31992R0684[1]

A Tanács 684/92/EGK rendelete (1992. március 16.) az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás közös szabályairól

A TANÁCS 684/92/EGK RENDELETE

(1992. március 16.)

az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás közös szabályairól

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a Szerződés 75. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban a közös közlekedéspolitika bevezetése többek között a nemzetközi közúti személyszállításra vonatkozó közös szabályok megállapítását is jelenti;

mivel ilyen szabályokat a 117/66/EGK ( 4 ), 516/72/EGK ( 5 ) és 517/72/EGK tanácsi rendeletben ( 6 ) már megállapítottak, és mivel e rendelet az említett rendeletek alapján elért liberalizációt nem vonja kétségbe;

mivel a szolgáltatásnyújtás szabadsága a közös közlekedéspolitika egyik alapelve, amely biztosítja, hogy bármely tagállam fuvarozója állampolgárságán vagy letelepedésének helyén alapuló megkülönböztetés nélkül hozzáférhessen a nemzetközi fuvarozási piacokhoz;

mivel a piaci igények kielégítése céljából - bizonyos feltételek mellett - rugalmas rendszert kell biztosítani a szálláslehetőséggel összekapcsolt ingajáratok, különcélú menetrend szerinti járatok és egyes különjáratok tekintetében;

mivel a menetrend szerinti járatok és a szálláslehetőség nélküli ingajáratok engedélyezésére vonatkozó szabályozás fenntartása mellett bizonyos szabályokat - különösen az engedélyezési eljárásra vonatkozóan - módosítani kell;

mivel biztosítani kell a Szerződés versenyszabályainak betartását;

mivel a közigazgatási alaki követelményeket - amennyire csak lehet - az e rendelet megfelelő alkalmazását biztosító ellenőrzésekről és szankciókról való lemondás nélkül egyszerűsíteni kell;

mivel az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a tagállamoknak kell elfogadniuk;

mivel e rendelet alkalmazását a Bizottság által benyújtandó jelentés alapján kell nyomon követni, és az e területhez kapcsolódó bármely jövőbeli intézkedést e jelentés fényében kell figyelembe venni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Hatály

(1) Ezt a rendeletet a Közösség területén valamely tagállamban annak joga szerint letelepedett, ellenszolgáltatás fejében fuvarozó vagy saját számlás fuvarozók által a fenti tagállamban bejegyzett, szerkezetüknél és felszereltségüknél fogva - a járművezetőt is beleértve - kilencnél több személy fuvarozására tervezett és arra alkalmas autóbusszal végzett nemzetközi személyszállításra, illetve akkor kell alkalmazni, ha a fenti járművek az ilyen személyszállítással kapcsolatban üresen közlekednek.

A rendelet alkalmazását nem érinti a jármű cseréje, vagy ha a személyszállítást amiatt szakítják meg, hogy az utazás egy részét más szállítóeszközzel tegyék meg.

(2) Valamely tagállamból egy harmadik országba és vissza történő személyszállítás esetén e rendeletet az utazás azon részére kell alkalmazni, amely a felszállás vagy a leszállás szerinti tagállam területére esik, miután a Közösség és az érintett harmadik állam a szükséges megállapodást megkötötte.

(3) A Közösség és az érintett harmadik országok közötti megállapodásoktól függően, e rendelet nem érinti a tagállamok és az érintett harmadik országok között megkötött kétoldalú megállapodások (2) bekezdésében említett személyszállításra vonatkozó rendelkezéseit. A tagállamok azonban törekednek arra, hogy e megállapodásokat a közösségi fuvarozók közötti megkülönböztetés tilalmának elvét biztosítva fogadják el.

2. cikk

Meghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

1. Menetrend szerinti járatok

1.1. Menetrend szerinti járatok azok a járatok, amelyeken az utasok fuvarozása meghatározott időközönként, meghatározott útvonalon, az utasokat előre meghatározott megállóhelyeken felvéve és kitéve történik. A menetrend szerinti járatokat bárki igénybe veheti, adott esetben helyfoglalási kötelezettség mellett.

A járatok menetrend szerinti jellegét nem befolyásolja a járat működési feltételeinek kiigazítása.

1.2. Függetlenül attól, hogy ki szervezi meg a járatot, menetrend szerinti járatok azok, amelyeken meghatározott utascsoport fuvarozása más utasok kizárásával történik, amennyiben e járatokat az 1.1. pontban meghatározott feltételek szerint üzemeltetik. Az ilyen járatok a továbbiakban: "különcélú menetrend szerinti járatok".

Különcélú menetrend szerinti járatok közé a következők tartoznak:

a) a dolgozók otthonuk és munkahelyük közötti fuvarozása;

b) a tanulók és hallgatók otthonuk és oktatási intézményük közötti fuvarozása;

c) a katonák és családjuk származási államuk és laktanyájuk közötti fuvarozása.

Az a tény, hogy egy különcélú járat az azt használók igényeihez igazodik nem befolyásolhatja annak menetrend szerinti járatként történő besorolását.

