32007R1451[1]

A Bizottság 1451/2007/EK rendelete ( 2007. december 4.) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 1451/2007/EK RENDELETE

(2007. december 4.)

a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésére,

(1)

A 98/8/EK irányelv értelmében a tagállamok csak az irányelv I., IA. vagy IB. mellékletében említett hatóanyagokat tartalmazó biocid termékek forgalomba hozatalát engedélyezhetik. Azonban a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (1) bekezdésében előírt átmeneti intézkedések értelmében a tagállamok engedélyezhetik az I., IA. vagy IB. mellékletben nem szereplő hatóanyagokat tartalmazó olyan biocid termékek forgalomba hozatalát, amelyek 2000. május 14. előtt már forgalomban voltak (a továbbiakban: létező hatóanyagok). Ugyanezen cikk (2) bekezdése értelmében a Bizottság 10 éves munkaprogramot indít valamennyi létező hatóanyag vizsgálatára. A munkaprogram célja egyrészt a létező hatóanyagok azonosítása volt, másrészt annak megállapítása, hogy melyeket kell értékelni a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe való felvétel szempontjából.

(2)

A biocid termékekről szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikke (2) bekezdésében említett program első szakaszáról szóló, 2000. szeptember 7-i 1896/2000/EK bizottsági rendelet ( 2 ) meghatározta a program kezdeti szakaszát.

(3)

Az 1896/2000/EK rendelet értelmében a biocid termékekben való felhasználásra szánt létező hatóanyagokat azonosítani kellett, és legkésőbb 2002. március 28-ig be kellett jelenteni, hogy melyek azok, amelyek a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából egy vagy több terméktípusra vonatkozóan értékelésre kerülnek.

(4)

A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram második szakaszáról, valamint az 1896/2000/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. november 4-i 2032/2003/EK bizottsági rendelet ( 3 ) meghatározta a létező hatóanyagok jegyzékét. Ez azon hatóanyagokat tartalmazza, amelyeket az 1896/2000/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével vagy 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban azonosítottak, vagy amelyekre vonatkozóan az említett rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban azzal egyenértékű információt nyújtottak be a bejelentéskor.

(5)

A 2032/2003/EK rendelet II. melléklete a felülvizsgálati program keretében értékelendő létező hatóanyagok teljes körű jegyzékét is megállapította. Ez azon hatóanyagokat tartalmazza, amelyekre vonatkozóan legalább egy bejelentést elfogadtak az 1896/2000/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban, vagy amelyek vonatkozásában valamelyik tagállam jelezte érdekeltségét az említett rendelet 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban. E jegyzék meghatározta az érintett terméktípusokat is.

(6)

A 2032/2003/EK rendelet lehetővé tette, hogy a felülvizsgálati programban eredetileg nem szereplő hatóanyag/terméktípus kombinációkat is megvizsgáljanak a felülvizsgálati programban értékelt hatóanyagokkal azonos módon, amennyiben az ebben érdekelt gazdasági szereplő 2006. március 1. előtt teljes dossziét nyújt be.

(7)

A 2032/2003/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése 2006. szeptember 1-jében állapította meg azt a határidőt, amely után a felülvizsgálati programban nem vizsgált hatóanyagokat tartalmazó termékeket ki kell vonni a piacról.

(8)

A 2032/2003/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy bármely létező hatóanyag, amelyet felhasználói nem azonosítottak, úgy tekintendő, mint amely nem került forgalomba biocid felhasználásra 2000. május 14. előtt. Azonban ha egy létező hatóanyagot azért lehetne új hatóanyagnak tekinteni, mert azonosítását jogellenesen elmulasztották, az nem jogosult a valóban új hatóanyagokat megillető ideiglenes engedélyre vagy hosszabb adatvédelmi időszakra. Ezért ebből a szempontból egyértelműbbé kell tenni ezt a rendelkezést.

(9)

A 2032/2003/EK rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a tagállamok eltérés engedélyezését kérjék olyan biocid termékek tekintetében, amelyek a felülvizsgálati programban nem értékelt létező hatóanyagokat tartalmaznak, ha úgy ítélik meg, hogy hatóanyagok egészségügyi vagy biztonsági okokból, illetőleg a kulturális örökség védelme szempontjából alapvető fontosságúak vagy rendkívül fontosak a társadalom működéséhez, és amennyiben nem állnak rendelkezésre technológiailag és gazdaságilag megvalósítható egyéb lehetőségek vagy környezetvédelmi és egészségügyi szempontból elfogadható helyettesítő anyagok. A tagállamok által kérelmezett eltérést csak akkor lehet megadni, ha a kérelem megalapozott, a további felhasználás nem aggályos az emberi egészség és a környezet szempontjából, valamint ha szükség esetén törekszenek alternatív megoldások kialakítására. Helyénvaló továbbra is lehetőséget biztosítani arra, hogy a tagállamok ilyen esetben eltérést kérjenek, még olyan hatóanyagok tekintetében is, amelyekről úgy határoztak, hogy nem kerülnek felvételre a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe. Mivel a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett felülvizsgálati program 2010. május 14-ig tart, az ilyen eltéréseket csak eddig az időpontig lehet engedélyezni.

(10)

Egyes olyan termékek, amelyeket az emberek vagy az állatok táplálékként fogyasztanak, szintén alkalmasak lehetnek kártékony szervezetek vonzására vagy taszítására. Általános az egyetértés abban, hogy az ilyen anyagok esetében a 98/8/EK irányelv engedélyezési és bejegyzési (törzskönyvezési) követelmények alkalmazása nem indokolt, és azokat egyértelműen ki kell zárni az irányelv hatályából. Mivel a 98/8/EK irányelv felülvizsgálata hosszas időt vesz igénybe, amely alatt az említett termékek piaci értéke visszafordíthatatlanul romolhat, helyénvaló az ilyen termékek piacról való kivonásának határidejét 2010. május 14-ig elhalasztani.

(11)

Az a tagállam, amely jelezte érdekeltségét valamely hatóanyag felülvizsgálatának elvégzésével kapcsolatban, nem jelölhető ki referens tagállamnak az érintett hatóanyag vonatkozásában.

(12)

A kettős munkavégzés elkerülése és különösen a gerinces állatokon végzett kísérletek számának csökkentése érdekében a teljes dosszié elkészítésére és beadására vonatkozó követelményeknek bátorítaniuk kell a közös fellépésre, nevezetesen közös dosszié beadására azokat a résztvevőket, akiknek a bejelentését elfogadták (a továbbiakban: résztvevők). A referens tagállam számára lehetővé kell tenni, hogy közreadja a valamely bejelentett létező hatóanyag kapcsán gerinces állatokon végzett kísérletekre vonatkozó információkat, kivéve ha ezek az információk bizalmasnak minősülnek a 98/8/EK irányelv 19. cikke értelmében. Annak érdekében továbbá, hogy meg lehessen győződni az adatszolgáltatási követelmények megfelelőségéről, valamint hogy a hatóanyagok felülvizsgálata költséghatékony módon történjen, a résztvevőket arra kell ösztönözni, hogy szolgáltassanak információt a dosszié összeállításának költségeiről és a gerinces állatokon végzett kísérletek szükségességéről.

(13)

A késedelmek elkerülése érdekében az adatszolgáltatási követelményekkel kapcsolatos bizonytalanságok tisztázását szolgáló egyeztetéseket a résztvevőknek a lehető legkorábban meg kell kezdeniük a referens tagállamokkal. Amennyiben egy kérelmező (a résztvevőktől eltekintve) a 98/8/EK irányelv 11. cikkével összhangban kérelmezni kívánja egy, a felülvizsgálati program keretében értékelés alatt álló hatóanyag/terméktípus kombinációnak az említett irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő felvételét, az adott kombinációra vonatkozó teljes dossziét a résztvevőkkel egyidőben kell beadnia, hogy ne akadályozza a felülvizsgálati program gördülékeny lebonyolítását, vagy ne hozza hátrányos helyzetbe a résztvevőket.

(14)

A dosszié tartalmára és formátumára vonatkozó követelményeket, valamint a beadandó dossziék számát meg kell határozni.

(15)

Rendelkezni kell azokról az esetekről, amikor a résztvevőhöz egy gyártó, készítő vagy szervezet társul, valamint azokról, amikor a résztvevő kilép a felülvizsgálati programból.

(16)

A gyártóknak, készítőknek vagy szervezeteknek bizonyos határidőkön belül lehetőséget kell biztosítani arra, hogy átvegyék a résztvevő szerepét azon létező hatóanyag/terméktípus kombináció vonatkozásában, amelynek esetében valamennyi résztvevő kilépett, vagy egyik dosszié sem felel meg a követelményeknek. Ugyanezen határidőkön belül és bizonyos feltételek mellett lehetővé kell tenni a tagállamoknak, hogy jelezhessék érdekeltségüket az ilyen kombinációnak a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő felvételére.

(17)

Annak érdekében, hogy kevesebb legyen a felülvizsgálati programban értékelés alatt álló hatóanyagok forgalomban tartásával kapcsolatos visszaélés, indokolt rendelkezni arról, hogy egy adott hatóanyag/terméktípus kombináció tekintetében a résztvevő szerepét egy másik személy vagy tagállam csak egyszer vehesse át. Ugyanebből a megfontolásból a résztvevő szerepét átvállaló személyt vagy tagállamot kötelezni kell arra, hogy adott időn belül bizonyítékot szolgáltasson arról, hogy megkezdte a teljes dosszié összeállításának munkálatait.

(18)

Meg kell határozni, hogy a referens tagállamoknak milyen határidőn belül kell meggyőződniük a dossziék teljességéről. Kivételes esetekben a referens tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a dosszié egyes részeinek beadására új határidőt jelöljenek ki, különösen akkor, ha a résztvevő bizonyította, hogy az információt nem volt lehetséges kellő időben benyújtani, vagy olyan esetben, amikor tisztázni kell a résztvevő és a referens tagállam között az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatban a korábbi egyeztetések ellenére fennálló bizonytalanságokat.

(19)

A referens tagállamnak valamennyi létező hatóanyag esetében meg kell vizsgálnia és értékelnie kell a dossziét, és az eredményeket ismertetnie kell a Bizottsággal és a többi tagállammal az illetékes hatóság jelentése és a szóban forgó hatóanyag tekintetében hozandó döntésre vonatkozó ajánlás formájában. Annak érdekében, hogy a döntéshozatal felesleges elnyújtása elkerülhető legyen, a referens tagállamnak gondosan meg kell fontolnia a kiegészítő tanulmányok szükségességét. Ugyanezen oknál fogva a referens tagállamokat kötelezni kell arra, hogy a dosszié elfogadása után benyújtott információkat csak meghatározott feltételek mellett vegyék figyelembe.

(20)

Az illetékes hatóságok jelentéseit a többi tagállamnak meg kell vizsgálnia, mielőtt az értékelő jelentéseket beterjesztenék a Biocid Termékek Állandó Bizottságához.

(21)

Amennyiben valamely hatóanyagnak a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő felvételére vonatkozó ajánlás ellenére fennállnak a szóban forgó irányelv 10. cikkének (5) bekezdésében említett kételyek, a Bizottságnak lehetőséget kell adni arra, hogy az említett irányelv 12. cikkének sérelme nélkül figyelembe vehesse az ugyanarra a felhasználásra szánt más létező hatóanyagok értékelésének eredményét. Rendelkezni kell arról, hogy a referens tagállamok szükség szerint frissítsék az illetékes hatóságok jelentéseit.

(22)

Az információkhoz való hozzáférés javítása érdekében a tagállami illetékes hatóságok által eljuttatott jelentések alapján értékelő jelentéseket kell összeállítani, amelyekre ugyanazon hozzáférési szabályoknak kell vonatkozniuk, mint az illetékes hatóságok jelentéseire. Az értékelő jelentéseket az illetékes hatóság eredeti jelentése felhasználásával kell elkészíteni, amely az értékelési folyamat során figyelembe vett dokumentumok, észrevételek és információk ismeretében tett módosításokat is tartalmazza.

(23)

Lehetővé kell tenni az e rendeletben előírt eljárások felfüggesztését más közösségi jogi aktusok alkalmazására való tekintettel, különösen az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/769/EGK tanácsi irányelv ( 4 ), illetve 2009. június 1-jét követően az 1907/2006/EK rendelet VIII. címe és XVII. melléklete tekintetében.

(24)

A felülvizsgálati program hatékony bonyolítása érdekében számos hatóanyag/terméktípus kombinációt másik referens tagállamhoz rendeltek. Ezeknek a változásoknak tükröződniük kell a rendelet II. mellékletében.

(25)

A 2032/2003/EK rendeletet már számos alkalommal módosították ( 5 ) az új tagállamok csatlakozására és a felülvizsgálati program során szerzett tapasztalatokra figyelemmel, valamint annak érdekében, hogy a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe bizonyos hatóanyagok ne kerüljenek fel - vagy mert az előírt határidőn belül nem nyújtották be a megkövetelt információt, vagy mert az említett irányelv 10. cikkében előírt feltételek nem teljesültek. A 2032/2003/EK irányelv ismételt naprakésszé tétele nem bizonyult hatásosnak a felülvizsgálati program fejleményeinek követésében, továbbá igen időigényes; ráadásul megzavarhatja az érdekelteket abban a tekintetben, hogy mely szabályok irányadóak, és mely hatóanyagoknak folyik aktuálisan a felülvizsgálata. Az egyértelműség érdekében ezért helyénvaló hatályon kívül helyezni és egy új, egyszerűbb rendelkezéssel helyettesíteni a 2032/2003/EK rendeletet. Ebben az új jogszabályban meg kell határozni a felülvizsgálati programra vonatkozó szabályokat, és rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság külön jogszabályban intézkedjen az egyes anyagok felvételének elutasításáról.

(26)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett, 2000. május 14-én biocid termék hatóanyagaként már forgalomban lévő hatóanyagok szisztematikus vizsgálatára irányuló munkaprogram (a továbbiakban: felülvizsgálati program) második szakasza végrehajtásának részletes szabályait állapítja meg.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 98/8/EK irányelv 2. cikkében és az 1896/2000/EK rendelet 2. cikkében szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

Ezenfelül a "résztvevő" olyan személy, aki a Bizottság által az 1896/2000/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével vagy e rendelet 3c. cikkének (1) bekezdésével összhangban elfogadott bejelentést nyújtott be, vagy olyan tagállam, amely az 1896/2000/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban jelezte érdekeltségét.

3. cikk

Létező hatóanyagok

(1) A 98/8/EK irányelv 2. cikkének (2) bekezdése c) és d) pontjában említett felhasználások körén kívül eső felhasználású biocid termékekben előforduló, 2000. május 14. előtt forgalomba hozottként besorolt hatóanyagok jegyzékét e rendelet I. melléklete tartalmazza.

(2) A II. mellékletben szerepel a felülvizsgálati programban megvizsgálandó hatóanyagok kimerítő jellegű felsorolása.

Ez a jegyzék a következő hatóanyagokat tartalmazza:

a) az 1896/2000/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban vagy az 1687/2002/EK bizottsági rendelet ( 6 ) 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban bejelentett létező hatóanyagok;

b) be nem jelentett létező hatóanyagok, amelyek tekintetében azonban valamely tagállam jelezte érdekeltségét a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe való felvétel iránt;

c) be nem jelentett létező hatóanyagok, amelyek tekintetében valamely tagállam 2006. március 1. előtt dossziét nyújtott be, és az megfelel az e rendelet III. mellékletében szereplő követelményeknek, így teljesként elfogadásra került;

d) a 3b. cikknek megfelelően bejelentett létező hatóanyagok.

A jegyzék minden egyes hatóanyag esetében megadja, hogy azt a felülvizsgálati program keretében milyen terméktípus vonatkozásában vonják vizsgálat alá, valamint hogy melyik tagállam kapott megbízást az értékelés elvégzésre.

3a. cikk

A bejelentési szándéknyilatkozatra vonatkozó eljárás

(1) Amennyiben egy személy vagy egy tagállam úgy véli, hogy egy forgalomba hozott és kizárólag létező hatóanyagokat tartalmazó biocid termék a 98/8/EK irányelv hatálya alá tartozik, valamint egy vagy több olyan terméktípusba sorolható, amelynek forgalomba hozatalát a 4. cikk tiltja, az adott terméktípusokra vonatkozóan kérelmet nyújthat be a Bizottsághoz a termékben található hatóanyagok bejelentésének engedélyezésére.

A kérelemben fel kell tüntetni az adott hatóanyag/terméktípus-kombinációkat, valamint az arra vonatkozó indoklást, hogy miért maradt el a bejelentés 1896/2000/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének megfelelő benyújtása, vagy az érdekeltség e rendelet 5. cikke (3) bekezdésének megfelelő jelzése, vagy a résztvevő szerepének e rendelet 12. cikkének megfelelő átvétele, illetve a teljes dokumentáció e rendelet 9. cikke (1) bekezdésének megfelelő benyújtása.

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelően, kérelem beérkezésekor a Bizottság konzultál a tagállamokkal a kérelem elfogadhatóságáról.

A kérelem elfogadható, ha a biocid termék a 98/8/EK irányelv hatálya alá tartozik, valamint egy vagy több olyan terméktípusba sorolható, amelynek forgalomba hozatalát e rendelet 4. cikke tiltja, és a kérelem benyújtása előtt a kérelmező a megjelent iránymutatásokra, illetve a Bizottság vagy a 98/8/EK irányelv 26. cikke értelmében kijelölt illetékes hatóságok írásbeli tanácsaira támaszkodva abban az objektív módon megalapozott hiszemben volt, hogy a termék nem tartozik a 98/8/EK irányelv hatálya alá vagy hogy egy másik terméktípusba tartozik.

A kérelem azonban nem fogadható el akkor, ha e rendelet 15. cikkének (4) bekezdése értelmében a Biocid Termékek Állandó Bizottsága által felülvizsgált értékelő jelentés alapján határozat született arról, hogy a szóban forgó hatóanyag/terméktípus-kombináció nem vehető fel a 98/8/EK irányelv I. vagy IA. mellékletébe.

(3) Amennyiben a Bizottság a (2) bekezdés szerinti konzultációt követően elfogadhatónak találja a kérelmet, azt elfogadja és az érintett terméktípusokra vonatkozóan engedélyezi a hatóanyag bejelentését.

Ugyanakkor, ha az adott hatóanyagra vonatkozóan a referens tagállamnak benyújtott dokumentáció már tartalmaz minden olyan adatot, ami azon terméktípusok értékeléséhez szükséges, amelyek forgalomba hozatalát a 4. cikk tiltja, és a dokumentációt benyújtó résztvevő az adott terméktípusokra vonatkozóan a hatóanyag bejelentője kíván lenni, a referens tagállam tájékoztatja erről a Bizottságot és az első albekezdés értelmében további bejelentés nem engedélyezhető.

A Bizottság tájékoztatja erről a tagállamokat és az információt elektronikus formában közzéteszi.

(4) A (3) bekezdés harmadik albekezdésében említett elektronikus közzétételben szereplő hatóanyag/terméktípus-kombinációt bejelenteni kívánó személy legkésőbb az elektronikus közzététel megjelenésétől számított három hónapon belül bejelenti e szándékát a Bizottságnak.

3b. cikk

Bejelentési eljárás

(1) A bejelentési szándéknyilatkozatot követően a 3a. cikk (4) bekezdésében említett személy legkésőbb a 3a. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdésében említett elektronikus közzététel megjelenésétől számított 18 hónapon belül a hatóanyag/terméktípus-kombinációra vonatkozó bejelentést nyújt be az 1907/2006/EK rendelettel létrehozott Európai Vegyianyag-ügynökségnek (a továbbiakban: az Ügynökség).

