32019L1833[1]

A Bizottság (EU) 2019/1833 irányelve (2019. október 24.) a 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., III., V. és VI. mellékletének tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1833 irányelve

(2019. október 24.)

a 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., III., V. és VI. mellékletének tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 19. cikkére,

mivel:

(1) A 2017. november 17-én Göteborgban kihirdetett szociális jogok európai pillérének (2) 10. alapelve előírja, hogy minden munkavállalónak joga van az egészséges, biztonságos és megfelelően kialakított munkakörnyezethez. A munkavállalók joga a munkahelyen az egészségük és biztonságuk magas szintű védelméhez, valamint egy olyan munkakörnyezethez, amely a szakmai szükségleteikhez igazodik, és amely lehetővé teszi számukra munkaerőpiaci részvételük meghosszabbítását, magában foglalja a biológiai anyagoknak való kitettséggel szembeni védelmet is munkájuk során.

(2) A munkavállalók egészségével és biztonságával kapcsolatos irányelvek - köztük a 2000/54/EK irányelv - végrehajtása a REFIT-értékelésnek nevezett utólagos értékelés tárgyát képezte. Az értékelés megvizsgálta az irányelvek relevanciáját a kutatás és az új tudományos ismeretek tekintetében a különböző érintett területeken. A bizottsági szolgálati munkadokumentumban (3) említett REFIT-értékelés többek között arra a következtetésre jut, hogy a biológiai anyagoknak a 2000/54/EK irányelv III. mellékletében szereplő minősített listáját a tudományos és műszaki fejlődés fényében módosítani kell, továbbá nagyobb összhangot kell teremteni az egyéb vonatkozó irányelvekkel.

(3) A "Biztonságosabb és egészségesebb munkahely mindenkinek - Az Európai Unió munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra irányuló jogszabályainak és politikájának modernizálása" című közleményében (4) a Bizottság megismételte, hogy noha a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos uniós vívmányok REFIT-értékelése megerősítette, hogy az e területet érintő jogszabályok általában hatékonyak és célirányosak, még vannak lehetőségek az elavult szabályok aktualizálására, valamint a jobb és szélesebb körű védelem, megfelelés és a hatékonyabb jogérvényesítés biztosítására. A Bizottság hangsúlyozza, hogy mindenekelőtt frissíteni kell a biológiai anyagoknak a 2000/54/EK irányelv III. mellékletében szereplő listáját.

(4) A 2000/54/EK irányelv megállapítja a munkavállalók egészségi és biztonsági kockázatokkal szembeni védelmét célzó szabályokat, beleértve az olyan kockázatok megelőzését is, amelyek a munka során a biológiai anyagoknak való kitettséggel kapcsolatban merülnek vagy merülhetnek fel. A 2000/54/EK irányelv azokra a tevékenységekre vonatkozik, amelyek során a munkavállalók munkájuk végzése következtében biológiai anyagoknak vannak ténylegesen vagy potenciálisan kitéve, és megállapítja azokat az intézkedéseket, amelyeket a munkavállalók biológiai anyagoknak való kitettsége jellegének, mértékének és időtartamának meghatározása céljából minden olyan tevékenység esetén meg kell hozni, amelynek során a biológiai anyagoknak való kitettség merülhet fel.

(5) mivel egy kockázatértékelés eredményei a biológiai anyagokkal való nem szándékos kitettséget is mutathatják, előfordulhatnak olyan, a 2000/54/EK irányelv I. mellékletében nem szereplő más tevékenységek is, amelyeket szintén figyelembe kellene venni. Ezért a 2000/54/EK irányelv I. mellékletében meghatározott tevékenységek indikatív listáját módosítani kell, hogy az tartalmazzon egy bevezető mondatot a lista nem kimerítő jellegének egyértelművé tétele érdekében.

(6) A 2000/54/EK irányelv III. melléklete meghatározza azon biológiai anyagok listáját, amelyek tudvalevőleg fertőző betegségeket okoznak az embereknek, a fertőzés kockázata szerint osztályozva. Az említett melléklet 6. bevezető megjegyzésének megfelelően a listát módosítani kell, hogy tükrözze a tudomány legújabb állását a lista legutóbbi frissítése óta bekövetkezett jelentős változásokat eredményező tudományos fejlődés tekintetében, különösen a biológiai anyagok taxonómiáját, nómenklatúráját, osztályozását és jellemzőit, valamint az új biológiai anyagokat illetően.

(7) A 2000/54/EK irányelv V. és VI. melléklete a laboratóriumokra, állattartó helyiségekre és ipari folyamatokra vonatkozó biztonsági intézkedéseket és szinteket állapítja meg. Az V. és VI. mellékletet módosítani kell és át kell alakítani annak érdekében, hogy összhangban legyenek a 2009/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (5) foglalt elszigetelési és más védelmi intézkedésekkel, és figyelembe vegyék azokat.

(8) A 2000/54/EK irányelv I., III. V. és VI. mellékletének jelenlegi frissítése előkészítése során figyelmet fordítottak a biológiai anyagoknak a munkájuk során ténylegesen vagy potenciálisan kitett munkavállalók aktuális védelmi szintjének fenntartására, valamint annak biztosítására, hogy a módosítások csak a területen végbemenő tudományos fejlődést tükrözzék, és csupán technikai jellegű kiigazításokat tegyenek szükségessé a munkahelyeken.

(9) Konzultációt folytattak a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottsággal a "Biztonságosabb és egészségesebb munka mindenki számára - Az Európai Unió munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra irányuló jogszabályainak és politikájának modernizálása" című bizottsági közlemény elfogadásából eredő azon intézkedésekről, amelyek az Unió munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó jogszabályai célszerűségének és eredményességének fenntartásához szükségesek.

(10) A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság a hat munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó uniós irányelv mindenki számára biztonságosabb munkavégzés érdekében történő korszerűsítéséről szóló, 2017. december 6-án elfogadott véleményében (6) a 2000/54/EK irányelv módosítását javasolja relevanciája és hatékonysága növelésének érdekében.

