32009R0278[1]

A Bizottság 278/2009/EK rendelete ( 2009. április 6. ) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a külső tápegységek üresjáratú üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztására és aktív üzemmódban mért átlagos hatékonyságára vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (EGT-vonatkozású szöveg )

A BIZOTTSÁG 278/2009/EK RENDELETE

(2009. április 6.)

a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a külső tápegységek üresjáratú üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztására és aktív üzemmódban mért átlagos hatékonyságára vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) Ez a rendelet a külső tápegységek üresjáratú üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztása és aktív üzemmódban mért átlagos hatékonysága tekintetében környezetbarát tervezési követelményeket állapít meg.

(2) E rendelet nem alkalmazható a következőkre:

a) feszültségátalakítók;

b) szünetmentes tápegységek;

c) akkumulátortöltők;

d) halogénlámpa-transzformátorok;

e) külső tápegységek orvostechnikai eszközökhöz;

f) az e rendelet hatálybalépése után legfeljebb egy évvel forgalomba hozott ugyanolyan külső tápegységhez való csere- vagy pótalkatrész biztosítása érdekében legkésőbb 2015. június 30-ig a piacon forgalomba hozott külső tápegységek, feltéve, hogy a csere-, illetve a pótalkatrész vagy annak csomagolása egyértelműen meghatározza az(oka)t az elsődleges tölthető eszköz(öke)t, amelyek javítására, illetve karbantartására szolgál.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 2005/32/EK irányelvben meghatározott fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

A következő fogalommeghatározások is alkalmazandók:

1.

"külső tápegység" :

olyan eszköz, amely megfelel az alábbi összes kritériumnak:

a) a hálózati áramforrásból származó váltakozó áramú (AC) teljesítmény alacsony feszültségű egyenárammá (DC) vagy váltakozó áramú (AC) teljesítménnyé történő átalakítására szolgál;

b) egyszerre csak egy egyenáramú (DC) vagy váltakozó áramú (AC) kimenő feszültséggé képes átalakítani;

c) rendeltetésszerűen egy külön egységet képező, elsődleges tölthető terméknek minősülő eszközzel együtt kell használni;

d) az elsődleges tölthető terméknek minősülő eszköztől fizikailag elkülönül;

e) az elsődleges tölthető terméknek minősülő eszközhöz lecsatlakoztatható vagy huzalozott dugó/aljzat elektromos csatlakozással, kábellel, vezetékkel vagy más huzallal kapcsolódik;

f) névleges kimenő teljesítménye nem haladja meg a 250 wattot,

g) rendeltetésszerűen az 1275/2008/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezésekkel, vagy a 617/2013/EU bizottsági rendeletben ( 1 ) meghatározott számítógépekkel együtt kell használni;

2.

"alacsony feszültségű külső tápegység" : olyan külső tápegység, amelynek a névleges kimenő feszültsége 6 voltnál kevesebb, névleges kimenő teljesítménye pedig legalább 550 milliamper;

3.

"halogénlámpa-transzformátor" : a törpefeszültségű volfrámszálas halogénlámpákhoz használt külső tápegység;

4.

"szünetmentes tápegység" : olyan eszköz, amely automatikusan tartalék villamosenergia-szolgáltatást nyújt, ha a hálózati áramforrás feszültsége elfogadhatatlanul alacsony szintre csökken;

5.

"akkumulátortöltő" : olyan eszköz, amely a kimeneti illesztőfelületnél közvetlenül kapcsolódik a lecsatlakoztatható akkumulátorhoz;

6.

"feszültségátalakító" : olyan eszköz, amely a 230V-os hálózati áramforrásból származó kimenő teljesítményt 110V-os kimenő teljesítménnyé alakítja, amelynek jellemzői hasonlók a hálózati áramforrás kimenő teljesítményének jellemzőihez;

7.

"névleges kimenő teljesítmény" (PO) : a gyártó által meghatározott kimenő teljesítmény;

8.

"üresjáratú üzemmód" : olyan állapot, amelynek során a külső tápegység bemenete a hálózati áramforráshoz van csatlakoztatva, de a kimenete nem kapcsolódik elsődleges tölthető eszközhöz;

9.

"aktív üzemmód" : olyan állapot, amelynek során a külső tápegység bemenete a hálózati áramforráshoz van csatlakoztatva, a kimenete pedig egy tölthető termékhez kapcsolódik;

10.

"aktív üzemmódban mért hatékonyság" : a külső tápegység által aktív üzemmódban termelt energia és az energiatermeléshez szükséges bemenő teljesítmény aránya;

11.