A bejelentés az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 7 ) 71. cikkében említett, biocid termékek nyilvántartásán keresztül történik.

(2) A bejelentést IUCLID-formátumban kell benyújtani. A bejelentésnek tartalmaznia kell az 1896/2000/EK rendelet 1-3. pontjában és a II. mellékletében található táblázatban említett valamennyi információt, valamint arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a 3a. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdésében említett elektronikus közzététel megjelenésének időpontjában az anyag az adott terméktípushoz tartozó biocid termék hatóanyagaként forgalomban volt.

(3) A bejelentő jelöli meg, hogy mely tagállami illetékes hatósághoz kíván dokumentációt benyújtani és írásbeli megerősítést mellékel arról, hogy a szóban forgó illetékes hatóság elfogadja a dokumentáció értékelésére szóló felkérést, kivéve, ha az érintett hatóanyagra vonatkozóan már kijelöltek referens tagállamot.

(4) A bejelentés beérkezésekor az Ügynökség tájékoztatja a Bizottságot a bejelentés beérkezéséről, illetve közli a bejelentővel az 528/2012/EU rendelet 80. cikke (1) bekezdése alapján elfogadott rendelet szerint fizetendő díjakat. Amennyiben a bejelentő a díjakra vonatkozó tájékoztatás beérkezésétől számított 30 napon belül elmulasztja befizetni a díjat, az Ügynökség elutasítja a bejelentést és erről tájékoztatja a bejelentőt.

(5) Az Ügynökség a díj befizetésétől számított 30 napon belül ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a (2) bekezdésben foglalt követelményeknek. Ha a bejelentés nem felel meg az említett követelményeknek, az Ügynökség 30 napot engedélyez a bejelentőnek bejelentése kiegészítésére vagy kijavítására. A 30 napos határidő lejártától számított 30 napon belül az Ügynökség vagy nyilatkozik arról, hogy a bejelentés megfelel a (2) bekezdésben foglalt követelményeknek, vagy elutasítja a bejelentést és erről tájékoztatja a bejelentőt.

(6) Az Ügynökség által a (4) és (5) bekezdés értelmében hozott határozatok elleni fellebbezést az 1907/2006/EK rendelet által létrehozott fellebbezési tanácshoz kell benyújtani. Az ilyen fellebbezési eljárásokra az 1907/2006/EK rendelet 92. cikkének (1) és (2) bekezdése, valamint 93. és 94. cikke alkalmazandó. A fellebbezésnek halasztó hatálya van.

(7) Az Ügynökség haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy a bejelentés megfelel a (2) bekezdésben foglalt követelményeknek, illetve arról, hogy a bejelentés elutasításra került.

3c. cikk

A felülvizsgálati programba való felvétel vagy az abból való kizárás

(1) Ha egy hatóanyag a 3a. cikk (3) bekezdésének második albekezdése értelmében bejelentettnek tekinthető, illetve ha a 3b. cikk (7) bekezdése értelmében az Ügynökség arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy a bejelentés megfelel a 3b. cikk (2) bekezdésben foglalt követelményeknek, a Bizottság elfogadja a bejelentést és:

a) amennyiben a szóban forgó hatóanyag/terméktípus-kombináció nem szerepel e rendelet II. mellékletében, felveszi ebbe a mellékletbe a szóban forgó hatóanyag/terméktípus-kombinációt, illetve adott esetben felveszi a hatóanyagot e rendelet I. mellékletébe.

b) amennyiben a szóban forgó hatóanyag/terméktípus-kombináció szerepel e rendelet II. mellékletében, de a Bizottság határozata értelmében a szóban forgó hatóanyag/terméktípus-kombináció nem kerülhet be a 98/8/EK irányelv I. vagy IA. mellékletébe, megsemmisíti az érintett határozatot.

(2) Amennyiben a bejelentési szándéknyilatkozat nem érkezett be a Bizottsághoz a 3a. cikk (4) bekezdésében említett határidőn belül, amennyiben a bejelentés nem érkezett be a 3b. cikk (1) bekezdésében említett határidőn belül, illetve amennyiben a 3b. cikk (7) bekezdése értelmében az Ügynökség arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy a 3b. cikk (1) bekezdése szerint benyújtott bejelentést elutasította, a Bizottság tájékoztatja erről a tagállamokat és elektronikus úton közzéteszi ezt az információt.

4. cikk

A felvétel elutasítása

(1) E rendelet 5. és 6. cikkének, valamint e cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül nem hozhatók forgalomba olyan biocid termékek, amelyek e rendelet II. mellékletben vagy a 98/8/EK irányelv I. vagy IA. mellékletében fel nem sorolt hatóanyagokat tartalmaznak.

Az e rendelet II. mellékletben felsorolt hatóanyagok esetében az első albekezdést az adott hatóanyagra bármely olyan terméktípus tekintetében is alkalmazni kell, amely nem szerepel az említett mellékletben.

(2) Azon biocid termékeket, amelyek olyan hatóanyagot tartalmaznak, amely szerepel e rendelet II. mellékletében és amely tekintetében határozat született arról, hogy egy bizonyos vagy valamennyi bejelentett terméktípus kapcsán nem kerül felvételre a 98/8/EK irányelv I. vagy IA. mellékletébe, nem szabad többé forgalomba hozni az érintett terméktípusban az elutasításról szóló határozat közzétételétől számított 12 hónap elteltével, hacsak a határozat másként nem rendelkezik.

(3) A 98/8/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdése b) pontjának és 15. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül e rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően az I. mellékletben nem szereplő hatóanyagok úgy tekintendők, hogy 2000. május 14. előtt nem kerültek forgalomba biocid felhasználásra.

(4) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően az olyan hatóanyagot tartalmazó biocid termék, amelynek esetében az adott terméktípusra vonatkozó megfelelő információkat a Bizottság a 3a. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdése értelmében elektronikus úton közzétette, a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (1) bekezdésével összhangban addig forgalmazható, amíg a Bizottság úgy határoz, hogy a 3c. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében a hatóanyag/terméktípus-kombinációt felveszi a II. mellékletbe, vagy hogy a 3c. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében eltörli a hatóanyag II. mellékletbe való felvételének elutasítására vonatkozó korábbi határozatot, illetve attól az időponttól számított hat hónapon keresztül, hogy a Bizottság a 3c. cikk (2) bekezdésének megfelelően elektronikus úton közzétette a megfelelő információkat.

5. cikk

Eltérés nem helyettesíthető felhasználás esetére

(1) A tagállamok kérelmezhetik a Bizottságtól a 4. cikk (1) bekezdésétől való eltérés engedélyezését, ha úgy ítélik meg, hogy egy hatóanyag egészségügyi vagy biztonsági okokból vagy a kulturális örökség védelme érdekében alapvető fontosságú, illetve rendkívül fontos a társadalom működéséhez, és nem állnak rendelkezésre technológiailag és gazdaságilag megvalósítható egyéb lehetőségek vagy környezetvédelmi és egészségügyi szempontból elfogadható helyettesítő anyagok.

A kérelemhez írásos indokolást kell csatolni.

(2) Az (1) bekezdésben említett kérelmeket a Bizottság továbbítja a többi tagállamhoz, valamint nyilvánosan közzéteszi elektronikus formában.

A kérelem kézhezvételét követő 60 napon belül bármely tagállam, illetve személy benyújthat írásos észrevételt a Bizottsághoz.

(3) A Bizottság a kapott észrevételek figyelembevételével engedélyezheti a 4. cikk (1) bekezdésétől való eltérést, vagyis engedélyezheti a kérdéses anyag forgalomba hozatalát a kérelmet benyújtott tagállam(ok) piacán legfeljebb a 98/8/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében meghatározott dátumig, amennyiben az érintett tagállam:

a) biztosítja, hogy az anyag további használata kizárólag abban az esetben lehetséges, ha az adott hatóanyagot tartalmazó termékeket az eredeti szándék szerinti, nem helyettesíthető felhasználásra engedélyezik;

b) megállapítja, hogy az összes rendelkezésre álló információt figyelembe véve ésszerűen feltételezhető, hogy a használat nincs elfogadhatatlan hatással sem az emberek vagy az állatok egészségére, sem a környezetre;

c) engedélyezés esetén meghozza a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket;

d) biztosítja, hogy a 2006. szeptember 1. után forgalomban maradó biocid termékeket új címkével látják el, amely feltünteti a tagállamok által e bekezdésnek megfelelően megállapított felhasználási feltételeket; valamint

e) biztosítja, hogy adott esetben az engedélyek birtokosai vagy az érintett tagállamok törekednek az adott felhasználási mód alternatívájának felkutatására, vagy a 98/8/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében meghatározott dátum előtt legkésőbb két évvel benyújtják a 98/8/EK irányelv 11. cikkében megállapított eljárással összhangban elkészített dossziét.

(4) Az érintett tagállamok évente tájékoztatják a Bizottságot a (3) bekezdés alkalmazásáról és különösen az e) pont alapján hozott intézkedésekről.

(5) A tagállamok bármikor felülvizsgálhatják az azokra a biocid termékekre kiadott engedélyeket, amelyek forgalombahozatali idejét a (3) bekezdéssel összhangban meghosszabbították. Amennyiben bármilyen ok miatt feltételezhető, hogy az említett bekezdés a)-e) pontjában előírt feltételek közül valamelyik nem teljesül, az érintett tagállamok indokolatlan késedelem nélkül megfelelő intézkedésekkel orvosolják a helyzetet vagy - amennyiben erre nincs mód - visszavonják az érintett biocid termékek tekintetében kiadott engedélyeket.

6. cikk

Élelmiszerek és takarmányok

A 4. cikk (1) bekezdésétől eltérve a tagállamok a 98/8/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében meghatározott dátumig engedélyezhetik a kizárólag élelmiszert vagy takarmányt tartalmazó hatóanyagok riasztó- és csalogatószerként való forgalomba hozatalát a 19. terméktípusban.

Az eltérés alkalmazásában "élelmiszer vagy takarmány" bármely olyan feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan ehető anyag, illetve állati vagy növényi eredetű termék, amelyet emberi vagy állati fogyasztásra szánnak, illetve ilyen fogyasztása ésszerűen feltételezhető; azonban nem tartoznak ide az élelmiszerekből vagy takarmányokból kivont vagy izolált anyagok.

7. cikk

Létező hatóanyagok vizsgálata a felülvizsgálati program keretében

(1) A II. mellékletben felsorolt hatóanyagoknak a meghatározott terméktípus(ok) tekintetében való felülvizsgálatát az erre a célra kijelölt referens tagállam végzi el az adott hatóanyagra/terméktípusra vonatkozó teljes dosszié alapján, feltéve hogy:

a) a dosszié eleget tesz az e rendelet III. mellékletében meghatározott követelményeknek;

b) az érintett terméktípusra vonatkozóan az e rendelet 9. cikkében meghatározott időszakon belül benyújtják a teljes dossziét a 98/8/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett és az e rendelet III. mellékletében meghatározott összefoglaló dosszié kíséretében.

A II. mellékletben felsorolt hatóanyagokat kizárólag az ott megjelölt terméktípusok tekintetében kell felülvizsgálni.

A 8. és a 14. terméktípustól eltekintve a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett hatóanyag/terméktípus kombinációk értékelését ugyanakkor kell megkezdeni, amikor az azonos terméktípusokban előforduló hatóanyag dossziéjának értékelésére sor kerül.

(2) Nem szabad referens tagállamként kijelölni egy adott hatóanyag vonatkozásában olyan tagállamot, amely jelezte érdekeltségét a hatóanyagnak az irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe való felvétele iránt.

(3) E rendelet 10., 11. és 12. cikkének sérelme nélkül a résztvevőktől eltérő személyek a 98/8/EK irányelv 11. cikkével összhangban kérelmezhetik egy a II. mellékletben felsorolt létező hatóanyag/terméktípus kombinációnak az irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe való felvételét. Ilyen esetben a teljes dossziét az adott hatóanyag/terméktípus kombináció vonatkozásában e rendelet 9. cikkében meghatározott időszakon belül kell benyújtani.

8. cikk

A teljes dosszié összeállítása

(1) A teljes dosszié összeállítása során minden ésszerű erőfeszítést meg kell tenni többek között a gerinces állatokon végzett kísérletek többszöri elvégzésének elkerülése, valamint - adott esetben - egy közös teljes dosszié összeállítása érdekében.

(2) A teljes dosszié összeállításának megkezdése előtt a résztvevő:

a) tájékoztatja a referens tagállamot a gerinces állatokon általa már elvégzett kísérletekről;

b) kapcsolatba lép a referens tagállammal annak egyeztetése céljából, hogy egyes vizsgálatok elvégzésétől el lehet-e tekintetni;

c) tájékoztatja a referens tagállamot a teljes dosszié elkészítése érdekében általa gerinces állatokon végzendő további kísérletekről;

d) ha a referens tagállam arról tájékoztatja, hogy egy másik résztvevő ugyanolyan kísérletek elvégzésének szándékát jelentette be, minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy együttműködjön ezzel a résztvevővel a kísérletek közös elvégzésében.

Az első albekezdés b) pontjával összhangban a referens tagállamok által adott állásfoglalás nem határozza meg előre a 13. cikk (1) bekezdése szerinti teljességi ellenőrzés eredményét.

(3) A referens tagállam közreadhat információt az e rendelet II. mellékletében felsorolt valamely hatóanyag tekintetében gerinces állatokon elvégzett bármely kísérletről, kivéve ha ez az információ bizalmasnak minősül a 98/8/EK irányelv 19. cikke értelmében. Ez az információ tartalmazhatja az érintett hatóanyag nevét, a kísérlet végeredményét és az adatok jogosultjával való kapcsolatfelvételre szolgáló címet.

(4) Amennyiben a referens tagállam tud arról, hogy több résztvevő is szándékozik felülvizsgálni egy bizonyos hatóanyagot, erről értesíti ezeket a résztvevőket.

(5) Azok a résztvevők, akik ugyanazt a hatóanyagot ugyanazon terméktípus(ok) vonatkozásában szándékoznak felülvizsgálni, minden ésszerű erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy a közösségi versenyszabályok teljes mértékű betartása mellett közösen adják be a teljes dossziét.

Amennyiben a fenti körülmények között nem nyújtanak be közös dossziét, minden egyes önálló dossziéban ismertetni kell az együttműködés biztosítása érdekében tett erőfeszítéseket és a részvétel elmaradásának okait.

(6) A teljes dossziéban és az összefoglaló dossziéban is részletezni kell a gerinces állatokon végzett kísérletek többszöri elvégzésének elkerülése érdekében tett erőfeszítéseket.

(7) Annak érdekében, hogy információt nyújtsanak a felülvizsgálatra való jelentkezéssel járó költségekről és a teljes dosszié összeállításához szükséges állatkísérletekről, a résztvevők a teljes dossziéval együtt benyújthatnak a referens tagállamnak egy költségkimutatást az azzal kapcsolatban elvégzett tevékenységekről és tanulmányokról.

A referens tagállam közli ezt az információt a Bizottsággal, amikor az illetékes hatóság jelentését benyújtja a 14. cikk (4) bekezdésével összhangban.

(8) A Bizottság a 98/8/EK irányelv 18. cikkének (5) bekezdésében említett jelentésben kitér a teljes dosszié összeállításával járó költségekre és az ehhez szükséges állatkísérletekre, és javaslatot tesz az adatszolgáltatási kötelezettségek módosítására a gerinces állatokon végzett kísérletek szükségességének minimalizálása, valamint a költséghatékonyság és az arányosság biztosítása érdekében.

9. cikk

A teljes dosszié benyújtása

(1) Ha a referens tagállam másként nem rendelkezik, a résztvevő a teljes dosszié egy nyomtatott, valamint egy elektronikus példányát nyújtja be a referens tagállamnak.

Ezenfelül a résztvevő az összefoglaló dosszié egy-egy nyomtatott, valamint egy-egy elektronikus példányát is benyújtja a Bizottságnak és a többi tagállamnak a 13. cikk (3) bekezdésével összhangban. Amennyiben azonban valamely tagállam kizárólag elektronikus formában tart igényt a dossziéra, vagy azt több példányban is szeretné megkapni, erről tájékoztatnia kell a Bizottságot, amely elektronikus formában nyilvánosan közzéteszi ezt az információt. Amennyiben a tagállam a későbbiekben másképp határoz, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell a Bizottságot, és a Bizottság ennek megfelelően frissíti a nyilvánosan közzétett információt.

(2) A II. mellékletben felsorolt létező termékek tekintetében a következő időszakokon belül kell a referens tagállamhoz eljuttatni a teljes dossziét:

a) a 8. és 14. terméktípus esetében 2004. március 28-ig;

b) a 16., 18., 19. és 21. terméktípus esetében 2005. november 1. és 2006. április 30. között;

c) az 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 13. terméktípus esetében 2007. február 1. és 2007. július 31. között;

d) a 7., 9., 10., 11., 12., 15., 17., 20., 22. és 23. terméktípus esetében 2008. május 1. és 2008. október 31. között.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően az olyan hatóanyag/terméktípus-kombinációk esetében, amelyek a 3c. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban felvételre kerültek a II. mellékletbe, illetve amelyekre vonatkozóan a 3c. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében határozatot semmisítettek meg, az 528/2012/EU rendelet 7. cikke szerinti, a hatóanyag jóváhagyása iránti kérelmet legkésőbb a 3c. cikk (1) bekezdésének a), illetve b) pontja szerinti határozat elfogadásától számított két éven belül be kell nyújtani.

10. cikk

A résztvevőkhöz való társulás vagy a résztvevők helyettesítése

Amennyiben kölcsönös megállapodás alapján egy gyártó, készítő vagy szervezet társul valamely résztvevőhöz, vagy helyettesít egy résztvevőt a teljes dosszié benyújtásában, a megállapodást megkötő felek erről közösen értesítik a Bizottságot és a referens tagállamot, és csatolják a vonatkozó felhatalmazást.

A Bizottság ennek megfelelően értesíti a többi olyan résztvevőt, aki ugyanazt a hatóanyagot ugyanazon terméktípus(ok) vonatkozásában szándékozik felülvizsgálni.

11. cikk

A résztvevők visszalépése

(1) Amennyiben valamely résztvevő nem kíván tovább részt venni a felülvizsgálati programban, erről írásban, az okok megjelölésével haladéktalanul értesíti a megfelelő referens tagállamot és a Bizottságot.

A Bizottság ennek megfelelően értesíti a többi tagállamot, valamint a többi olyan résztvevőt, aki ugyanazt a hatóanyagot ugyanazon terméktípus(ok) vonatkozásában szándékozik felülvizsgálni.

(2) Amennyiben egy létező hatóanyag/terméktípus kombináció tekintetében valamennyi résztvevő visszalép, a Bizottság erről tájékoztatja a tagállamokat, és az információt elektronikus formában is közzéteszi.

12. cikk

A résztvevő szerepének átvétele

(1) A 11. cikk (2) bekezdésben említett információ elektronikus közzétételétől számított három hónapon belül egy gyártó, készítő vagy szervezet tájékoztathatja a Bizottságot arról, hogy a létező hatóanyag/terméktípus vonatkozásában szeretné átvenni a résztvevő szerepét.

Az első albekezdésben említett időszakon belül tagállam is jelezheti a Bizottságnak érdekeltségét a létező hatóanyag/terméktípus kombináció tekintetében a résztvevő szerepének átvételére a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő felvétel összefüggésében, amennyiben a tagállam elengedhetetlennek tart egyes felhasználásokat, különösen az emberi vagy az állati egészség, illetve a környezet védelme szempontjából.

(2) Egy visszalépett résztvevő szerepét átvenni kívánó személy vagy tagállam a szándékáról szóló tájékoztatás időpontjától számított három hónapon belül köteles bizonyítékot szolgáltatni arról, hogy a teljes dosszié összeállítását célzó munka elvégzésére megbízást adott.