(11) Egy későbbi, 2018. május 31-én elfogadott véleményében (7) (Vélemény a biológiai anyagokról szóló 2000/54/EK irányelv mellékleteinek technikai frissítéseiről) a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság az I., a III., az V. és a VI. melléklet konkrét frissítésekkel való módosítását javasolja, amelyek tükrözik a területen végbement legújabb technológiai és tudományos fejleményeket.

(12) A 2000/54/EK irányelv I., III., V. és VI. melléklete jelenlegi frissítésének előkészítése során a Bizottságot a tagállamokat képviselő szakértők segítették, akik technikai és tudományos támogatást nyújtottak.

(13) A tagállamok és a Bizottság magyarázó dokumentumokról szóló, 2011. szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozatának (8) megfelelően a tagállamok vállalták, hogy indokolt esetben az átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez az irányelv egyes elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszköz megfelelő részei közötti kapcsolatot magyarázó egy vagy több dokumentumot mellékelnek.

(14) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 89/391/EGK tanácsi irányelv (9) 17. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/54/EK irányelv I., III., V. és VI. melléklete helyébe az ezen irányelv mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2021. november 20-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 262., 2000.10.17., 21. o.

(2) Szociális jogok európai pillére, 2017. november, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en

(3) SWD(2017) 10 végleges

(4) COM(2017) 12

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/41/EK irányelve ( 2009. május 6. ) a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő felhasználásáról (HL L 125., 2009.5.21., 75. o.).

(6) Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság, 1718/2017. sz. dokumentum

(7) Mmunkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság, 434/18. sz. dokumentum

(8) HL C 369., 2011.12.17., 14. o.

(9) A Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).

Melléklet

1.

""I. MELLÉKLET

A TEVÉKENYSÉGEK INDIKATÍV LISTÁJA

(4. cikk (2) bekezdés)

Előzetes megjegyzés

Amennyiben az ezen irányelv 3. cikkével és 4. cikke (2) bekezdésével összhangban elvégzett kockázatértékelés eredménye alapján előfordulhat a biológiai anyagoknak való nem szándékos kitettség, a mellékletben nem szereplő más tevékenységeket is figyelembe kell venni.

1. Élelmiszertermelő üzemekben végzett munka

2. Mezőgazdasági munka

3. Olyan munkatevékenységek, amelyek állatokkal és/vagy állati eredetű termékekkel való érintkezéssel járnak

4. Egészségügyi munka, beleértve az elkülönítőket és a kórbonctani részlegeket

5. Klinikai, állatorvosi és diagnosztikai laboratóriumokban végzett munka, a diagnosztikai mikrobiológiai laboratóriumok kivételével

6. A hulladékártalmatlanító létesítményekben végzett munka

7. A szennyvíztisztítókban végzett munka".

2.

"III. MELLÉKLET

KÖZÖSSÉGI OSZTÁLYOZÁS

2. cikk második bekezdés és 18. cikk

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK

1. Ezen irányelv alkalmazási körének megfelelően csak azokat az anyagokat kell felvenni az osztályozási listára, amelyek tudvalevőleg fertőző betegségeket okoznak az embereknek.

Ahol szükséges, jelölés utal ezen anyagok toxikus és allergizáló hatásaira.

A lista az emberre nem ható állati és növényi kórokozókat nem tartalmazza.

Az osztályozott biológiai anyagok listájának készítésekor a géntechnológiával módosított mikroorganizmusokat nem vették figyelembe.

2. Az osztályozott anyagok listája ezen anyagoknak az egészséges munkavállalókra gyakorolt hatásán alapul.

A lista nem veszi külön figyelembe az azokra a munkavállalókra gyakorolt különleges hatásokat, akiknek az érzékenységét valamilyen ok, például eleve meglévő betegség, gyógyszerfogyasztás, legyengült immunrendszer, terhesség vagy szoptatás befolyásolhatja.

Az ilyen munkavállalókat érintő többletkockázatot az ebben az irányelvben előírt kockázatértékelés során kell figyelembe venni.

Egyes olyan ipari folyamatokban, laboratóriumi munkákban vagy állatokkal végzett munkákban, amelyek a 3. vagy 4. csoportba sorolt biológiai anyagnak való tényleges vagy potenciális kitettséggel járnak, a technikai óvintézkedéseknek összhangban kell állniuk az irányelv 16. cikkével.

3. Azok a biológiai anyagok, amelyek nem szerepelnek a lista 2-4. csoportjában, nem tartoznak automatikusan az 1. csoportba.

Azon nemzetségek esetében, amelyeknél ismert, hogy egynél több faj okoz megbetegedést az emberben, a listán azok a fajok szerepelnek, amelyek tudvalevőleg a leggyakoribb kórokozók, emellett pedig tartalmaz egy arra vonatkozó általánosabb utalást, hogy a nemzetség egyéb fajai is káros hatással lehetnek az egészségre.

Amikor egy egész nemzetség szerepel az osztályozott biológiai anyagok listáján, akkor azt úgy kell érteni, hogy a tudvalevőleg nem kórokozó fajok és törzsek nem szerepelnek a listán.

4. Ha valamely törzs gyengített, vagy a virulenciát okozó géneket elvesztette, akkor az anyatörzs osztályozása szerinti biztonsági intézkedést nem kell szükségszerűen alkalmazni, a munkahelyi kockázatnak megfelelő értékelésre is figyelemmel.

Ez például abban az esetben áll fenn, ha ilyen törzset termékként vagy egy termék összetevőjeként profilaktikus vagy terápiás célra tervezik használni.

5. Az osztályozott anyagoknak e lista elkészítéséhez használt nómenklatúrája az anyagok taxonómiájáról és nómenklatúrájáról szóló, a lista elkészítése időpontjában érvényes legújabb nemzetközi egyezményeket tükrözi, és azokkal összhangban áll.

6. Az osztályozott biológiai anyagok listája a tudománynak a lista készítése időpontjában ismert állását tükrözi.

Frissítésére akkor kerül sor, mihelyst már nem tükrözi a tudomány legújabb állását.

