32001D0744[1]

A Bizottság 2001/744/EK határozata (2001. október 17.) a környezeti levegőben lévő kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén-oxidokra, porra és ólomra vonatkozó határértékekről szóló 30/1999/EK tanácsi irányelv V. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2001) 3091. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 2001/744/EK határozata

(2001. október 17.)

a környezeti levegőben lévő kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén-oxidokra, porra és ólomra vonatkozó határértékekről szóló 30/1999/EK tanácsi irányelv V. mellékletének módosításáról

(az értesítés a C(2001) 3091. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a környezeti levegőben lévő kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén-oxidokra, porra és ólomra vonatkozó határértékekről szóló, 1999. április 22-i 30/1999/EK tanácsi irányelvre [1], és különösen annak 7. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1) A 30/1999/EK irányelv meghatározza a környezeti levegőben lévő kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén-oxidokra, porra és ólomra vonatkozó határértékeket.

(2) E szennyező anyagok felső és alsó vizsgálati küszöbértékének megállapítására szolgáló, az említett irányelvben meghatározott módszert a számítási eljárás egyértelművé tétele érdekében módosítani kell.

(3) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 96/62/EK tanácsi irányelv [2] 12. cikkének (2) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 30/1999/EK irányelv V. mellékletének II. szakasza helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. október 17-én.

a Bizottság részéről

Margot Wallström

a Bizottság tagja

[1] HL L 163., 1999.6.29., 41. o.

[2] HL L 296., 1996.11.21., 55. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"II. A felső és alsó vizsgálati küszöbértékek túllépésének meghatározása

A felső és alsó vizsgálati küszöbértékek túllépését az előző öt év koncentrációinak alapján határozzák meg, amennyiben elegendő adat áll rendelkezésre. A vizsgálati küszöbérték akkor tekinthető túllépettnek, ha azt az előző öt év során legalább három különböző évben túllépték.

Amennyiben öt évnél rövidebb időtartamra áll rendelkezésre adat, a tagállamok a tipikusan erős szennyezettségi szintű helyeken az egy év alatt végzett rövid idejű mérési kampányok eredményeit összevethetik az emissziókataszterből és a modellezésből nyert információkkal annak érdekében, hogy meghatározzák a felső és alsó vizsgálati küszöbértékek túllépését."

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001D0744 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001D0744&locale=hu

Tartalomjegyzék