(3) A (2) bekezdésben említett bizonyíték alapján a Bizottság eldönti, hogy a kérdéses személynek vagy tagállamnak engedélyezi-e a résztvevő szerepének átvállalását.

Amennyiben a Bizottság engedélyezi egy személynek vagy tagállamnak a résztvevő szerepének átvételét, határozhat a teljes dosszié leadására a 9. cikkben meghatározott időszak meghosszabbításáról.

(4) Minden létező hatóanyag/terméktípus kombináció tekintetében csak egyszer vehető át a résztvevő szerepe.

(5) Amennyiben a Bizottsághoz nem érkezik az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás, határoz arról, hogy a létező hatóanyagot ne vegyék fel a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe az érintett terméktípus(ok)ra vonatkozó felülvizsgálati program keretében.

13. cikk

A dosszié teljességének ellenőrzése

(1) Egy létező hatóanyag/terméktípus kombinációra vonatkozó dosszié kézhezvételétől számított három hónapon belül és legfeljebb három hónappal az e rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében meghatározott időszak vége után a referens tagállam meggyőződik arról, hogy a dosszié teljesnek tekinthető-e a 98/8/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint.

Amennyiben a referens tagállam konzultációkat kezdeményezett más tagállamokkal és a Bizottsággal a dosszié elfogadhatóságáról, az említett időszak meghosszabbítható a konzultációk befejezéséig, de legfeljebb a dosszié kézhezvételétől számított hat hónappal.

(2) A referens tagállam a dosszié teljesnek tekintéséhez előírhatja feltételként, hogy csatolják a dossziéhoz a 98/8/EK irányelv 25. cikke értelmében fizetendő díj egészének vagy egy részének előre történő kifizetését igazoló bizonylatot.

(3) Amennyiben egy dossziét teljesnek tekintenek, a referens tagállam visszaigazolja a dosszié elfogadását a résztvevő felé, és jóváhagyja számára az összefoglaló dossziénak a Bizottsághoz és a többi tagállamhoz való továbbítását a megerősítés megadásától számított egy hónapon belül.

Ha valamely tagállamnak az összefoglaló dosszié kézhezvételekor megalapozott gyanúja, hogy a dosszié nem teljes, haladéktalanul közli fenntartásait a referens tagállammal, a Bizottsággal és a többi tagállammal.

A referens tagállam azonnal konzultációkat kezd az adott tagállammal és a Bizottsággal a közölt fenntartás megvitatása és az eltérő vélemények közelítése érdekében.

(4) Kivételes körülmények között a referens tagállam új határidőt állapíthat meg azon információ benyújtására, amelyet a résztvevő kellően megindokolt okokból képtelen volt megfelelő időben benyújtani.

A résztvevő az új határidőről kapott értesítést követő három hónapon belül bizonyítékkal szolgál a referens tagállamnak arról, hogy a hiányzó információ benyújtására irányuló munka elvégzésére megbízást adott.

Ha a referens tagállam úgy ítéli meg, hogy elegendő bizonyítékot kapott, a 14. cikkel összhangban úgy végzi el az értékelést, mintha a dosszié teljes lenne. Ellenkező esetben az értékelés addig nem kezdődik meg, amíg a hiányzó információ meg nem érkezik.

(5) Ha a teljes dosszié nem érkezik be a 9. cikkben meghatározott időszakon belül vagy - adott esetben - a (4) bekezdéssel összhangban megállapított új határidőig, a referens tagállam erről tájékoztatja a Bizottságot, ismertetve a résztvevő által előterjesztett okokat.

A referens tagállam tájékoztatja a Bizottságot azokról az esetekről is, amikor egy résztvevő nem tudja benyújtani a (4) bekezdés második albekezdésében megkövetelt bizonyítékot. Az első és második albekezdésben említett esetekben, illetve ha más dosszié nem vonatkozik ugyanarra a létező hatóanyag/terméktípus kombinációra, úgy kell tekinteni, hogy minden résztvevő visszalépett, és értelemszerűen a 11. cikk (2) bekezdését és a 12. cikket kell alkalmazni.

14. cikk

A dosszié értékelése a referens tagállam által

(1) Amennyiben a referens tagállam teljesnek ítél egy dossziét, a 98/8/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban tizenkét hónapon belül elvégzi annak értékelését, és arról jelentést készít (a továbbiakban: "az illetékes hatóság jelentése").

A 98/8/EK irányelv 12. cikkének sérelme nélkül a referens tagállam figyelembe vehet más releváns műszaki vagy tudományos információt a hatóanyag, a metabolitok vagy a maradékanyagok tulajdonságai vonatkozásában.

(2) Egy olyan hatóanyag tekintetében, amelynek a dossziéját teljesként elfogadták, a résztevő kérésére a referens tagállam további kiegészítő információkat is figyelembe vehet a következő feltételek teljesülése esetén:

a) a résztvevő a dosszié leadásakor tájékoztatta a referens tagállamot arról, hogy kiegészítő információ beadásán dolgozik;

b) a dosszié 13. cikk (3) bekezdése szerinti elfogadásának időpontjától számított 9 hónapon belül beküldik a kiegészítő információt;

c) az eredetileg benyújtott adatokhoz képest a kiegészítő információ ugyanannyira vagy még jobban megbízható ugyanazon vagy szigorúbb minőségi szabványok alkalmazása következtében;

d) az eredetileg benyújtott adatokhoz képest a kiegészítő információ más eredményhez vezethet a hatóanyaggal kapcsolatban a (6) bekezdés értelmében teendő ajánlás tekintetében.

A referens tagállam csak akkor veszi figyelembe a résztvevőtől eltérő személyek által benyújtott kiegészítő információt, ha az információ megfelel az első albekezdés b), c) és d) pontjában megállapított feltételeknek.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során, különösen akkor, ha a kiegészítő információ benyújtását a referens tagállam kérte egy általa megállapított határidőn belül, a kiegészítő információ átvételekor a referens tagállam kérheti, hogy a résztvevő juttasson el egy aktualizált összefoglaló dossziét a Bizottsághoz és a többi tagállamhoz.

A következő feltételek teljesülése esetén úgy kell tekinteni, hogy minden résztvevő visszalépett, és a 11. cikk (2) bekezdése és a 12. cikk értelemszerűen alkalmazandó:

a) a kiegészítő információt a határidőig nem nyújtották be;

b) a résztvevő nem tudja megfelelően megindokolni a határidő további meghosszabbítását;

c) ugyanarra a létező hatóanyag/terméktípus kombinációra nem vonatkozik más dosszié.

(4) A referens tagállam indokolatlan késedelem nélkül eljuttatja az illetékes hatóság jelentésének egy-egy példányát a Bizottsághoz, a többi tagállamhoz és a résztvevőhöz.

(5) A referens tagállam dönthet úgy, hogy visszatartja az illetékes hatóság jelentését, ha a 98/8/EK irányelv 25. cikke értelmében fizetendő díjakat nem fizették ki maradéktalanul, amely esetben tájékoztatja erről a résztvevőt és a Bizottságot.

A következő feltételek teljesülése esetén úgy kell tekinteni, hogy minden résztvevő visszalépett, és a 11. cikk (2) bekezdése valamint a 12. cikk értelemszerűen alkalmazandó:

a) az említett tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon belül nem teljesítették a teljes kifizetést;

b) ugyanarra a létező hatóanyag/terméktípus kombinációra nem vonatkozik más dosszié.

(6) Az illetékes hatóság jelentését a Bizottság által javasolt formában kell benyújtani, és az tartalmazza a következők egyikét:

a) a létező hatóanyagnak a 98/8/EK rendelet I., IA. vagy IB. mellékletébe történő felvételére vonatkozó ajánlás, adott esetben megadva a felvétel feltételeit;

b) a létező hatóanyagnak a 98/8/EK rendelet I., IA. vagy IB. mellékletébe történő felvételének elutasítására vonatkozó ajánlás, megadva az elutasítás indokait.

15. cikk

A Bizottság eljárása

(1) Amikor a Bizottság e rendelet 14. cikke (4) bekezdésének megfelelően kézhez kapja az illetékes hatóság jelentését, indokolatlan késedelem nélkül elkészíti a 98/8/EK irányelv 27. cikkében említett határozattervezetet.

(2) Az (1) bekezdésben említett határozattervezet elkészítése előtt a Bizottság, amennyiben ez az illetékes hatóság jelentésére vonatkozóan kapott észrevételekre tekintettel szükséges, konzultál a tagállamok szakértőivel a fennmaradó megoldatlan problémák megoldása érdekében. Amennyiben szükséges, a Bizottság felkérésére a referens tagállam elkészíti az illetékes hatóság aktualizált jelentését.

(3) Amennyiben egy létező hatóanyag a 98/8/EK irányelv 10. cikkének (5) bekezdésében említettek szerint aggodalomra ad okot annak ellenére, hogy e rendelet 14. cikkének (6) bekezdésével összhangban valamelyik mellékletbe való felvételre javasolták, a Bizottság az említett irányelv 12. cikkének sérelme nélkül figyelembe veheti az ugyanarra a felhasználásra szánt más létező hatóanyagokra vonatkozó értékelés eredményét.

(4) A 98/8/EK irányelv 27. cikkének (2) bekezdésében említett dokumentumok és információk alapján a referens tagállam naprakésszé tett illetékes hatósági jelentést készít, amelynek első része az értékelő jelentés. Az értékelő jelentést a Biocid Termékek Állandó Bizottsága felülvizsgálja. Amennyiben egyazon hatóanyag/terméktípus kombináció tekintetében több dossziét is benyújtottak, a referens tagállam csak egyetlen értékelő jelentést készít a különböző dossziékban benyújtott információk felhasználásával.

16. cikk

Az információhoz való hozzáférés

Amennyiben egy referens tagállam e rendelet 14. cikkének (4) bekezdésével összhangban benyújtotta az illetékes hatóság jelentését, vagy miután a Biocid Termékek Állandó Bizottsága véglegesített vagy aktualizált egy értékelő jelentést, a Bizottság a jelentést vagy annak bármely változását elektronikus úton közzéteszi a nyilvánosság számára, a 98/8/EK irányelv 19. cikke értelmében bizalmasan kezelendő információk kivételével.

17. cikk

Az eljárások felfüggesztése

Amennyiben a Bizottság az e rendelet II. mellékletében felsorolt valamely hatóanyag kapcsán javaslatot tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 76/769/EGK irányelv, illetve 2009. június 1. után az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének módosítására annak érdekében, hogy az adott hatóanyag forgalomba hozatalát vagy felhasználását - beleértve a biocid felhasználást - akár bizonyos terméktípusok, akár az összes terméktípus esetében megtiltsa, a javaslatra vonatkozó döntés meghozataláig felfüggeszthetők az e rendeletben előírt és az adott hatóanyagnak a szóban forgó terméktípus(ok) tekintetében történő felhasználására vonatkozó eljárások.

18. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2032/2003/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

19. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

LÉTEZŐ HATÓANYAGOK

Név (EINECS és/vagy egyéb)EC-számCAS-szám
Formaldehid200-001-850-00-0
Ergokalciferol/D2-vitamin200-014-950-14-6
Tejsav200-018-050-21-5
Klofenotán/DDT200-024-350-29-3
Aszkorbinsav200-066-250-81-7
2-(2-butoxietoxi)etil-6-propil-piperonil-éter/piperonil-butoxid200-076-751-03-6
2,4-dinitrofenol200-087-751-28-5
2-imidazol-4-iletil-amin200-100-651-45-6
Bronopol200-143-052-51-7
Triklórfon200-149-352-68-6
Nátrium-szalicilát200-198-054-21-7
Fention200-231-955-38-9
Glicerin-trinitrát200-240-855-63-0
Bisz-(tributil-ón)-oxid200-268-056-35-9
Tributil-ón-acetát200-269-656-36-0
Kumafosz200-285-356-72-4
Glicerin200-289-556-81-5
Klórhexidin-diacetát200-302-456-95-1
Allil-izotiocianát200-309-257-06-7
Cetrimónium-bromid/Hexadecil-trimetil-ammónium-bromid200-311-357-09-0
Karbamid200-315-557-13-6
Sztrichnin200-319-757-24-9
Propán-1,2-diol200-338-057-55-6
Etinil-ösztradiol200-342-257-63-6
Koffein200-362-158-08-2
Difenoxarzin-10-il-oxid200-377-358-36-6
Gamma-HCH vagy Gamma-BHC/Lindán/1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán200-401-258-89-9
Szulfakinoxalin200-423-259-40-5
Klórkrezol200-431-659-50-7
2-fenil-etanol200-456-260-12-8
Dimetoát200-480-360-51-5
Metil-tioninium-klorid200-515-261-73-4
Tiokarbamid200-543-562-56-6
Diklórvosz200-547-762-73-7
Karbaril200-555-063-25-2
Etanol200-578-664-17-5
Hangyasav200-579-164-18-6
Ecetsav200-580-764-19-7
Benzoesav200-618-265-85-0
Propán-2-ol200-661-767-63-0
Kloroform/Triklór-metán200-663-867-66-3
Kolekalciferol200-673-267-97-0
Szalicilsav200-712-369-72-7
Hexaklorofén200-733-870-30-4
Propán-1-ol200-746-971-23-8
Bután-1-ol200-751-671-36-3
Metoxiklór200-779-972-43-5
Brómmetán/Metil-bromid200-813-274-83-9
Hidrogén-cianid200-821-674-90-8
Metaldehid200-836-89002-91-9
Szén-diszulfid200-843-675-15-0
Etilén-oxid200-849-975-21-8
Jodoform/Trijód-metán200-874-575-47-8
terc-butil-hidroperoxid200-915-775-91-2
Triklór-nitrometán200-930-976-06-2
Bornán-2-on/Kámfor200-945-076-22-2
(3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS)-1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c-dodekahidro-2,10-dimetoxi-3,8,11a,11c-tetrametil-dibenzo[de,g]kromén-1,5,11-trion/Kvasszin200-985-976-78-8
1,3-dibróm-5,5-dimetil-hidantoin201-030-977-48-5
3-béta-hidroxiurz-12-én-28-onsav/Urzolsav201-034-077-52-1
Citromsav201-069-177-92-9
Citromsav-monohidrát201-069-15949-29-1
1,3,4,5-tetrahidroxi-ciklohexánkarbonsav201-072-877-95-2
Linalool201-134-478-70-6
2-metilpropán-1-ol201-148-078-83-1
2-klóracetamid201-174-279-07-2
Brómecetsav201-175-879-08-3
Propionsav201-176-379-09-4
Klórecetsav201-178-479-11-8
Glikolsav201-180-579-14-1
Perecetsav201-186-879-21-0
L-(+)-tejsav201-196-279-33-4
p-(1,1-dimetilpropil)fenol201-280-980-46-6
Pin-2(3)-én201-291-980-56-8
Szennozid A201-339-981-27-6
Varfarin201-377-681-81-2
Kumaklór201-378-181-82-3
Difacinon201-434-582-66-6
Etil-kinin-karbonát201-500-383-75-0
(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoxikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromén-6-on/rotenon201-501-983-79-4
Antrakinon201-549-084-65-1
Dibutil-ftalát201-557-484-74-2
Szalicilanilid201-727-887-17-2
(+)-borkősav201-766-087-69-4
Pentaklórfenol201-778-687-86-5
Szimklozén201-782-887-90-1
Klórxilenol201-793-888-04-0
2,4,6-triklórfenol201-795-988-06-2
Mentol201-939-089-78-1
Izopulegol201-940-689-79-2
Timol201-944-889-83-8
Gvajakol/2-metoxifenol201-964-790-05-1
Bifenil-2-ol201-993-590-43-7
Naftalin202-049-591-20-3
Propil-4-hidroxibenzoát202-307-794-13-3
Butil-4-hidroxibenzoát202-318-794-26-8
Dibenzoil-peroxid202-327-694-36-0
2-etilhexán-1,3-diol202-377-994-96-2
Benzotriazol202-394-195-14-7
3-klórpropán-1,2-diol202-492-496-24-2
Diklorofén202-567-197-23-4
Eugenol202-589-197-53-0
Allantoin202-592-897-59-6
Metil-4-hidroxibenzoát202-785-799-76-3
Benzil-alkohol202-859-9100-51-6
2,2′-[(1,1,3-trimetilpropán-1,3-diil)bisz(oxi)]bisz[4,4,6-trimetil-1,3,2-dioxaborinán]202-899-7100-89-0
Methenamin/Hexametilén-tetramin202-905-8100-97-0
Triklokarbán202-924-1101-20-2
Klórprofám202-925-7101-21-3
1,1′,1″,1″′-etilén-dinitrilo-tetrapropán-2-ol203-041-4102-60-3
2,2′,2″-nitrilo-trietanol203-049-8102-71-6
Klórfenezin203-192-6104-29-0
Anetol203-205-5104-46-1
Fahéjaldehid/3-fenilpropén-2-al203-213-9104-55-2
2-etilhexán-1-ol/izooktanol203-234-3104-76-7
Citronellol203-375-0106-22-9
Citronellal203-376-6106-23-0
Geraniol203-377-1106-24-1
1,4-diklór-benzol203-400-5106-46-7
Etilén-diamin203-468-6107-15-3
Klór-acetaldehid203-472-8107-20-0
Etán-1,2-diol203-473-3107-21-1
Glioxál203-474-9107-22-2
Metil-formiát203-481-7107-31-3
Bután-1,3-diol203-529-7107-88-0
Vinil-acetát203-545-4108-05-4
Ecetsav-anhidrid203-564-8108-24-7
m-krezol203-577-9108-39-4
Rezorcin203-585-2108-46-3
Cianursav203-618-0108-80-5
Fenol203-632-7108-95-2
Etil-formiát203-721-0109-94-4
Borostyánkősav203-740-4110-15-6
Hexa-2,4-diénsav/szorbinsav203-768-7110-44-1
Piridin203-809-9110-86-1
Morfolin203-815-1110-91-8
Glutaral203-856-5111-30-8
2-butoxietanol203-905-0111-76-2
Cetrimónium-klorid/Hexadecil-trimetil-ammónium-klorid203-928-6112-02-7
Nonánsav203-931-2112-05-0
Undekán-2-on/metil-nonil-keton203-937-5112-12-9
2,2′-(etiléndioxi)dietanol/Trietilén-glikol203-953-2112-27-6
Undec-10-énsav203-965-8112-38-9
Oleinsav204-007-1112-80-1
(Z)-dokoz-13-énsav204-011-3112-86-7
N-(2-etilhexil)-8,9,10-trinorborn-5-én-2,3-dikarboximid204-029-1113-48-4
Propoxur204-043-8114-26-1
Endoszulfán204-079-4115-29-7
1,7,7-trimetilbiciklo(2,2,1)-hept-2-il-tiocianáto-acetát204-081-5115-31-1
Dikofol204-082-0115-32-2
Linalil-acetát204-116-4115-95-7
3,3′,4′,5,7-pentahidroxi-flavon204-187-1117-39-5
1,3-diklór-5,5-dimetil-hidantoin204-258-7118-52-5
Metil-szalicilát204-317-7119-36-8
Klorofén204-385-8120-32-1
Etil-4-hidroxibenzoát204-399-4120-47-8
Benzil-benzoát204-402-9120-51-4
Piperonál204-409-7120-57-0
Indol204-420-7120-72-9
3-(but-2-enil)-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-2,2-dimetil-3-(3-metoxi-2-metil-3-oxoprop-1-enil)-ciklopropán-karboxilát/Cinerin II204-454-2121-20-0
2-metil-4-oxo-3-(penta-2,4-dienil)ciklopent-2-enil [1R-[1.alfa.[S*(Z)],3.béta.]]-krizantemát/Piretrin I204-455-8121-21-1
2-metil-4-oxo-3-(penta-2,4-dienil)ciklopent-2-enil [1R-[1.alfa.[S*(Z)](3.béta.)-3-(3-metoxi-2-metil-3-oxoprop-1-enil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/Piretrin II204-462-6121-29-9
Benzetónium-klorid204-479-9121-54-0
5-nitrotiazol-2-il-amin204-490-9121-66-4
Malation204-497-7121-75-5
Fenitrotion204-524-2122-14-5
Cetalkónium-klorid204-526-3122-18-9
Benzil-dimetil(oktadecil)ammónium-klorid204-527-9122-19-0
Szimazin204-535-2122-34-9
Profám204-542-0122-42-9
4-fenilbutanon204-555-1122-57-6
2-fenoxietanol204-589-7122-99-6
Cetilpiridinium-klorid204-593-9123-03-5
Cetilpiridinium-klorid-monohidrát204-593-96004-24-6
2-etilhexanál204-596-5123-05-7
Piridazin-3,6-diol/Maleinhidrazid204-619-9123-33-1
Adipinsav204-673-3124-04-9
Oktánsav204-677-5124-07-2
Dodecil-amin/Lauril-amin204-690-6124-22-1
Szén-dioxid204-696-9124-38-9
Nátrium-dimetil-arzenát204-708-2124-65-2
Exo-1,7,7-trimetilbiciklo(2.2.1)heptán-2-ol204-712-4124-76-5
Nitrometilidin-trimetanol204-769-5126-11-4
Nátrium-acetát204-823-8127-09-3
Nátrium-N-klórbenzol-szulfonamid204-847-9127-52-6
Tozilklóramid-nátrium204-854-7127-65-1
Bisz(2,3,3,3-tetraklórpropil)-éter204-870-4127-90-2
Kálium-dimetil-ditiokarbamát204-875-1128-03-0
Nátrium-dimetil-ditiokarbamát204-876-7128-04-1
N-brómszukcinimid204-877-2128-08-5
N-klórszukcinimid204-878-8128-09-6
2,6-di-terc-butil-p-krezol204-881-4128-37-0
Varfarin-nátrium204-929-4129-06-6
Dimetil-ftalát205-011-6131-11-3
Nátrium-pentaklórfenolát205-025-2131-52-2
Nátrium-2-bifenilát205-055-6132-27-4
Nátrium-2-bifenilát-tetrahidrát205-055-66152-33-6
Kaptán205-087-0133-06-2
N-(triklórmetiltio)ftálimid/folpet205-088-6133-07-3
2,4-diklór-3,5-xilenol205-109-9133-53-9
Metil-antranilát205-132-4134-20-3
Bisz(8-hidroxikinolinium)-szulfát205-137-1134-31-6
N,N-dietil-m-toluamid205-149-7134-62-3
Dipropilpiridin-2,5-dikarboxilát205-245-9136-45-8
Cink-bisz(2-etilhexanoát)205-251-1136-53-8
6-metilbenzotriazol205-265-8136-85-6
Tirám205-286-2137-26-8
Zirám205-288-3137-30-4
Nátrium-propionát205-290-4137-40-6
Kálium-metil-ditiokarbamát205-292-5137-41-7
Metám-nátrium205-293-0137-42-8
Dipentén205-341-0138-86-3
Dinátrium-cianoditiokarbamát205-346-8138-93-2
Benzododecinium-klorid205-351-5139-07-1
Mirisztalkónium-klorid205-352-0139-08-2
Nitrilo-triecetsav205-355-7139-13-9
p-tolil-acetát205-413-1140-39-6
1,3-bisz(hidroximetil)karbamid205-444-0140-95-4
Nátrium-formiát205-488-0141-53-7
2,3-dihidroxipropil-laurát205-526-6142-18-7
Nabam205-547-0142-59-6
Hexánsav205-550-7142-62-1
Laurinsav205-582-1143-07-7
Kálium-oleát205-590-5143-18-0
Nátrium-hidrogén-karbonát205-633-8144-55-8
Oxálsav205-634-3144-62-7
Kinolin-8-ol205-711-1148-24-3
Tiabendazol205-725-8148-79-8
Benzotiazol-2-tiol205-736-8149-30-4
Monuron205-766-1150-68-5
Rutozid205-814-1153-18-4
Glioxilsav206-058-5298-12-4
Fenklórfosz206-082-6299-84-3
Naled206-098-3300-76-5
5-klórszalicilsav206-283-9321-14-2
Diuron206-354-4330-54-1
Kálium-tiocianát206-370-1333-20-0
Diazinon206-373-8333-41-5
Dekánsav206-376-4334-48-5
Ciánamid206-992-3420-04-2
Metronidazol207-136-1443-48-1
Cineol207-431-5470-82-6
7,8-dihidroxi-kumarin207-632-8486-35-1
Nátrium-karbonát207-838-8497-19-8
2-hidroxi-4-izopropil-2,4,6-cikloheptatrién-1-on207-880-7499-44-5
Karvakrol207-889-6499-75-2
6-béta-acetoxi-3-béta-(béta-D-glükopiranoziloxi)-8,14-dihidroxibufa-4,20,22-trienolid/Szcillirozid208-077-4507-60-8
Bárium-karbonát208-167-3513-77-9
3-acetil-6-metil-2H-pirán-2,4(3H)-dion208-293-9520-45-6
Ozalmid208-385-9526-18-1
2,6-dimetoxi-p-benzokinon208-484-7530-55-2
Akridin-3,6-diamin-dihidroklorid208-515-4531-73-7
Nátrium-benzoát208-534-8532-32-1
Dazomet208-576-7533-74-4
Trinátrium-hidrogén-dikarbonát/Nátrium-szeszkvikarbonát208-580-9533-96-0
Ezüst-karbonát208-590-3534-16-7
Krimidin208-622-6535-89-7
Kalcium-diformiát208-863-7544-17-2
Mirisztinsav208-875-2544-63-8
1-izopropil-4-metilbiciklo[3.1.0]hexán-3-on208-912-2546-80-5
1,3,4,6,8,13-hexahidroxi-10,11-dimetilfenantro[1,10,9,8-opqra]perilén-7,14-dion/Hypericum perforatum208-941-0548-04-9
[4-[4,4′-bisz(dimetilamino)benzhidrilidén]ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]dimetil-ammónium-klorid208-953-6548-62-9
Cink-dibenzoát209-047-3553-72-0
Metil-izotiocianát209-132-5556-61-6
4,4′-(4-iminociklohexa-2,5-dienilidénmetilén)dianilin-hidroklorid209-321-2569-61-9
[4-[alfa-[4-(dimetilamino)fenil]benzilidén]ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]dimetil-ammónium-klorid/Malachitzöld-klorid209-322-8569-64-2
Kálium-benzoát209-481-3582-25-2
(RS)-3-allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropán-karboxilát (mindegyik izomer; arány: 1:1:1:1:1:1:1:1)/alletrin209-542-4584-79-2
Nátrium-3-(p-anilino-fenilazo)benzol-szulfonát/Metanil sárga209-608-2587-98-4
DL-tejsav209-954-4598-82-3
BHC vagy HCH/Hexaklór-ciklohexán210-168-9608-73-1
DL-almasav210-514-9617-48-1
N-(hidroximetil)acetamid210-897-2625-51-4
Szukcinaldehid211-333-8638-37-9
2-fluor-acetamid211-363-1640-19-7
Ftálaldehid211-402-2643-79-8
2-fidroxietán-szulfonsav reakcióterméke 4,4′-[hexán-1,6-diilbisz(oxi)]bisz[benzolarboxamidin]-nel (2:1)211-533-5659-40-5
Tetrahidro-2,5-dimetoxifurán211-797-1696-59-3
N-[(diklór-fluormetil)tio]ftálimid211-952-3719-96-0
Diklór-N-[(dimetilamino)szulfonil]fluor-N-(p-tolil)metánszulfénamid/tolilfluanid211-986-9731-27-1
Levonorgesztrel212-349-8797-63-7
Hidroxil-2-piridon212-506-0822-89-9
2,6-dimetil-1,3-dioxán-4 il-acetát212-579-9828-00-2
Terbutrin212-950-5886-50-0
Proflavin-hidroklorid213-459-9952-23-8
N′1-kinoxalin-2-ilszulfanilamid, nátriumsó213-526-2967-80-6
Norbormid213-589-6991-42-4
(Hidroximetil)-karbamid213-674-81000-82-4
Diklofluanid214-118-71085-98-9
Réz-tiocianát214-183-11111-67-7
Dodeciltrimetil-ammónium-bromid214-290-31119-94-4
Tetradónium-bromid214-291-91119-97-7
(1,3,4,5,6,7-hexahidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)-metil- (1R-transz)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropán- karboxilát/d-transz-tetrametrin214-619-01166-46-7
4,5-diklór-3H-1,2-ditiol-3-on214-754-51192-52-5
Xilenol215-089-31300-71-6
Bentonit215-108-51302-78-9
Diarzén-pentaoxid215-116-91303-28-2
Dibór-trioxid215-125-81303-86-2
Kalcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/oltott mész215-137-31305-62-0
Kalcium-oxid/mész/égetett mész215-138-91305-78-8
Kálium-hidroxid215-181-31310-58-3
Nátrium-hidroxid215-185-51310-73-2
Kovasav, káliumsó/Kálium-szilikát215-199-11312-76-1
Cink-oxid215-222-51314-13-2
Tricink-difoszfid215-244-51314-84-7
Cink-szulfid215-251-31314-98-3
Trimangán-tetraoxid215-266-51317-35-7
Réz(II)-oxid215-269-11317-38-0
Diréz-oxid215-270-71317-39-1
Krezol215-293-21319-77-3
Alumínum-klorid, bázikus215-477-21327-41-9
Dinátrium-tetraborát, vízmentes215-540-41330-43-4
Dinátrium-tetraborát-dekahidrát/bórax215-540-41303-96-4
Diréz(II)-klorid-trihidroxid215-572-91332-65-6
Króm-trioxid/krómsav215-607-81333-82-0
Nátrium-hidrogén-difluorid215-608-31333-83-1
Nafténsavak rézsói215-657-01338-02-9
2-butanon-peroxid215-661-21338-23-4
Nafténsavak215-662-81338-24-5
Ammónium-hidrogén-difluorid215-676-41341-49-7
Kovasav, nátriumsó215-687-41344-09-8
Réz(II)-klorid215-704-51344-67-8
N,N″-bisz(2-etilhexil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraaza-tetradekán-diamidin-dihidroklorid216-994-61715-30-6
Monolinuron217-129-51746-81-2
2,4-diklórbenzil-alkohol217-210-51777-82-8
Etakridin-laktát217-408-11837-57-6
4,4′-(2-etil-2-nitropropán-1,3-diil)biszmorfolin217-450-01854-23-5
Klórtalonil217-588-11897-45-6
Dodecilammónium-acetát217-956-12016-56-0
Fluometuron218-500-42164-17-2
Allil-propil-diszulfid218-550-72179-59-1
4-(2-nitrobutil)morfolin218-748-32224-44-4
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin219-145-82372-82-9
Didecil-trimetil-ammónium-bromid219-234-12390-68-3
Tolnaftát219-266-62398-96-1
Bisz[[4-[4-(dimetilamino)benzhidrilidén]ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]dimetil-ammónium]-oxalát, -dioxalát219-441-72437-29-8
Dodin219-459-52439-10-3
2-bróm-1-(4-hidroxifenil)etán-1-on219-655-02491-38-5
2,2′-ditiobisz[N-metil-benzamid]219-768-52527-58-4
2,2′-[metilén-bisz(oxi)]biszetanol219-891-42565-36-8
Fentoát219-997-02597-03-7
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on220-120-92634-33-5
2,2′-[(1-metilpropán-1,3-diil)bisz(oxi)]bisz[4-metil-1,3,2-dioxaborinán]220-198-42665-13-6
2-metil-2H-izotiazol-3-on220-239-62682-20-4
Szulfuril-difluorid220-281-52699-79-8
2-amino-3-klór-1,4-naftokinon220-529-22797-51-5
2-klór-N-(hidroximetil)acetamid220-598-92832-19-1
Troklozén-nátrium220-767-72893-78-9
Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát220-767-751580-86-0
Klórpirifosz220-864-42921-88-2
Mecetrónium-etil-szulfát221-106-53006-10-8
Dodecil-etil-dimetil-ammónium-etil-szulfát221-108-63006-13-1
Bisz(triklórmetil)-szulfon221-310-43064-70-8
Nátrium-2-(2-dodeciloxietoxi)etil-szulfát221-416-03088-31-1
4-izopropil-m-krezol221-761-73228-02-2
Réz(II)-dinitrát221-838-53251-23-8
Triklozán222-182-23380-34-5
Temefosz222-191-13383-96-8
Thuj-4(10)-én222-212-43387-41-5
Okt-1-én-3-ol222-226-03391-86-4
Nátrium-5-klór-2-[4-klór-2-[[[(3,4-diklór-fenil)amino]karbonil]amino]fenoxi]-benzolszulfonát222-654-83567-25-7
(Etiléndioxi)dimetanol222-720-63586-55-8
Klórfacinon223-003-03691-35-8
Dipirition223-024-53696-28-4
Klórhexidin-dihidroklorid223-026-63697-42-5
Denatónium-benzoát223-095-23734-33-6
Nátrium-2,4,6-triklórfenolát223-246-23784-03-0
Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó223-296-53811-73-2
Hexahidro-1,3,5-trisz(3-metoxipropil)-1,3,5-triazin223-563-63960-05-2
4-oxo-4-[(tributil-ón)oxi]but-2-énsav/tributil-ón-maleát223-701-54027-18-3
Meténamin-3-klórallil-klorid223-805-04080-31-3
N-etil-heptadekafluor-oktán-szulfonamid223-980-34151-50-2
Izobutil-4-hidroxibenzoát/Izobutil-parabén224-208-84247-02-3
Tributilsztannil szalicilát/Tributil-ón-szalicilát224-397-74342-30-7
Tributilsztannil benzoát/Tributil-ón-benzoát224-399-84342-36-3
Nátrium-1-(3,4-dihidro-6-metil-2,4-dioxo-2H-pirán-3-ilidén)etanolát224-580-14418-26-2
Dietil-ammónium-szalicilát224-586-44419-92-5
Dimetil-dikarbonát224-859-84525-33-1
Farnezol225-004-14602-84-0
2,2′,2″-(hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanol225-208-04719-04-4
Oktilfoszfonsav225-218-54724-48-5
Nátrium-4-(metoxikarbonil)fenolát225-714-15026-62-0
Szulfamidsav226-218-85329-14-6
Citrál226-394-65392-40-5
Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroximetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion226-408-05395-50-6
1-benzil-3,5,7-triaza-1-azoniatriciklo[3.3.1.13,7]dekán-klorid226-445-25400-93-1
Dimetil-dioktil-ammónium-klorid226-901-05538-94-3
N-dodecilpropán-1,3-diamin226-902-65538-95-4
Klórpirifosz-metil227-011-55598-13-0
N,N′-metilén-biszmorfolin227-062-35625-90-1
Kumatetralil227-424-05836-29-3
Terbutilazin227-637-95915-41-3
(R)-p-menta-1,8-dién227-813-55989-27-5
4-metoxbenzol-1,3-diamin-szulfát228-290-66219-67-6
Metilén-ditiocianát228-652-36317-18-6
1,3-bisz(hidroximetil)-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion229-222-86440-58-0
Dodicin229-930-76843-97-6
Almasav230-022-86915-15-7
(2-bróm-2-nitrovinil)benzol230-515-87166-19-0
Didecil-dimetil-ammónium-klorid230-525-27173-51-5
(Z)-N-9-oktadecenilpropán-1,3-diamin230-528-97173-62-8
Benzil-dodecil-dimetil-ammónium-bromid230-698-47281-04-1
Prometrin230-711-37287-19-6
Ezüst231-131-37440-22-4
Bór231-151-27440-42-8
Réz231-159-67440-50-8
Cink231-175-37440-66-6
Kén-dioxid231-195-27446-09-5
Ditallium-szulfát231-201-37446-18-6
Kalcium-dihexa-2,4-dienoát231-321-67492-55-9
Kinin-monohidroklorid-dihidrát231-437-76119-47-7
Jód231-442-47553-56-2
Jód jodofor formábankeverék39392-86-4
Jód komplex oldatban, nem ionos detergensselkeverék
Polivinil-pirrolidon-jódpolimer25655-41-8
Alkilaril-poliéter alkohol-jód komplex,polimer
Jódkomplex etilén-propilén blokk kopolimerrel (pluronik)polimer
Jódkomplex polialkilén-glikollalpolimer
Jódozott gyanta/Polijodid anion gyantapolimer
Trinátrium-ortofoszfát (TSP)231-509-87601-54-9
Szilikon-dioxid – amorf231-545-47631-86-9
Nátrium-hidrogén-szulfit231-548-07631-90-5
Nátrium-nitrit231-555-97632-00-0
Nátrium-peroxometaborát/Nátrium-perborát-hidrát231-556-47632 04 4
Hidrogén-klorid/sósav231-595-77647-01-0
Nátrium-klorid231-598-37647-14-5
Nátrium-bromid231-599-97647-15-6
Ortofoszforsav231-633-27664-38-2
Hidrogén-fluorid231-634-87664-39-3
Ammónia, vízmentes231-635-37664-41-7