7. A tagállamok biztosítják, hogy az emberekben már izolált, de még nem értékelt és e mellékletben még nem szereplő vírusokat legalább a 2. csoportba sorolják, hacsak nem bizonyítják, hogy ezek valószínűleg nem okoznak megbetegedést az emberekben.

8. A 3. csoportba sorolt egyes biológiai anyagok, amelyeket a mellékelt listában két csillag (**) jelöl, a munkavállalókra nézve korlátozott fertőzési kockázatot jelenthetnek, mivel levegő útján általában nem fertőzőek.

A tagállamok értékelik az ilyen anyagok tekintetében alkalmazandó biztonsági intézkedéseket, figyelembe véve az adott tevékenységek jellegét és az érintett anyagok mennyiségét annak meghatározása céljából, hogy bizonyos körülmények között el lehet-e tekinteni ezen intézkedések némelyikétől.

9. A paraziták osztályozásából következő biztonsági követelmények a paraziták életciklusának csak abban a szakaszában alkalmazandók, amelyben valószínűleg megfertőzhetik az embereket a munkahelyen.

10. A lista külön utal azokra az esetekre, amelyekben a biológiai anyagok valószínűleg allergiás vagy toxikus reakciókat váltanak ki, illetve ha hatékony oltóanyag áll rendelkezésre, vagy ha tanácsos a kockázatoknak kitett munkavállalók listáját tíz évnél tovább megőrizni. Ezeket az utalásokat a következő betűk jelölik: Megelőző védőoltás alkalmazásakor figyelembe kell venni a VII. mellékletben foglalt magatartási szabályokat.

A: allergizáló hatás lehetséges

D: a biológiai anyagnak kitett munkavállalók listáját az utolsó ismert expozíció végét követően legalább 10 évig meg kell őrizni

T: toxintermelés

V: Az EU-ban nyilvántartásba vett hatékony oltóanyag áll rendelkezésre

BAKTÉRIUMOK

és hasonló organizmusok

MEGJEGYZÉS: Az ezen a listán szereplő biológiai anyagok esetében az egész nemzetség "spp." kiegészítéssel történő bejegyzése az adott nemzetséghez tartozó olyan fajokra utal, amelyek nem szerepelnek kifejezetten a jegyzékben, de amelyek az emberekre nézve ismert kórokozók. További részletekért lásd a 3. bevezető megjegyzést.

Biológiai anyagCsoportMegjegyzések
Actinomadura madurae2
Actinomadura pelletieri2
Actinomyces gerencseriae2
Actinomyces israelii2
Actinomyces spp.2
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans)2
Anaplasma spp.2
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum)2
Arcobacter butzleri2
Bacillus anthracis3T
Bacteroides fragilis2
Bacteroides spp.2
Bartonella bacilliformis2
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)2
Bartonella (Rochalimaea) spp.2
Bordetella bronchiseptica2
Bordetella parapertussis2
Bordetella pertussis2T, V
Bordetella spp.2
Borrelia burgdorferi2
Borrelia duttonii2
Borrelia recurrentis2
Borrelia spp.2
Brachyspira spp.2
Brucella abortus3
Brucella canis3
Brucella inopinata3
Brucella melitensis3
Brucella suis3
Burkholderia cepacia2
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)3
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)3D
Campylobacter fetus, fetus subsp.2
Campylobacter fetus, venerealis alfaj2
Campylobacter jejuni, doylei subsp.2
Campylobacter jejuni, jejuni subsp.2
Campylobacter spp.2
Cardiobacterium hominis2
Cardiobacterium valvarum2
Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus)2
Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae)2
Chlamydia felis (Chlamydophila felis)2
Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)2
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (madarakat fertőző törzsek)3
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (egyéb törzsek)2
Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis)2
Clostridium botulinum2T
Clostridium difficile2T
Clostridium perfringens2T
Clostridium tetani2T, V
Clostridium spp.2
Corynebacterium diphtheriae2T, V
Corynebacterium minutissimum2
Corynebacterium pseudotuberculosis2T
Corynebacterium ulcerans2T
Corynebacterium spp.2
Coxiella burnetii3
Edwardsiella tarda2
Ehrlichia spp.2
Eikenella corrodens2
Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum)2
Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis)2
Enterobacter cloacae, cloacae (Enterobacter cloacae )subsp.2
Enterobacter spp.2
Enterococcus spp.2
Erysipelothrix rhusiopathiae2
Escherichia coli (a nem kórokozó törzsek kivételével)2
Escherichia coli, verocitotoxin-termelő törzsek (pl. O157:H7 vagy O103)3 (*1)T
Fluoribacter bozemanae (Legionella)2
Francisella hispaniensis2
Francisella tularensis, holarctica subsp.2
Francisella tularensis, mediasiatica subsp.2
Francisella tularensis, novicida subsp.2
Francisella tularensis, tularensis subsp.3
Fusobacterium necrophorum, funduliforme subsp.2
Fusobacterium necrophorum, necrophorum subsp.2
Gardnerella vaginalis2
Haemophilus ducreyi2
Haemophilus influenzae2V
Haemophilus spp.2
Helicobacter pylori2
Helicobacter spp.2
Klebsiella oxytoca2
Klebsiella pneumoniae, ozaenae subsp.2
Klebsiella pneumoniae, pneumoniae subsp.2
Klebsiella pneumoniae, rhinoscleromatis subsp.2
Klebsiella spp.2
Legionella pneumophila, fraseri subsp.2
Legionella pneumophila, pascullei subsp.2
Legionella pneumophila, pneumophila subsp.2
Legionella spp.2
Leptospira interrogans (valamennyi szerotípus)2
Leptospira interrogans spp.2
Listeria monocytogenes2
Listeria ivanovii, ivanovii subsp.2
Listeria invanovii, londoniensis subsp.2
Morganella morganii, morganii (Proteus morganii) subsp.2
Morganella morganii, sibonii subsp.2
Mycobacterium abscessus, abscessus subsp.2
Mycobacterium africanum3V
Mycobacterium aviumsubsp. avium (Mycobacterium avium)2
Mycobacterium avium, paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis) subsp.2
Mycobacterium avium, silvaticum subsp.2
Mycobacterium bovis3V
Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis, caprae) subsp.3
Mycobacterium chelonae2
Mycobacterium chimaera2
Mycobacterium fortuitum2
Mycobacterium intracellulare2
Mycobacterium kansasii2
Mycobacterium leprae3
Mycobacterium malmoense2
Mycobacterium marinum2
Mycobacterium microti3 (*1)
Mycobacterium pinnipedii3
Mycobacterium scrofulaceum2
Mycobacterium simiae2
Mycobacterium szulgai2
Mycobacterium tuberculosis3V
Mycobacterium ulcerans3 (*1)
Mycobacterium xenopi2
Mycoplasma hominis2
Mycoplasma pneumoniae2
Mycoplasma spp.2
Neisseria gonorrhoeae2
Neisseria meningitidis2V
Neoricettsia sennettsu (Rickettsia sennettsu, Ehrlihia sennettsu)2
Nocardia asteroides2
Nocardia brasiliensis2
Nocardia farcinica2
Nocardia nova2
Nocardia otitidiscaviarum2
Nocardia spp.2
Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi)3
Pasteurella multocida, gallicida (Pasteurella gallicida) subsp.2
Pasteurella multocida, multocida subsp.2
Pasteurella multocida, septica subsp.2
Pasteurella spp.2
Peptostreptococcus anaerobius2
Plesiomonas shigelloides2
Porphyromonas spp.2
Prevotella spp.2
Proteus mirabilis2
Proteus penneri2
Proteus vulgaris2
Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans)2
Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)2
Providencia spp.2
Pseudomonas aeruginosa2T
Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii)2
Rickettsia africae3
Rickettsia akari3 (*1)
Rickettsia australis3
Rickettsia canadensis2
Rickettsia conorii3
Rickettsia heilongjiangensis3 (*1)
Rickettsia japonica3
Rickettsia montanensis2
Rickettsia typhi3
Rickettsia prowazekii3
Rickettsia rickettsii3
Rickettsia sibirica3
Rickettsia spp.2
Salmonella enterica (choleraesuis), arizonae subsp.2
Salmonella Enteritidis2
Salmonella Paratyphi A, B, C2V
Salmonella Typhi3 (*1)V
Salmonella Typhimurium2
Salmonella (egyéb szerotípusok)2
Shigella boydii2
Shigella dysenteriae (1. típus)3 (*1)T
Shigella dysenteriae, az 1. típustól eltérő2
Shigella flexneri2
Shigella sonnei2
Staphylococcus aureus2T
Streptobacillus moniliformis2
Streptococcus agalactiae2
Streptococcus dysgalactiae, equisimilis subsp.2
Streptococcus pneumoniae2T, V
Streptococcus pyogenes2T
Streptococcus suis2
Streptococcus spp.2
Treponema carateum2
Treponema pallidum2
Treponema pertenue2
Treponema spp.2
Trueperella pyogenes2
Ureaplasma parvum2
Ureaplasma urealyticum2
Vibrio cholerae (az El Tor is)2T, V
Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica)2
Vibrio spp.2
Yersinia enterocolitica, enterolitica subsp.2
Yersinia enterocolitica, palearctica subsp.2
Yersinia pestis3
Yersinia pseudotuberculosis2
Yersinia spp.2

