poros varasodás által felületük 10 %-ánál nagyobb mértékben érintett gumók: 3,0 tömegszázalék;

7. túlzott kiszáradás vagy ezüstfoltosság okozta kiszáradás miatt fonnyadt gumók: 1,0 tömegszázalék.

A 2-7. pontban felsoroltak tűréshatára összesen: 6,0 tömegszázalék az elit vetőburgonya esetében és 8,0 tömegszázalék a minősített vetőburgonya esetében.

III. MELLÉKLET

CÍMKE

A. Kötelező adatok

1. "EK szabályok és szabványok".

2. Minősítő hatóság és tagállam megnevezése vagy azok rövidítése.

2a. Hatósági sorszám.

3. A termelő azonosító száma vagy a tétel referenciaszáma.

4. A zárolás kelte (év és hónap).

5. A fajta megnevezése, legalább latin betűkkel megjelölve.

6. Termelő ország.

7. Kategória és ha szükséges, a minőségi osztály.

8. Méret.

9. Bejelentett nettó tömeg.

B. Minimális méretek

110 mm × 67 mm.

IV. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT IRÁNYELV ÉS MÓDOSÍTÁSAI

(a 29. cikknek megfelelően)

66/403/EGK irányelv (HL 125., 1966.7.11., 2320/66. o.)
A Tanács 69/62/EGK irányelve (HL L 48., 1969.2.26., 7. o.)
A Tanács 71/162/EGK irányelve (HL L 87., 1971.4.17., 24. o.)csak a 4. cikk
A Tanács 72/274/EGK irányelve (HL L 171., 1972.7.29., 37. o.)csak az 1. és 2. cikkben a 66/403/EGK irányelv rendelkezéseire tett utalások tekintetében
A Tanács 72/418/EGK irányelve (HL L 287., 1972.12.26., 22. o.)csak a 4. cikk
A Tanács 73/438/EGK irányelve (HL L 356., 1973.12.27., 79. o.)csak a 4. cikk
A Tanács 75/444/EGK irányelve (HL L 196., 1975.7.26., 6. o.)csak a 4. cikk
A Tanács 76/307/EGK irányelve (HL L 72., 1976.3.18., 16. o.)csak az 1. cikk
A Tanács 77/648/EGK irányelve (HL L 261., 1977.10.14., 21. o.)
A Tanács 78/692/EGK irányelve (HL L 236., 1978.8.26., 13. o.)csak a 4. cikk
A Tanács 78/816/EGK irányelve (HL L 281., 1978.10.6., 18. o.)
A Tanács 79/967/EGK irányelve (HL L 293., 1979.11.20., 16. o.)csak az 1. cikk
A Tanács 80/52/EGK irányelve (HL L 18., 1980.1.24., 29. o.)
A Tanács 81/561/EGK irányelve (HL L 203., 1981.7.23., 52. o.)csak a 2. cikk
A Tanács 84/218/EGK irányelve (HL L 104., 1985.4.17., 19. o.)
A Tanács 86/215/EGK irányelve (HL L 152., 1986.6.6., 46. o.)
A Tanács 87/374/EGK irányelve (HL L 197., 1987.7.18., 36. o.)
A Tanács 88/332/EGK irányelve (HL L 151., 1988.6.17., 82. o.)csak a 4. cikk
A Tanács 88/359/EGK irányelve (HL L 174., 1988.7.6., 51. o.)
A Tanács 88/380/EGK irányelve (HL L 187., 1988.7.16., 31. o.)csak a 4. cikk
A Tanács 89/366/EGK irányelve (HL L 159., 1989.6.10., 59. o.)
A Tanács 90/404/EGK irányelve (HL L 208., 1990.8.7., 30. o.)
A Tanács 90/654/EGK irányelve (HL L 353., 1990.12.17., 48. o.)csak a 2. cikkben és a II. melléklet I. 4. pontjában a 66/403/EGK irányelv rendelkezéseire tett utalások tekintetében
A Bizottság 91/127/EGK irányelve (HL L 60., 1991.3.7., 18. o.)
A Bizottság 92/17/EGK irányelve (HL L 82., 1992.3.27., 69. o.)
A Bizottság 93/3/EGK irányelve (HL L 54., 1993.3.5., 21. o.)
A Bizottság 93/108/EGK irányelve (HL L 319., 1993.12.21., 39. o.)
A Bizottság 96/16/EK határozata (HL L 6., 1996.1.9., 19. o.)
A Tanács 96/72/EK irányelve (HL L 304., 1996.11.27., 10. o)csak az 1. cikk (4) bekezdése
A Bizottság 97/90/EK határozata (HL L 27., 1997.1.30., 49. o.)
A Bizottság 98/111/EK határozata (HL L 28., 1998.2.4., 42. o.)
A Tanács 98/95/EK irányelve (HL L 25., 1999.2.1., 1. o)csak a 4. cikk
A Tanács 98/96/EK irányelve (HL L 25., 1999.2.1., 27. o)csak a 4. cikk
A Bizottság 1999/49/EK határozata (HL L 16., 1999.1.21., 30. o.)
A Bizottság 1999/742/EK határozata (HL L 297., 1999.11.18., 39. o.)

