32006L0019[1]

A Bizottság 2006/19/EK irányelve ( 2006. február 14. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az 1-metilciklopropén hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2006/19/EK IRÁNYELVE

(2006. február 14.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az 1-metilciklopropén hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban 2002. február 28-án Hollandiához kérelem érkezett a Rohm and Haas France S.A. vállalattól az 1-metilciklopropén hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozóan. A 2003/35/EK bizottsági határozat (2) megerősítette, hogy a dokumentáció "teljes" abban az értelemben, hogy elvileg kielégítőnek tekinthető a 91/414/EGK irányelv II. és III. mellékletében foglalt adat- és információszolgáltatási követelményeket illetően.

(2) A 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) és (4) bekezdésével összhangban megtörtént e hatóanyag emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata a kérelmező által javasolt felhasználási módok tekintetében. A referensként kijelölt tagállamok a hatóanyagok értékeléséről szóló jelentés tervezetét 2003. március 22-én nyújtották be az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósághoz (EFSA).

(3) Az EFSA értékelési munkacsoportja keretében a tagállamok és az EFSA közösen ellenőrizték az értékelő jelentést, majd 2005. január 14-én benyújtották a Bizottsághoz az EFSA 1-metilciklopropénről szóló tudományos jelentése formájában (3). A jelentést a Bizottság a tagállamokkal közösen az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálta, majd a Bizottságnak az 1-metilciklopropénről készített felülvizsgálati jelentése formájában 2005. szeptember 23-án véglegesítette.

(4) Az 1-metilciklopropén felülvizsgálata során nem merültek fel olyan kérdések vagy aggályok, amelyek megkövetelték volna a növényügyi tudományos bizottsággal vagy az említett bizottság szerepét átvevő Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósággal való egyeztetést.

(5) Az elvégzett különböző vizsgálatok általában azt mutatták, hogy az említett hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek várhatóan megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint 5. cikkének (3) bekezdésében megállapított követelményeknek, különös tekintettel azokra a felhasználási célokra, amelyeket a Bizottság felülvizsgálati jelentésében megvizsgáltak és részleteztek. Ezért az 1-metilciklopropént indokolt felvenni az irányelv I. mellékletébe annak biztosítására, hogy az említett irányelv rendelkezéseivel összhangban valamennyi tagállamban engedélyezni lehessen az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereket.

(6) A 91/414/EGK irányelvben előírt kötelezettségek sérelme nélkül, az I. mellékletbe való felvételt követően a tagállamoknak egy hat hónapos időszakot kell engedélyezni arra, hogy felülvizsgálják az 1-metilciklopropént tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó, már kiadott engedélyeket, ezzel biztosítva, hogy teljesüljenek a 91/414/EGK irányelvben és különösen annak 13. cikkében rögzített követelmények, valamint az I. mellékletben foglalt idevágó feltételek. A tagállamok a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban átalakítják a jelenlegi ideiglenes hatályú engedélyeket teljes körű engedélyekké, módosítják vagy visszavonják azokat. A fenti határidőtől eltérően hosszabb időtartamot kell előírni a minden egyes növényvédő szer valamennyi tervezett felhasználását tartalmazó teljes III. melléket dossziéjának a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes alapelvekkel összhangban történő benyújtására és értékelésére.

(7) Ezért a 91/414/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(8) Az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete az ezen irányelv mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok 2006. szeptember 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek ennek az irányelvnek. E rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Ezeket a rendelkezéseket 2006. október 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

(1) A tagállamok a 91/414/EGK irányelvvel összhangban 2006. szeptember 30-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják a hatóanyagként 1-metilciklopropént tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeket. Az említett időpontig a tagállamok ellenőrzik különösen az irányelv I. mellékletében az 1-metilciklopropénre megadott követelmények teljesülését a hatóanyagra vonatkozó bejegyzés B. részében megadott követelmények kivételével, továbbá azt, hogy az engedély birtokosa az irányelv 13. cikkének (2) bekezdésében előírt feltételekkel összhangban rendelkezik-e az irányelv II. melléklete szerinti követelményeknek megfelelő dokumentációval, vagy rendelkezik-e hozzáféréssel ilyen dokumentációhoz.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően valamennyi olyan engedélyezett növényvédő szer esetében, amely 1-metilciklopropént tartalmaz egyedüli hatóanyagként, illetve a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe legkésőbb 2006. március 31-ig felvett hatóanyagok egyikeként, a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvekkel összhangban a tagállamok újból elvégezik a növényvédő szer értékelését az említett irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dokumentáció alapján és az I. mellékletben szereplő, az 1-metilciklopropén hatóanyagra vonatkozó bejegyzés B. részének a figyelembevételével. Ezen értékelés alapján meghatározzák, hogy a szer megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában megállapított feltételeknek.

E megállapítást követően a tagállamok:

a) az 1-metilciklopropént kizárólagos hatóanyagként tartalmazó szerek esetében az engedélyt, amennyiben szükséges, legkésőbb 2007. szeptember 30-ig módosítják vagy visszavonják; illetőleg

b) az 1-metilciklopropént több hatóanyag egyikeként tartalmazó termékek esetében, amennyiben szükséges, az engedélyt 2007. szeptember 30-ig vagy, amennyiben az későbbre esik, a kérdéses anyagot vagy anyagokat a 91/414/EGK irányelv I. mellékletéhez soroló irányelvben vagy irányelvekben az ilyen módosítás, illetve visszavonás céljából meghatározott időpontig módosítják vagy visszavonják.

4. cikk

Ez az irányelv 2006. április 1-jén lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 14-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2006/6/EK bizottsági irányelvvel (HL L 12., 2006.1.18., 21. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 11., 2003.1.16., 52. o.

(3) EFSA Scientific Report (2005) 30, 1-46, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 1-methylcyclopropene (2005. január 14-en véglegesítve).

MELLÉKLET

A 91/414/EK irányelv I. mellékletében a táblázat vége a következő sorokkal egészül ki

SzámKözönséges név, azonosítószámokIUPAC-névTisztaság (1)HatálybalépésFelvétel lejártaKülönös rendelkezések
„1181-metilciklopropén (e hatóanyag számára nem terveznek ISO közönséges nevet adni)
CAS-szám 3100-04-7
CIPAC-szám nincs hozzárendelve
1-metilciklopropén≥ 960 g/kg
Az 1-klór-2-metilpropén és a 3-klór-2-metilpropén (a gyártás során keletkező szennyeződések) toxikológiailag aggodalomra adnak okot és a technikai tisztaságú anyagban való előfordulásuk külön-külön nem haladhatja meg a 0,5 g/kg-ot.
2006. április 1.2016. március 31.A. RÉSZ
Használata kizárólag növekedésszabályozóként, légmentesen zárható raktárakban betakarítás utáni tárolásra engedélyezhető.
B. RÉSZ
A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek alkalmazása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2005. szeptember 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésben, és különösen annak I. és II. függelékében az 1-metilciklopropénre vonatkozóan tett következtetéseket.

(1) További részletek a hatóanyagok azonosításáról és specifikációjáról a felülvizsgálati jelentésben találhatók."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0019 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0019&locale=hu

Tartalomjegyzék