31998R0011[1]

A Tanács 11/98/EK rendelete (1997. december 11.) az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás közös szabályairól szóló 684/92/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 11/98/EK rendelete

(1997. december 11.)

az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás közös szabályairól szóló 684/92/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189c. cikkében említett eljárásnak megfelelően [3],

(1) mivel a Szerződés 75. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban a közös közlekedéspolitika bevezetése többek között a nemzetközi közúti személyszállításra vonatkozó közös szabályok megállapítását is jelenti;

(2) mivel az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás közös szabályairól szóló, 1992. március 16-i 684/92/EGK tanácsi rendelet [4] tartalmaz ilyen szabályokat;

(3) mivel a 684/92/EGK rendelet 20. cikke megállapítja, hogy a Bizottság 1995. július 1-je előtt jelentést nyújt be a Tanácsnak a rendelet alkalmazásáról, valamint azt, hogy a Tanács 1997. január 1-je előtt, a Bizottság javaslata alapján, elfogadja az eljárások egyszerűsítésére vonatkozó szabályokat, beleértve - a jelentés következtetéseinek figyelembevételével - az engedélyek megszüntetését is;

(4) mivel az autóbusszal végzett különböző nemzetközi személyszállítási szolgáltatások meghatározását egyszerűsíteni és javítani szükséges; mivel ezek a szolgáltatások menetrend szerinti járatokra, különcélú menetrend szerinti járatokra és különjáratokra bonthatók; mivel ezért az ingajáratok fogalmát meg lehet szüntetni;

(5) mivel a különjáratok, a különcélú menetrend szerinti járatok, és a saját számlás szállítások esetében a piachoz való hozzáférés engedélymentes rendszerét kell bevezetni;

(6) mivel a menetrend szerinti járatok engedélyezési rendszerét továbbra is fenn kell tartani, bár bizonyos mértékű rugalmasságot kell bevezetni a járatok működési feltételeit illetően;

(7) mivel a szállítási eszközök közötti verseny fenntartása érdekében a vasút egy meghatározott időn túl nem rendelkezhet elsőbbséggel az autóbuszjáratok kialakításával szemben;

(8) mivel a szállítási tevékenység ellenőrzésének előmozdítása érdekében az ellenszolgáltatás fejében végzett nemzetközi közúti személyszállítást közösségi engedélyhez kell kötni, amelynek kidolgozása egy összehangolt minta szerint történik, és amelyet gyors és hatékony közigazgatási eljárás keretében kell kibocsátani;

(9) mivel az engedélyek kiadási eljárásánál alkalmazott határidőket rugalmasabbá kell tenni;

(10) mivel a tagállamoknak meg kell tenniük az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket, különösen a hatásos, arányos és visszatartó erejű szankciókat illetően;

(11) mivel rendelkezni kell arról, hogy a Bizottságot a végrehajtó intézkedések meghozatalánál egy tanácsadó bizottság támogassa a szállítási okmányok tekintetében;

(12) mivel megfelelő határidőt kell megállapítani a közösségi engedély bevezetéséhez;

(13) mivel e rendelet alkalmazását egy, a Bizottság által előterjesztendő jelentés alapján felügyelni kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 684/92/EGK rendelet a következők szerint módosul:

1. A 2. cikkben:

- az 1.1. pont az következő albekezdéssel egészül ki: "A járatok menetrend szerinti jellegét nem befolyásolja a járat működési feltételeinek kiigazítása.",

- az 1.2. pont d) pontját el kell hagyni,

- az 1.3. pontban a "további járművek és be nem tervezett utak igénybe vételére" szavakat el kell hagyni,

- a 2. pontot el kell hagyni,

- a 3.1. pont szövege helyébe a következő szöveg lép:

"3.1. A különjáratok olyan járatok, amelyek nem felelnek meg a menetrend szerinti járatok meghatározásának, beleértve a különcélú menetrend szerinti járatokat, és amelyekre mindenekelőtt az a tény jellemző, hogy az ügyfélnek, vagy magának a fuvarozónak a kezdeményezésére összeállított utascsoportot szállítanak.