B. RÉSZ

A NEMZETI JOGBA VALÓ ÁTÜLTETÉS HATÁRIDŐI

(a 29. cikknek megfelelően)

IrányelvAz átültetés határideje
66/403/EGK1968. július 1. (13. cikk (1) bekezdés)
1969. július 1. (egyéb rendelkezések) (1) (2) (3)
69/62/EGK1969 július 1. (1)
71/162/EGK1970. július 1. (4. cikk (3) bekezdése)
1972. július 1. (4. cikk (1) bekezdése) (1)
1971. július 1. (egyéb rendelkezések)
72/274/EGK1972. július 1. (1. cikk)
1973. január 1. (2. cikk)
72/418/EGK1973. július 1.
73/438/EGK1973. július 1. (4. cikk (1) bekezdése)
1974. január 1. (4. cikk (2) bekezdése)
75/444/EGK1977. július 1.
76/307/EGK1975. július 1.
77/648/EGK1977. január 1.
78/692/EGK1977. július 1. (4. cikk)
1979. július 1. (egyéb rendelkezések)
78/816/EGK1978. július 1.
79/967/EGK1980. január 1.
80/52/EGK1979. július 1.
81/561/EGK
84/218/EGK
86/215/EGK
87/374/EGK
88/332/EGK
88/359/EGK
88/380/EGK1990. július 1.
89/366/EGK
90/404/EGK
90/654/EGK
91/127/EGK
92/17/EGK
93/3/EGK1993. február 28.
93/108/EK1993. december 1.
96/72/EK1997. július 1. (4)
98/95/EK2000. február 1. (Helyesbítés: HL L 126., 1999.5.20., 23. o.)
98/96/EK2000. február 1.
(1) Dánia, Írország és az Egyesült Királyság esetében 1973. július 1. a 13. cikk (1) bekezdése, 1974. július 1. az elit vetőburgonyára vonatkozó egyéb rendelkezések és 1976. július 1. az egyéb rendelkezések tekintetében.
(2) Görögország esetében 1986. január 1., Spanyolország esetében 1986. március 1., valamint Portugália esetében 1991. január 1. (3)
Ausztria, Finnország és Svédország esetében 1995. január 1.
— Svédország számára a területén történő vetőburgonya-forgalmazással kapcsolatban legkésőbb 1996. december 31-ig engedélyezik 40 tömegszázalékos tűréshatár fenntartását a közönséges varasodás által felületük egytizedénél nagyobb mértékben érintett vetőgumók tekintetében. Ez a tűréshatár kizárólag Svédországban termesztett olyan vetőburgonyára vonatkozik, amelynél bizonyos problémákat tapasztaltak a közönséges varasodással kapcsolatosan. Ilyen vetőburgonya nem vihető be a többi tagállam területére.
— Svédország a fenti időszak lejártának napjáig kiigazítja jogszabályait oly módon, hogy megfeleljenek az irányelv II. melléklete vonatkozó részének,
— Svédország a csatlakozás napjától alkalmazza az irányelv azon rendelkezéseit, amelyek biztosítják az irányelvnek megfelelő szaporítóanyag forgalmazás céljából való bejutását a területére.
(4) Az „EGK” rövidítést viselő címkék megmaradt készletei 2001. december 31-ig még felhasználhatók.