1.3. A fennálló menetrend szerinti járatokkal azonos közönséget kiszolgáló párhuzamos vagy időszakos járatok szervezésére, -----rövidebb idöközökre, bizonyos megállók kihagyására és a menetrend szerinti útvonalon további megállók kiszolgálására a fennálló menetrend szerinti járatokra érvényes szabályok vonatkoznak.

3. Különjáratok

3.1. A különjáratok olyan járatok, amelyek nem felelnek meg a menetrend szerinti járatok meghatározásának, beleértve a különcélú menetrend szerinti járatokat, és amelyekre mindenekelőtt az a tény jellemző, hogy az ügyfélnek, vagy magának a fuvarozónak a kezdeményezésére összeállított utascsoportot szállítanak.

A meglévő menetrend szerinti járatokkal összevethető és ugyanazokat az utasokat kiszolgáló párhuzamos vagy időszakos járatok szervezése a II. szakaszban megállapított eljárásnak megfelelően engedélyköteles.

3.3. A 3. pontban említett járatok akkor is különjáratok, ha bizonyos időközönként közlekednek.

3.4. A különjáratokat egy fuvarozókból álló csoport ugyanazon vállalkozó nevében eljárva üzemeltetheti, és az utasok útközben valamely tagállam területén az azonos csoporthoz tartozó másik fuvarozó valamely csatlakozó járatára is átszállhatnak.

Az ilyen fuvarozók nevéről és a csatlakozási pontokról a 16a. cikkben megállapított eljárással összhangban a Bizottság által meghatározott eljárásnak megfelelően tájékoztatni kell az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságait.

4. Saját számlás szállítás

A saját számlás szállítás olyan szállítási tevékenység, amit egy természetes vagy jogi személy nem kereskedelmi célból, non-profit jelleggel végez, amennyiben:

- a szállítás a természetes vagy jogi személynek csak melléktevékenysége,

- a használt járművek a természetes vagy jogi személy tulajdonában vannak, vagy a természetes vagy jogi személy azokat részletre vagy egy tartósbérleti szerződés keretében szerezte be, és azokat a természetes személy vagy jogi személy által alkalmazott személyzet egy tagja, vagy a természetes személy maga vezeti.

3. cikk

A szolgáltatásnyújtás szabadsága

(1) Bármely, az 1. cikkben említett ellenszolgáltatás fejében szállító fuvarozó az állampolgárságán vagy letelepedésének helyén alapuló megkülönböztetés nélkül végezheti a 2. cikkben meghatározott személyszállítási szolgáltatásokat, amennyiben:

- engedéllyel rendelkezik a letelepedés szerinti tagállamban a menetrend szerinti járatok, beleértve a különcélú menetrend szerinti járatok, vagy autóbusszal lebonyolított különjáratok keretében történő szállítások végzésére,

- megfelel a közösségi szabályokkal összhangban meghatározott személyszállítói foglalkozás folytatására vonatkozó feltételeknek a belföldi és nemzetközi személyszállítás terén,

- a járművezetőkre és a járművekre vonatkozó előírások tekintetében megfelel a közúti közlekedés biztonsági követelményeinek.

(2) Bármely, az 1. cikkben említett saját számlás fuvarozó az állampolgárságán vagy letelepedésének helyén alapuló megkülönböztetés nélkül végezheti a 13. cikkben meghatározott személyszállítási szolgáltatásokat, amennyiben:

- a letelepedése szerinti államban a tevékenység folytatására a nemzeti jog által megállapított feltételekkel összhangban autóbusszal végzett személyszállítás végzésére jogosult,

- a járművezetőkre és járművekre vonatkozó előírások tekintetében megfelel a közúti közlekedés biztonsági követelményeinek.

3a. cikk

Közösségi engedély

(1) Az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás végzéséhez a 3. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételeket teljesítő fuvarozónak rendelkeznie kell a letelepedés szerinti tagállam illetékes hatóságai által kiállított, a mellékletben szereplő minta szerinti közösségi engedéllyel.

(2) A közösségi engedély eredeti példányát, amelyet a fuvarozó őriz meg, továbbá a nemzetközi személyszállításban használt, a közösségi engedély jogosultja rendelkezésére álló, tulajdonát képező, vagy más formában, nevezetesen részletvételi, bérleti, vagy lízingszerződés keretében szerzett járművek számának megfelelő számú hiteles másolatot a letelepedés szerinti tagállam illetékes hatóságai állítják ki a jogosult részére.

(3) A közösségi engedélyt a fuvarozó nevére kell kiállítani és az harmadik személy részére nem átruházható. A közösségi engedély egy hitelesített másolatát a járművön kell tartani és az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására be kell mutatni.

(4) A közösségi engedélyt ötéves időszakra kell kiállítani, amely meghosszabbítható.

(5) A közösségi engedély a letelepedés szerinti tagállam illetékes hatóságai által kiállított azon dokumentum helyébe lép, amely igazolja, hogy a fuvarozó nemzetközi közúti személyszállítás végzésére jogosult.