A meglévő menetrend szerinti járatokkal összevethető és ugyanazokat az utasokat kiszolgáló párhuzamos vagy időszakos járatok szervezése a II. szakaszban megállapított eljárásnak megfelelően engedélyköteles.",

- a 3.2. pontot el kell hagyni,

- a 3.4. pont második albekezdésében a "tagállamokkal folytatott konzultációt követően" szövegrész helyébe a "16a. cikkben megállapított eljárással összhangban" szöveg lép,

- a 4. pont szövege helyébe a következő szöveg lép:

"4. Saját számlás szállítás

A saját számlás szállítás olyan szállítási tevékenység, amit egy természetes vagy jogi személy nem kereskedelmi célból, non-profit jelleggel végez, amennyiben:

- a szállítás a természetes vagy jogi személynek csak melléktevékenysége,

- a használt járművek a természetes vagy jogi személy tulajdonában vannak, vagy a természetes vagy jogi személy azokat részletre vagy egy tartósbérleti szerződés keretében szerezte be, és azokat a természetes személy vagy jogi személy által alkalmazott személyzet egy tagja, vagy a természetes személy maga vezeti".

2. A 3. cikk (1) bekezdése első francia bekezdésének szövege helyébe a következő szöveg lép:

"- engedéllyel rendelkezik a letelepedés szerinti tagállamban a menetrend szerinti járatok, beleértve a különcélú menetrend szerinti járatok, vagy autóbusszal lebonyolított különjáratok keretében történő szállítások végzésére,".

3. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"3a. cikk

Közösségi engedély

(1) Az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás végzéséhez a 3. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételeket teljesítő fuvarozónak rendelkeznie kell a letelepedés szerinti tagállam illetékes hatóságai által kiállított, a mellékletben szereplő minta szerinti közösségi engedéllyel.

(2) A közösségi engedély eredeti példányát, amelyet a fuvarozó őriz meg, továbbá a nemzetközi személyszállításban használt, a közösségi engedély jogosultja rendelkezésére álló, tulajdonát képező, vagy más formában, nevezetesen részletvételi, bérleti, vagy lízingszerződés keretében szerzett járművek számának megfelelő számú hiteles másolatot a letelepedés szerinti tagállam illetékes hatóságai állítják ki a jogosult részére.

(3) A közösségi engedélyt a fuvarozó nevére kell kiállítani és az harmadik személy részére nem átruházható. A közösségi engedély egy hitelesített másolatát a járművön kell tartani és az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására be kell mutatni.

(4) A közösségi engedélyt ötéves időszakra kell kiállítani, amely meghosszabbítható.

(5) A közösségi engedély a letelepedés szerinti tagállam illetékes hatóságai által kiállított azon dokumentum helyébe lép, amely igazolja, hogy a fuvarozó nemzetközi közúti személyszállítás végzésére jogosult.

(6) Az engedélykérelem benyújtásakor és azt követően legalább ötévente a letelepedés szerinti tagállam illetékes hatóságai ellenőrzik, hogy a fuvarozó megfelel-e, illetve, hogy továbbra is megfelel-e a 3. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételeknek.

(7) Amennyiben a 3. cikk (1) bekezdésében említett feltételek nem teljesülnek, a letelepedés szerinti tagállam illetékes hatóságai egy indokolással ellátott határozatban megtagadják a közösségi engedély kiadását vagy meghosszabbítását.

(8) A tagállamok biztosítják a közösségi engedély kérelmezőjének vagy jogosultjának fellebbezési jogát a letelepedés szerinti tagállam illetékes hatóságainak az engedély kiadásának megtagadására vagy az engedély visszavonására irányuló határozatával szemben.

(9) A tagállamok legkésőbb minden év január 31-ig tájékoztatják a Bizottságot az előző év december 31-én közösségi engedéllyel rendelkező fuvarozók, valamint az akkor forgalomban lévő járművek számának megfelelő példányszámú hiteles másolatok számáról.

(10) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy a közösségi engedély a nemzeti szállítási tevékenységekre is érvényes legyen.".

4. A 4. cikk szövege helyébe a következő szöveg lép:

"4. cikk

Hozzáférés a piachoz

(1) A 2. cikk 3.1. pontjában meghatározott különjáratok nem engedélykötelesek.

(2) A 2. cikk 1.2. pontjában meghatározott különcélú menetrend szerinti járatok nem engedélykötelesek, amennyiben azokat a szervező és a fuvarozó közötti szerződés szabályozza.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett szállítási tevékenységgel kapcsolatos üres járatok szintén nem engedélykötelesek.