VÍRUSOK (*)

(*) Lásd a 7. bevezető megjegyzést.

MEGJEGYZÉS: E listán a vírusok rend (O), család (F) és nemzetség (G) szerinti rangsorban szerepelnek.

Biológiai anyag
(vírusfajok vagy jelzett taxonómiai sorrend)
CsoportMegjegyzések
Bunyavirales (O)
Hantaviridae (F)
Orthohantavírus (G)
Andes hantavírus (hantavírus pulmonáris szindrómát [HPS] okozó hantavírus fajok)3
Bayou hantavírus3
Black Creek Canal hantavírus3
Cano Delgadito hantavírus3
Choclo hantavírus3
Dobrava-Belgrade hantavírus (haemorhágiás lázt és veseelégtelenséget [HFRS] okozó hantavírus fajok)3
El Moro Canyon hantavírus3
Hantaan hantavírus (haemorhágiás lázt és veseelégtelenséget [HFRS] okozó hantavírus fajok)3
Laguna Negra hantavírus3
Prospect Hill hantavírus2
Puumala hantavírus (Nephropathia Epidemica [NE] betegséget okozó hantavíros fajok)2
Seoul hantavírus (haemorhágiás lázt és veseelégtelenséget [HFRS] okozó hantavírus fajok)3
Sin Nombre hantavírus (hantavírus pulmonáris szindrómát [HPS] okozó hantavírus fajok)3
Egyéb, smerten kórokozó hantavírusok2
Nairoviridae (F)
Orthonairovírus (G)
Krími-kongói haemorhágiás láz nairovírus4
Dugbe nairovírus2
Hazara nairovírus2
Nairobi-betegség nairovírus2
Egyéb, ismerten kórokozó nairovírusok2
Peribunyaviridae (F)
Orthobunyavírus (G)
Bunyamwera bunyavírus (Germiston vírus)2
California encephalitis bunyavírus2
Oropouche bunyavírus3
Egyéb, ismerten kórokozó bunyavírusok2
Phenuiviridae (F)
Phlebovírus (G)
Bhanja phlebovírus2
Punta Toro phlebovírus2
Rift-völgyi láz phlebovírus3
Sandfly fever Naples phlebovírus (Toscana Vírus)2
SFTS phlebovírus (magas lázzal járó trombicitopénia szindrómát okozó virus)3
Egyéb, ismerten kórokozó phlebovírusok2
Herpesvirales (O)
Herpesviridae (F)
Citomegalovírus (G)
Humán herpeszvírus 5 (citomegalovírus)2
Limfo-kriptovírus (G)
Humán herpeszvírus 4 (Epstein-Barr vírus)2
Rhadinovírus (G)
Humán herpeszvírus 82D
Roseololvírus (G)
Humán herpeszvírus 6A (humán B-limfotróp vírus)2
Humán herpeszvírus 6B2
Humán herpeszvírus 72
Simplexvírus (G)
Makákó herpeszvírus 1 (herpeszvírus simiae, herpesz B vírus)3
Humán herpeszvírus 1 (humán herpeszvírus 1, herpesz simplex vírus, 1. típus)2
Humán herpeszvírus 2 (humán herpeszvírus 2, herpesz simplex vírus, 2. típus)2
Varicellovírus (G)
Humán herpeszvírus 3 (Varicella-zoster herpeszvírus)2V
Mononegavirales (O)
Filoviridae (F)
Ebola vírus (G)4
Marburg vírus (G)
Marburg marburgvirus4
Paramyxoviridae (F)
Avulavírus (G)
Baromfipestis vírus (Newcastle-betegség vírus)2
Henipavírus (G)
Hendra henipavírus4
Nipah henipavírus4
Morbillivírus (G)
Kanyaró morbillivírus2V
Respirovírus (G)
Humán respirovírus 1 (parainfluenza vírus 1)2
Humán respirovírus 3 (parainfluenza vírus 3)2
Rubulavírus (G)
Mumpsz rubulavírus2V
Humán rubulavírus 2 (parainfluenza vírus 2)2
Humán rubulavírus 4 (parainfluenza vírus 4)2
Pneumoviridae (F)
Metapneumovírus (G)
Orthopneumovírus (G)
Humán orthopneumovírus (óriássejtes tüdőmegbetegedést okozó vírus)2
Rhabdoviridae (F)
Lyssavírus (G)
Ausztrál denevér-lyssavírus3 (*3)V
Duvenhage-lyssavírus3 (*3)V
Ausztrál denevér-lyssavírus 13 (*3)V
Ausztrál denevér-lyssavírus 23 (*3)V
Lagosi denevér-lyssavírus3 (*3)
Mokola-lyssavírus3
Veszettség-lyssavírus3 (*3)V
Vesiculovírus (G)
Hólyagos szájgyulladást okozó vírus, Alagoas vesiculovírus2
Hólyagos szájgyulladást okozó vírus, Indiana vesiculovírus2
Hólyagos szájgyulladást okozó vírus, New Jersey vesiculovírus2
Piry vesikulovírus (Piry vírus)2
Nidovirales (O)
Coronaviridae (F)
Betacoronavírus (G)
Súlyos akut légzőszervi szindrómát okozó koronavírus (SARS-vírus)3
Közel-keleti légzőszervi tünetegyüttest okozó koronavírus (MERS-vírus)3
Egyéb, ismerten kórokozó Coronaviridae2
Picornavirales (O)
Picornaviridae (F)
Cardivírus (G)
Saffold vírus2
Cosavírus (G)
Cosavírus A2
Enterovírus (G)
Enterovírus A2
Enterovírus B2
Enterovírus C2
Enterovírus D, humán Enterovírus, 70. típus (akut vérzéses kötőhártya-gyulladást okozó vírus)2
Rhinovírusok2
Poliovírus, 1. és 3. típus2V