"aktív üzemmódban mért átlagos hatékonyság" : az aktív üzemmódban a 25, 50, 75 és 100 %-os névleges kimenő teljesítménynél mért átlagos hatékonyság.

3. cikk

Környezetbarát tervezési követelmények

A piacon forgalomba hozott külső tápegységek üresjáratú üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztására és aktív üzemmódban mért átlagos teljesítményére vonatkozó környezetbarát tervezési követelményeket az I. melléklet tartalmazza.

4. cikk

Megfelelőségértékelés

A 2005/32/EK irányelv 8. cikkében említett, megfelelőségértékelésre szolgáló eljárás a 2005/32/EK irányelv IV. mellékletében meghatározott belső tervezés-ellenőrzési rendszer vagy a 2005/32/EK irányelv V. mellékletében meghatározott irányítási rendszer.

5. cikk

Ellenőrzési eljárás piacfelügyeleti célokra

A felügyeleti ellenőrzéseket a II. mellékletben meghatározott ellenőrzési eljárással összhangban kell elvégezni.

6. cikk

Referenciaértékek

A piacon jelenleg elérhető, legjobban teljesítő termékekre és technológiákra vonatkozó referenciaértékeket a III. melléklet határozza meg.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság e rendelet hatálybalépését követően legkésőbb négy évvel a technológiai fejlődésre figyelemmel felülvizsgálja azt, a felülvizsgálat eredményeit pedig közli a konzultációs fórummal.

8. cikk

Az 1275/2008/EK rendelet módosítása

Az 1275/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következő második bekezdéssel egészül ki:

"E rendelet nem alkalmazható azon elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezésekre, amelyeket alacsony feszültségű külső tápegységgel hoznak forgalomba."

2. A 2. cikk a következő 9. ponttal egészül ki:

"9.

»alacsony feszültségű külső tápegység« : olyan külső tápegység, amelynek névleges kimenő feszültsége 6 voltnál kevesebb, névleges kimenő teljesítménye pedig legalább 550 milliamper."

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az I. melléklet 1. pontjának a) alpontját az első bekezdésében említett időponttól számított egy év elteltével kell alkalmazni.

A II. melléklet 1. pontjának b) alpontját az első bekezdésében említett időponttól számított két év elteltével kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

KÖRNYEZETBARÁT TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

1. ÜRESJÁRATÚ ÜZEMMÓDBAN FELLÉPŐ ELEKTROMOSÁRAM-FOGYASZTÁS ÉS AKTÍV ÜZEMMÓDBAN MÉRT ÁTLAGOS HATÉKONYSÁG

a) A rendelet hatálybalépésétől számított egy év elteltével:

Az üresjáratú üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztás nem haladhatja meg a 0,50 W-t.

Az aktív üzemmódban mért átlagos teljesítmény nem lehet kevesebb az alábbiaknál:

0,500 · PO, ha PO < 1,0 W;

0,090 · ln(PO) + 0,50, ha 1,0 W ≤ PO ≤ 51,0 W;

0,850, ha PO > 51,0 W.

b) A rendelet hatálybalépésétől számított két év elteltével:

Az üresjáratú üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztás nem haladhatja meg a következő határértékeket:

AC-AC külső tápegységek az alacsony feszültségű külső tápegységek kivételévelAC-DC külső tápegységek az alacsony feszültségű külső tápegységek kivételévelAlacsony feszültségű külső tápegységek
PO ≤ 51,0 W0,50 W0,30 W0,30 W
PO > 51,0 W0,50 W0,50 Wn/a

Az aktív üzemmódban mért átlagos teljesítménynek legalább a következő határértékeket el kell érnie:

AC-AC és AC-DC külső tápegységek az alacsony feszültségű külső tápegységek kivételévelAlacsony feszültségű külső tápegységek
PO ≤ 1,0 W0,480 · PO + 0,1400,497 · PO + 0,067
1,0 W < PO ≤ 51,0 W0,063 · ln(PO) + 0,6220,075 · ln(PO) + 0,561
PO > 51,0 W0,8700,860

2. MÉRÉSEK

Az 1. pontban említett, az üresjáratú üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztást és az aktív üzemmódban mért átlagos teljesítményt megbízható, pontos és megismételhető mérési eljárással kell megállapítani, figyelembe véve a technológia elismert állását.