(6) Az engedélykérelem benyújtásakor és azt követően legalább ötévente a letelepedés szerinti tagállam illetékes hatóságai ellenőrzik, hogy a fuvarozó megfelel-e, illetve, hogy továbbra is megfelel-e a 3. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételeknek.

(7) Amennyiben a 3. cikk (1) bekezdésében említett feltételek nem teljesülnek, a letelepedés szerinti tagállam illetékes hatóságai egy indokolással ellátott határozatban megtagadják a közösségi engedély kiadását vagy meghosszabbítását.

(8) A tagállamok biztosítják a közösségi engedély kérelmezőjének vagy jogosultjának fellebbezési jogát a letelepedés szerinti tagállam illetékes hatóságainak az engedély kiadásának megtagadására vagy az engedély visszavonására irányuló határozatával szemben.

(9) A tagállamok legkésőbb minden év január 31-ig tájékoztatják a Bizottságot az előző év december 31-én közösségi engedéllyel rendelkező fuvarozók, valamint az akkor forgalomban lévő járművek számának megfelelő példányszámú hiteles másolatok számáról.

(10) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy a közösségi engedély a nemzeti szállítási tevékenységekre is érvényes legyen.

4. cikk

Hozzáférés a piachoz

(1) A 2. cikk 3.1. pontjában meghatározott különjáratok nem engedélykötelesek.

(2) A 2. cikk 1.2. pontjában meghatározott különcélú menetrend szerinti járatok nem engedélykötelesek, amennyiben azokat a szervező és a fuvarozó közötti szerződés szabályozza.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett szállítási tevékenységgel kapcsolatos üres járatok szintén nem engedélykötelesek.

(4) A 2. cikk 1.1. pontjának első albekezdésében meghatározott menetrend szerinti járatok, valamint az olyan különcélú menetrend szerinti járatok, amelyeket szervező és fuvarozó közötti szerződés nem szabályoz, az 5-10. cikkel összhangban engedélykötelesek.

(5) A saját számlás szállításra vonatkozó szabályozást a 13. cikk tartalmazza.

II. SZAKASZ

ENGEDÉLYKÖTELES MENETREND SZERINTI JÁRATOK

5. cikk

Az engedély jellege

(1) Az engedélyeket a személyszállítási vállalkozás nevére állítják ki; az engedélyeket a személyszállítási vállalkozás nem ruházhatja át harmadik félre. Ugyanakkor az engedélyt megszerző fuvarozó a 6. cikk (1) bekezdésében említett hatóság egyetértésével a járatot alvállalkozó bevonásával is üzemeltetheti. Ebben az esetben az alvállalkozó nevét és alvállalkozói szerepét fel kell tüntetni az engedélyen. Az alvállalkozónak teljesítenie kell a 3. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételeket.

A menetrend szerinti járatok lebonyolítása céljából társult vállalkozások esetében az engedélyt valamennyi vállalkozás nevére ki kell állítani. Az engedélyt a tevékenységet irányító vállalkozásnak adják ki, a többi vállalkozás másolatot kap. Az engedélyen mindegyik fuvarozó nevét fel kell tüntetni.

(2) Az engedély érvényességének időbeli hatálya legfeljebb öt év. Ez az időtartam a kérelmező kérelmére vagy az utasok fel-, illetve leszállása szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságainak kölcsönös egyetértése alapján rövidebb is lehet.

(3) Az engedélyben a következőket kell meghatározni:

a) a járat jellege;

b) a járat útvonala, különösen az indulás és az érkezés helyét megjelölve;

c) az engedély érvényességének időtartama;

d) a megállóhelyek és a menetrend.

(4) Az engedélyeket a Bizottság által a 16a. cikkben megállapított eljárással összhangban meghatározott minta szerint kell kialakítani.

(5) Az engedélyek menetrend szerinti járatok üzemeltetésére jogosítják fel az engedélyjogosult(ak)at mindazon tagállamok területén, amelyeken a járatok útvonala áthalad.

(6) A menetrend szerinti járatok üzemeltetője átmeneti jellegű és kivételes helyzetek kezelésére további járműveket alkalmazhat.

Ebben az esetben a fuvarozónak biztosítania kell, hogy a következő dokumentumok a járművön legyenek:

- a menetrend szerinti járat engedélyének másolata,

- a menetrend szerinti járatok üzemeltetője és a további járműveket biztosító vállalkozás közötti szerződés másolata, vagy azzal egyenértékű dokumentum,

- a menetrend szerinti járatok üzemeltetője részére kiállított közösségi engedély hiteles másolata.

6. cikk

Az engedélykérelmek benyújtása

(1) Az engedélykérelmeket azon tagállam illetékes hatóságához (a továbbiakban "engedélyező hatóság") kell benyújtani, amelynek területén az indulás helye található. Az indulási hely az egyik végállomást jelenti.

(2) A kérelmeket a Bizottság által a 16a. cikkben megállapított eljárással összhangban meghatározott minta szerint kell kialakítani.