Poliovírus, 2. típus (1)3V
Hepatovírus (G)
Hepatovírus A (hepatitis A-vírus, humán enterovírus, 72. típus)2V
Kobuvírus (G)
Aichivírus A (Aichi vírus 1)2
Parechovírus (G)
Parechovírusok A2
Parechovirvírusok B (Ljungan vírus)2
Egyéb, ismerten kórokozó Picornaviridae2
Nem besorolt (O)
Adenoviridae (F)2
Astroviridae (F)2
Arenaviridae (F)
Mammarenavírus (G)
Brazil mammarenavírus4
Chapare mammarenavírus4
Flexal mammarenavírus3
Guanarito mammarenavírus4
Junín mammarenavírus4
Lassa mammarenavírus4
Lujo mammarenavírus4
Limfocitás choriomeningitis vírus, neurotróp törzsek2
Limfocitás choriomeningitis vírus (egyéb törzsek)2
Machupo mammarenavírus4
Mobala mammarenavírus2
Mopeia mammarenavírus2
Tacaribe mammarenavírus2
Whitewater Arroyo mammarenavírus3
Caliciviridae (F)
Norovírus (G)
Norovírus (Norwalk vírus)2
Egyéb, ismerten kórokozó Caliciviridae2
Hepadnaviridae (F)
Orthohepadnavírus (G)
Hepatitis B-vírus3 (*3)V, D
Hepeviridae (F)
Orthohepevírus (G)
Orthohepevírus A (hepatitis E-vírus)2
Flaviviridae (F)
Flavivírus (G)
Dengue-láz vírus3
Japán encephalitis vírus3V
Kyasanur Forest vírus3V
Louping-ill vírus3 (*3)
Murray Valley encephalitis vírus (Ausztrál agyvelőgyulladás vírus)3
Omszki haemorhágiás lázt okozó vírus3
Powassan vírus3
Rocio vírus3
St. Louis encephalitis vírus3
Kullancsencephalitis vírus
Absettarov vírus3
Hanzalova vírus3
Hypr vírus3
Kumlinge vírus3
Negishi vírus3
Orosz tavaszi-nyári encephalitis vírus (1)3V
Kullancsencephalitis vírus, közép-európai altípus3 (1)V
Kullancsencephalitis vírus távol-keleti altípus3
Kullancsencephalitis vírus, szibériai altípus3V
Wesselsbron vírus3 (*3)
Nyugat-nílusi láz vírus3
Sárgaláz vírus3V
Zika-vírus2
Egyéb, ismerten kórokozó flavivírusok2
Hepacivírus (G)
Hepacivírus C (hepatitis C-vírus)3 (*3)D
Orthomyxoviridae (F)
Gammainfluenzavírus (G)
Influenza C-vírus2V (c)
Influenzavírus A (G)
Magas patogenitású madárinfluenza vírusok HPAIV (H5), pl. H5N13
Magas patogenitású madárinfluenza vírusok HPAIV (H7), pl. H7N7, H7N93
Influenza A-vírus2V (c)
Influenza A-vírus A/New York/1/18 (H1N1) (Spanyol nátha 1918)3
Influenza A-vírus A/Singapore/1/57 (H2N2)3
Alacsony patogenitású madárinfluenza vírus (LPAI) H7N93
Influenzavírus B (G)
Influenza B-vírus2V (3)
Thogoto vírus (G)
Dhori vírus (kullancs terjesztette orthomyxoviridae: Dhori)2
Thogoto vírus (kullancs terjesztette orthomyxoviridae: Thogoto)2
Papillomaviridae (F)2D (3)
Parvoviridae (F)
Eritroparvovírus (G)
Főemlős eritroparvovírus 1 (humán parvovírus, B 19 vírus)2
Polyomaviridae (F)
Betapoliómavírus (G)
Humán poliómavírus 1 (BK-vírus)2D (3)
Humán poliómavírus 2 (JC-vírus)2D (4)
Poxviridae (F)
Molluscipoxvírus (G)
Molluscum contagiosum vírus2
Himlővírus (G)
Tehénhimlővírus2
Majomhimlővírus3V
Vaccinia virus (ideértve a bivalyhimlővírust (5), az elefánthimlővírust (6) és a nyúlhimlővírust (7))2
Variolavírus (major és minor)4V
Parapoxvírus (G)
Orf vírus2
Pszeudo-tehénhimlővírus (fejőstehenek himlővírusa, parapoxvírus bovis)2
Yatapoxvírus (G)
Tanapox vírus2
Yaba majom tumorvírus2
Reoviridae (F)
Seadornovírus (G)
Banna vírus2
Coltivírus (G)2
Rotavírusok (G)2
Orbivírus (G)2
Retroviridae (F)
Deltaretovírus (G)
Főemlős T-limfotróp vírus 1 (humán T-sejtes limfotróp vírus, 1. típus)3 (*3)D
Főemlős T-limfotróp vírus 2 (humán T-sejtes limfotróp vírus, 2. típus)3 (*3)D
Lentivírus (G)
Humán immundeficiencia-vírus 13 (*3)D
Humán immundeficiencia-vírus 23 (*3)D
Majom immunficiencia-vírus (SIV) (8)2
Togaviridae (F)
Alfavírus (G)
Cabassouvírus3
Keleti ló-encephalomyelitis vírus3V
Bebaru vírus2
Chikungunya vírus3 (*3)
Everglades vírus3 (*3)
Mayaro vírus3
Mucambo vírus3 (*3)
Ndumu vírus3 (*3)
O’nyong-nyong vírus2
Ross River vírus2
Semliki Forest vírus2
Sindbis virus2
Tonate vírus3 (*3)
Lovak venezuelai agy- és gerincvelő-gyulladását okozó vírus3V
Nyugati ló-encephalomyelitis vírus3V
Egyéb, ismerten kórokozó alfavírusok2
Rubivírus (G)
Rubeolavírus2V
Nem besorolt (F)
Deltavírus (G)
Hepatitis delta vírus (3)2V, D