(4) A 2. cikk 1.1. pontjának első albekezdésében meghatározott menetrend szerinti járatok, valamint az olyan különcélú menetrend szerinti járatok, amelyeket szervező és fuvarozó közötti szerződés nem szabályoz, az 5-10. cikkel összhangban engedélykötelesek.

(5) A saját számlás szállításra vonatkozó szabályozást a 13. cikk tartalmazza."

5. A II. szakasz címe helyébe a következő cím lép: "ENGEDÉLYKÖTELES MENETREND SZERINTI JÁRATOK"

6. Az 5. cikkben:

- az (1) bekezdés második albekezdésében az első mondat helyébe a következő mondat lép:

"A menetrend szerinti járatok lebonyolítása céljából társult vállalkozások esetében az engedélyt valamennyi vállalkozás nevére ki kell állítani.",

- a (2) bekezdésben az első mondat helyébe a következő mondat lép:

"(2) Az engedély érvényességének időbeli hatálya legfeljebb öt év.",

- a (3) bekezdés d) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

- "d) a megállóhelyek és a menetrend.",

- a (4) bekezdésben a "tagállamokkal folytatott konzultációt követően" szövegrész helyébe a "16a. cikkben megállapított eljárással összhangban" szöveg lép,

- az (5) bekezdés szövege helyébe a következő szöveg lép:

"(5) Az engedélyek menetrend szerinti járatok üzemeltetésére jogosítják fel az engedélyjogosult(ak)at mindazon tagállamok területén, amelyeken a járatok útvonala áthalad.",

- a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

"(6) A menetrend szerinti járatok üzemeltetője átmeneti jellegű és kivételes helyzetek kezelésére további járműveket alkalmazhat.

Ebben az esetben a fuvarozónak biztosítania kell, hogy a következő dokumentumok a járművön legyenek:

- a menetrend szerinti járat engedélyének másolata,

- a menetrend szerinti járatok üzemeltetője és a további járműveket biztosító vállalkozás közötti szerződés másolata, vagy azzal egyenértékű dokumentum,

- a menetrend szerinti járatok üzemeltetője részére kiállított közösségi engedély hiteles másolata."

7. A 6. cikk az következők szerint módosul:

- az (1) bekezdés szövege helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az engedélykérelmeket azon tagállam illetékes hatóságához (a továbbiakban "engedélyező hatóság",) kell benyújtani, amelynek területén az indulás helye található. Az indulási hely az egyik végállomást jelenti.",

- a (2) bekezdésben a "tagállamokkal folytatott konzultációt követően" szövegrész helyébe a "16a. cikkben megállapított eljárással összhangban" szöveg lép,

- a (3) bekezdés szövege helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az engedélykérelmet benyújtó személyeknek minden további, általuk lényegesnek tartott vagy az engedélyező hatóság által előírt adatot meg kell adniuk, így különösen a vezetési- és pihenőidőről szóló közösségi jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzését lehetővé tévő vezetési tervet, továbbá az ellenszolgáltatás fejében végzett nemzetközi közúti személyszállításhoz szükséges, a 3a. cikk szerinti közösségi engedély másolatát."

8. A 7. cikk szövege helyébe a következő szöveg lép:

"7. cikk

Engedélyezési eljárás

(1) Az engedélyek minden olyan tagállam hatóságainak egyetértésével adhatók ki, amelynek területén az utasok fel-, illetve leszállása történik. Az engedélyező hatóság e hatóságok, illetve azon tagállamok illetékes hatóságai számára, amelyek területén a járat az utasok fel-, illetve leszállása nélkül áthalad, megküldi a kérelem, valamint minden lényeges dokumentum másolatát, illetve azok értékelését.

(2) A tagállamok azon illetékes hatóságai, amelyek hozzájárulását kérelmezték, a kérelemmel kapcsolatos határozatukról két hónapon belül értesítik az engedélyező hatóságot. Ezt a határidőt a véleménykérés kézhezvételének az átvételi elismervényen feltüntetett dátumától kell számítani. Ha az engedélyező hatóság e határidőn belül nem kap választ, akkor úgy kell tekinteni, hogy a megkeresett hatóságok hozzájárulása biztosított, és az engedélyező hatóság kiadja az engedélyt.