(3) Az engedélykérelmet benyújtó személyeknek minden további, általuk lényegesnek tartott vagy az engedélyező hatóság által előírt adatot meg kell adniuk, így különösen a vezetési- és pihenőidőről szóló közösségi jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzését lehetővé tévő vezetési tervet, továbbá az ellenszolgáltatás fejében végzett nemzetközi közúti személyszállításhoz szükséges, a 3a. cikk szerinti közösségi engedély másolatát.

7. cikk

Engedélyezési eljárás

(1) Az engedélyek minden olyan tagállam hatóságainak egyetértésével adhatók ki, amelynek területén az utasok fel-, illetve leszállása történik. Az engedélyező hatóság e hatóságok, illetve azon tagállamok illetékes hatóságai számára, amelyek területén a járat az utasok fel-, illetve leszállása nélkül áthalad, megküldi a kérelem, valamint minden lényeges dokumentum másolatát, illetve azok értékelését.

(2) A tagállamok azon illetékes hatóságai, amelyek hozzájárulását kérelmezték, a kérelemmel kapcsolatos határozatukról két hónapon belül értesítik az engedélyező hatóságot. Ezt a határidőt a véleménykérés kézhezvételének az átvételi elismervényen feltüntetett dátumától kell számítani. Ha az engedélyező hatóság e határidőn belül nem kap választ, akkor úgy kell tekinteni, hogy a megkeresett hatóságok hozzájárulása biztosított, és az engedélyező hatóság kiadja az engedélyt.

Azon tagállamok hatóságai, amelyek területén a járat az utasok fel-, illetve leszállása nélkül halad át, észrevételeikről az első albekezdésben megállapított határidőn belül tájékoztathatják az engedélyező hatóságot.

(3) A (7) és a (8) bekezdésre is figyelemmel, az engedélyező hatóságnak a kérelem benyújtásától számított négy hónapon belül határoznia kell a fuvarozó kérelméről.

(4) Az engedélyt nem lehet kiállítani, ha:

a) a kérelmező nem képes a kérelmezett járatot a közvetlenül rendelkezésére álló eszközökkel üzemeltetni;

b) a kérelmező korábban nem tartotta be a közúti fuvarozás hazai vagy nemzetközi előírásait, különösen a nemzetközi közúti személyszállítás engedélyezésére vonatkozó feltételeket és követelményeket, vagy ha a kérelmező súlyosan megsértette a közúti közlekedés biztonságára, különösen a járművekre, valamint a járművezetők vezetési- és pihenőidejére vonatkozó előírásokat;

c) engedély megújítása iránti kérelem esetén nem tartották be az engedélyezés feltételeit;

d) bebizonyosodik, hogy a kérdéses járat a már engedélyezett menetrend szerinti járatokat közvetlenül veszélyezteti, kivéve ha a kérdéses menetrend szerinti járatokat csak egyetlen fuvarozó vagy fuvarozócsoport üzemelteti;

e) nyilvánvalóvá válik, hogy a kérelemben szereplő járatok üzemeltetése az érintett útvonalak közül csak a legjövedelmezőbbre irányul;

f) a tagállamok részletes elemzés nyomán határozhatnak arról, hogy az említett szállítási szolgáltatás komolyan veszélyezteti-e a közvetlenül érintett szakaszokon az azzal összevethető vasúti szolgáltatás életképességét. Az e rendelkezés értelmében hozott határozatokról, valamint azok indokolásáról az érintett fuvarozókat értesíteni kell.

2000. január 1-jétől abban az esetben, ha egy működő nemzetközi autóbuszjárat komolyan veszélyezteti a közvetlenül érintett szakaszokon a vele összevethető vasúti szolgáltatás életképességét, a tagállam a Bizottság egyetértésével, a fuvarozó értesítése után hat hónappal felfüggesztheti vagy visszavonhatja a nemzetközi autóbuszjárat működtetésére jogosító engedélyt.

Az a tény, hogy valamely fuvarozó más közúti vagy vasúti fuvarozónál alacsonyabb árat ajánl, illetve az a tény, hogy a kérdéses útvonalat már más közúti vagy vasúti fuvarozók kiszolgálják, önmagában még nem igazolja a kérelem elutasítását.

(5) Az engedélyező hatóság és az (1) bekezdésben előírt megállapodás létrejöttére irányuló eljárásban érintett valamennyi tagállam illetékes hatóságai kizárólag e rendelettel összeegyeztethető okok alapján utasíthatják el a kérelmeket.

(6) Amennyiben az (1) bekezdésben említett megállapodás elérését célzó eljárás alapján az engedélyező hatóság valamely kérelem ügyében nem tud dönteni, az ügy az engedélykérelem fuvarozó általi benyújtásának időpontjától számított öt hónapos határidőn belül a Bizottság elé terjeszthető.

(7) Az érintett tagállamokkal folytatott konzultációt követően a Bizottság tíz héten belül határozatot hoz, amely az érintett tagállamok értesítésétől számított 30 napon belül hatályba lép.

(8) A Bizottság határozata addig hatályos, ameddig az érintett tagállamok között megállapodás nem jön létre.

(9) Az e cikkben megállapított eljárás befejezését követően az engedélyező hatóság határozatáról az (1) bekezdésben említett valamennyi hatóságot értesíti, és valamennyi engedély másolatát megküldi számukra; a tranzittagállamok illetékes hatóságai azonban jelezhetik, hogy ilyen értesítésre nem tartanak igényt.