A FERTŐZŐ SZIVACSOS AGYVELŐBÁNTALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK

Biológiai anyagCsoportMegjegyzések
A Creutzfeldt–Jakob-betegség kórokozója3 (*4)D (9)
A Creutzfeldt–Jakob-betegség kórokozójának a variánsa3 (**)D (d)
A szarvasmarhák szivacsos agyvelőbetegségének (BSE) és az egyéb kapcsolódó, állati TSE-k kórokozója3 (*4)D (9)
A Gerstmann-Sträussler-Scheinker szindróma kórokozója3 (*4)D (9)
A Kuru kórokozója3 (*4)D (9)
A surlókór kórokozója2

ÉLŐSKÖDŐK

MEGJEGYZÉS: Az ezen a listán szereplő biológiai anyagok esetében az egész nemzetség "spp." kiegészítéssel történő bejegyzése az adott nemzetséghez tartozó olyan egyéb fajokra utal, amelyek nem szerepelnek kifejezetten a jegyzékben, de amelyek az emberekre nézve ismert kórokozók. További részletekért lásd a 3. bevezető megjegyzést.

Biológiai anyagCsoportMegjegyzések
Acanthamoeba castellani2
Ancylostoma duodenale2
Angiostrongylus cantonensis2
Angiostrongylus costaricensis2
Anisakis simplex2A
Ascaris lumbricoides2A
Ascaris suum2A
Babesia divergens2
Babesia microti2
Balamuthia mandrillaris3
Balantidium coli2
Brugia malayi2
Brugia pahangi2
Brugia timori2
Capillaria philippinensis2
Capillaria spp.2
Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis)2
Clonorchis viverrini (Opisthirchis viverrini)2
Cryptosporidium hominis2
Cryptosporidium parvum2
Cyclospora cayetanensis2
Dicrocoelium dentriticum2
Dipetalonema streptocerca2
Diphyllobothrium latum2
Dracunculus medinensis2
Echinococcus granulosus3 (*5)
Echinococcus multilocularis3 (*5)
Echinococcus oligarthrus3 (*5)
Echinococcus vogeli3 (*5)
Entamoeba histolytica2
Enterobius vermicularis2
Enterocytozoon bieneusi2
Fasciola gigantica2
Fasciola hepatica2
Fasciolopsis buski2
Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis)2
Heterophyes spp.2
Hymenolepis diminuta2
Hymenolepis nana2
Leishmania aethiopica2
Leishmania braziliensis3 (*5)
Leishmania donovani3 (*5)
Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis)3 (*5)
Leishmania infantum (Leishmania chagasi)3 (*5)
Leishmania major2
Leishmania mexicana2
Leishmania panamensis (Viannia panamensis)3 (*5)
Leishmania peruviana2
Leishmania tropica2
Leishmania spp.2
Loa loa2
Mansonella ozzardi2
Mansonella perstans2
Mansonella streptocerca2
Metagonimus spp.2
Naegleria fowleri3
Necator americanus2
Onchocerca volvulus2
Opistorchis felineus2
Opisthorchis spp.2
Paragonimus westermani2
Paragonimus spp.2
Plasmodium falciparum3 (*5)
Plasmodium knowlesi3 (*5)
Plasmodium spp. (humán és majomban előforduló)2
Sarcocystis suihominis2
Schistosoma haematobium2
Schistosoma intercalatum2
Schistosoma japonicum2
Schistosoma mansoni2
Schistosoma mekongi2
Strongyloides stercoralis2
Strongyloides spp.2
Taenia saginata2
Taenia solium3 (*5)
Toxocara canis2
Toxocara cati2
Toxoplasma gondii2
Trichinella nativa2
Trichinella nelsoni2
Trichinella pseudospiralis2
Trichinella spiralis2
Trichomonas vaginalis2
Trichostrongylus orientalis2
Trichostrongylus spp.2
Trichuris trichiura2
Trypanosoma brucei brucei2
Trypanosoma brucei gambiense2
Trypanosoma brucei rhodesiense3 (*5)
Trypanosoma cruzi3 (*5)
Wuchereria bancrofti2

