31993L0021[1]

A Bizottság 93/21/EGK irányelve (1993. április 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő tizennyolcadik hozzáigazításáról

A Bizottság 93/21/EGK irányelve

(1993. április 27.)

a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő tizennyolcadik hozzáigazításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 92/69/EGK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 28. és 29. cikkére,

mivel a 92/32/EGK tanácsi irányelv [3] a veszélyes anyagok osztályozására és címkézésére vonatkozó rendelkezések tekintetében módosítja a 67/548/EGK irányelvet;

mivel a 67/548/EGK irányelv II. melléklete tartalmazza a veszélyszimbólumokat és -jeleket; mivel egy új szimbólum bevezetése szükséges a "környezetre veszélyes" kifejezés ábrázolására;

mivel a 67/548/EGK irányelv III. melléklete tartalmaz egy listát, mely a veszélyes anyagok sajátos kockázatainak jellegére utaló mondatokat sorolja fel; mivel a reprodukciót károsító anyagok tekintetében az egészséget fenyegető veszélyre utaló új mondatok bevezetése szükséges; mivel továbbá szükséges a környezetet fenyegető veszélyt jelző új, összetett kockázati mondatok bevezetése;

mivel a 67/548/EGK irányelv IV. melléklete tartalmaz egy listát a veszélyes anyagokra vonatkozó, biztonsági útmutatásokat tartalmazó mondatokról; mivel szükséges felülvizsgálni a környezetet fenyegető veszélyekkel kapcsolatos bizonyos biztonsági útmutatásokat; mivel a veszélyes anyagok és készítmények használatával kapcsolatban bizonyos összetett mondatokat szükséges bevezetni;

mivel a 67/548/EGK irányelv VI. melléklete egy útmutatót tartalmaz a veszélyes anyagok és készítmények osztályozására és címkézésére; mivel ezen útmutatót módosítani szükséges azért, hogy az tartalmazza a 92/32/EGK irányelvből következő változásokat;

mivel ezen irányelv rendelkezései összhangban vannak a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 67/548/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A II. melléklet helyébe ezen irányelv I. melléklete lép.

2. A III. melléklet helyébe ezen irányelv II. melléklete lép.

3. A IV. melléklet helyébe ezen irányelv III. melléklete lép.

4. Az V. melléklet B.2-es: A heveny toxicitás (inhaláció) módszerében, a 1.6.2.4. pont szövegének (határérték-vizsgálat) helyébe a következők lépnek:

"1.6.2.4. Határérték-vizsgálat

Amennyiben öt hímnemű és öt nőnemű kísérleti állat 4 órán keresztül 20 mg/l gáz, illetve 5 mg/l aeroszol vagy szemcsés anyag behatásának van kitéve (vagy amennyiben ez nem lehetséges a vizsgálati anyag fizikai vagy kémiai tulajdonságai miatt, ideértve a robbanásveszélyt is, a maximálisan elérhető koncentrációval kell a behatást végezni) és ez nem okoz a vegyülettel kapcsolatba hozható halálozást 14 napon belül, további vizsgálat nem szükséges."

5. A VI. melléklet I. és II. részének helyébe ezen irányelv IV. melléklete lép.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1994. július 1-ig megfeleljenek, a butánt, propánt vagy cseppfolyósított gázt tartalmazó hordozható gázpalackokra alkalmazandó rendelkezések kivételével. A tagállamok erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelv IV. melléklete 8.1 fejezetének 1997. október 31-ig megfeleljenek, olyan mértékben, amennyiben ez a butánt, propánt és cseppfolyósított gázt tartalmazó hordozható gázpalackokra vonatkozik. A tagállamok erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(3) Amikor a tagállamok elfogadják az (1) és (2) bekezdésben említett rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozási eljárást a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1993. április 27-én.

a Bizottság részéről

Yannis Paleokrassas

a Bizottság tagja

[1] HL L 383., 1992.12.29., 113. o.

[2] HL 196., 1967.8.16., 1. o.

[3] HL L 154., 1992.6.5., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

VESZÉLYES ANYAGOK ÉS KÉSZÍTMÉNYEK VESZÉLYSZIMBÓLUMAI ÉS JELEI

Lásd: a Bizottság 2001/59/EK irányelve, HL L 225., 2001.8.6., 1. o.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A VESZÉLYES ANYAGOK ÉS KÉSZÍTMÉNYEK VESZÉLYEINEK/KOCKÁZATAINAK JELLEGE (R-MONDATOK)

Lásd: a Bizottság 2001/59/EK irányelve, HL L 225., 2001.8.6., 1. o.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A VESZÉLYES ANYAGOK ÉS KÉSZÍTMÉNYEK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÁSOK (S-MONDATOK)

Lásd: a Bizottság 2001/59/EK irányelve, HL L 225., 2001.8.6., 1. o.

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

A VESZÉLYES ANYAGOK OSZTÁLYOZÁSÁNAK ÉS CÍMKÉZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

Lásd: a Bizottság 2001/59/EK irányelve, HL L 225., 2001.8.6., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993L0021 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993L0021&locale=hu

Tartalomjegyzék