8. cikk

Az engedélyek megadása és meghosszabbítása

(1) A 7. cikkben említett eljárás befejezését követően az engedélyező hatóság megadja az engedélyt vagy hivatalosan elutasítja a kérelmet.

(2) A kérelmet elutasító határozatokat indokolni kell. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy kérelmük elutasítása esetén a fuvarozó vállalkozások előadhassák észrevételeiket.

(3) A 7. cikket értelemszerűen alkalmazni kell az engedélyek meghosszabbítására vagy az engedélyköteles járatok üzemeltetésére vonatkozó feltételek módosítására is.

Az üzemeltetési feltételek kismértékű módosítása esetén, különösen ha az a viteldíjakat a járatok sűrűségétés a menetrendeket érinti, elég, ha a kérdéses adatokról az engedélyező hatóság az érintett tagállamokat értesíti.

Az érintett tagállamok abban is megállapodhatnak, hogy az engedélyező hatóság a járat üzemeltetési feltételeinek módosításáról egyedül határoz.

9. cikk

Az engedélyek megszűnése

(1) A 1191/69/EGK rendelet ( 7 ) 14. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül valamely menetrend szerinti járat üzemeltetésére vonatkozó engedély érvényességi időtartamának lejártakor vagy három hónappal azután szűnik meg, hogy az engedélyes járatának megszüntetési szándékáról szóló értesítését az engedélyező hatóság kézhez kapja. A fenti értesítést indokolni kell.

(2) Amennyiben a járat iránti igény szűnik meg, úgy az (1) bekezdésben említett időtartam egy hónapra csökken.

(3) Az engedély megszűnéséről az engedélyező hatóság értesíti a többi érintett tagállam illetékes hatóságait.

(5) Az engedélyes megfelelő hirdetmények útján egy hónappal korábban értesíti az érintett járat igénybevevőit a járat megszüntetéséről.

10. cikk

A fuvarozók kötelezettségei

(1) Vis maior esetének kivételével a menetrend szerinti járat üzemeltetője az engedély megszűnéséig megtesz minden intézkedést, hogy eleget tegyen a folyamatosságra, a menetrend betartására és a kapacitásra vonatkozó előírásoknak, és megfeleljen a hatáskörrel rendelkező hatóság által az 5. cikk (3) bekezdésével összhangban megállapított egyéb feltételeknek.

(2) A fuvarozónak a járat útvonalát, megállóit, menetrendjét, viteldíjait és fuvarozási feltételeit - amennyiben azokat törvény nem határozza meg - valamennyi felhasználó számára könnyen elérhető módon kell megjelentetnie.

(3) A 1191/69/EGK rendelet rendelkezéseinek sérelme nélkül az érintett tagállamok számára a közöttük létrejött közös megegyezés és az engedélyessel történt megegyezés útján lehetőséget kell biztosítani a menetrend szerinti járat üzemeltetési feltételeinek módosítására.

III. SZAKASZ

KÜLÖNJÁRATOK ÉS MÁS NEM ENGEDÉLYKÖTELES JÁRATOK

11. cikk

Menetlevél

(1) A 4. cikk (1) bekezdésében említett járatokat menetlevél kíséretében kell lebonyolítani.

(2) A különjáratokat üzemeltető fuvarozó a menetlevelet az egyes utazások megkezdése előtt tölti ki.

(3) A menetlevélnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a járat típusa;

b) az útvonal főbb pontjai;

c) a résztvevő fuvarozó(k).

(4) A menetlevéltömböket a fuvarozó vállalkozás letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságai, vagy az általuk kijelölt szervek biztosítják.

(5) A Bizottság a 16a. cikkben megállapított eljárással összhangban meghatározza a menetlevél mintáját és annak használati módját.

12. cikk

Helyi kirándulások

-----Nemzetközi különjárat keretében a fuvarozó más tagállamokban is üzemeltethet különjáratokat (helyi kirándulásokat), mint amelyekben letelepedett.

Ezeket a járatokat azok a nem az adott tagállamban lakóhellyel rendelkező utasok vehetik igénybe, akiket az első albekezdésben említett nemzetközi járatok egyikén előzőleg ugyanaz a fuvarozó szállított, és ugyanazzal a járművel vagy ugyanannak a fuvarozónak, illetve fuvarozók csoportjának a járműjével szállítanak.

IV. SZAKASZ

SAJÁT SZÁMLÁS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

13. cikk

(1) A 2. cikk 4. pontjában meghatározott saját számlás személyszállítási tevékenység mentesül minden engedélyezési eljárás alól, ugyanakkor igazolványrendszer vonatkozik rá.

(3) Az (1) bekezdésben említett igazolványokat a jármű bejegyzése szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága adja ki, és az a teljes utazásra érvényes, beleértve a tranzitot is.

Az igazolványokat a Bizottság által a 16a. cikkben megállapított eljárással összhangban meghatározott minta szerint kell kialakítani.