Azon tagállamok hatóságai, amelyek területén a járat az utasok fel-, illetve leszállása nélkül halad át, észrevételeikről az első albekezdésben megállapított határidőn belül tájékoztathatják az engedélyező hatóságot.

(3) A (7) és a (8) bekezdésre is figyelemmel, az engedélyező hatóságnak a kérelem benyújtásától számított négy hónapon belül határoznia kell a fuvarozó kérelméről.

(4) Az engedélyt nem lehet kiállítani, ha:

a) a kérelmező nem képes a kérelmezett járatot a közvetlenül rendelkezésére álló eszközökkel üzemeltetni;

b) a kérelmező korábban nem tartotta be a közúti fuvarozás hazai vagy nemzetközi előírásait, különösen a nemzetközi közúti személyszállítás engedélyezésére vonatkozó feltételeket és követelményeket, vagy ha a kérelmező súlyosan megsértette a közúti közlekedés biztonságára, különösen a járművekre, valamint a járművezetők vezetési- és pihenőidejére vonatkozó előírásokat;

c) engedély megújítása iránti kérelem esetén nem tartották be az engedélyezés feltételeit;

d) bebizonyosodik, hogy a kérdéses járat a már engedélyezett menetrend szerinti járatokat közvetlenül veszélyezteti, kivéve ha a kérdéses menetrend szerinti járatokat csak egyetlen fuvarozó vagy fuvarozócsoport üzemelteti;

e) nyilvánvalóvá válik, hogy a kérelemben szereplő járatok üzemeltetése az érintett útvonalak közül csak a legjövedelmezőbbre irányul;

f) a tagállamok részletes elemzés nyomán határozhatnak arról, hogy az említett szállítási szolgáltatás komolyan veszélyezteti-e a közvetlenül érintett szakaszokon az azzal összevethető vasúti szolgáltatás életképességét. Az e rendelkezés értelmében hozott határozatokról, valamint azok indokolásáról az érintett fuvarozókat értesíteni kell.

2000. január 1-jétől abban az esetben, ha egy működő nemzetközi autóbuszjárat komolyan veszélyezteti a közvetlenül érintett szakaszokon a vele összevethető vasúti szolgáltatás életképességét, a tagállam a Bizottság egyetértésével, a fuvarozó értesítése után hat hónappal felfüggesztheti vagy visszavonhatja a nemzetközi autóbuszjárat működtetésére jogosító engedélyt.

Az a tény, hogy valamely fuvarozó más közúti vagy vasúti fuvarozónál alacsonyabb árat ajánl, illetve az a tény, hogy a kérdéses útvonalat már más közúti vagy vasúti fuvarozók kiszolgálják, önmagában még nem igazolja a kérelem elutasítását.

(5) Az engedélyező hatóság és az (1) bekezdésben előírt megállapodás létrejöttére irányuló eljárásban érintett valamennyi tagállam illetékes hatóságai kizárólag e rendelettel összeegyeztethető okok alapján utasíthatják el a kérelmeket.

(6) Amennyiben az (1) bekezdésben említett megállapodás elérését célzó eljárás alapján az engedélyező hatóság valamely kérelem ügyében nem tud dönteni, az ügy az engedélykérelem fuvarozó általi benyújtásának időpontjától számított öt hónapos határidőn belül a Bizottság elé terjeszthető.

(7) Az érintett tagállamokkal folytatott konzultációt követően a Bizottság tíz héten belül határozatot hoz, amely az érintett tagállamok értesítésétől számított 30 napon belül hatályba lép.

(8) A Bizottság határozata addig hatályos, ameddig az érintett tagállamok között megállapodás nem jön létre.

(9) Az e cikkben megállapított eljárás befejezését követően az engedélyező hatóság határozatáról az (1) bekezdésben említett valamennyi hatóságot értesíti, és valamennyi engedély másolatát megküldi számukra; a tranzittagállamok illetékes hatóságai azonban jelezhetik, hogy ilyen értesítésre nem tartanak igényt."

9. A 8. cikk (3) bekezdésének második albekezdése a "viteldíjak" szó után "a járatok sűrűségét" kifejezéssel egészül ki.

10. A 9. cikk (4) bekezdését el kell hagyni.

11. A III. szakasz címe helyébe a következő cím lép: "KÜLÖNJÁRATOK ÉS MÁS NEM ENGEDÉLYKÖTELES JÁRATOK"

12. A 11. cikk szövege helyébe a következő szöveg lép:

"11. cikk

Menetlevél

(1) A 4. cikk (1) bekezdésében említett járatokat menetlevél kíséretében kell lebonyolítani.