Kénsav231-639-57664-93-9
Kálium-jodid231-659-47681-11-0
Nátrium-hidrogén-szulfát231-665-77681-38-1
Nátrium-fluorid231-667-87681-49-4
Nátrium-hipoklorit231-668-37681-52-9
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-4
Tetrametrin231-711-67696-12-0
Kén231-722-67704-34-9
Vas(II)-szulfát231-753-57720-78-7
Vasvitriol/Vas(II)-szulfát-heptahidrát231-753-57782-63-0
Kálium-permanganát231-760-37722-64-7
Hidrogén-peroxid231-765-07722-84-1
Bróm231-778-17726-95-6
Dikálium-peroxodiszulfát231-781-87727-21-1
Nitrogén231-783-97727-37-9
Cink-szulfát heptahidrát231-793-37446-20-0
7a-etildihidro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol231-810-47747-35-5
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-7
Nátrium-klorit231-836-67758-19-2
Réz(I)-klorid231-842-97758-89-6
Réz(II)-szulfát231-847-67758-98-7
Réz(II)-szulfát-pentahidrát231-847-67758-99-8
Ezüst-nitrát231-853-97761-88-8
Nátrium-tioszulfát-pentahidrát231-867-510102-17-7
Nátrium-klorát231-887-47775-09-9
Dinátrium-peroxo-diszulfát/nátrium-perszulfát231-892-17775-27-1
Kálium-dikromát231-906-67778-50-9
Kalcium-hipoklorit231-908-77778-54-3
Hexahidro-1,3,5-trietil-1,3,5-triazin231-924-47779-27-3
Klór231-959-57782-50-5
Ammónium-szulfát231-984-17783-20-2
Ezüst-klorid232-033-37783-90-6
Alumínium-ammónium-bisz-szulfát232-055-37784-25-0
Mangán-szulfát232-089-97785-87-7
Mangán-szulfát-tetrahidrát232-089-910101-68-5
Jód-monoklorid232-236-77790-99-0
Terpineol232-268-18000-41-7
Szójaolaj232-274-48001-22-7
Lenmagolaj232-278-68001-26-1
Kukoricaolaj232-281-28001-30-7
Kókuszdióolaj232-282-88001-31-8
Kreozot232-287-58001-58-9
Ricinusolaj232-293-88001-79-4
Csontolaj/állati olaj232-294-38001-85-2
Repceolaj232-299-08002-13-9
Piretrinek és piretroidok232-319-88003-34-7
Terpinol8006-39-1
Terpentinolaj232-350-78006-64-2
Fokhagymakivonat232-371-18008-99-9
Kátrány, fenyő/Fenyőfakátrány232-374-88011-48-1
Méhviasz232-383-78012-89-3
Paraffinolajok232-384-28012-95-1
Olajok, avokádó232-428-08024-32-6
Narancs, édes, kivonat232-433-88028-48-6
Fehér ásványolaj (petróleum)232-455-88042-47-5
Szaponinok232-462-68047-15-2
Tallolajgyanta232-484-68052-10-6
Aszfalt/Bitumen232-490-98052-42-4
Kopálok232-527-99000-14-0
Lignin232-682-29005-53-2
Alumínium-szulfát233-135-010043-01-3
Bórsav233-139-210043-35-3
Alumínium-kálium-biszszulfát/Alum233-141-310043-67-1
Klór-dioxid233-162-810049-04-4
Kálium-szulfit233-321-110117-38-1
Nátrium-hidrogén-2,2′-metilén-bisz[4-klórfenolát]233-457-110187-52-7
2,2-dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-2
Diezüst(1+)-szulfát233-653-710294-26-5
Nátrium-metafoszfát233-782-910361-03-2
Oxin-réz233-841-910380-28-6
Rezmetrin233-940-710453-86-8
N,N′-etilénbisz[N-acetil-acetamid]234-123-810543-57-4
Nátrium-dikromát234-190-310588-01-9
Karbendazim234-232-010605-21-7
Tridekanátrium-hipoklorit-tetrakisz(foszfát)234-307-811084-85-8
Természetes bórsav234-343-411113-50-1
Nátrium-perborát-tetrahidrát234-390-010486-00-7
Perbórsav, nátriumsó234-390-011138-47-9
Nafténsavak, cinksók234-409-212001-85-3
Dinátrium-oktaborát234-541-012008-41-2
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát234-541-012280-03-4
[2H4]-ammónium-klorid234-607-912015-14-4
Dialumínium-klorid-pentahidroxid234-933-112042-91-0
Trimagnézium-difoszfid235-023-712057-74-8
Nátrium-toluolszulfonát235-088-112068-03-0
Réz(II)-karbonát–Réz(II)-hidroxid (1:1)235-113-612069-69-1
Zineb235-180-112122-67-7
Ammónium-bromid235-183-812124-97-9
Tetrabór-dinátrium-heptaoxid-hidrát235-541-312267-73-1
Maneb235-654-812427-38-2
Hexabór-dicink-undekaoxid/Cink-borát235-804-212767-90-7
N-(hidroximetil)formamid235-938-113052-19-2
2,3,5,6-tetraklór-4-(metil-szulfonil)piridin236-035-513108-52-6
Nifur-pirinol236-503-913411-16-0
Pirition-cink236-671-313463-41-7
Titán-dioxid236-675-513463-67-7
Dodecil-guanidin-monohidroklorid237-030-013590-97-1
Bárium-dibór-tetraoxid237-222-413701-59-2
Kálium-2-bifenilát237-243-913707-65-8
Ammónium-tetrafluor-borát237-531-413826-83-0
Lítium-hipoklorit237-558-113840-33-0
Ortobórsav, nátriumsó237-560-213840-56-7
Bróm-klorid237-601-413863-41-7
Cink-bisz(dietil-ditiokarbamát)238-270-914324-55-1
(Benziloxi)metanol238-588-814548-60-8
2,2′-oxibisz[4,4,6-trimetil-1,3,2-dioxaborinán]238-749-214697-50-8
Foxim238-887-314816-18-3
Bisz(1-hidroxi-1H-piridin-2-tionáto-O,S)-réz238-984-014915-37-8
Bisz(8-hidroxikinolil)-szulfát, monokáliumsó239-133-615077-57-3
Dibróm-propionamid239-153-515102-42-8
Nátrium-perborát-monohidrát239-172-910332-33-9
2,2′-metilén-bisz(6-bróm-4-klórfenol)239-446-815435-29-7
Klórtoluron239-592-215545-48-9
Nátrium-karbonát reakcióterméke hidrogén-peroxiddal (2:3)239-707-615630-89-4
Nátrium-p-klór-m-krezolát239-825-815733-22-9
Klóralóz240-016-715879-93-3
1-bróm-3-klór-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion240-230-016079-88-2
(R)-2-(4-klór-2-metil-fenoxi)propionsav240-539-016484-77-8
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-8
Metomil240-815-016752-77-5
Dinátrium-hexafluoroszilikát240-934-816893-85-9
Hexafluorokovasav241-034-816961-83-4
Benomil241-775-717804-35-2
D-glukonsav reakcióterméke N,N″-bisz(4-klórfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraaza-tetradekán-diamidinnel (2:1)242-354-018472-51-0
O,O-dietil-O-(5-fenilizoxazol-3-il)-tiofoszfát242-624-818854-01-8
Benzoxónium-klorid243-008-119379-90-9
Metil-hidroximetoxi-acetát243-271-219757-97-2
p-[(dijódmetil)szulfonil]toluol243-468-320018-09-1
Réz(II)-dihidroxid243-815-920427-59-2
Diezüst-oxid243-957-120667-12-3
2-butén-1,4-diilbisz(brómacetát)243-962-920679-58-7
Alumínium-foszfid244-088-020859-73-8
(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát244-445-021564-17-0
Tetraklórvinfosz244-865-422248-79-9
Bendiokarb245-216-822781-23-3
2-metil-4-oxo-3-(prop-2-inil)ciklopent-2-én-1-il 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropán-karboxilát/pralletrin245-387-923031-36-9
Kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát246-376-124634-61-5
2-terc-butil-4-metoxifenol246-563-825013-16-5
Bisz(hidroximetil)karbamid246-679-925155-29-7
Alfa,alfa′,alfa″-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol246-764-025254-50-6
2,2′-(oktadec-9-enilimino)biszetanol246-807-325307-17-9
3-(but-2-enil)-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropán-karboxilát/Cinerin I246-948-025402-06-6
3-fenoxibenzil-2-dimetil-3-(metil-propenil)ciklopropán-karboxilát/Fenotrin247-404-526002-80-2
5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on247-500-726172-55-4
2-oktil-2H-izotiazol-3-on247-761-726530-20-1
Dodecil-benzolszulfonsav248-289-427176-87-0
Laurinsav glicerinnel alkotott monoésztere248-337-427215-38-9
Cink-neodekanoát248-370-427253-29-8
Dodecil(etilbenzil)dimetil-ammónium-klorid248-486-527479-28-3
cisz-trikoz-9-én248-505-727519-02-4
Dimetil-oktadecil[3-(trimetoxiszilil)propil]ammónium-klorid248-595-827668-52-6
N′-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin248-872-328159-98-0
(S)-3-allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropán-karboxilát (csak az 1R transz, 1S izomer)/S-bioalletrin249-013-528434-00-6
Biorezmetrin249-014-028434-01-7
3-[3-(4′-bróm[1,1′-bifenil]-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxi-2-benzopiron/bromadiolon249-205-928772-56-7
Pirimifosz-metil249-528-529232-93-7
Lítium-heptadekafluoro-oktánszulfonát249-644-629457-72-5
5-bróm-5-nitro-1,3-dioxán250-001-730007-47-7
Transz-izopropil-3-[[(etilamino)metoxifoszfinotioilj]oxi]krotonát250-517-231218-83-4
(Z,E)-tetradeka-9,12-dienil-acetát250-753-630507-70-1 (1)
Decil–dimetil-oktil-ammónium-klorid251-035-532426-11-2
Brómklór-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion251-171-532718-18-6
Amitráz251-375-433089-61-1
3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid/izoproturon251-835-434123-59-6
2-(hidroximetilamino)etanol251-974-034375-28-5
N-[3-(dodecilamino)propil]glicin251-993-434395-72-7
2,6-diacetil-7,9-dihidroxi-8,9b-dimetil-dibenzofurán-1,3(2H,9bH)-dion, mononátriumsó252-204-634769-44-3
Nátrium-4-etoxikarbonil-fenoxid252-487-635285-68-8
Nátrium-4-propoxikarbonil-fenoxid252-488-135285-69-9
N-[[(4-klórfenil)amino]karbonil]-2,6-difluor-benzamid252-529-335367-38-5
1-[2-(alliloxi)-2-(2,4-diklórfenil)etil]-1H-imidazol/imazalil252-615-035554-44-0
(±)-1-[2-(alliloxi)-2-(2,4-diklórfenil)etil]-1H-imidazol/technikai tisztaságú imazalilNövényvédő szer73790-28-0
S-[(6-klór-2-oxooxazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil] O,O-dimetil-tiofoszfát/azametifosz252-626-035575-96-3
2-bróm-2-(brómmetil)pentán-dinitril252-681-035691-65-7
Benzyldimethyloleylammonium chloride253-363-437139-99-4
Kalcium-magnézium-oxid/dolomitmész253-425-037247-91-9
Kalcium-magnézium-tetrahidroxid/kalcium-magnézium-hidroxid/hidratált dolomitmész254-454-139445-23-3
2-foszfonobután-1,2,4-trikarbonsav253-733-537971-36-1
4-metoxi-m-fenilén-diammónium-szulfát254-323-939156-41-7
N,N″-metilén-bisz[N′-[3-(hidroximetil)-2,5-dioxoimidazolidin-4-il]karbamid]254-372-639236-46-9
Dinokap254-408-039300-45-3
Alfa-ciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropán-karboxilát254-484-539515-40-7
Izopropil (2E,4E)-11-metoxi-3,7,11-trimetil-dodeka-2,4-dienoát/metoprén254-993-240596-69-8
Dimetiltetradecil[3-(trimetoxiszilil)propil]ammónium-klorid255-451-841591-87-1
Cisz- és transz-p-mentán-3,8-diol keverék/citriodiol255-953-742822-86-6
4,4-dimetil-oxazolidin257-048-251200-87-4
(1,3,4,5,6,7-hexahidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)metil-(1R-cisz)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropán-karboxilát257-144-451348-90-4
Ciano-(3-fenoxibenzil)-2-(4-klórfenil)-3-metilbutirát/Fenvalerát257-326-351630-58-1
Etil-N-acetil-N-butil-béta-alaninát257-835-052304-36-6
Alfa-ciano-3-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/cipermetrin257-842-952315-07-8
m-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/permetrin258-067-952645-53-1
Alfa-ciano-3-fenoxibenzil [1R-[1alfa(S*),3alfa]]-3-(2,2-dibrómvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/deltametrin258-256-652918-63-5
Bisz(2-etilhexanoát-O)-mu-oxo-dicink259-049-354262-78-1
1-etinil-2-metilpent-2-enil-2,2-dimetil-3- (2-metilprop-1-enil)ciklopropán-karboxilát/empentrin259-154-454406-48-3
3-jód-2-propinil-butilkarbamát259-627-555406-53-6
Tetrakisz-(hidroximetil)-foszfónium-szulfát(2:1)259-709-055566-30-8
3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxikumarin/difenakum259-978-456073-07-5
4-hidroxi-3-(3-(4′-bróm-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarin/brodifakum259-980-556073-10-0
[2-(2-butoxietoxi)etoxi]metanol260-097-256289-76-0
2-etoxietil-brómacetát260-240-956521-73-4
N-oktil-N′-[2-(oktilamino)etil]etilén-diamin260-725-557413-95-3
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, nátriumsó261-184-858249-25-5
Azakonazol262-102-360207-31-0
1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol/propikonazol262-104-460207-90-1
N,N-bisz(2-hidroxietil)undec-10-én-amid262-114-960239-68-1
2-klór-3-(fenilszulfonil)akrilnitril262-395-860736-58-5
Tetradecil-dimetil-benzil-ammónium-fluorid61134-95-0
[1,1′-bifenil]-2-ol, klórozott262-974-561788-42-9
Aminok, kokoalkil262-977-161788-46-3
Kvaterner ammóniumvegyületek, (hidrogénezett faggyú alkil)trimetil, kloridok263-005-961788-78-1
Kvaterner ammóniumvegyületek, kokoalkil-trimetil, kloridok263-038-961789-18-2
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-kokoalkil-bisz(hidroxietil), kloridok263-078-761789-68-2
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-kokoalkil-dimetil, kloridok263-080-861789-71-7
Kvaterner ammóniumvegyületek, dikokoalkil-dimetil, kloridok263-087-661789-77-3
Kvaterner ammóniumvegyületek, bisz(hidrogénezett faggyúalkil)dimetil, kloridok263-090-261789-80-8
Kvaterner ammóniumvegyületek, trimetil-szójaalkil, kloridok263-134-061790-41-8
Etanol, 2,2′-iminobisz-, N-kokoalkil szárm.263-163-961791-31-9
1H-imidazol-1-etanol, 4,5-dihidro-, 2-nortall-olaj alkil szárm.263-171-261791-39-7
Imidazolivegyületek, 1-benzil-4,5-dihidro-1-(hidroxietil)-2-norkoko-alkil, kloridok263-185-961791-52-4
Aminok, N-faggyúalkil-dipropilén-tri-263-191-161791-57-9
Aminok, N-kokoalkil-trimetilén-di-263-195-361791-63-7
Aminok, N-kokoalkil-trimetilén-di-, acetátok263-196-961791-64-8
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C8-18-alkildimetil, kloridok264-151-663449-41-2
4,5-diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on264-843-864359-81-5
2-klór-N-[[[4-(trifluormetoxi)fenil]amino]karbonil]benzamid264-980-364628-44-0
Desztillátumok (petróleum), oldószerrel finomított, könnyű nafténes frakció265-098-164741-97-5
Desztillátumok (petróleum), hidrogénezett könnyű frakció265-149-864742-47-8
N-(3,4-diklórfenil)-1,2,3,4-tetrahidro-6-hidroxi-1,3-dimetil-2,4-dioxopirimidin-5-karboxamid265-732-765400-98-8
Alfa-ciano-3-fenoxibenzil[1R-[1alfa(S*),3alfa]]-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát265-898-065731-84-2
Kátránysavak, kőszén, nyers266-019-365996-85-2
Üvegpor266-046-065997-17-3
3,3′-metilén-bisz[5-metil-oxazolidin]/oxazolidin266-235-866204-44-2
N-ciklopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin266-257-866215-27-8
Betainok, C12-C14-alkil-dimetil266-368-166455-29-6
Alfa-ciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(1,2,2,2-tetrabrómetil)ciklopropán-karboxilát/tralometrin266-493-166841-25-6
2-klór-N-(2,6-dimetilfenil)-N-(1H-pirazol-1-ilmetil)acetamid266-583-067129-08-2
Cisz-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolin266-719-967564-91-4
N-propil-N-[2-(2,4,6-triklórfenoxi)etil]-1H-imidazol-1-karboxamid266-994-567747-09-5
Zsírsavak, C16-18 és C18-telítetlen, metilészterek267-015-467762-38-3
Alfa-ciano-3-fenoxibenzil-3-(2-klór-3,3,3-trifluorprop-1-enil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/cihalotrin268-450-268085-85-8
Dodecil-etil-dimetil-ammónium-bromid/laudacit269-249-268207-00-1
Palaolajok269-646-068308-34-9
Alfa-ciano-4-fluor-3-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/ciflutrin269-855-768359-37-5
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C6-12-alkildimetil, kloridok269-925-768391-06-0
Benzolszulfonsav, C10-13-alkil szárm., nátriumsók270-115-068411-30-3
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C8-16-alkildimetil, kloridok270-324-768424-84-0
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1
Betainok, kokoalkil-dimetil270-329-468424-94-2
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3
Zsírsavak, kókusz, reakciótermékei dietanolaminnal270-430-368440-04-0
1-propánamin, 3-amino-N,N,N-trimetil-, N-C12-18-acil származékok, metil-szulfátok271-063-168514-93-2
Amidok, koko, N,N-bisz(hidroxietil)271-657-068603-42-9
Kvaterner ammóniumvegyületek, (oxidi-2,1-etándiil)bisz(koko alkildimetil), dikloridok271-761-668607-28-3
9-oktadecénsav (Z)-, szulfonált, káliumsók271-843-168609-93-8
Karbamid, reakcióterméke formaldehiddel271-898-168611-64-3
Imidazolvegyületek, 1-[2-(karboximetoxi)etil]-1-karboximetil-4,5-dihidro-2-norkokoalkil, hidroxidok, mononátriumsók272-043-568650-39-5
Bisz(tetraamin-réz)-karbonát-dihidroxid272-415-768833-88-5
1-hidroxi-4-metil-6-(2,4,4-trimetilpentil)piridin-2(1H)-on reakcióterméke 2-aminoetanollal (1:1)272-574-268890-66-4
Aminok, N-faggyú-alkil-trimetiléndi-, diacetátok272-786-568911-78-4
Kvasszia kivonat272-809-968915-32-2
Zsírsavak, C8-10273-086-268937-75-7
Kénsav, mono-C12-18-alkil észterek, nátriumsók273-257-168955-19-1
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-18-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridok273-318-268956-79-6
Didecil-metil-[3-(trimetoxiszilil)propil]ammónium-klorid273-403-468959-20-6
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C10-16-alkildimetil, kloridok273-544-168989-00-4
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkil-dimetil, sók és 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid (1:1) keverék273-545-768989-01-5
Nátrium-N-(hidroximetil)glicinát274-357-870161-44-3
Aminok, C10-16-alkil-dimetil, N-oxidok274-687-270592-80-2
Pentakálium-bisz(peroximonoszulfát)-bisz(szulfát)274-778-770693-62-8
N,N′-(dekán-1,10-diil-di-1(4H)-piridil-4-ilidén)bisz(oktilammónium)-diklorid274-861-870775-75-6
1,3-didecil-2-metil-1H-imidazólium-klorid274-948-070862-65-6
Etil-[2-(4-fenoxifenoxi)etil]karbamát/fenoxikarb276-696-772490-01-8
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-18-alkildimetil, kloridok277-453-873398-64-8
1-[(hidroximetil)amino]propán-2-ol278-534-076733-35-2
1-[1,3-bisz(hidroximetil)-2,5-dioxoimidazolidin-4-il]-1,3-bisz(hidroximetil)karbamid/diazolidinil-karbamid278-928-278491-02-8
Dihidrogén-bisz[monoperoxi-ftaláto(2-)-O1,OO1]magnezát(2-)279-013-078948-87-5
Dihidrogén-bisz[monoperoxi-ftaláto(2-)-O1,OO1]magnezát(2-)hexahidrát279-013-0114915-85-4
Tributil-tetradecil-foszfónium-klorid279-808-281741-28-8
(2-butoxietoxi)metanol281-648-384000-92-0
Zinc, izodekanoát-izononanoát komplexek, bázikus282-786-784418-73-5
Juniperus communis/boróka, kivonat283-268-384603-69-0
Laurus nobilis/nemes babér, kivonat283-272-584603-73-6
Rozmaring, kivonat283-291-984604-14-8
Eucalyptus globulus, kivonat283-406-284625-32-1
Cinnamomum zeylanicum/fahéj, kivonat283-479-084649-98-9
Margóza kivonat283-644-784696-25-3
Levendula, Lavandula angustifolia angustifolia, kivonat283-994-084776-65-8
Mezei kakukkfű, Thymus serpyllum, kivonat284-023-384776-98-7
Formaldehid reakciótermékei dietilén-glikollal284-062-684777-35-5
Formamid reakciótermékei formaldehiddel284-064-784777-37-7
Glicin, N-(3-aminopropil)-, N′-C10-16-alkil származékai284-065-284777-38-8
Citrom, kivonat284-515-884929-31-7
Kerti kakukkfű, Thymus vulgaris, kivonat284-535-784929-51-1
Szegfűszegkivonat284-638-784961-50-2
Kátránysavak, polialkilfenol-frakció284-893-484989-05-9
Melaleuca alternifolia, kivonat/ausztrál teafaolaj285-377-185085-48-9
2,4,8,10-tetra(terc-butil)-6-hidroxi-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxafoszfocin-6-oxid, nátriumsó286-344-485209-91-2
Formaldehid reakciótermékei propilén-glikollal286-695-385338-22-3
Ón, tributil-, mono(naftenoiloxi) származékok287-083-985409-17-2
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridok287-090-785409-23-0
[R-(Z)]-3-[(12-hidroxi-1-oxo-9-oktadecenil)amino]propil-trimetil-ammónium-metil-szulfát287-462-985508-38-9
Benzolszulfonsav, 4-C10-13-szek-alkil származékai287-494-385536-14-7
Guanidin, N,N″′-1,3-propándiil-bisz-, N-kokoalkil származékok, diacetátok288-198-785681-60-3
Szulfonsavak, C13-17-szek-alkán, nátriumsók288-330-385711-69-9
Alfa-ciano-4-fluor-3-fenoxibenzil [1alfa(S*),3alfa]-(+/-)-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát289-244-986560-93-2