GOMBÁK

MEGJEGYZÉS: Az ezen a listán szereplő biológiai anyagok esetében az egész nemzetség "spp." kiegészítéssel történő bejegyzése az adott nemzetséghez tartozó olyan egyéb fajokra utal, amelyek nem szerepelnek kifejezetten a jegyzékben, de amelyek az emberekre nézve ismert kórokozók. További részletekért lásd a 3. bevezető megjegyzést.

Biológiai anyagCsoportMegjegyzések
Aspergillus flavus2A
Aspergillus fumigatus2A
Aspergillus spp.2
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)3
Blastomyces gilchristii3
Candida albicans2A
Candida dubliniensis2
Candida glabrata2
Candida parapsilosis2
Candida tropicalis2
Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum, trichoides)3
Cladophialophora modesta3
Cladophialophora spp.2
Coccidioides immitis3A
Coccidioides posadasii3A
Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora)2A
Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)2A
Emmonsia parva var. parva2
Emmonsia parva var. crescens2
Epidermophyton floccosum2A
Epidermophyton spp.2
Fonsecaea pedrosoi2
Histoplasma capsulatum3
Histoplasma capsulatum var. farciminosum3
Histoplasma duboisii3
Madurella grisea2
Madurella mycetomatis2
Microsporum spp.2A
Nannizzia spp.2
Neotestudina rosatii2
Paracoccidioides brasiliensis3A
Paracoccidioides lutzii3
Paraphyton spp.2
Rhinocladiella mackenziei3
Scedosporium apiospermum2
Scedosporium prolificans (inflatum)2
Sporothrix schenckii2
Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei)2A
Trichophyton rubrum2A
Trichophyton tonsurans2A
Trichophyton spp.2

3.

"V. MELLÉKLET

A BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÉS BIZTONSÁGI SZINTEK MEGJELÖLÉSE

(15. cikk (3) bekezdés és 16. cikk (1) bekezdés a) és b) pont)

Előzetes megjegyzés

Az e mellékletben felsorolt intézkedéseket a tevékenységek jellegével, a munkavállalókat érintő kockázatok értékelésével és az érintett biológiai anyagok jellegével összhangban kell alkalmazni.

A táblázatban az "ajánlott" szó azt jelenti, hogy az intézkedéseket elvileg alkalmazni kell, kivéve, hacsak a 3. cikk (2) bekezdésében említett értékelés eredményei nem teszik feleslegessé.

A. Biztonsági intézkedésekB. Biztonsági szintek
234
Munkahely
1. A munkahelyet az ugyanabban az épületben folyó minden más tevékenységtől el kell különíteninemajánlottigen
2. A munkahelynek lezárhatónak kell lennie a gázzal való fertőtlenítés lehetővé tétele érdekébennemajánlottigen
Berendezések
3. A fertőzött anyagot, beleértve az állatokat is, biztonságos helyen vagy elkülönítőben, illetve más megfelelő, elszigetelt helyen kell kezelniszükség eseténigen, ha a fertőzés levegő útján terjedigen
Felszerelések
4. A munkahelyre beáramló és onnan kiáramló levegőt szűrni kell pl. HEPA-szűrővel1 vagy ahhoz hasonló szűrővelnemigen, a kiáramló levegőtigen, a beáramló és a kiáramló levegőt
5. A munkahelyen a külső környezeténél kisebb légnyomást kell biztosítaninemajánlottigen
6. Vízhatlan és könnyen tisztítható felületekigen, a munkaasztal és a padló esetébenigen, a munkaasztal, a padló és a kockázatértékelés által meghatározott egyéb felületek esetébenigen, a munkaasztal, a falak, a padló és a mennyezet esetében
7. Savaknak, lúgoknak, oldószereknek és fertőtlenítőszereknek ellenálló felületekajánlottigenigen
Munkaszabályok
8. A belépés csak a kijelölt dolgozók számára engedélyezettajánlottigenigen, légzsilippel2
9. Vektorok (pl. rágcsálók és rovarok) hatékony ellenőrzéseajánlottigenigen
10. Meghatározott fertőtlenítő eljárásokigenigenigen
11. A biológiai anyag biztonságos tárolásaigenigenigen, védett helyen
12. A dolgozók kötelesek lezuhanyozni az elkülönített terület elhagyása előttnemajánlottajánlott
Hulladék
13. Validált inaktiválási eljárás az állati tetemek biztonságos ártalmatlanításáraajánlottigen, a helyszínen vagy azon kívüligen, a helyszínen
Egyéb intézkedések
14. A laboratóriumnak saját felszereléssel kell rendelkeznienemajánlottigen
15. Megfigyelőablak vagy hasonló biztosítandó, hogy a bent lévők láthatók legyenekajánlottajánlottigen

4.

"VI. MELLÉKLET

AZ IPARI FOLYAMATOKRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

(4. cikk (1) bekezdés és 16. cikk (2) bekezdés a) pont)

Előzetes megjegyzés

A táblázatban az "ajánlott" szó azt jelenti, hogy az intézkedéseket elvileg alkalmazni kell, kivéve, hacsak a 3. cikk (2) bekezdésében említett értékelés eredményei nem teszik feleslegessé.

Az 1. csoportba sorolt biológiai anyagok

Az 1. csoportba sorolt biológiai anyagokkal folytatott munka esetén, ideértve a gyengített élő oltóanyagokat is, be kell tartani a megfelelő munkahelyi biztonság és egészségvédelem elveit.

