32003R1701[1]

A Bizottság 1701/2003/EK rendelete (2003. szeptember 24.) a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének kiigazításárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 1701/2003/EK rendelete

(2003. szeptember 24.)

a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének kiigazításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. július 15-i 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre [1], és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1592/2002/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a termékeknek, alkatrészeknek és berendezéseknek meg kell felelniük a 1999 novemberében kiadott nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény (a továbbiakban: Chicagói Egyezmény) 16. mellékletében található környezetvédelmi követelményeknek, kivéve annak függelékeit.

(2) A 1592/2002/EK rendelet elfogadása óta módosították a Chicagói Egyezményt és mellékleteit, ezért szükséges 6. cikk (1) bekezdését a rendelet 54. cikke (3) bekezdésében megállapított eljárással összhangban módosítani.

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1592/2002/EK rendelet 54. cikke által létrehozott Európai Repülésbiztonsági Ügynökséggel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1592/2002/EK rendelet 6. cikkében az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A termékeknek, alkatrészeknek és berendezéseknek meg kell felelniük azon Chicagói Egyezmény 16. mellékletében foglalt környezetvédelmi előírásoknak, kivéve a 16. melléklet függelékeit, amely egyezmény 1. kötetét 2002 márciusában, 2. kötetét 1999 novemberében adták ki."

2. cikk

Ez a rendelet 2003. szeptember 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. szeptember 24-én.

a Bizottság részéről

Loyola De Palacio

alelnök

[1] HL L 240., 2002.9.7., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R1701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R1701&locale=hu