Dalmátvirág (Chrysanthemum cinerariaefolium), kivonat289-699-389997-63-7
Citromfű (Cimbopogon nardus), kivonat289-753-689998-15-2
Levendula (Lavandula angustifolia), kivonat289-995-290063-37-9
Kubebabors (Litsea cubeba), kivonat290-018-790063-59-5
Mezei menta (Menta arvensis), kivonat290-058-590063-97-1
Muskátli (Pelargonium graveolens), kivonat290-140-090082-51-2
Benzolszulfonsav, mono-C10-14-alkil származékok reakciótermékei metil-1H-benzimidazol-2-il-karbamáttal290-651-990194-41-5
Réz-EDTA-komplexek290-989-790294-99-8
Formaldehid reakciótermékei propanolaminnal291-325-990387-52-3
Karbamid-N,N′-bisz(hidroximetil)-, reakciótermékei 2-(2-butoxietoxi)etanollal, etilén-glikollal és formaldehiddel292-348-790604-54-9
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C8-18-alkildimetil, bromidok293-522-591080-29-4
Szibériai jegenyefenyő (Abies sibirica), kivonat294-351-991697-89-1
Boróka (Juniperus mexicana), kivonat294-461-791722-61-1
Levendula (Lavandula hybrida), kivonat/Levendulaolaj294-470-691722-69-9
Aminok, N-(3-aminopropil)-N′-kokoalkil-trimetiléndi-, monoakrilát294-702-691745-32-3
Jáva citromfű (Cimbopogon winterianus), kivonat294-954-791771-61-8
Citromfű (Cimbopogon flexuosus)295-161-991844-92-7
Fehér ásványolaj (petróleum), könnyű295-550-392062-35-6
N-[3-(dodecilamino)propil]glicin-hidroklorid298-216-593778-80-4
Bisz(2,6-diacetil-7,9-dihidroxi-8,9b-dimetil-1,3(2H,9bH)-dibenzofurándionát-O2,O3)réz304-146-994246-73-8
Citruskivonat304-454-394266-47-4
Fenyőkivonat304-455-994266-48-5
Trimetil-3-[(1-oxo-10-undecenil)amino]propil-ammónium-metil-szulfát304-990-894313-91-4
Borsmenta (Mentha piperita), amerikai, kivonat308-770-298306-02-6
Kvaterner ammóniumvegyület,[2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kokoalkil-dimetil, hidroxid, belső sók309-206-8100085-64-1
Csöves kukorica, por310-127-6999999-99-4
Természetes citromlé (szűrt)310-127-6999999-99-4
Borostyán (Hedera helix)310-127-6999999-99-4
Hagymaolaj310-127-6999999-99-4
Tuja (Thuja occidentalis)310-127-6999999-99-4
Zsálya (Salvia officinalis)310-127-6999999-99-4
Izsóp (Hissopus officinalis)310-127-6999999-99-4
Gilisztaűző varádics (Chrysantemum vulgare)310-127-6999999-99-4
Fehér üröm (Artemisia absintium)310-127-6999999-99-4
Cickafarkfű (Achillea millefolium)310-127-6999999-99-4
Oregano (Origanum vulgare)310-127-6999999-99-4
Kerti majoránna (Majorana hortensis)310-127-6999999-99-4
Édes majoránna (Origanum majorano)310-127-6999999-99-4
Rozmaring (Rosmarinus officinalis)310-127-6999999-99-4
Csombor (Satureja hortensis)310-127-6999999-99-4
Csalán (Urtica dioica)310-127-6999999-99-4
Vadgesztenye (Aesculus hippocastanum)310-127-6999999-99-4
Fekete nadálytő (Symphytum officinalis)310-127-6999999-99-4
Mezei zsúrló (Equisetum arvense)310-127-6999999-99-4
Fekete bodza (Sambucus nigra)310-127-6999999-99-4
1-(3,5-diklór-4-(1,1,2,2-tetrafluoretoxi)fenil)-3-(2,6-difluorbenzoil)karbamid/hexaflumuron401-400-186479-06-3
1,3-diklór-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dion401-570-789415-87-2
1-(4-klórfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentán-3-ol/tebukonazol403-640-2107534-96-3
Glutaminsav és N-(C12-14-alkil)propilén-diamin reakciótermékei403-950-8164907-72-6
Keverék: (C8-18)Alkil-bisz(2-hidroxietil)ammónium-bisz(2-etilhexil)foszfát és (C8-18)alkil-bisz(2-hidroxietil)ammónium-2-etilhexil-hidrogén-foszfát keveréke404-690-868132-19-4
(4-etoxifenil)(3-(4-fluor-3-fenoxifenil)propil)dimetilszilán405-020-7105024-66-6
2,3,5,6-tetrafluorbenzil-transz-2-(2,2-diklórvinil)-3,3-dimetilciklopropán-karboxilát/transzflutrin405-060-5118712-89-3
5,5-dimetil-perhidro-pirimidin-2-on-alfa-(4-trifluormetilsztiril)-alfa-(4-trifluormetil)cinnamilidén-hidrazon/hidrametilnon405-090-967485-29-4
3-fenoxibenzil-2-(4-etoxifenil)-2-metilpropil-éter/etofenprox407-980-280844-07-1
6-(ftálimido)peroxihexánsav410-850-8128275-31-0
Lítium-3-oxo-1,2(2H)-benzizotiazol-2-id411-690-1111337-53-2
N-metil-neodekánamid414-460-9105726-67-8
Keverék: alfa-ciano-3-fenoxibenzil (Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-klór-3,3,3-trifluor-prop-1-enil)]-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát és alfa-ciano-3-fenoxibenzil-(Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-klór-3,3,3-trifluor-prop-1-enil)]-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát keveréke/Lambda cihalotrin415-130-791465-08-6
1-(4-(2-klór-a,a,a-p-trifluortoliloxi)-2-fluorfenil-3-(2,6-difluorbenzolil)karbamid/flufenoxuron417-680-3101463-69-8
2-butilbenzo[d]izotiazol-3-on420-590-704299-07-4
Tetraklór-dekaoxid-komplex420-970-292047-76-2
Cisz-4-hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluormetilbenziloxi)fenil)-1-naftil)kumarin és transz-4-hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluormetilbenziloxi)fenil)-1-naftil)kumarin keveréke/flokumafen421-960-090035-08-8
Szek-butil-2-(2-hidroxietil)piperidin-1-karboxilát/ikaridin423-210-8119515-38-7
N-ciklohexil-S,S-dioxobenzo[b]tiofén-2-karboxamid423-990-1149118-66-1
Fipronil424-610-5120068-37-3
Cisz-1-(3-klórallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantán-klorid426-020-351229-78-8
1-(6-klórpiridin-3-ilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidén-amin/imidakloprid428-040-8138261-41-3
Tiametoxám428-650-4153719-23-4
[2,4-dioxo(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil-(1R)-cisz-krizantemát; [2,4-dioxo(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil-(1R)-transz-krizantemát/imiprotrin428-790-672963-72-5
5-klór-2-(4-klórfenoxi)fenol429-209-03380-30-1
2-(1-metil-2-(4-fenoxifenoxi)etoxi)piridin/piriproxifen429-800-195737-68-1
3-benzo(b)tién-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxid431-030-6163269-30-5
Diizopropanolamin reakciótermékei formaldehiddel (1:4)432-440-8220444-73-5
Klórmetil-n-oktil-diszulfid432-680-3180128-56-7
Dimetil-adipát, dimetil-glutarát, dimetil-szukcinát reakcióterméke hidrogén-peroxiddal/Perestane432-790-1
Bisz(3-aminopropil)oktil-amin433-340-786423-37-2
(E)-1-(2-klór-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidin433-460-1210880-92-5
(E)-2-oktadecénálMég nem besorolt51534-37-3
(E,Z)-2,13-oktadekadiénálMég nem besorolt99577-57-8
Ezüst-cink-alumínium-bór-foszfát üveg/Üveg-oxid, ezüst- és cinktartalmúMég nem besorolt398477-47-9
Ezüst-nátrium-hidrogén-cirkónium-foszfátMég nem besorolt
Paraformaldehid30525-89-4
Peroxioktánsav33734-57-5
Brómmirisztil-izokinolin51808-87-8
9-aminoakridin-hidroklorid-monohidrát52417-22-8
Klórozott trinátrium-foszfát56802-99-4
Ciklohexil-hidroxidiazén-1-oxid, káliumsó66603-10-9
(1S,2R,5S)-2-izopropenil-5-metilciklohexanol104870-56-6
Szilícium-dioxid, amorf, nem kristályos112945-52-5
Denatónium-kapszaicinát192327-95-0
Trisz(N-ciklohexildiazéniumdioxi)alumínium312600-88-7
Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxi-kappaO)diazéniumato(2-)]-réz312600-89-8
Természetes olajok reakciótermékei ózonnal in situ (Open Air Factor (OAF))
Ezüst-zeolit A
Ezüst-nátrium-bórszilikát
5-klór-2-(4-klórfenoxi)fenol
Benzil-lauril-dimetil-mirisztil-ammónium-klorid/Lauril-mirisztildimetil-benzil-ammónium-klorid
((1,2-etándiilbisz(karbamoditioáto))(2-))mangán keveréke ((1,2-etándiilbisz(karbamoditioáto))(2-))cinkkel/mankozebNövényvédő szer8018-01-7
Klór-szulfaminsavNövényvédő szer17172-27-9
2-Bróm-1-(2,4-diklór-fenil)vinil-dietil-foszfát/brómfenvinfoszNövényvédő szer33399-00-7
Etil-(2E,4E)-3,7,11-trimetil-dodeka-2,4-dienoát/hidroprénNövényvédő szer41096-46-2
Szilícium-dioxid/kieselguhrNövényvédő szer61790-53-2
Alfa,alfa,alfa-trifluor-N-metil-4,6-dinitro-N-(2,4,6-tribrómfenil)-o-toluidin/brometalinNövényvédő szer63333-35-7
S-metoprén/izopropil (S-(E,E))-11-metoxi-3,7,11-trimetil-dodeka-2,4-dienoátNövényvédő szer65733-16-6
S-hidroprén/etil-(S-(E,E))-3,7,11-trimetil-dodeka-2,4-dienoátNövényvédő szer65733-18-8
Eszfenvalerát/(S)-alfa-ciano-3-fenoxibenzil-(S)-2-(4-klórfenil)-3-metilbutirátNövényvédő szer66230-04-4
[1-alfa-(S*)-3-alfa-]-(alfa)-ciano-(3-fenoxifenil)metil-3-(2,2-diklóretenil)-2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/alfa-cipermetrinNövényvédő szer67375-30-8
Abamektin (avermektin-B1a; > 80 %, EINECS-szám: 265-610-3; és avermektin-B1b; < 20 % EINECS-szám: 265-611-9 keveréke)265-610-371751-41-2
Ciklopropán-karbonsav, 3-[(1-Z)-2-klór-3,3,3-trifluor-1-propenil]-2,2 dimetil-, (2-metil[1,1′-bifenil]-3-ilmetil észter, (1R,3R)/bifentrin/bifenátNövényvédő szer82657-04-3
N-(2-((2,6-dimetil)fenil)amino)-2-oxoetil)-N,N-dietil-benzoldmetánamin-szacharid/Denatónium-szacharidNövényvédő szer90823-38-4
Alfa-(4-klórfenil)-alfa-(1-ciklopropiletil)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol/ciprokonazolNövényvédő szer94361-06-5
3-(3-(4′-bróm-(1,1′bifenil)-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxibenzotiopirán-2-on/3-((RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-brómbifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxi-1-benzotin-2-on/difetialonNövényvédő szer104653-34-1
Guazatin-triacetátNövényvédő szer115044-19-4
4-bróm-2-(4-klórfenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluormetil)-1H-pirrol-3-karbonitril/klorfenapirNövényvédő szer122453-73-0
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-komplex/ezüst-zeolitNövényvédő szer130328-18-6
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-réz-komplex/Ezüst-réz-zeolitNövényvédő szer130328-19-7
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-cink-komplex/ezüst-cink-zeolitNövényvédő szer130328-20-0
N-izononil-N,N-dimetil-N-decil-ammónium-kloridNövényvédő szer138698-36-9
N-((6-klór-3-piridinil)metil)-N′-ciano-N-metiletánimidamid/acetamipridNövényvédő szer160430-64-8
3-fenoxibenzil-(1R)-cisz,transz-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropán-karboxilát/d-fenotrinNövényvédő szer188023-86-1
5-hidroximethoximetil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán (CAS-szám: 59720-42-2, 16,0 %) és 5-hidroxi-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán (EINECS-szám: 229-457-6, 28,8 %), és 5-hidroxipoli[metilénoxi]metil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán (CAS-szám: 56709-13-8; 5,2 %) keveréke vízben (50 %)Növényvédő szer
[1-alfa-(S*)-3-alfa-]-(alfa)-ciano-(3-fenoxifenil)metil-3-(2,2-diklóretenil)-2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/alfa-cipermetrinNövényvédő szer
S-cifenotrinNövényvédő szer
(RS)-3-allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropán-karboxilát (2 izomer keveréke; arány: 1R transz: 1RS csak 1:1)/bioalletrin/d-transz-alletrinNövényvédő szer
(RS)-3-allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropán-karboxilát (4 izomer keveréke: 1R transz, 1R: 1R transz 1S: 1R cisz, 1R: 1R cisz, 1S 4:4:1:1)/d-alletrinNövényvédő szer
(RS)-3-allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropán-karboxilát (2 izomer keveréke 1R transz: 1R/S csak 1:3)/esbiotrinNövényvédő szer
Szpinozad: Szpinozin-A-t és Szpinozin-D-t tartalmazó talaj-mikrooganizmusok fermentációs termékeNövényvédő szer
Butoxi-polipropilén-glikolPolimer9003-13-8
Polidimetil-sziloxánPolimer9016-00-6
N-metilmetánamin (EINECS-szám: 204-697-4) és (klórmetil)oxirán (EINECS-szám: 203-439-8) polimer/polimer kvaterner ammónium-kloridPolimer25988-97-0
N,N,N,N-tetrametil-etán-1,2-diamin és (klórmetil)oxirán polimerPolimer25988-98-1
2-terc-butilaminoetil-metakrilát (EINECS-szám: 223-228-4) homopolimerPolimer26716-20-1
Formaldehid és akrolein polimerPolimer26781-23-7
N,N″-1,6-hexéndiilbisz[N′-cianoguanidin] (EINECS-szám: 240-032-4) és hexametilén-diamin (EINECS-szám: 204-679-6) polimer monohidroklorid/polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)guanilguanidinium-monohidrokloridPolimer27083-27-8/32289-58-0
N,N,N′,N′-tetrametil-1,6-hexándiamin és 1,6-diklórhexán polimerPolimer27789-57-7
Poli(hexametilén-dimetil-ammónium-klorid)/poli[(dimetil-imino)-1,6-hexándiil-klorid]Polimer28728-61-2
N,N,N′,N′-tetrametil-etilén-diamin-bisz(2-klóretil)-éter kopolimerPolimer31075-24-8
Poli(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3
Poli(hexametilén-biguanid)Polimer91403-50-8
Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecil-metil-ammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)Polimer94667-33-1
N,N-didecil(-N-metil-poli(oxietil)ammónium-propionát/1-dekánaminium, N-decil-N-(2-hidroxietil)N-metil-, propanoát (só)Polimer107879-22-1
2-propénál és propán-1,2-diol kopolimerPolimer191546-07-3
N-didecil-N-dipolietoxi-ammónium-borát/didecil-polioxetil-ammónium-borátPolimer214710-34-6
Oligo(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5
Tributil-ón kopolimer (TBT-kopolimer)Polimer
Zsíralkohol-poliglikol-éterPolimer
Poli(vinil-klorid-ko-izobutil–vinil-éter-ko-N-vinil, N′-dimetil–oktil-bromid propil-diamin)Polimer
Poliglikol-poliamin gyantaPolimer
Nátrium-lignoszulfonátTermészetes polimer8061-51-6
Neem/Neem-Vital (miatyánkcserje, olvasószemfa)Természetes olaj5945-86-8
FenyőolajTermészetes olaj8000-26-8
CédrusolajTermészetes olaj8000-27-9
LevendulaolajTermészetes olaj8000-28-0
CitronellaolajTermészetes olaj8000-29-1
SzegfűszegolajTermészetes olaj8000-34-8
GerániumolajTermészetes olaj8000-46-2
EukaliptuszolajTermészetes olaj8000-48-4
NarancsolajTermészetes olaj8000-57-9
Pineafenyő-olajTermészetes olaj8002-09-3
FeketeborsolajTermészetes olaj8006-82-4
BorsmentaolajTermészetes olaj8006-90-4
CitromfűolajTermészetes olaj8007-02-1
CsombormentaolajTermészetes olaj8007-44-1
KakukkfűolajTermészetes olaj8007-46-3
KorianderolajTermészetes olaj8008-52-4
FodormentaolajTermészetes olaj8008-75-5
MacskagyökérolajTermészetes olaj8008-88-6
KajeputolajTermészetes olaj8008-98-8
Borókabogyó-olajTermészetes olaj8012-91-7
CiprusolajTermészetes olaj8013-86-3
PacsuliolajTermészetes olaj8014-09-3
KöményolajTermészetes olaj8014-13-9
Pálmarózsa-olajTermészetes olaj8014-19-5
RutaolajTermészetes olaj8014-29-7
BazsalikomolajTermészetes olaj8015-73-4
RózsafaolajTermészetes olaj8015-77-8
ZellerolajTermészetes olaj8015-90-5
Kamillavirág-olajTermészetes olaj8015-92-7
Szegfűszeglevél-olaj (Eugenia caryophyllus)Természetes olaj8015-97-2
Teacserjeolaj (teafaolaj)Természetes olaj68647-73-4
KubebaborsolajTermészetes olaj68855-99-2
Mezeimenta-olajTermészetes olaj68917-18-0
Cédrusfaolaj Texas, mexikói borókafenyő-olaj, 22 %Természetes olaj68990-83-0
Citruskivonat Tabebuia avellandae magbólTermészetes olaj
Természetes olaj Jáva citromfűolajból (Cymbopogon winterianus)Természetes olaj
Fokhagyma és vöröshagyma (Allium sativum és Allium cepa)Természetes olaj
Természetes olaj fahéjból (Cinnamonum zeylancium)Természetes olaj
Szegfűszegolaj: (fő komponensek: eugenol (83,8 %), kariofillén (12,4 %), eugenol-acetát (0,4 %)Természetes olaj
Erdeifenyőtű parfümolaj (Illóolaj, fő komponensek: terpentinolaj (30–37,5 %), terpinol (15–20 %), izobornil-acetát (15–20 %), pinén béta (12,5–15 %), pinén alfa (7–10 %), kumarin (1–3 %), terpinol-frakció (1–3 %)Természetes olaj
Friss tavasz parfümolaj: illóolaj: fő komponensek: citral-dietilacetál (citratal) (1–3 %), citronellol (1–3 %), ilanat (1–3 %), hivertal (1–3 %), allil-kapronát (1–3 %)Természetes olaj
RózsaolajTermészetes olaj
Természetes piretrinekTermészetes kivonat
TőzegkivonatTermészetes kivonat
Alkil-benzil-dimetil-ammónium-klorid/Benzalkónium-kloridKeverék8001-54-5
CetrimidKeverék8044-71-1
3,6-diamino-10-metilakridinium-klorid (EINECS-szám: 201-668-8;) és 3,6-akridindiamin keveréke/akriflavinKeverék8048-52-0
3,6-diamino 10-metilakridinium-klorid (EINECS-szám: 201-668-8;) és 3,6-akridindiamin-hidroklorid keveréke/akriflavin HClKeverék8063-24-9
Benzalkónium-szacharinát/Benzalkónium-o-szulfobenzimidátKeverék39387-42-3
5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS-szám: 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS-szám: 220-239-6) keverékeKeverék55965-84-9
Sziloxánok és szilícium, di-Me, reakciótermékei szilícium-dioxiddal/kezelt szilícium-dioxidKeverék67762-90-7
Zsírsavak (C6-18, kókuszdióolaj) észtereinek reakciótermékei ecetsavval és 2,2-metilén-bisz(4-klórfenol)-lalKeverék106523-52-8
n-C10-16-alkil-trimetilén-diaminok reakciótermékei klórecetsavvalKeverék139734-65-9
Kvaterner ammónium-jodidokKeverék308074-50-2
5,5-dimetil-hidantoin és formaldehid reakciótermékeiKeverék
2-(2-butoxietoxi)etanol és formaldehid reakciótermékeiKeverék
Etilén-glikol és formaldehid reakciótermékeiKeverék
Karbamid, etilén-glikol és formaldehid reakciótermékeiKeverék
Klóracetamid, 2-(2-butoxietoxi)etanol és formaldehid reakciótermékeiKeverék
1-fenoxipropán-2-ol (EINECS-szám: 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS-szám: 224-027-4) keverékeKeverék
Aktív klór: hipoklórossav és nátrium-hipoklorit reakciójával in situ előállítvaKeverék
Zsírsavak (C15-21) káliumsóiKeverék
Acypetacs rézKeverék
Acypetacs cinkKeverék
Ruhamolyferomon: alkotórészei: E,Z-oktadeka-di-2,13-enál (75 %) és E-oktadec-2-enál (25 %)Keverék
Króm-trioxid (EINECS-szám: 215-607-8; 34,2 %), diarzén-pentoxid (EINECS-szám: 215-116-9; 24,1 %), réz(II)-oxid (EINECS-szám: 215-269-1; 13,7 %) és víz (EINECS-szám: 231-791-2; 28 %) keverékeKeverék
Klór-metil-izotiazolinon, etán-diil-biszoxi-biszmetanol és metil-izotiazolinon keverékeKeverék
Bróm (EINECS-szám: 231-778-1) és hipobrómossav (CAS-szám: 13517-11-8) keveréke in situ előállítvaKeverék
Természetes növényi, vizes fermentáció terméke, kéntartalmúKeverék
Kvaterner ammóniumvegyületek (benzil-alkil-dimetil) (C8-C22 alkil-, telített és telítetlen, faggyúalkil-, kókuszalkil- és szójaalkil-) kloridok, bromidok vagy hidroxidok/BKCEINECS-listába tartozó anyagok keveréke
Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil) (C6-C18 alkil-, telített és telítetlen, faggyúalkil-, kókuszalkil- és szójaalkil-) kloridok, bromidok vagy metilszulfátok/DDACEINECS-listába tartozó anyagok keveréke
Kvaterner ammóniumvegyületek (alkil-trimetil) (C8-C18 alkil-, telített és telítetlen, faggyúalkil-, kókuszalkil- és szójaalkil-) kloridok, bromidok vagy metilszulfátok/TMACEINECS-listába tartozó anyagok keveréke
Bacillus thuringiensisMikroorganizmus68038-71-1
Bacillus sphaericusMikroorganizmus143447-72-7
Bacillus thuringiensis + D381is subsp. israelensisMikroorganizmus
Bacillus thuringiensis var. KurstakyMikroorganizmus
Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype H14Mikroorganizmus
Bacillus thuringiensis var. israelensisMikroorganizmus
Bacillus subtilisMikroorganizmus
(1) Az ESIS-nyilvántartás szerint ez a vegyület egy másik CAS-számmal is rendelkezik (31654-77-0).