A 2., 3. és 4. csoportba tartozó biológiai anyagok

Helyénvaló lehet a különböző alábbi kategóriákba tartozó biztonsági követelményeket egy meghatározott folyamathoz vagy annak egy részéhez kapcsolódó kockázatértékelés alapján kiválasztani és egymással kombinálni.

A. Biztonsági intézkedésekB. Biztonsági szintek
234
Általános intézkedések
1. Az életképes organizmusokat olyan rendszerben kell kezelni, amely a folyamatot fizikailag elkülöníti a környezettőligenigenigen
2. A zárt rendszerben keletkező gázokat úgy kell kezelni, hogy:a kibocsátás minimális legyena kibocsátás gátolva legyena kibocsátás gátolva legyen
3. A mintavételt, az anyagadagolást zárt rendszerbe, illetve az életképes mikroorganizmusok átoltását egy másik zárt rendszerbe úgy kell végezni, hogy:a kibocsátás minimális legyena kibocsátás gátolva legyena kibocsátás gátolva legyen
4. Nagy mennyiségű tenyésztő folyadékok tápoldatát a zárt rendszerből kizárólag akkor szabad kiengedni, ha az életképes mikroorganizmusokat:validált kémiai vagy fizikai eszközök révén inaktiváljákvalidált kémiai vagy fizikai eszközök révén inaktiváljákvalidált kémiai vagy fizikai eszközök révén inaktiválják
5. A védőzárakat úgy kell megtervezni, hogy:a kibocsátás minimális legyena kibocsátás gátolva legyena kibocsátás gátolva legyen
6. Az ellenőrzött területet úgy kell megtervezni, hogy a zárt rendszer teljes tartalmának kiömlése esetén megtartsa aztnemajánlottigen
7. Az ellenőrzött terület lezárása a gázzal való fertőtlenítés lehetővé tétele érdekébennemajánlottigen
Berendezések
8. Dekontaminálási és tisztálkodási lehetőséget kell biztosítani a személyzet számáraigenigenigen
Felszerelések
9. Az ellenőrzött területre be-, valamint onnan kiáramló levegőt HEPA-szűrőn (4) kell átengedninemajánlottigen
10. Az ellenőrzött területeken a külső környezeténél kisebb légnyomást kell biztosítaninemajánlottigen
11. Az ellenőrzött területet megfelelően szellőztetni kell a légszennyezés minimálisra csökkentése érdekébenajánlottajánlottigen
Munkaszabályok
12. A zárt rendszereket (5) ellenőrzött területen belül kell elhelyezniajánlottajánlottigen, egyedileg tervezett módon
13. Biológiai veszélyt jelző táblát kell kifüggeszteniajánlottigenigen
14. A belépés csak a kijelölt személyzet számára engedélyezettajánlottigenigen, légzsilippel (6)
15. A személyzet köteles lezuhanyozni az ellenőrzött terület elhagyása előttnemajánlottigen
16. A személyzet köteles védőruházatot viselniigen, munkaruházatigenigen, teljes váltás
Hulladék
17. A mosdókból és zuhanyozókból származó szennyvizet össze kell gyűjteni és a kieresztés előtt inaktiválni kellnemajánlottigen
18. A szennyvíz kezelése a végső kibocsátás előttvalidált kémiai vagy fizikai eszközök révén inaktiváljákvalidált kémiai vagy fizikai eszközök révén inaktiváljákvalidált kémiai vagy fizikai eszközök révén inaktiválják

(*1) Lásd a 8. bevezető megjegyzést.

(*2) Lásd a 7. bevezető megjegyzést.

(1) Az osztályozás alapja a vad poliovírusok típusspecifikus felszámolását és a szájon át alkalmazott poliovírus védőoltás fokozatos megszüntetését követően a poliovírussal összefüggő kockázatok minimalizálására vonatkozó WHO globális cselekvési terv.

(*3) Lásd a 8. bevezető megjegyzést.

(1) kullancscsípés útján terjedő agyvelőgyulladás.

(2) A hepatitis delta-vírus csak a hepatitis-B vírus okozta egyidejű, illetve másodlagos fertőzés jelenléte mellett válik kórokozóvá a munkavállalókban. A hepatitis-B vírus elleni védőoltás ezért védelmet biztosít a hepatitis delta vírussal szemben azon munkavállalóknak, akik hepatitis-B vírussal nem fertőzöttek.

(3) Csak az A és B típusok esetében.

(4) Az ilyen anyagokkal való közvetlen érintkezéssel járó munkavégzés esetén ajánlott.

(5) Két vírus azonosított: az egyik egy bivalyhimlő-típusú vírus, a másik a Vaccinia vírus egy variánsa.

(6) A tehénhimlő vírus variánsa.

(7) A Vaccinia vírus variánsa.

(8) Jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy más, majomból származó retrovírusok megbetegedést okoznának emberben. Elővigyázatosságból 3. biztonsági szint ajánlott az ilyenekkel folytatott munka során.

(*4) Lásd a 8. bevezető megjegyzést.

(9) Az ilyen anyagokkal való közvetlen érintkezéssel járó munkavégzés esetén ajánlott.

(*5) Lásd a 8. bevezető megjegyzést.

(2) HEPA: nagy hatásfokú részecskeszűrő

(3) Légzsilip: csak egy légzsilipen át lehet bejutni, ami egy, a laboratóriumtól elkülönített kis helyiség. A zsilip fehér oldalát a fekete oldaltól öltözővel vagy zuhanyzóval, és lehetőleg egyidejűleg nem nyitható ajtókkal kell elszigetelni..

(4) HEPA: nagy hatásfokú részecskeszűrő

(5) Zárt rendszer: Olyan rendszer, amely fizikailag elválasztja a folyamatot a környezettől (pl. inkubátortartályok, tartályok stb.).

(6) Légzsilip: csak egy légzsilipen át lehet bejutni, ami egy, a laboratóriumtól elkülönített kis helyiség. A zsilip fehér oldalát a fekete oldaltól öltözővel vagy zuhanyzóval, és lehetőleg egyidejűleg nem nyitható ajtókkal kell elszigetelni.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019L1833 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019L1833&locale=hu