V. SZAKASZ

ELLENŐRZÉS ÉS SZANKCIÓK

14. cikk

Menetjegyek

(1) A különcélú menetrend szerinti járatok kivételével a menetrend szerinti járatokon és ----- az utasoknak az utazásuk időtartama alatt egyéni vagy közös menetjeggyel kell rendelkezniük, amely a következő adatokat tartalmazza:

- az indulás és az érkezés helye, valamint adott esetben a visszautazás,

- a menetjegy érvényességi ideje,

- a szállítás díja.

(2) Az (1) bekezdésben említett menetjegyet bármely ellenőrzésre jogosult személy kérésére fel kell mutatni.

15. cikk

Ellenőrzés a közutakon és a vállalkozásoknál

(1) Az engedélyt vagy az ellenőrzési okmányt a járműben kell tartani, és bármely ellenőrzésre jogosult személy kérésére fel kell mutatni.

A 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott járatok esetén a szerződés vagy annak hiteles másolata szolgál ellenőrzési okmányként.

(2) A nemzetközi személyforgalomban autóbuszokat üzemeltető fuvarozóknak minden olyan ellenőrzést lehetővé kell tenniük, amely annak megállapítását szolgálja, hogy a személyszállítás - különösen a vezetési- és pihenőidő tekintetében - megfelelően történik-e. E rendelet végrehajtásának keretében az ellenőrzésre jogosult személyek:

a) ellenőrizhetik a személyszállítási vállalkozás könyveit és a működésre vonatkozó egyéb dokumentumait;

b) a helyszínen másolatokat vagy kivonatokat készíthetnek a könyvekről és a dokumentumokról;

c) beléphetnek a személyszállítási vállalkozás minden helyiségébe, földterületére és járművébe;

d) a könyvekben, dokumentumokban vagy adatbázisokban található bármely adat bemutatását kérhetik.

16. cikk

Szankciók és kölcsönös segítségnyújtás

(1) A fuvarozó letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságai visszavonják a 3a. cikkben meghatározott közösségi engedélyt, amennyiben az engedély jogosultja:

- már nem teljesíti a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételeket,

- a közösségi engedély kiállításához szükséges adatok vonatkozásában téves adatokat közölt.

(2) Az engedélyező hatóság az engedélyt visszavonja, ha az engedélyes az e rendelet alapján kiadott engedély feltételeinek már nem felel meg, különösen ha a fuvarozó letelepedése szerinti tagállam ezt kéri. A hatóság erről késedelem nélkül értesíti az érintett tagállam illetékes hatóságait.

(3) A közúti közlekedés biztonságára vonatkozó rendelkezések súlyos vagy ismétlődő megsértése, különös tekintettel a járművekre, valamint a járművezetők vezetési- és pihenőidejére vonatkozó előírásokra, továbbá a 2. cikk 1.3. pontjában említett párhuzamos vagy időszakos járatok engedély nélküli üzemeltetése esetén, a jogsértést elkövető fuvarozó letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságai többek között visszavonhatják a közösségi engedélyt, vagy ideiglenesen és/vagy részlegesen visszavonhatják a közösségi engedély hiteles másolatait.

A szankciókat a közösségi engedély jogosultja által elkövetett jogsértés súlyosságának, valamint - a nemzetközi járatok vonatkozásában - a hiteles másolatok számának megfelelően kell meghatározni.

(4) Amennyiben a fuvarozó a közúti közlekedés biztonságára vonatkozó rendelkezéseket - különös tekintettel a járművekre és a járművezetők vezetési és pihenőidejére vonatkozó előírásokra - ismételten súlyosan megsérti, a tagállam illetékes hatóságai a fuvarozót a nemzetközi személyszállító járatok e rendelet alapján területükön történő üzemeltetésétől eltiltják. A hatóságok haladéktalanul tájékoztatják az érintett tagállam illetékes hatóságait.

(5) A tagállamok kérésre megadnak egymásnak minden, birtokukban lévő lényeges információt a következőkkel kapcsolatban:

- e rendelet előírásainak, illetve egyéb, autóbusszal végzett nemzetközi személyszállításra vonatkozó közösségi szabályok megsértése, amennyiben azokat egy másik tagállamból származó fuvarozó követte el területükön,

- illetve a kiszabott szankciók, melyeket saját fuvarozóikkal szemben az általuk más tagállam területén elkövetett szabálysértések miatt szabtak ki.

16a. cikk

Ahol az e cikkben említett eljárást kell követni, ott a Bizottságot a valamely tagállamban nem honos fuvarozók számára a belföldi közúti személyszállítási szolgáltatás feltételeinek megállapításáról szóló, 1997. december 11-i 12/98/EK tanácsi rendelettel ( 8 ) létrehozott tanácsadó bizottság támogatja. A tanácsadó bizottság elnöke a Bizottság képviselője.

A Bizottság képviselője a bizottság elé terjeszti a meghozandó intézkedések tervezetét. A bizottság, az elnök által az ügy sürgősségétől függően megállapított határidőn belül, adott esetben szavazással, véleményt nyilvánít a tervezetről.