II. MELLÉKLET

A FELÜLVIZSGÁLATI PROGRAMBA FELVETT HATÓANYAGOK

VegyületJelentést tevő tagállamEC-számCAS-szám1234567891011121314151617181920212223
FormaldehidDE200-001-850-00-01234569111213202223
2-(2-butoxietoxi)etil-6-propil-piperonil-éter/piperonil-butoxidEL200-076-751-03-61819
BronopolES200-143-052-51-712346791011121322
Difenoxarzin-10-il-oxidFR200-377-358-36-69
KlórkrezolFR200-431-659-50-71234691013
DiklórvoszIT200-547-762-73-718
EtanolEL200-578-664-17-51234
HangyasavBE200-579-164-18-61234569111213
BenzoesavDE200-618-265-85-0123461120
Propán-2-olDE200-661-767-63-01234569101112
SzalicilsavLT200-712-369-72-712346
Propán-1-olDE200-746-971-23-81234
Hidrogén-cianidCZ200-821-674-90-881418
Etilén-oxidN200-849-975-21-8220
1,3-dibróm-5,5-dimetil-hidantoinNL201-030-977-48-521112
CitromsavBE201-069-177-92-9123
LinaloolDK201-134-478-70-619
2-klóracetamidEE201-174-279-07-23679101113
BrómecetsavES201-175-879-08-34
GlikolsavLT201-180-579-14-123412
PerecetsavFI201-186-879-21-01234561112
L-(+)-tejsavDE201-196-279-33-4234620
VarfarinIE201-377-681-81-214
(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoxikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromén-6-on/rotenonUK201-501-983-79-417
SzimklozénUK201-782-887-90-123456791112
KlórxilenolBE201-793-888-04-0123456
Bifenil-2-olES201-993-590-43-712346791013
NaftalinUK202-049-591-20-319
DiklorofénIE202-567-197-23-423467910111213
TriklokarbánSK202-924-1101-20-2124
Fahéjaldehid/3-fenilpropén-2-alUK203-213-9104-55-22
GeraniolFR203-377-1106-24-11819
GlioxálFR203-474-9107-22-2234612
m-krezolFR203-577-9108-39-423
Hexa-2,4-diénsav/szorbinsavDE203-768-7110-44-112345678910
GlutaralFI203-856-5111-30-8123456791011121322
NonánsavAT203-931-2112-05-021019
Undekán-2-on/metil-nonil-ketonES203-937-5112-12-919
PropoxurBE204-043-8114-26-118
1,3-diklór-5,5-dimetil-hidantoinNL204-258-7118-52-521112
KlorofénN204-385-8120-32-112346
Benzil-benzoátUK204-402-9120-51-4218
Benzetónium-kloridBE204-479-9121-54-01
FenitrotionUK204-524-2122-14-518
Cetalkónium-klorid (1)204-526-3122-18-9
Benzil-dimetil(oktadecil)ammónium-klorid (1)204-527-9122-19-0
2-fenoxietanolUK204-589-7122-99-6123467101113
Cetilpiridinium-kloridUK204-593-9123-03-51234567920
OktánsavAT204-677-5124-07-2418
Szén-dioxidFR204-696-9124-38-91415181920
Nátrium-dimetil-arzenátPT204-708-2124-65-218
Nitrometilidin-trimetanolUK204-769-5126-11-4236111213
Tozilklóramid-nátriumES204-854-7127-65-112345691011
Kálium-dimetil-ditiokarbamátUK204-875-1128-03-0246910111213
Nátrium-dimetil-ditiokarbamátUK204-876-7128-04-123456910111213
Varfarin-nátriumIE204-929-4129-06-614
Nátrium-2-bifenilátES205-055-6132-27-412346791013
KaptánIT205-087-0133-06-267910
N-(triklórmetiltio)ftálimid/folpetIT205-088-6133-07-367910
Metil-antranilátFR205-132-4134-20-319
N,N-dietil-m-toluamidSE205-149-7134-62-31922
TirámBE205-286-2137-26-82679101112
ZirámBE205-288-3137-30-42679101112
Kálium-metil-ditiokarbamátCZ205-292-5137-41-7291112
Metám-nátriumBE205-293-0137-42-8246911121320
Dinátrium-cianoditiokarbamátCZ205-346-8138-93-2291112
Benzododecinium-klorid (1)205-351-5139-07-1
Mirisztalkónium-klorid (1)205-352-0139-08-2
1,3-bisz(hidroximetil)karbamidHU205-444-0140-95-4269111213
NabamPL205-547-0142-59-6246910111213
LaurinsavDE205-582-1143-07-719
TiabendazolES205-725-8148-79-8267891011121320
Benzotiazol-2-tiolN205-736-8149-30-4279111213
NaledFR206-098-3300-76-518
DiuronDK206-354-4330-54-16710
DiazinonPT206-373-8333-41-518
DekánsavAT206-376-4334-48-541819
CiánamidDE206-992-3420-04-2318
2-hidroxi-4-izopropil-2,4,6-cikloheptatrién-1-onSK207-880-7499-44-510
Nátrium-benzoátDE208-534-8532-32-11261120
DazometBE208-576-7533-74-46789101112
Diklór-N-[(dimetilamino)szulfonil]fluor-N-(p-tolil)metánszulfénamid/tolilfluanidFI211-986-9731-27-1781021
Hidroxil-2-piridonFR212-506-0822-89-926910111213
2,6-dimetil-1,3-dioxán-4 il-acetátAT212-579-9828-00-226111213
TerbutrinSK212-950-5886-50-07910
DiklofluanidUK214-118-71085-98-9781021
Réz-tiocianátFR214-183-11111-67-721
Tetradónium-bromidN214-291-91119-97-71
(1,3,4,5,6,7-hexahidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)-metil- (1R-transz)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát/d-transz-tetrametrinDE214-619-01166-46-718
4,5-diklór-3H-1,2-ditiol-3-onPL214-754-51192-52-52691112
Dibór-trioxidNL215-125-81303-86-28
Kalcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/oltott mészUK215-137-31305-62-023
Kalcium-oxid/mész/égetett mészUK215-138-91305-78-823
Cink-szulfidUK215-251-31314-98-37910
Réz(II)-oxidFR215-269-11317-38-08
Diréz-oxidFR215-270-71317-39-121
Dinátrium-tetraborát, vízmentesNL215-540-41330-43-412789101113
2-butanon-peroxidHU215-661-21338-23-41236922
MonolinuronUK217-129-51746-81-22
2,4-diklórbenzil-alkoholCZ217-210-51777-82-82679101213
KlórtalonilNL217-588-11897-45-667910
FluometuronEL218-500-42164-17-267910111213
4-(2-nitrobutil)morfolinUK218-748-32224-44-4613
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diaminPT219-145-82372-82-9123468910111213
Didecildimetilammónium-bromid (2)219-234-12390-68-3
TolnaftátPL219-266-62398-96-19
2,2′-ditiobisz[N-metil-benzamid]PL219-768-52527-58-46791213
1,2-benzizotiazol-3(2H)-onES220-120-92634-33-526791011121322
2-metil-2H-izotiazol-3-onSI220-239-62682-20-4246791011121322
Szulfuril-difluoridSE220-281-52699-79-8818
Troklozén-nátriumUK220-767-72893-78-912345691112
Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrátUK220-767-751580-86-012345691112
Mecetrónium-etil-szulfátPL221-106-53006-10-812
Bisz(triklórmetil)-szulfonLT221-310-43064-70-86910111222
TriklozánDK222-182-23380-34-512379
Okt-1-én-3-olN222-226-03391-86-419
(Etiléndioxi)dimetanolPL222-720-63586-55-823469111213
KlórfacinonES223-003-03691-35-814
DipiritionSE223-024-53696-28-49
Nátrium-2,4,6-triklórfenolátIE223-246-23784-03-02369
Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsóSE223-296-53811-73-223467910111213
Meténamin-3-klórallil-kloridPL223-805-04080-31-3691213
2,2′,2′′-(hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolPL225-208-04719-04-423469111213
Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroximetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dionES226-408-05395-50-62346910111213
Dimetildioktilammónium-klorid (2)226-901-05538-94-3
N,N’-metilén-biszmorfolinAT227-062-35625-90-1691113
KumatetralilDK227-424-05836-29-314
TerbutilazinUK227-637-95915-41-321112
(R)-p-menta-1,8-diénPT227-813-55989-27-512
Metilén-ditiocianátFR228-652-36317-18-66791011121322
1,3-bisz(hidroximetil)-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dionPL229-222-86440-58-026111213
(2-bróm-2-nitrovinil) benzolSK230-515-87166-19-06111213
Didecil-dimetil-ammónium-kloridIT230-525-27173-51-51234678910111213
Benzil-dodecil-dimetil-ammónium-bromid (1)230-698-47281-04-1
PrometrinPT230-711-37287-19-667910111213
EzüstSE231-131-37440-22-4245911
RézFR231-159-67440-50-82451121
Kén-dioxidDE231-195-27446-09-51245691112132022
Kalcium-dihexa-2,4-dienoátDE231-321-67492-55-91367920
JódSE231-442-47553-56-212345679101122
Szilikon-dioxid – amorfFR231-545-47631-86-931820
Nátrium-hidrogén-szulfitDE231-548-07631-90-51245691112132022
Hidrogén-klorid/sósavLV231-595-77647-01-02
Nátrium-kloridPT231-598-37647-14-55
Nátrium-bromidNL231-599-97647-15-624679111213
OrtofoszforsavPT231-633-27664-38-24
Nátrium-hipokloritIT231-668-37681-52-91234561112
Dinátrium-diszulfitDE231-673-07681-57-41245691112132022
TetrametrinDE231-711-67696-12-018
Kálium-permanganátSK231-760-37722-64-75
Hidrogén-peroxidFI231-765-07722-84-11234561112
NitrogénIE231-783-97727-37-918
7a-etildihidro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazolPL231-810-47747-35-56111213
Nátrium-szulfitDE231-821-47757-83-71245691112132022
Nátrium-kloritPT231-836-67758-19-22345111220
Réz(II)-szulfátFR231-847-67758-98-7124
Ezüst-nitrátSE231-853-97761-88-81
Nátrium-klorátPT231-887-47775-09-9251112
Dinátrium-peroxo-diszulfát/nátrium-perszulfátPT231-892-17775-27-14
Kalcium-hipokloritIT231-908-77778-54-31234511
KlórIT231-959-57782-50-52511
Ammónium-szulfátUK231-984-17783-20-21112
Ezüst-kloridSE232-033-37783-90-612345679101113
KreozotSE232-287-58001-58-98
Piretrinek és piretroidokES232-319-88003-34-71819
FokhagymakivonatPL232-371-18008-99-93451819
LigninEL232-682-29005-53-2123467910111213
BórsavNL233-139-210043-35-31236789101112131822
Klór-dioxidPT233-162-810049-04-42345111220
Kálium-szulfitDE233-321-110117-38-11245691112132022
Nátrium-hidrogén-2,2′-metilén-bisz[4-klórfenolát]LV233-457-110187-52-723467910111213
2,2-dibróm-2-cianoacetamidDK233-539-710222-01-21234567910111213
KarbendazimDE234-232-010605-21-767910111213
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrátNL234-541-012280-03-4123678910111213
Trimagnézium-difoszfidDE235-023-712057-74-8182023
Réz(II)-karbonát–Réz(II)-hidroxid (1:1)FR235-113-612069-69-18
ZinebIE235-180-112122-67-721
Ammónium-bromidSE235-183-812124-97-9246791112
Hexabór-dicink-undekaoxid/Cink-borátES235-804-212767-90-79
Pirition-cinkSE236-671-313463-41-72679101321
Dodecil-guanidin-monohidrokloridES237-030-013590-97-11267910111222
Kálium-2-bifenilátES237-243-913707-65-8691013
Bróm-kloridNL237-601-413863-41-721112
(Benziloxi)metanolUK238-588-814548-60-8269101113
Bisz(1-hidroxi-1H-piridin-2-tionáto-O,S)-rézSE238-984-014915-37-8921
KlórtoluronES239-592-215545-48-967910111213
Nátrium-p-klór-m-krezolátFR239-825-815733-22-91234691013
KlóralózPT240-016-715879-93-3141523
Dikálium-diszulfitDE240-795-316731-55-81245691112132022
D-glukonsav reakcióterméke N,N″-bisz(4-klórfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraaza-tetradekán-diamidinnel (2:1)PT242-354-018472-51-012346
Benzoxónium-kloridCY243-008-119379-90-919
p-[(dijódmetil)szulfonil]toluolUK243-468-320018-09-1679101213
Réz(II)-dihidroxidFR243-815-920427-59-28
Diezüst-oxidSE243-957-120667-12-311
Alumínium-foszfidDE244-088-020859-73-814182023
(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianátN244-445-021564-17-02467910111213
BendiokarbUK245-216-822781-23-318
2-metil-4-oxo-3-(prop-2-inil)ciklopent-2-én-1-il 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropán-karboxilát/pralletrinEL245-387-923031-36-918
Kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoátDE246-376-124634-61-512345678910
Alfa,alfa′,alfa′′-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanolAT246-764-025254-50-62691113
2-oktil-2H-izotiazol-3-onUK247-761-726530-20-1467910111213
cisz-trikoz-9-énAT248-505-727519-02-41819
Dimetil-oktadecil[3-(trimetoxiszilil)propil]ammónium-kloridES248-595-827668-52-627910
N’-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diaminNL248-872-328159-98-0791021
3-[3-(4′-bróm[1,1′-bifenil]-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxi-2-benzopiron/bromadiolonSE249-205-928772-56-714
(Z,E)-tetradeka-9,12-dienil-acetátAT250-753-630507-70-1819
Decil–dimetil-oktil-ammónium-klorid (2)251-035-532426-11-2
Brómklór-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dionNL251-171-532718-18-6234569111213
3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid/izoproturonDE251-835-434123-59-667910111213
N-[[(4-klórfenil)amino]karbonil]-2,6-difluor-benzamidSE252-529-335367-38-518
1-[2-(alliloxi)-2-(2,4-diklórfenil)etil]-1H-imidazol/imazalilDE252-615-035554-44-02341320
S-[(6-klór-2-oxooxazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil] O,O-dimetil-tiofoszfát/azametifoszUK252-626-035575-96-318
2-bróm-2-(brómmetil)pentán-dinitrilCZ252-681-035691-65-7679101113
Benzyldimethyloleylammonium chloride (1)253-363-437139-99-4
Kalcium-magnézium-oxid/dolomitmészUK253-425-037247-91-923
Kalcium-magnézium-tetrahidroxid/kalcium-magnézium-hidroxid/hidratált dolomitmészUK254-454-139445-23-323
Alfa-ciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropán-karboxilátEL254-484-539515-40-718
Dimetiltetradecil[3-(trimetoxiszilil)propil]ammónium-kloridPL255-451-841591-87-19
Cisz- és transz-p-mentán-3,8-diol keverék/citriodiolUK255-953-742822-86-61219
4,4-dimetil-oxazolidinUK257-048-251200-87-46111213
Etil-N-acetil-N-butil-béta-alaninátBE257-835-052304-36-619
Alfa-ciano-3-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/cipermetrinBE257-842-952315-07-88918
m-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/permetrinIE258-067-952645-53-1235891822
Alfa-ciano-3-fenoxibenzil [1R-[1alfa(S*), 3alfa]]-3-(2,2-dibrómvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/deltametrinSE258-256-652918-63-518
1-etinil-2-metilpent-2-enil-2,2-dimetil-3- (2-metilprop-1-enil)ciklopropán-karboxilát/empentrinBE259-154-454406-48-318
3-jód-2-propinil-butilkarbamátDK259-627-555406-53-66789101113
Tetrakisz-(hidroximetil)-foszfónium-szulfát(2:1)MT259-709-055566-30-82691112
3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxikumarin/difenakumFI259-978-456073-07-514
4-hidroxi-3-(3-(4’-bróm-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarin/brodifakumIT259-980-556073-10-014
1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol/propikonazolFI262-104-460207-90-112478910121320
Kvaterner ammóniumvegyületek, kokoalkil-trimetil, kloridok (3)263-038-961789-18-2
Kvaterner ammóniumvegyületek, dikokoalkildimetil, kloridok (1)263-080-861789-71-7
Kvaterner ammóniumvegyületek, dikokoalkildimetil, kloridok (2)263-087-661789-77-3
Kvaterner ammóniumvegyületek, bisz(hidrogénezett tallowalkil)dimetil, kloridok (2)263-090-261789-80-8
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C8-18-alkildimetil, kloridok (1)264-151-663449-41-2
4,5-diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-onN264-843-864359-81-5678910111221
2-klór-N-[[[4-(trifluormetoxi)fenil]amino]karbonil]benzamidIT264-980-364628-44-018
3,3’-metilén-bisz[5-metil-oxazolidin]/oxazolidinAT266-235-866204-44-22610111213
N-ciklopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triaminEL266-257-866215-27-818
cisz-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetil-morfolin/fenpropimorfES266-719-967564-91-46789101213
Alfa-ciano-4-fluor-3-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/ciflutrinDE269-855-768359-37-518
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridokIT269-919-468391-01-512345679101112131722
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C6-12-alkildimetil, kloridok (2)269-925-768391-06-0
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C8-16-alkildimetil, kloridok (1)270-324-768424-84-0
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridokIT270-325-268424-85-11234678910111213
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridokIT270-331-568424-95-3123456791011121322
Zsírsavak, kókusz, reakciótermékei dietanolaminnalHU270-430-368440-04-03
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C10-16-alkildimetil, kloridok (1)273-544-168989-00-4
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkil-dimetil, sók és 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid (1:1) keverékMT273-545-768989-01-5241112
Nátrium-N-(hidroximetil)glicinátAT274-357-870161-44-367
Aminok, C10-16-alkil-dimetil, N-oxidokPT274-687-270592-80-212
Pentakálium-bisz(peroximonoszulfát)-bisz(szulfát)SI274-778-770693-62-8123451112