(2) A különjáratokat üzemeltető fuvarozó a menetlevelet az egyes utazások megkezdése előtt tölti ki.

(3) A menetlevélnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a járat típusa;

b) az útvonal főbb pontjai;

c) a résztvevő fuvarozó(k).

(4) A menetlevéltömböket a fuvarozó vállalkozás letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságai, vagy az általuk kijelölt szervek biztosítják.

(5) A Bizottság a 16a. cikkben megállapított eljárással összhangban meghatározza a menetlevél mintáját és annak használati módját."

13. A 12. cikk első bekezdésében a "Szálláslehetőséggel összekapcsolt nemzetközi ingajárat vagy" szövegrészt el kell hagyni.

14. A 13. cikkben:

- a (2) bekezdést el kell hagyni,

- a (3) bekezdésben a "tagállamokkal folytatott konzultációt követően" szövegrész helyébe a "16a. cikkben megállapított eljárással összhangban" szöveg lép.

15. A 14. cikkben:

- az (1) bekezdés bevezető részéből a következőt kell elhagyni: "vagy ingajárat",

- az (1) bekezdés utolsó francia bekezdésének szövege helyébe a következő szöveg lép: "- a szállítás díja."

16. A 16. cikk szövege helyébe a következő szöveg lép:

"16. cikk

Szankciók és kölcsönös segítségnyújtás

(1) A fuvarozó letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságai visszavonják a 3a. cikkben meghatározott közösségi engedélyt, amennyiben az engedély jogosultja:

- már nem teljesíti a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételeket,

- a közösségi engedély kiállításához szükséges adatok vonatkozásában téves adatokat közölt.

(2) Az engedélyező hatóság az engedélyt visszavonja, ha az engedélyes az e rendelet alapján kiadott engedély feltételeinek már nem felel meg, különösen ha a fuvarozó letelepedése szerinti tagállam ezt kéri. A hatóság erről késedelem nélkül értesíti az érintett tagállam illetékes hatóságait.

(3) A közúti közlekedés biztonságára vonatkozó rendelkezések súlyos vagy ismétlődő megsértése, különös tekintettel a járművekre, valamint a járművezetők vezetési- és pihenőidejére vonatkozó előírásokra, továbbá a 2. cikk 1.3. pontjában említett párhuzamos vagy időszakos járatok engedély nélküli üzemeltetése esetén, a jogsértést elkövető fuvarozó letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságai többek között visszavonhatják a közösségi engedélyt, vagy ideiglenesen és/vagy részlegesen visszavonhatják a közösségi engedély hiteles másolatait.

A szankciókat a közösségi engedély jogosultja által elkövetett jogsértés súlyosságának, valamint - a nemzetközi járatok vonatkozásában - a hiteles másolatok számának megfelelően kell meghatározni.

(4) Amennyiben a fuvarozó a közúti közlekedés biztonságára vonatkozó rendelkezéseket - különös tekintettel a járművekre és a járművezetők vezetési és pihenőidejére vonatkozó előírásokra - ismételten súlyosan megsérti, a tagállam illetékes hatóságai a fuvarozót a nemzetközi személyszállító járatok e rendelet alapján területükön történő üzemeltetésétől eltiltják. A hatóságok haladéktalanul tájékoztatják az érintett tagállam illetékes hatóságait.

(5) A tagállamok kérésre megadnak egymásnak minden, birtokukban lévő lényeges információt a következőkkel kapcsolatban:

- e rendelet előírásainak, illetve egyéb, autóbusszal végzett nemzetközi személyszállításra vonatkozó közösségi szabályok megsértése, amennyiben azokat egy másik tagállamból származó fuvarozó követte el területükön,

- illetve a kiszabott szankciók, melyeket saját fuvarozóikkal szemben az általuk más tagállam területén elkövetett szabálysértések miatt szabtak ki."

17. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"16a. cikk

Ahol az e cikkben említett eljárást kell követni, ott a Bizottságot a valamely tagállamban nem honos fuvarozók számára a belföldi közúti személyszállítási szolgáltatás feltételeinek megállapításáról szóló, 1997. december 11-i 12/98/EK tanácsi rendelettel [5] létrehozott tanácsadó bizottság támogatja. A tanácsadó bizottság elnöke a Bizottság képviselője.