A véleményt jegyzőkönyvben rögzítik; minden tagállam kérheti továbbá saját álláspontjának jegyzőkönyvbe foglalását.

A Bizottság messzemenően köteles figyelembe venni a bizottság véleményét. A Bizottság tájékoztatja a bizottságot arról, hogy milyen módon vette figyelembe annak véleményét.

VI. SZAKASZ

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. cikk

Átmeneti rendelkezések

Az e rendelet hatálybalépésekor üzemelő járatok engedélyei - amennyiben a kérdéses járatok továbbra is engedélykötelesek - lejáratukig érvényesek maradnak.

18. cikk

Tagállamok közötti megállapodások

(1) A tagállamok az e rendelet hatálya alá tartozó járatok további liberalizálására - különös tekintettel az engedélyezési rendszerre és az ellenőrzési okmányok egyszerűsítésére vagy megszüntetésére vonatkozóan - két- vagy többoldalú megállapodásokat köthetnek.

(2) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megkötött valamennyi megállapodásról.

19. cikk

Végrehajtás

A tagállamok a Bizottsággal folytatott konzultációt követően 1992. június 1-je előtt elfogadják az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket, és ezekről értesítik a Bizottságot.

A tagállamok elfogadják azokat az intézkedéseket, amelyek az ellenőrzések végrehajtásának eszközeire, valamint az e rendeletben foglalt rendelkezések megsértése folytán kiszabható szankciók rendszerére vonatkoznak, továbbá minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek a szankcióknak. Az így elrendelt szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok e rendelet hatálybalépésének időpontjától számított 12 hónapon belül értesítik a Bizottságot a vonatkozó intézkedéseikről, valamint a lehető legrövidebb időn belül minden, a későbbiekben bekövetkező változásról. A tagállamok biztosítják, hogy minden ilyen intézkedést a fuvarozó állampolgárságán vagy vállalkozásának letelepedési helyén alapuló megkülönböztetés nélkül alkalmazzanak.

20. cikk

Bizottsági jelentés és javaslat

(1) A Bizottság 1995. július 1-je előtt e rendelet alkalmazásáról a Tanács részére jelentést készít. A Bizottság 1996. január 1-jéig javaslatot terjeszt a Tanács elé egy, az eljárások egyszerűsítéséről és - a jelentés következtetéseinek megfelelően - adott esetben az engedélyezés megszüntetéséről szóló rendeletről.

(2) A Tanács 1997. január 1-jéig a Bizottság (1) bekezdésben említett javaslatáról minősített többséggel eljárva határoz.

21. cikk

Hatályukat vesztő rendelkezések

(1) A 117/66/EGK, az 516/72/EGK és az 517/72/EGK rendelet hatályát veszti.

(2) A hatályukat vesztett rendeletekre való hivatkozásokat az e rendeletre történő hivatkozásként kell érteni.

22. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1992. június 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

Általános rendelkezések

1.

Ez az engedély a 11/98/EK rendelettel módosított, az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás közös szabályairól szóló, 1992. március 16-i 684/92/EGK tanácsi rendelet értelmében került kiállításra.

2.

Ezt az engedélyt az ellenszolgáltatás fejében szállítási szolgáltatást végző fuvarozó letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatósága állítja ki azon fuvarozó részére, aki:

- a letelepedése szerinti tagállamban autóbusszal végzett menetrend szerinti járatok, különcélú menetrend szerinti járatok és különjáratok üzemeltetésére jogosult,

- eleget tesz a belföldi és nemzetközi közúti személyszállítás tekintetében a szakmába történő bejutásra vonatkozóan a közösségi szabályokkal összhangban megállapított feltételeknek,

- eleget tesz a közúti közlekedés biztonságára vonatkozó jogi követelményeknek a járművezetők és járművek tekintetében.

3.

Ez az engedély lehetővé teszi az ellenszolgáltatás fejében autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás lebonyolítását a Közösség területén található valamennyi közlekedési vonalon:

- amennyiben az indulás és az érkezés helye két különböző tagállamban van, függetlenül attól, hogy áthalad-e a járat egy vagy több tagállam, illetve harmadik országok területén,

- valamelyik tagállamból egy harmadik országba és fordítva, függetlenül attól, hogy áthalad-e a járat egy vagy több tagállam, illetve harmadik országok területén,

- harmadik országok között, egy vagy több tagállam területén áthaladó tranzittal,

valamint a 684/92/EGK rendeletben megállapított feltételek szerint végzett szállítási tevékenységgel összefüggő üres járatokat.

Valamely tagállamból egy harmadik országba irányuló szállítás esetén és fordítva, a 684/92/EGK rendeletet kell alkalmazni az azon tagállamban megtett útra, amelynek területén utasok fel- és leszállása történik, amennyiben a szükséges megállapodást a Közösség és az érintett harmadik ország megkötötte.

4.

Az engedély személyre szóló és nem átruházható.

5.