N,N’-(dekán-1,10-diil-di-1(4H)-piridil-4-ilidén)bisz(oktilammónium)-dikloridHU274-861-870775-75-61
1,3-didecil-2-metil-1H-imidazólium-kloridCZ274-948-070862-65-62346710111213
Etil-[2-(4-fenoxifenoxi)etil]karbamát/fenoxikarbDE276-696-772490-01-88
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-18-alkildimetil, kloridok (2)277-453-873398-64-8
1-[1,3-bisz(hidroximetil)-2,5-dioxoimidazolidin-4-il]-1,3-bisz(hidroximetil)karbamid/diazolidinil-karbamidLT278-928-278491-02-867
Dihidrogén-bisz[monoperoxi-ftaláto(2-)-O1,OO1]magnezát(2-)hexahidrátPL114915-85-4234
Tributil-tetradecil-foszfónium-kloridPL279-808-281741-28-82491112
Margóza kivonatDE283-644-784696-25-31819
Kátránysavak, polialkilfenol-frakcióHU284-893-484989-05-923
Melaleuca alternifolia, kivonat/ausztrál teafaolajES285-377-185085-48-9123
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridokIT287-089-185409-22-912345679101112131722
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridokIT287-090-785409-23-012345691112131722
Dalmátvirág (Chrysanthemum cinerariaefolium), kivonatES289-699-389997-63-718
Karbamid-N,N’-bisz(hidroximetil)-, reakciótermékei 2-(2-butoxietoxi)etanollal, etilén-glikollal és formaldehiddelPL292-348-790604-54-926111213
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil- C8-18-alkildimetil, bromidok (1)293-522-591080-29-4
Levendula (Lavandula hybrida), kivonat/LevendulaolajPT294-470-691722-69-919
FenyőkivonatLV304-455-994266-48-510
Kvaterner ammóniumvegyület,[2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kokoalkil-dimetil, hidroxid, belső sókLT309-206-8100085-64-112346710111213
Csöves kukorica, porEL310-127-6999999-99-414
1-(3,5-diklór-4-(1,1,2,2-tetrafluoretoxi)fenil)-3-(2,6-difluorbenzoil)karbamid/hexaflumuronPT401-400-186479-06-318
1,3-diklór-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dionNL401-570-789415-87-221112
1-(4-klórfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentán-3-ol/tebukonazolDK403-640-2107534-96-378910
Glutaminsav és N-(C12-14-alkil)propilén-diamin reakciótermékeiDE403-950-8164907-72-61234
Keverék: (C8-18)Alkil-bisz(2-hidroxietil)ammónium-bisz(2-etilhexil)foszfát és (C8-18)alkil-bisz(2-hidroxietil)ammónium-2-etilhexil-hidrogén-foszfát keverékePL404-690-868132-19-4679
2,3,5,6-tetrafluorbenzil-transz-2-(2,2-diklórvinil)-3,3-dimetilciklopropán-karboxilát/transzflutrinNL405-060-5118712-89-318
5,5-dimetil-perhidro-pirimidin-2-on-alfa-(4-trifluormetilsztiril)-alfa-(4-trifluormetil)cinnamilidén-hidrazon/hidrametilnonIE405-090-967485-29-418
3-fenoxibenzil-2-(4-etoxifenil)-2-metilpropil-éter/etofenproxAT407-980-280844-07-123818
6-(ftálimido)peroxihexánsavIT410-850-8128275-31-012341112
N-metil-neodekánamidES414-460-9105726-67-819
Keverék: alfa-ciano-3-fenoxibenzil (Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-klór-3,3,3-trifluor-prop-1-enil)]-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát és alfa-ciano-3-fenoxibenzil-(Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-klór-3,3,3-trifluor-prop-1-enil)]-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát keveréke/Lambda cihalotrinSE415-130-791465-08-618
1-(4-(2-klór-a,a,a-p-trifluortoliloxi)-2-fluorfenil-3-(2,6-difluorbenzolil)karbamid/flufenoxuronFR417-680-3101463-69-8818
2-butilbenzo[d]izotiazol-3-onCZ420-590-74299-07-46791013
Tetraklór-dekaoxid-komplexDE420-970-292047-76-212345
Keverék: Cisz-4-hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluormetilbenziloxi)fenil)-1-naftil)kumarin és transz-4-hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluormetilbenziloxi)fenil)-1-naftil)kumarin keveréke/FlokumafenNL421-960-090035-08-814
Szek-butil-2-(2-hidroxietil)piperidin-1-karboxilát/ikaridinDK423-210-8119515-38-719
FipronilFR424-610-5120068-37-318
Cisz-1-(3-klórallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantán-kloridPL426-020-351229-78-8691213
1-(6-klórpiridin-3-ilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidén-amin/imidaklopridDE428-040-8138261-41-318
TiametoxámES428-650-4153719-23-48918
[2,4-dioxo(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil-(1R)-cisz-krizantemát; [2,4-dioxo(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil-(1R)-transz-krizantemát/imiprotrinUK428-790-672963-72-518
5-klór-2-(4-klórfenoxi)fenolAT429-290-03380-30-112469
2-(1-metil-2-(4-fenoxifenoxi)etoxi)piridin/piriproxifenNL429-800-195737-68-118
3-benzo(b)tién-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxidPT431-030-6163269-30-546791013
Diizopropanolamin reakciótermékei formaldehiddel (1:4)HU432-440-8220444-73-5613
Dimetil-adipát, dimetil-glutarát, dimetil-szukcinát reakcióterméke hidrogén-peroxiddal/PerestaneHU432-790-1-123451112
Bisz(3-aminopropil)oktil-aminCZ433-340-786423-37-2234111213
(E)-1-(2-klór-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidin/klotianidinDE433-460-1210880-92-53818
PeroxioktánsavFR33734-57-52341112
Ciklohexil-hidroxidiazén-1-oxid, káliumsóAT66603-10-9678910111213
Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxi-kappaO)diazéniumato(2-)]-rézAT312600-89-826789101112
Ezüst-zeolit ASE-24579
Bacillus sphaericusITmikroorganizmus143447-72-7218
Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype H14ITmikroorganizmus-2518
Bacillus subtilisDEmikroorganizmus-3
Alkil-benzil-dimetil-ammónium-klorid/Benzalkónium-klorid (1)keverék8001-54-5
5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS-szám: 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS-szám: 220-239-6) keverékeFRkeverék55965-84-923467910111213
n-C10-16-alkil-trimetilén-diaminok reakciótermékei klórecetsavvalIEkeverék139734-65-912346710111213
Kvaterner ammónium-jodidokESkeverék308074-50-21234567
1-fenoxipropán-2-ol (EINECS-szám: 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS-szám: 224-027-4) keverékeUKkeverék-12346101113
Aktív klór: hipoklórossav és nátrium-hipoklorit reakciójával in situ előállítvaSKkeverék-2345
Zsírsavak (C15-21) káliumsóiDEkeverék-2
Kvaterner ammóniumvegyületek (benzil-alkil-dimetil) (C8-C22 alkil-, telített és telítetlen, faggyúalkil-, kókuszalkil- és szójaalkil-) kloridok, bromidok vagy hidroxidok/BKCITEINECS-listába tartozó anyagok keveréke-1234678910111213
Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil) (C6-C18 alkil-, telített és telítetlen, faggyúalkil-, kókuszalkil- és szójaalkil-) kloridok, bromidok vagy metilszulfátok/DDACITEINECS-listába tartozó anyagok keveréke-1234678910111213
Kvaterner ammóniumvegyületek (alkil-trimetil) (C8-C18 alkil-, telített és telítetlen, faggyúalkil-, kókuszalkil- és szójaalkil-) kloridok, bromidok vagy metilszulfátok/TMACITEINECS-listába tartozó anyagok keveréke-8
Nátrium-lignoszulfonátHUtermészetes polimer8061-51-612
Ezüst-cink-alumínium-bór-foszfát üveg/Üveg-oxid, ezüst- és cinktartalmúSEMég nem besorolt398477-47-912679
Ezüst-nátrium-hidrogén-cirkónium-foszfátSEMég nem besorolt-12347910
(±)-1-[2-(alliloxi)-2-(2,4-diklórfenil)etil]-1H-imidazol/technikai tisztaságú imazalilDENövényvédő szer73790-28-023413
Szilícium-dioxid/kieselguhrFRNövényvédő szer61790-53-218
S-metoprén/izopropil (S-(E,E))-11-metoxi-3,7,11-trimetil-dodeka-2,4-dienoátIENövényvédő szer65733-16-618
Eszfenvalerát/(S)-alfa-ciano-3-fenoxibenzil-(S)-2-(4-klórfenil)-3-metilbutirátPTNövényvédő szer66230-04-418
[1-alfa-(S*)-3-alfa-]-(alfa)-ciano-(3-fenoxifenil)metil-3-(2,2-diklóretenil)-2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/alfa-cipermetrinBENövényvédő szer67375-30-86918
Abamektin (avermektin-B1a; > 80 %, EINECS-szám: 265-610-3; és avermektin-B1b; < 20 % EINECS-szám: 265-611-9 keveréke)NL265-610-371751-41-218
Ciklopropán-karbonsav, 3-[(1-Z)-2-klór-3,3,3-trifluor-1-propenil]-2,2 dimetil-, (2-metil[1,1’-bifenil]-3-ilmetil észter, (1R,3R)/bifentrin/bifenátFRNövényvédő szer82657-04-3818
Alfa-(4-klórfenil)-alfa-(1-ciklopropiletil)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol/ciprokonazolIENövényvédő szer94361-06-58
3-(3-(4′-bróm-(1,1′bifenil)-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxibenzotiopirán-2-on/3-((RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-brómbifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxi-1-benzotin-2-on/difetialonNNövényvédő szer104653-34-114
Guazatin-triacetátUKNövényvédő szer115044-19-42
4-bróm-2-(4-klórfenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluormetil)-1H-pirrol-3-karbonitril/klorfenapirPTNövényvédő szer122453-73-0678910121318
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-komplex/ezüst-zeolitSENövényvédő szer130328-18-66713
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-cink-komplex/ezüst-cink-zeolitSENövényvédő szer130328-20-012679
N-((6-klór-3-piridinil)metil)-N′-ciano-N-metiletánimidamid/acetamipridBENövényvédő szer160430-64-818
3-fenoxibenzil-(1R)-cisz,transz-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropán-karboxilát/d-fenotrinIENövényvédő szer188023-86-118
5-hidroximethoximetil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán (CAS-szám: 59720-42-2, 16,0 %) és 5-hidroxi-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán (EINECS-szám: 229-457-6, 28,8 %), és 5-hidroxipoli[metilénoxi]metil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán (CAS-szám: 56709-13-8; 5,2 %) keveréke vízben (50 %)PLNövényvédő szer-613
(RS)-3-allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropán-karboxilát (2 izomer keveréke; arány: 1R transz: 1RS csak 1:1)/bioalletrin/d-transz-alletrinDENövényvédő szer-18
(RS)-3-allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropán-karboxilát (4 izomer keveréke: 1R transz, 1R: 1R transz 1S: 1R cisz, 1R: 1R cisz, 1S 4:4:1:1)/d-alletrinDENövényvédő szer-18
(RS)-3-allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropán-karboxilát (2 izomer keveréke 1R transz: 1R/S csak 1:3)/esbiotrinDENövényvédő szer-18
Szpinozad: szpinozin-A-t és szpinozin-D-t tartalmazó talaj-mikrooganizmusok fermentációs termékeNLNövényvédő szer-318
Polivinil-pirrolidon-jódSEpolimer25655-41-812345679101122
N-metilmetánamin (EINECS-szám: 204-697-4) és (klórmetil)oxirán (EINECS-szám: 203-439-8) polimer/polimer kvaterner ammónium-kloridHUpolimer25988-97-021112
Formaldehid és akrolein polimerHUpolimer26781-23-73
N,N″-1,6-hexéndiilbisz[N′-cianoguanidin] (EINECS-szám: 240-032-4) és hexametilén-diamin (EINECS-szám: 204-679-6) polimer monohidroklorid/polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)guanilguanidinium-monohidrokloridFRpolimer27083-27-8/32289-58-01234569111222
N,N,N′,N′-tetrametil-etilén-diamin-bisz(2-klóretil)-éter kopolimerUKpolimer31075-24-829111213
Poli(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)FRpolimer57028-96-3123456791011121320
Poli(hexametilén-biguanid)FRpolimer91403-50-8123491011
Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecil-metil-ammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)ITpolimer94667-33-123468910111213
2-propénál és propán-1,2-diol kopolimerHUpolimer191546-07-3671013
N-didecil-N-dipolietoxi-ammónium-borát/didecil-polioxetil-ammónium-borátELpolimer214710-34-6268910111213
Oligo(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)FRpolimer374572-91-5123456791011121320
(1) Kvaterner ammóniumvegyületek (benzil-alkil-dimetil) (C8-C22 alkil-, telített és telítetlen, faggyúalkil-, kókuszalkil- és szójaalkil-) kloridok, bromidok vagy hidroxidok/BKC alá tartozik.
(2) Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil) (C8–C22 alkil-, telített és telítetlen, faggyúalkil-, kókuszalkil- és szójaalkil-) kloridok, bromidok vagy metilszulfátok/DDAC alá tartozik.
(3) Kvaterner ammóniumvegyületek (alkil-trimetil) (C8-C18 alkil-, telített és telítetlen, faggyúalkil-, kókuszalkil- és szójaalkil-) kloridok, bromidok vagy metilszulfátok/TMAC alá tartozik.

III. MELLÉKLET

A teljes dossziéval és a dosszié összefoglalásával kapcsolatos követelmények

a) A teljes dosszié magában foglalja az eredeti vizsgálati és tanulmányi jelentéseket a 98/8/EK irányelv IIA. és IIB. vagy IVA. és IVB. mellékletének valamennyi pontja vonatkozásában, valamint adott esetben a IIIA. és IIIB. melléklet vonatkozó részeit, illetve az említett irányelv 11. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett összefoglalást.

b) Az összefoglalásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- közös dosszié esetén a résztvevők neve és ezek közül annak a kijelölt személynek a neve, aki felelős a közös dossziéért, illetve annak e rendeletnek megfelelő feldolgozásáért,

- a vizsgálatok és a tanulmányok összefoglalása és eredményei a 98/8/EK irányelv IIA. és IIB. vagy IVA. és IVB. mellékletének valamennyi pontja vonatkozásában, valamint adott esetben a IIIA. és IIIB. melléklet vonatkozó részei,

- hivatkozások felsorolása,

- kockázatértékelés,

- általános összefoglalás és értékelés,

- a dosszié teljességének vizsgálata a résztvevő vagy adott esetben a közös dossziéért felelős személy által.

c) A dosszié benyújtásához a Bizottság által rendelkezésre bocsátott nyomtatványokat kell használni. Kiegészítésképpen a Bizottság által rendelkezésre bocsátott specifikus szoftvercsomagot kell alkalmazni (IUCLID) a dosszié azon részére, amelyre az IUCLID vonatkozik. A nyomtatványok és az adatokkal kapcsolatos követelményekre vonatkozó további útmutatások az ECB (Kémiai Anyagokkal Foglalkozó Európai Hivatal) weboldalán találhatók: http://ecb.jrc.it/biocides

d) Azon hatóanyagoknak a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelem esetén, amelyeket a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelv ( 8 ) 8. cikkének (2) bekezdésében meghatározott növényvédő szerekre vonatkozó felülvizsgálati program keretében értékeltek, vagy jelenleg értékelnek, a 91/414/EGK I. mellékletében foglalt követelményeknek kell eleget tenniük, figyelembe véve a dossziéra vonatkozó követelmények közötti különbségeket. Az IUCLID programba a dosszié összefoglalását kell bevinni. A biocid felhasználással kapcsolatos egyéb adatokat e rendelet követelményeinek megfelelően kell közölni.

( 1 ) HL L 123., 1998.4.24., 1. o. A legutóbb a 2007/47/EK irányelvvel (HL L 247., 2007.9.21., 21. o.) módosított irányelv.

( 2 ) HL L 228., 2000.9.8., 6. o. A 2032/2003/EK rendelettel (HL L 307., 2003.11.24., 1. o.) módosított rendelet.

( 3 ) HL L 307., 2003.11.24., 1. o. A legutóbb az 1849/2006/EK rendelettel (HL L 355., 2006.12.15., 63. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 262., 1976.9.27., 201. o. A legutóbb a 2007/51/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 257., 2007.10.3., 13. o.) módosított irányelv.

( 5 ) Lásd: 1048/2005/EK bizottsági rendelet (HL L 178., 2005.7.9., 1. o.) és 1849/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 355., 2006.12.15., 63. o.).

( 6 ) HL L 258., 2002.9.26., 15. o.

( 7 ) HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

( 8 ) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R1451 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R1451&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02007R1451-20130901 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02007R1451-20130901&locale=hu

Tartalomjegyzék