32009D0853[1]

2009/853/EK: A Bizottság határozata ( 2009. november 26. ) az 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján Franciaországnak a Saint-Pierre és Miquelonnal, Mayotte-tal, Új-Kaledóniával, Francia Polinéziával, valamint Wallis és Futunával a Franciaország és e területek közötti pénzátutalások Franciaországon belüli pénzátutalásként való kezeléséről szóló megállapodás megkötésére történő felhatalmazásáról (az értesítés a C(2009) 9254. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. november 26.)

az 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján Franciaországnak a Saint-Pierre és Miquelonnal, Mayotte-tal, Új-Kaledóniával, Francia Polinéziával, valamint Wallis és Futunával a Franciaország és e területek közötti pénzátutalások Franciaországon belüli pénzátutalásként való kezeléséről szóló megállapodás megkötésére történő felhatalmazásáról

(az értesítés a C(2009) 9254. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia nyelvű változat hiteles)

(2009/853/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikkére,

tekintettel Franciaország kérelmére,

mivel:

(1) 2007. november 28-án Franciaország a Saint-Pierre és Miquelon, Mayotte, Új-Kaledónia, Francia Polinézia, valamint Wallis és Futuna és Franciaország közötti pénzátutalások vonatkozásában az 1781/2006/EK rendelet 17. cikke szerinti eltérést kérelmezett.

(2) Az 1781/2006/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Saint-Pierre és Miquelon, Mayotte, Új-Kaledónia, Francia Polinézia, valamint Wallis és Futuna és Franciaország között történő pénzátutalásokat 2007. december 4-től átmenetileg Franciaországon belüli pénzátutalásokként kezelik.

(3) A tagállamokat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével foglalkozó bizottság 2009. június 16-i ülésén arról tájékoztatták, hogy a Bizottság úgy véli, megkapta a Franciaország által benyújtott kérelem elbírálásához szükséges valamennyi információt.

(4) Az EK-Szerződés 299. cikke szerinti meghatározás alapján Saint-Pierre és Miquelon, Mayotte, Új-Kaledónia, Francia Polinézia, valamint Wallis és Futuna a Közösség területén kívül eső területek. Mindazonáltal Saint-Pierre és Miquelon, valamint Mayotte egy 1998. december 31-i tanácsi határozat alapján, Új-Kaledónia, Francia Polinézia, valamint Wallis és Futuna pedig az Európai Közösséget létrehozó szerződés Franciaországról szóló 27. jegyzőkönyve alapján Franciaország valutaövezetéhez tartozik. Saint-Pierre és Miquelon, Mayotte, Új-Kaledónia, Francia Polinézia, valamint Wallis és Futuna ezért megfelel az 1781/2006/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott kritériumoknak.

(5) A Saint-Pierre és Miquelon, Mayotte, Új-Kaledónia, Francia Polinézia, valamint Wallis és Futuna területén található fizetési szolgáltatók közvetlenül részt vesznek Franciaország fizetési és elszámolási rendszereiben, azaz vagy a CORE, vagy a Target2-Banque de France rendszerben. Ezért megfelelnek az 1781/2006/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételnek.

(6) A Saint-Pierre és Miquelonra, Mayotte-ra, Új-Kaledóniára, Francia Polinéziára, valamint Wallis és Futunára alkalmazandó EK-rendeletek érvényessége érdekében Franciaországnak erre vonatkozó külön jogszabályokat kell elfogadnia. A Franciaország által elfogadott, a Saint-Pierre és Miquelon, Mayotte, Új-Kaledónia, Francia Polinézia, valamint Wallis és Futuna felé történő és onnan induló pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2009. január 30-i 2009-102. sz. határozat biztosítja, hogy ezek a területek az 1781/2006/EK rendelet rendelkezéseinek megfelelő rendelkezéseket építettek saját jogrendjeikbe.

(7) A terrorizmus finanszírozása elleni harcban a pénzeszközök befagyasztásáról szóló 2009. január 30-i 2009-103. sz. határozat biztosítja, hogy Saint-Pierre és Miquelon, Mayotte, Új-Kaledónia, Francia Polinézia, valamint Wallis és Futuna területén megfelelő intézkedések léteznek az ENSZ vagy az Európai Unió által felsorolt jogalanyokkal vagy személyekkel szembeni pénzügyi szankciók meghozatalára.

(8) A Mayotte-ra, Új-Kaledóniára, Francia Polinéziára, valamint Wallis és Futunára alkalmazandó pénzügyi és gazdasági jog korszerűsítéséről szóló, 2006. január 19-i 2006-60. sz. határozat, a pénzmosás elleni küzdelemről és a pénzügyi és monetáris törvény módosításáról szóló, 2006. június 26-i 2006-736. sz. rendelet és a bizonyos jogi és igazságszolgáltatási szakmák jogállásának reformjáról szóló, 2004. február 11-i 2004-130. sz. törvény biztosítja, hogy Saint-Pierre és Miquelon, Mayotte, Új-Kaledónia, Francia Polinézia, valamint Wallis és Futuna területén a pénzátutalások tekintetében a francia területen alkalmazandóval egyenértékű pénzmosás elleni rendszer működjön.

(9) Következésképpen Saint-Pierre és Miquelon, Mayotte, Új-Kaledónia, Francia Polinézia, valamint Wallis és Futuna elfogadta az 1781/2006/EK rendeletben megállapított szabályoknak megfelelő szabályokat, és fizetési szolgáltatóiktól megkövetelik ezen szabályok alkalmazását, ezzel teljesítve a rendelet 17. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott feltételt.

(10) Ezért helyénvaló Franciaország számára megadni a kért eltérést.

(11) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Franciaország felhatalmazást kap a Saint-Pierre és Miquelonnal, Mayotte-tal, Új-Kaledóniával, Francia Polinéziával, valamint Wallis és Futunával való megállapodások külön-külön történő megkötésére abból a célból, hogy a Franciaország és Saint-Pierre és Miquelon, Mayotte, Új-Kaledónia, Francia Polinézia, valamint Wallis és Futuna közötti pénzátutalások az 1781/2006/EK rendelet alkalmazásában Franciaországon belüli pénzátutalásként legyenek kezelve.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Francia Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 26-án.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja

(1) HL L 345., 2006.12.8., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009D0853 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009D0853&locale=hu