Az engedélyt a kibocsátó tagállam illetékes hatóságai visszavonhatják, különösen akkor, ha a fuvarozó:

- már nem teljesíti a 684/92/EGK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételeket,

- a közösségi engedély kiállításához és meghosszabbításához szükséges adatok vonatkozásában téves adatokat közölt,

- a közúti közlekedés biztonságára vonatkozó rendeleteket súlyosan vagy ismételten megsértette, különös tekintettel a járművekre, valamint a járművezetők vezetési és pihenőidejére vonatkozó szabályokra, továbbá a 684/92/EGK rendelet 2. cikkének 1.3. pontjában említett párhuzamos vagy időszakos járatok engedély nélküli végzésére. A jogsértést elkövető fuvarozó letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságai többek között visszavonhatják a közösségi engedélyt, vagy ideiglenesen és/vagy részlegesen visszavonhatják a közösségi engedély hiteles másolatait.

A szankció mértékének megállapítása a közösségi engedély tulajdonosa által elkövetett jogsértés súlyosságának, valamint a nemzetközi járatok vonatkozásában az illető birtokában lévő hiteles másolatok teljes számának megfelelően történik.

6.

Az engedély eredeti példányát a fuvarozó köteles megőrizni. Az engedély hiteles másolatait a nemzetközi szállítást végző járműveken kell tartani.

7.

Ezt az engedélyt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására be kell mutatni.

8.

Az engedély jogosultja köteles valamennyi tagállam területén betartani az adott államban érvényes törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, különösen a szállítás és a közlekedés tekintetében.

9.

"Menetrend szerinti járatok" azok a járatok, amelyeken az utasok szállítása meghatározott időközönként, meghatározott útvonalon, az utasokat előre meghatározott megállóhelyeken felvéve és kitéve történik. A menetrend szerinti járatokat bárki igénybe veheti, adott esetben helyfoglalási kötelezettség mellett.

A járatok működési feltételeinek módosulása nem érinti annak menetrend szerinti járatként történő besorolását.

A menetrend szerinti járatok engedélykötelesek.

A "különcélú menetrend szerinti járatok" olyan menetrend szerinti járatok, amelyek meghatározott utascsoportok szállítását bonyolítják le más utasok kizárásával, meghatározott időközönként, meghatározott útvonalon úgy, hogy az utasok előre meghatározott megállóhelyeken szállnak fel és le.

Különcélú menetrend szerinti járatok közé a következők tartoznak:

a) a dolgozók otthonuk és munkahelyük közötti szállítása;

b) a tanulók és hallgatók otthonuk és oktatási intézményük közötti szállítása;

c) a katonák és családjuk származási államuk és laktanyájuk közötti szállítása.

Az a tény, hogy egy különjárat az azt használók igényeihez igazodik, nem befolyásolhatja annak menetrend szerinti járatként történő besorolását.

A különcélú menetrend szerinti járatok nem engedélykötelesek, amennyiben azokat a szervező és a fuvarozó közötti szerződés szabályozza.

A párhuzamos vagy időszakos és a már meglévő menetrend szerinti járatokkal közös utasokat kiszolgáló járatok megszervezése engedélyköteles.

A "különjáratok" olyan járatok, amelyek nem felelnek meg a menetrend szerinti járatok, illetve a különcélú menetrend szerinti járatok meghatározásának, és amelyek fő jellemzője, hogy a megrendelő vagy maga a fuvarozó kezdeményezésére összeállított csoportokat szállítanak. A már meglévő menetrend szerinti járatokkal összevethető és azokkal közös utasokat kiszolgáló párhuzamos vagy időszakos járatok megszervezése a 684/92/EGK rendelet II. szakaszában megállapított eljárással összhangban engedélyköteles. Ezek a járatok akkor is különjáratok, ha meghatározott időközönként közlekednek.

A különjáratok nem engedélykötelesek.

( 1 ) HL C 120., 1987.5.6., 9. o.,

HL C 301., 1988.11.26., 5. o. és

HL C 31., 1989.2.7., 9. o.

( 2 ) HL C 94., 1988.4.11., 126. o.

( 3 ) HL C 356., 1987.12.31., 62. o.

( 4 ) HL 147., 1966.8.9., 2688/66. o.

( 5 ) HL L 67., 1972.3.20., 13. o.. A legutóbb a 2778/78/EGK rendelettel (HL L 133., 1978.11.30., 4. o.) módosított rendelet.

( 6 ) HL L 67., 1972.3.20., 19. o. A legutóbb az 1301/78/EGK rendelettel (HL L 158., 1978.6.16., 1. o.) módosított rendelet.

( 7 ) A tagállamok vasúti, közúti és belvízi közlekedési közszolgáltatás fogalmában rejlő kötelezettségek terén a tagállamok tevékenységéről szóló, 1969. június 26-i 1191/69/EGK tanácsi rendelet (HL L 156., 1969.6.28., 1. o.). A rendeletet legutóbb az 1893/91/EGK rendelet módosította (HL L 169., 1991.6.29., 1. o.).

( 8 ) HL L 4., 1998.1.8., 10. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992R0684 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992R0684&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01992R0684-20070101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01992R0684-20070101&locale=hu

Tartalomjegyzék