32009L0151[1]

A Bizottság 2009/151/EK irányelve ( 2009. november 27. ) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a tolilfluanid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2009/151/EK IRÁNYELVE

(2009. november 27.)

a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a tolilfluanid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1) A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról szóló, 2007. december 4-i 1451/2007/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK irányelv I., I.A., illetőleg I.B. mellékletébe való felvételük lehetősége szempontjából meg kell vizsgálni. E jegyzékben szerepel a tolilfluanid.

(2) Az 1451/2007/EK rendelet értelmében, a 98/8/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban megtörtént a tolilfluanid értékelése az irányelv V. mellékletében meghatározott 8. terméktípusban, azaz faanyagvédő szerekben történő felhasználás vonatkozásában.

(3) Finnországot jelölték referens tagállamnak, amely az 1451/2007/EK rendelet 14. cikke (4) és (6) bekezdésének megfelelően 2006. április 24-én benyújtotta a Bizottságnak az illetékes hatóság jelentését, valamint egy kapcsolódó ajánlást.

(4) Az illetékes hatóság jelentését a tagállamok és a Bizottság felülvizsgálta. Az 1451/2007/EK rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban a vizsgálat eredményeit a Biocid Termékek Állandó Bizottsága 2009. május 15-én értékelő jelentésben foglalta össze.

(5) A vizsgálatokból kitűnik, hogy a faanyagvédő szerként felhasznált, tolilfluanidot tartalmazó biocid termékek várhatóan megfelelnek a 98/8/EK irányelv 5. cikkében megfogalmazott követelményeknek. Ennek megfelelően indokolt a tolilfluanidot felvenni az I. mellékletbe, és ezzel biztosítani, hogy a faanyagvédő szerként felhasznált, tolilfluanidot tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyek kiadása, módosítása és visszavonása valamennyi tagállamban a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdése alapján történjen.

(6) Mindazonáltal elfogadhatatlan kockázatot azonosítottak a faanyagok szabadtéri helyszíni kezelése, illetve az időjárásnak kitett kezelt faanyagok esetében. Ezért az említett felhasználásokra nem helyénvaló a faanyagvédő szerként felhasznált, tolilfluanidot tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyek kiadása.

(7) Az értékelő jelentés megállapításainak fényében a faanyagvédő szerként felhasznált, tolilfluanidot tartalmazó termékekkel kapcsolatban célszerű előírni, hogy a 98/8/EK irányelv 5. cikkével és VI. mellékletével összhangban az ilyen termékekre vonatkozóan a termékengedélyeztetés során különleges kockázatcsökkentő intézkedéseket alkalmazzanak a kockázatok elfogadható szintre csökkentése érdekében. Különösen indokolt előírni, hogy az ipari vagy munkavégzéssel összefüggő felhasználásra szánt termékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni, kivéve, ha az ipari felhasználókat vagy a termékeket munkavégzés során felhasználó személyeket fenyegető kockázatok igazolhatóan más módon is elfogadható szintre csökkenthetők. Megfelelő intézkedéseket célszerű hozni a talaj és a víz megóvására, mivel az értékelés során ezekre az elemekre nézve állapítottak meg elfogadhatatlan kockázatot. A termékhez mellékelt útmutatóban célszerű feltüntetni, hogy a kezelt faárut a kezelést követően fedett helyen és/vagy kemény, nem áteresztő tartón kell tárolni, és a kiváló anyagrészeket újrahasználat vagy ártalmatlanítás céljából össze kell gyűjteni.

(8) Fontos, hogy ezen irányelv előírásai valamennyi tagállamban egyidejűleg kerüljenek alkalmazásra, mert így biztosítható a forgalomban lévő, tolilfluanid hatóanyagú biocid termékekkel kapcsolatos egyenlő bánásmód, és általában véve így segíthető elő a biocid termékek piacának megfelelő működése.

(9) Egy adott hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét megelőzően indokolt kellően hosszú időt hagyni arra, hogy a tagállamok és az érdekeltek felkészüljenek a felvételből fakadó új követelmények teljesítésére; ezzel egyúttal az is biztosítható, hogy a dokumentációt benyújtó kérelmezők teljes mértékben kihasználhassák a tízéves adatvédelmi időszakot, amely a 98/8/EK irányelv 12. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja alapján a felvétel napjával veszi kezdetét.

(10) A felvételt követően indokolt kellően hosszú időt hagyni arra, hogy a tagállamok végrehajtsák a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket és különösen oly módon adhassák meg, módosíthassák és vonhassák vissza a 8. terméktípusba tartozó, tolilfluanidot tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyeket, hogy azok megfeleljenek a 98/8/EK irányelv előírásainak.

(11) A 98/8/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(12) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/8/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2010. szeptember 30-ig elfogadják és kihirdetik az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket.

Ezeket a rendelkezéseket 2011. október 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 27-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

(2) HL L 325., 2007.12.11., 3. o.

MELLÉKLET

A 98/8/EK irányelv I. melléklete a következő, "29. sz." bejegyzéssel egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) A VI. mellékletben <előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság honlapján olvashatók: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009L0151 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009L0151&locale=hu

Tartalomjegyzék