A Bizottság képviselője a bizottság elé terjeszti a meghozandó intézkedések tervezetét. A bizottság, az elnök által az ügy sürgősségétől függően megállapított határidőn belül, adott esetben szavazással, véleményt nyilvánít a tervezetről.

A véleményt jegyzőkönyvben rögzítik; minden tagállam kérheti továbbá saját álláspontjának jegyzőkönyvbe foglalását.

A Bizottság messzemenően köteles figyelembe venni a bizottság véleményét. A Bizottság tájékoztatja a bizottságot arról, hogy milyen módon vette figyelembe annak véleményét.".

18. A 19. cikk második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A tagállamok elfogadják azokat az intézkedéseket, amelyek az ellenőrzések végrehajtásának eszközeire, valamint az e rendeletben foglalt rendelkezések megsértése folytán kiszabható szankciók rendszerére vonatkoznak, továbbá minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek a szankcióknak. Az így elrendelt szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok e rendelet hatálybalépésének időpontjától számított 12 hónapon belül értesítik a Bizottságot a vonatkozó intézkedéseikről, valamint a lehető legrövidebb időn belül minden, a későbbiekben bekövetkező változásról. A tagállamok biztosítják, hogy minden ilyen intézkedést a fuvarozó állampolgárságán vagy vállalkozásának letelepedési helyén alapuló megkülönböztetés nélkül alkalmazzanak."

19. A melléklet helyébe az e rendelethez csatolt melléklet lép.

2. cikk

1998. december 11-e előtt a tagállamok a Bizottsággal folytatott konzultációt követően elfogadják az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket és azokról értesítik a Bizottságot.

3. cikk

A Bizottság legkésőbb 1999. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásának eredményeiről.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

1998. december 11-től kell alkalmazni, kivéve az 1. cikk (3) bekezdését, amelyet 1999. június 11-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1997. december 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. Delvaux-stehres

[1] HL C 203., 1996.7.13., 11. o. és HL C 107., 1997.4.5., 3. o.

[2] HL C 66., 1997.3.3., 3. o.

[3] Az Európai Parlament 1996. november 28-i véleménye (HL C 380., 1996.12.16., 40. o.), a Tanács 1997. április 14-i közös álláspontja (HL C 164., 1997.5.30., 1. o.) és az Európai Parlament 1997. július 16-i határozata (HL C 286., 1997.9.22., 85. o.).

[4] HL L 74., 1992.3.20., 1. o.

[5] HL L 4., 1998.1.8., 10. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

Általános rendelkezések

1. Ez az engedély a 11/98/EK rendelettel módosított, az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás közös szabályairól szóló, 1992. március 16-i 684/92/EGK tanácsi rendelet értelmében került kiállításra.

2. Ezt az engedélyt az ellenszolgáltatás fejében szállítási szolgáltatást végző fuvarozó letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatósága állítja ki azon fuvarozó részére, aki:

- a letelepedése szerinti tagállamban autóbusszal végzett menetrend szerinti járatok, különcélú menetrend szerinti járatok és különjáratok üzemeltetésére jogosult,

- eleget tesz a belföldi és nemzetközi közúti személyszállítás tekintetében a szakmába történő bejutásra vonatkozóan a közösségi szabályokkal összhangban megállapított feltételeknek,

- eleget tesz a közúti közlekedés biztonságára vonatkozó jogi követelményeknek a járművezetők és járművek tekintetében.

3. Ez az engedély lehetővé teszi az ellenszolgáltatás fejében autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás lebonyolítását a Közösség területén található valamennyi közlekedési vonalon:

- amennyiben az indulás és az érkezés helye két különböző tagállamban van, függetlenül attól, hogy áthalad-e a járat egy vagy több tagállam, illetve harmadik országok területén,

- valamelyik tagállamból egy harmadik országba és fordítva, függetlenül attól, hogy áthalad-e a járat egy vagy több tagállam, illetve harmadik országok területén,

- harmadik országok között, egy vagy több tagállam területén áthaladó tranzittal,

valamint a 684/92/EGK rendeletben megállapított feltételek szerint végzett szállítási tevékenységgel összefüggő üres járatokat.