V. MELLÉKLET

KORRELÁCIÓS TÁBLÁZAT

66/403/EGK irányelvEz az irányelv
1. cikk1. cikk első albekezdése
17. cikk1. cikk második albekezdése
1. cikk a) pontja2. cikk a) pontja
2. cikk (1) bekezdése A. pontjának a) alpontja2. cikk b) pontjának i. alpontja
2. cikk (1) bekezdése A. pontjának b) alpontja2. cikk b) pontjának ii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése A. pontjának c) alpontja2. cikk b) pontjának iii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése A. pontjának d) alpontja2. cikk b) pontjának iv. alpontja
2. cikk (1) bekezdése B. pontjának a) alpontja2. cikk c) pontjának i. alpontja
2. cikk (1) bekezdése B. pontjának b) alpontja2. cikk c) pontjának ii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése B. pontjának c) alpontja2. cikk c) pontjának iii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése B. pontjának d) alpontja2. cikk c) pontjának iv. alpontja
2. cikk (1) bekezdése C. pontjának a) alpontja2. cikk d) pontjának i. alpontja
2. cikk (1) bekezdése C. pontjának b) alpontja2. cikk d) pontjának ii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése C. pontjának c) alpontja2. cikk d) pontjának iii. alpontja
2. cikk (2) bekezdése
3. cikk (1) bekezdése3. cikk (1) bekezdése
3. cikk (2) bekezdésének A. pontja3. cikk (2) bekezdése
3. cikk (2) bekezdésének B. pontja
3. cikk (3) bekezdése3. cikk (3) bekezdése
3. cikk (4) bekezdése3. cikk (4) bekezdése
3. cikk a) pontja4. cikk
4. cikk5. cikk
4. cikk a) pontja6. cikk
5. cikk7. cikk
5. cikk a) pontja8. cikk
6. cikk9. cikk
7. cikk (1) bekezdése10. cikk (1) bekezdése
7. cikk (2) bekezdése10. cikk (2) bekezdése
7. cikk (3) bekezdése10. cikk (3) bekezdése
7. cikk (4) bekezdése
8. cikk11. cikk
9. cikk12. cikk
10. cikk13. cikk
11. cikk14. cikk
11. cikk a) pontja15. cikk
12. cikk16. cikk
13. cikk17. cikk
13. cikk a) pontja18. cikk
13. cikk b) pontja19. cikk
14. cikk20. cikk
15. cikk (1) bekezdése21. cikk (1) bekezdése
15. cikk (2) bekezdése21. cikk (2) bekezdése
15. cikk (2) bekezdésének a) pontja21. cikk (3) bekezdése
15. cikk (3) bekezdése21. cikk (4) bekezdése
16. cikk22. cikk
18. cikk23. cikk
19. cikk a) pontja24. cikk
19. cikk25. cikk
20. cikk26. cikk
20. cikk a) pontjának 1. alpontja27. cikk (1) bekezdése
20. cikk a) pontja 2. alpontjának i. alpontja27. cikk (2) bekezdésének a) pontja
20. cikk a) pontja 2. alpontjának ii. alpontja27. cikk (2) bekezdésének b) pontja
21. cikk
28. cikk (1)
29. cikk
30. cikk
31. cikk
I. mellékletI. melléklet
II. mellékletII. melléklet
III. melléklet A. rész 1. pontIII. melléklet A. rész 1. pont
III. melléklet A. rész 2. pontIII. melléklet A. rész 2. pont
III. melléklet A. rész 3. pontIII. melléklet A. rész 3. pont
III. melléklet A. rész 3. a) pontIII. melléklet A. rész 4. pont
III. melléklet A. rész 4. pontIII. melléklet A. rész 5. pont
III. melléklet A. rész 5. pontIII. melléklet A. rész 6. pont
III. melléklet A. rész 6. pontIII. melléklet A. rész 7. pont
III. melléklet A. rész 7. pontIII. melléklet A. rész 8. pont
III. melléklet A. rész 8. pontIII. melléklet A. rész 9. pont
III. melléklet B. részIII. melléklet B. rész
IV. melléklet
V. melléklet
(1) A 98/95/EK irányelv 9. cikkének (2) bekezdése és a 98/96/EK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése.

( 1 ) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2002/28/EK bizottsági irányelvvel (HL L 77., 2002.3.20., 23. o.) módosított irányelv.

( 2 ) HL 125., 1966.7.11., 2289/66. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002L0056 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002L0056&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02002L0056-20170401 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02002L0056-20170401&locale=hu

Tartalomjegyzék