32008L0109[1]

A Bizottság 2008/109/EK irányelve ( 2008. november 28. ) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének módosításáról

A BIZOTTSÁG 2008/109/EK IRÁNYELVE

(2008. november 28.)

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésének d) pontjára,

mivel:

(1) A 2000/29/EK irányelv IV. melléklete megállapítja a Közösségbe behozott fából készült csomagolóanyagra és a nemfa-rakomány kiékeléséhez és alátámasztásához használt fára vonatkozó különleges előírásokat. Ezek az előírások "A nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyag szabályozására vonatkozó iránymutatások" című, a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre (ISPM) vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványán (2) alapulnak.

(2) Az ISPM 15. szabványának értelmében jóváhagyott előírásokon túlmenően a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete előírja, hogy az importált fa csomagolóanyag kérgezett fából készüljön. A kéreg eltávolítására vonatkozó előírás alkalmazását két alkalommal elhalasztották.

(3) A Közösség kérelmezte az ISPM 15. szabványa felülvizsgálatát olyan előírás elfogadása céljából, amely orvosolná a Közösség azon kockázatból eredő aggályát, amelyet a nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyagokon található fakéreg jelent.

(4) A Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény égisze alatt létrehozott, és nemzetközileg elismert erdészeti szakértőkből álló, erdészeti karanténnel foglalkozó szakcsoport (Technical Panel on Forest Quarantine, TPFQ) megvizsgálta a fa csomagolóanyagokon található kéreg jelentette növény-egészségügyi kockázatról rendelkezésre álló tudományos adatokat. Az erdészeti karanténnel foglalkozó szakcsoport arra a következtetésre jutott, hogy műszakilag indokolt annak előírása, hogy a nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyag kéregmentes legyen, a kis kéregdarabok jelenlétére vonatkozóan pontosan meghatározott toleranciaszint betartásával annak biztosítása érdekében, hogy a növény-egészségügyi kockázat szintje elfogadható maradjon, és hogy az ISPM átdolgozott 15. szabványát kiegészítsék ezzel az előírással.

(5) A fa csomagolóanyagon és alátétfán található kéreg jelenlétére vonatkozó közösségi előírásokat az ISPM 15. átdolgozott szabványának a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény növény-egészségügyi bizottsága általi elfogadása előtt összhangba kell hozni az erdészeti karanténnel foglalkozó szakcsoport műszaki következtetéseivel annak érdekében, hogy a Közösség területét védjék a károsító szervezetek behurcolásától.

(6) Ezért indokolt a kéreg eltávolítására vonatkozó előírásnak a kéreg jelenlétének műszakilag igazolt toleranciaszintjéhez történő hozzáigazítása.

(7) A 2000/29/EK irányelv IV. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8) A 2000/29/EK irányelv IV. mellékletét módosító 2006/14/EK bizottsági irányelvvel (3) bevezetett, a fa csomagolóanyag kérgezett hengeres fából történő előállítására vonatkozó előírás 2009. január 1-jétől alkalmazandó. Ezért szükséges, hogy az ezen irányelvben előírt intézkedéseket is 2009. január 1-jétől alkalmazzák. Indokolt előírni azonban a kérgezésre vonatkozó előírás 2009. július 1-jétől történő alkalmazását annak érdekében, hogy a harmadik országoknak lehetősége legyen a szükséges kiigazítások elvégzésére.

(9) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv IV. melléklete ezen irányelv melléklete szövegének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2008. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2009. január 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) ISPM 15. szám, 2002. március, FAO, Róma.

(3) HL L 34., 2006.2.7., 24. o.

MELLÉKLET

A 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. részének I. szakasza a következőképpen módosul:

1. A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

2. A 8. pont helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008L0109 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0109&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék