31983R2289[1]

A Bizottság 2289/83/EGK rendelete (1983. július 29.) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 918/83/EGK tanácsi rendelet 70-78. cikkének végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról

A BIZOTTSÁG 2289/83/EGK RENDELETE

(1983. július 29.)

a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 918/83/EGK tanácsi rendelet 70-78. cikkének végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1983. március 28-i 918/83/EGK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 143. cikkére,

mivel a 918/83/EGK rendelet annak 70-78. cikkével a fogyatékos személyek általi használatra szánt árucikkek Közös Vámtarifa vámmentes behozataláról szóló, 1979. május 8-i 1028/79/EGK tanácsi rendelet ( 2 ) helyébe lépett; mivel ezért szükséges az 1028/79/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1979. december 12-i 2783/79/EGK rendelet ( 3 ) új rendelettel való felváltása, amely megállapítja a 918/83/EGK rendelet 70-78. cikkének végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a vámmentességi szabályokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet megállapítja a 918/83/EGK rendelet - a továbbiakban "alaprendelet" - 70-78. cikkének végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket.

I. FEJEZET

AZ INTÉZMÉNYEK VAGY SZERVEZETEK ÁLTALI BEHOZATALRA ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A.

Az árucikkek címzettjeként szereplő intézmények vagy szervezetek kötelezettségei

2. cikk

(1) Az alaprendelet 71. cikkében, valamint 72. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett árucikkek vámmentes behozatala az áruk címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet számára az alábbi kötelezettségeket vonja maga után:

- az árucikkeket közvetlenül azok rendeltetési helyére szállítsa,

- tüntesse fel a leltárában,

- kizárólag az említett cikkekben meghatározott célra használja fel,

- segítsen minden olyan ellenőrzést, amelyet az illetékes hatóságok szükségesnek tartanak annak biztosítására, hogy a vámmentesség engedélyezésére vonatkozó feltételeknek folyamatosan eleget tesznek.

(2) Az árucikkek címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet vezetője vagy meghatalmazott képviselője az illetékes hatóságoknak nyilatkozatot tesz, amelyben kijelenti, hogy tudatában van az (1) bekezdésben felsorolt különféle kötelezettségeknek, valamint vállalja, hogy eleget tesz azoknak.

Az illetékes hatóságok előírhatják, hogy az előző albekezdésben említett nyilatkozatot az áruk címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet minden egyes behozatalra, több behozatalra vagy az összes behozatalra vonatkozóan nyújtsa be.

B.

Az árucikkek kölcsönadására, bérbeadására vagy átruházására vonatkozó rendelkezések

3. cikk

(1) Amennyiben az alaprendelet 77. cikke (2) bekezdése második albekezdése első mondatának rendelkezéseit alkalmazzák, annak az intézménynek vagy szervezetnek, amelynek a fogyatékos személyek általi használatra szánt árucikkeket kölcsönadják, bérbe adják vagy átruházzák, az árucikk átvételének időpontjától kezdve a 2. cikkben megállapítottakkal megegyező kötelezettségeknek kell eleget tennie.

(2) Amennyiben az az intézmény vagy szervezet, amely részére az árukat kölcsönadták, bérbe adták, vagy átruházták, más tagállamban található, mint amelyik az árukat kölcsönadta, bérbe adta, vagy átruházta, az ilyen áruk feladásakor a feladási tagállam illetékes vámhatóságai a 2823/87/EGK rendeletben megállapított szabályokkal összhangban egy T5 ellenőrző példányt állítanak ki annak biztosítására, hogy az árukat továbbra is olyan célra használják, amely igazolja azok vámmentes behozatalát.

-

"Предмет за хората с увреждания: продължаването на митническите облекчения е съобразнo при спазване условията на член 77, параграф 2, алинея втора на Регламент (ЕИО) № 918/83"

-

"Zboží pro postižené osoby: zachování osvobození za předpokladu splnění podmínek čl. 7 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (EHS) č. 918/83"

-

"Genstand til handicappede personer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 77, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 918/83"

-

"Gegenstand für Behinderte: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 77 Absatz 2 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 918/83"

-

"Αντικείμενα προοριζόμενα για μειονεκτούντα άτομα: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 77 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (EOK) αριθ. 918/83"

-

"Article for the handicapped: continuation of relief subject to compliance with the second subparagraph of Article 77 (2) of Regulation (EEC) No 918/83"

-

"Objeto para personas minusválidas: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 77, apartado 2, segundo párrafo, del Reglamento (CEE) no 918/83"

-

"Kaubaartiklid puuetega inimestele: impordimaksudest vabastamise jätkamine vastavalt määruse (EMÜ) nr 918/83 artikli 77 (2) teisele alapunktile"

-

"Vammaisille tankoitetut tavarat: tullittomuus jatkuu, edellytäen että asetuksen (ETY) N:o 918/83 77 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan ehtoja noudatetaan/foremål för handikappade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 77.2 andra stycket i förordning"

-

"Objet pour personnes handicapées: maintien de la franchise subordonné au respect de l'article 77 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 918/83"

-

"Áru behozatala fogyatékos személyek számára: a vámmentesség fenntartása a 918/83/EGK rendelet 77. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén"

-

"Oggetto per persone minorate: la franchigia è mantenuta a condizione che venga rispettato l'articolo 77 paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 918/83"

-

"Dirbinys neįgaliesiems: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas laikantis Reglamento (EEB) Nr. 918/83 77 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos nuostatų"

-

"Invalīdiem paredzētas preces: atbrīvojuma turpmāka piemērošana atkarīga no atbilstības Regulas (EEK) Nr.918/83 77. panta 2. punkta otrajai daļai"

-

"Oġġett għal nies b'xi diżabilita': tkomplija ta' ħelsien mid-dazju suġġett għal osservanza tat-tieni subparagrafu ta' l-Artiklu 77 (2) tar-Regolament (KEE) Nru 918/83"

-

"Voorwerp voor gehandicapten: handhaving van de paragrafo is afhankelijk van de nakoming van artikel 77, lid 2, tweede alinea van Verordening (EEG) nr. 918/83"

-

"Przedmiot przeznaczony dla osób niepełnosprawnych: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w art. 77 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 918/83"

-

"Objectos destinados à pessoas deficientes: é mantida a fraquia desde que seja respeitatdo o n.o. 2, segundo parágrafo do artigo 77.o. do Regulamento (CEE) n.o. 918/83"

-

"Articole pentru persoane cu handicap: menținerea scutirii este condiționată de respectarea prevederilor Articolului 77(2) din Regulamentul (CEE) Nr. 918/83"

-

"Tovar pre postihnuté osoby: naďalej oslobodený, ak spĺňa podmienky ustanovené v článku 77 odseku 2 druhom pododseku nariadenia (EHS) č. 918/83"

-

"Predmet za invalide: nadaljevanje oprostitve ob upoštevanju skladnosti z drugim pododstavkom člena 77 (2) uredbe (EGS) št. 918/83"

-

"Foremål för handikappade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 77.2 andra stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls"

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a kifejezetten a fogyatékos személyek általi használatra szánt árucikkek pótalkatrészei, részegységei vagy tartozékai kölcsönadására, bérbeadására és átruházására, illetve az említett, az alaprendelet 71. cikke és 72. cikkének (2) bekezdése alapján vámmentesen behozott árucikkek karbantartására, ellenőrzésére, kalibrálására vagy javítására szolgáló szerszámokra.

II. CÍM

AZ ALAPRENDELET 71. CIKKÉNEK ELSŐ ALBEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT ÁRUCIKKEK VÁMMENTES BEHOZATALÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

4. cikk

(1) Az alaprendelet 71. cikke első albekezdésének megfelelően a vakok általi használatra szánt árucikkek vámmentes behozatalához az áruk címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet vezetőjének vagy meghatalmazott képviselőjének kérelmet kell benyújtania annak a tagállamnak az illetékes hatóságához, amelyben az intézmény vagy szervezet található.

A kérelemhez mellékelni kell minden olyan információt, amelyet az illetékes hatóság szükségesnek ítél a vámmentes behozatalra megállapított feltételek teljesülésének megállapításához.

(2) Az (1) bekezdésben említett kérelemről annak a tagállamnak az illetékes hatósága hoz közvetlen döntést, amelyben az áruk címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet található.

III. CÍM

AZ ALAPRENDELET 72. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT ÁRUCIKKEK VÁMMENTES BEHOZATALÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

6. cikk

(1) A fogyatékos személyek általi használatra szánt árucikkeknek az alaprendelet 72. cikke (1) bekezdésének rendelkezései szerinti, behozatali vámok alóli mentességéhez az áruk címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet vezetőjének vagy meghatalmazott képviselőjének kérelmet kell benyújtania annak a tagállamnak az illetékes hatóságához, amelyben az intézmény vagy szervezet található.