Valamely tagállamból egy harmadik országba irányuló szállítás esetén és fordítva, a 684/92/EGK rendeletet kell alkalmazni az azon tagállamban megtett útra, amelynek területén utasok fel- és leszállása történik, amennyiben a szükséges megállapodást a Közösség és az érintett harmadik ország megkötötte.

4. Az engedély személyre szóló és nem átruházható.

5. Az engedélyt a kibocsátó tagállam illetékes hatóságai visszavonhatják, különösen akkor, ha a fuvarozó:

- már nem teljesíti a 684/92/EGK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételeket,

- a közösségi engedély kiállításához és meghosszabbításához szükséges adatok vonatkozásában téves adatokat közölt,

- a közúti közlekedés biztonságára vonatkozó rendeleteket súlyosan vagy ismételten megsértette, különös tekintettel a járművekre, valamint a járművezetők vezetési és pihenőidejére vonatkozó szabályokra, továbbá a 684/92/EGK rendelet 2. cikkének 1.3. pontjában említett párhuzamos vagy időszakos járatok engedély nélküli végzésére. A jogsértést elkövető fuvarozó letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságai többek között visszavonhatják a közösségi engedélyt, vagy ideiglenesen és/vagy részlegesen visszavonhatják a közösségi engedély hiteles másolatait.

A szankció mértékének megállapítása a közösségi engedély tulajdonosa által elkövetett jogsértés súlyosságának, valamint a nemzetközi járatok vonatkozásában az illető birtokában lévő hiteles másolatok teljes számának megfelelően történik.

6. Az engedély eredeti példányát a fuvarozó köteles megőrizni. Az engedély hiteles másolatait a nemzetközi szállítást végző járműveken kell tartani.

7. Ezt az engedélyt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására be kell mutatni.

8. Az engedély jogosultja köteles valamennyi tagállam területén betartani az adott államban érvényes törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, különösen a szállítás és a közlekedés tekintetében.

9. "Menetrend szerinti járatok" azok a járatok, amelyeken az utasok szállítása meghatározott időközönként, meghatározott útvonalon, az utasokat előre meghatározott megállóhelyeken felvéve és kitéve történik. A menetrend szerinti járatokat bárki igénybe veheti, adott esetben helyfoglalási kötelezettség mellett.

A járatok működési feltételeinek módosulása nem érinti annak menetrend szerinti járatként történő besorolását.

A menetrend szerinti járatok engedélykötelesek.

A "különcélú menetrend szerinti járatok" olyan menetrend szerinti járatok, amelyek meghatározott utascsoportok szállítását bonyolítják le más utasok kizárásával, meghatározott időközönként, meghatározott útvonalon úgy, hogy az utasok előre meghatározott megállóhelyeken szállnak fel és le.

Különcélú menetrend szerinti járatok közé a következők tartoznak:

a) a dolgozók otthonuk és munkahelyük közötti szállítása;

b) a tanulók és hallgatók otthonuk és oktatási intézményük közötti szállítása;

c) a katonák és családjuk származási államuk és laktanyájuk közötti szállítása.

Az a tény, hogy egy különjárat az azt használók igényeihez igazodik, nem befolyásolhatja annak menetrend szerinti járatként történő besorolását.

A különcélú menetrend szerinti járatok nem engedélykötelesek, amennyiben azokat a szervező és a fuvarozó közötti szerződés szabályozza.

A párhuzamos vagy időszakos és a már meglévő menetrend szerinti járatokkal közös utasokat kiszolgáló járatok megszervezése engedélyköteles.

A "különjáratok" olyan járatok, amelyek nem felelnek meg a menetrend szerinti járatok, illetve a különcélú menetrend szerinti járatok meghatározásának, és amelyek fő jellemzője, hogy a megrendelő vagy maga a fuvarozó kezdeményezésére összeállított csoportokat szállítanak. A már meglévő menetrend szerinti járatokkal összevethető és azokkal közös utasokat kiszolgáló párhuzamos vagy időszakos járatok megszervezése a 684/92/EGK rendelet II. szakaszában megállapított eljárással összhangban engedélyköteles. Ezek a járatok akkor is különjáratok, ha meghatározott időközönként közlekednek.

A különjáratok nem engedélykötelesek.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998R0011 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998R0011&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék