32007D0212[1]

2007/212/EK: A Bizottság határozata ( 2007. április 2. ) az Argentínából származó, vetőmagokon kívüli ültetésre szánt szamócapalánta ( Fragaria L.) tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltéréseknek a tagállamok számára történő engedélyezéséről szóló 2003/248/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 1428. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. április 2.)

az Argentínából származó, vetőmagokon kívüli ültetésre szánt szamócapalánta (Fragaria L.) tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltéréseknek a tagállamok számára történő engedélyezéséről szóló 2003/248/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2007) 1428. számú dokumentummal történt)

(2007/212/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2000/29/EK irányelv értelmében a mediterrán országok, Ausztrália, Új-Zéland, Kanada és az Amerikai Egyesült Államok kontinentális államai kivételével Európán kívüli országokból származó, ültetésre szánt szamócapalántákat (Fragaria L.) a vetőmag kivételével elvben nem lehet behozni a Közösségbe. Az irányelv azonban lehetővé teszi az e szabálytól való eltérést, feltéve ha a károsító szervezetek elterjedésének kockázata kétségkívül nem áll fenn.

(2) A 2003/248/EK bizottsági határozat (2) felhatalmazza a tagállamok számára, hogy átmenetileg eltérjenek a 2000/29/EK irányelv egyes rendelkezéseitől annak érdekében, hogy az Argentínából származó, vetőmagokon kívüli, ültetésre szánt szamócapalánta (Fragaria L.) behozatalát engedélyezzék.

(3) Az eltérést indokoló körülmények még mindig érvényesek, és nem áll rendelkezésre olyan új információ, amely okot adna az említett különleges feltételek felülvizsgálatára.

(4) Ezért a tagállamoknak további korlátozott időszakra felhatalmazást kell kapniuk arra, hogy engedélyezzék különleges feltételek mellett ilyen növények országuk területére való behozatalát.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/248/EK határozat 1. cikkének második bekezdése a következő e)-h) ponttal egészül ki:

"e) 2007. június 1-jétől2007. szeptember 30-ig;

f) 2008. június 1-jétől2008. szeptember 30-ig;

g) 2009. június 1-jétől2009. szeptember 30-ig;

h) 2010. június 1-jétől2010. szeptember 30-ig."

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 2-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2006/35/EK bizottsági irányelvvel (HL L 88., 2006.3.25., 9. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 93., 2003.4.10., 28. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007D0212 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007D0212&locale=hu