(2) Az (1) bekezdésben említett kérelemnek a következő információkat kell tartalmaznia a szóban forgó árucikkről:

a) a műszer vagy készülék gyártója által használt pontos kereskedelmi leírása, annak a Közös Vámtarifa szerinti valószínűsíthető besorolása, valamint azok az objektív műszaki jellemzők, amelyek alapján megállapítható, hogy az árucikket mozgássérültek nevelésére, foglalkoztatására vagy szociális támogatására tervezték;

b) a gyártó és - ha rendelkezésre áll - a szállító neve vagy cégneve és címe;

c) az árucikk származási országa;

d) az árucikk rendeltetési helye;

e) annak a használatnak a pontos leírása, amelyre az árucikket szánják;

f) az árucikk ára vagy vámértéke;

g) a szóban forgó árucikk mennyisége.

A kérelemhez csatolni kell az árucikk jellemzőit és műszaki adatait alátámasztó valamennyi dokumentumot.

7. cikk

Azon tagállam illetékes hatósága, amelyben az áruk címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet található, közvetlenül dönt a 6. cikk szerinti kérelmekről.

10. cikk

A vámmentes behozatalra vonatkozó engedélyek hat hónapig érvényesek.

Az illetékes hatóságok azonban az egyes esetek különleges körülményeinek figyelembevételével hosszabb időtartamot is megállapíthatnak.

V. CÍM

PÓTALKATRÉSZEK, RÉSZEGYSÉGEK, SPECIÁLIS TARTOZÉKOK VAGY SZERSZÁMOK AZ ALAPRENDELET 71. CIKKÉNEK MÁSODIK ALBEKEZDÉSE ÉS 72. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI, VÁMMENTES BEHOZATALÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

13. cikk

Az alaprendelet 71. cikkének második albekezdése és 72. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában a "speciálistartozékok" azokat a tételeket jelentik, amelyeket egy adott árucikkel való együttes használatra terveztek, annak teljesítménye vagy hatékonysága javítása céljából.

14. cikk

A pótalkatrészeknek, részegységeknek, speciális tartozékoknak vagy szerszámoknak az alaprendelet 71. cikkének második albekezdése és 72. cikkének (2) bekezdése szerinti, a behozatali vámok alóli mentességéhez az áruk címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet vezetőjének vagy meghatalmazott képviselőjének kérelmet kell benyújtania annak a tagállamnak az illetékes hatóságához, amelyben az intézmény vagy szervezet található.

A kérelemhez mellékelni kell minden olyan adatot, amelyet az illetékes hatóság szükségesnek tart annak megállapításához, hogy az alaprendelet 71. cikkének második albekezdésében és 72. cikkének (2) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek-e.

15. cikk

A 14. cikk szerinti kérelmekről annak a tagállamnak az illetékes hatósága hoz közvetlen döntést, amelyben az áruk címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet található.

II. FEJEZET

A VAK VAGY FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ÁLTALI BEHOZATALRA ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK

16. cikk

A 4., 13., 14. és 15. cikket megfelelően alkalmazni kell az alaprendelet 71. cikkének első és második albekezdésében említett, a vak személyek által saját használatra behozott árucikkek vámmentességére is.

17. cikk

A mozgássérültek által saját használatukra behozott árucikkek vámmentességére a következőket megfelelően kell alkalmazni:

- a 6., 7. és 10. cikk az alaprendelet 72. cikkének (1) bekezdésében említett árucikkek esetében,

- a 13., 14. és 15. cikk az alaprendelet 72. cikkének (2) bekezdésében említett árucikkek esetében.

18. cikk

Az illetékes hatóságok lehetővé tehetik, hogy a 4. és 6. cikkben meghatározott rendelkezések szerinti kérelmet egyszerűsített formában nyújtsák be, amennyiben az a 16. és 17. cikkben említett feltételek szerint behozott tételekre vonatkozik.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. cikk

A 2783/79/EGK rendelet hatályát veszti.

20. cikk

Ez a rendelet 1984. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL L 105., 1983.4.23., 1. o.

( 2 ) HL L 134., 1979.5.31., 8. o.

( 3 ) HL L 318., 1979.12.13., 27. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31983R2289 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31983R2289&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01983R2289-20070101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01983R2289-20070101&locale=hu