3. A GYÁRTÓK ÁLTAL SZOLGÁLTATANDÓ INFORMÁCIÓ

Az 4. cikk szerinti megfelelőségértékelés céljaira a műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell a következő elemeket:

Jelzett értékMeghatározás
Rms kimenő áram (mA)az 1–4. terhelt állapotban mért értékek
Rms kimenő feszültség (V)
Aktív üzemmódban mért kimenő teljesítmény (W)
Rms bemenő feszültség (V)az 1–5. terhelt állapotban mért értékek
Rms bemenő teljesítmény (W)
Teljes harmonikus torzítás (THD)
Tényleges teljesítménytényező
Energiafogyasztás (W)az 1–4. terhelt állapotban számított értékek, az 5. terhelt állapotban mért értékek
Hatékonyságaz 1–4. terhelt állapotban számított értékek
Átlagos hatékonyságaz 1–4. terhelt állapotban mért hatékonyság számtani átlaga

A vonatkozó terhelt állapotok a következők:

Névleges kimenő áram százalékban kifejezve
1. terhelt állapot100 % ± 2 %
2. terhelt állapot75 % ± 2 %
3. terhelt állapot50 % ± 2 %
4. terhelt állapot25 % ± 2 %
5. terhelt állapot0 % (üresjáratú üzemmód)

II. MELLÉKLET

A termék megfelelésének vizsgálata a piacfelügyeleti hatóságok által

Az e mellékletben meghatározott ellenőrzési tűrések kizárólag a méréssel meghatározott paramétereknek a tagállami hatóságok általi ellenőrzésére vonatkoznak, a gyártó és az importőr nem használhatja fel őket megengedett tűrésként a műszaki dokumentációban szereplő értékek meghatározására vagy ezeknek az értékeknek a megfelelés kimutatása céljából történő értelmezésére, sem pedig a kedvezőbb működési tulajdonságok bárminemű kommunikálására.

Amikor a 2009/125/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban azt vizsgálják, hogy egy termékmodell teljesíti-e az e rendeletben meghatározott követelményeket, a tagállami hatóságok az e mellékletben említett követelmények tekintetében a következő eljárást alkalmazzák:

1. A tagállami hatóságok a modellből egyetlen darabot vetnek vizsgálat alá.

2. Úgy kell tekinteni, hogy a modell teljesíti a vizsgált követelményeket, ha:

a) a műszaki dokumentációban a 2009/125/EK irányelv IV. mellékletének 2. pontja szerint megadott értékek (a továbbiakban: megadott értékek), valamint - ha alkalmazandó - az ezen értékek meghatározásához felhasznált értékek nem kedvezőbbek a gyártóra vagy az importőrre nézve, mint az említett melléklet 2. g) pontjával összhangban elvégzett megfelelő mérések eredményei; és

b) a megadott értékek teljesítik az e rendeletben meghatározott valamennyi követelményt, továbbá a gyártó és az importőr által az előírásoknak megfelelően közzétett termékinformációk nem tartalmaznak a gyártóra vagy az importőrre nézve a megadott értékeknél kedvezőbb értékeket; és

c) akkor, amikor a tagállami hatóságok a modell adott darabját vizsgálatnak vetik alá, a meghatározott értékek (az egyes paramétereknek a vizsgálat során méréssel meghatározott értékei, illetőleg az ezen értékek alapján számítással meghatározott értékek) az alábbi táblázat szerinti ellenőrzési tűréseken belül vannak.

3. Ha a 2. a) és a 2. b) pontban foglalt feltételek nem teljesülnek, akkor úgy kell tekinteni, hogy a modell nem teljesíti e rendelet követelményeit.

4. Ha a 2. c) pontban meghatározott feltétel nem teljesül, a tagállami hatóságok három további, ugyanahhoz a modellhez tartozó darabot újabb vizsgálatnak vetnek alá.

5. Úgy kell tekinteni, hogy a modell teljesíti a rá vonatkozó követelményeket, ha e három darab vonatkozásában a meghatározott értékek számtani középértéke az alábbi táblázat szerinti ellenőrzési tűréseken belül van.

6. Ha az 5. pontban meghatározott feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy a modell nem teljesíti e rendelet követelményeit.

7. A modell nem megfelelő voltának a 3. és a 6. pont szerinti megállapítását követően a tagállami hatóságok minden lényeges információt haladéktalanul átadnak a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak.

A tagállami hatóságok a fenti vizsgálatok során az I. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszereket alkalmazzák.

A tagállami hatóságok az e mellékletben foglalt követelmények teljesülésének ellenőrzésére kizárólag az alábbi táblázatban meghatározott ellenőrzési tűréseket és kizárólag az 1-7. pontban leírt eljárást alkalmazzák. Semmilyen más - például harmonizált szabványban vagy más mérési módszerben meghatározott - tűrés nem alkalmazható.

Ellenőrzési tűrés

ParaméterEllenőrzési tűrés
Üresjáratú üzemmódA meghatározott érték nem lehet nagyobb 0,10 W-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél.
Az I. mellékletben meghatározottak szerinti 1–4. terhelt állapot mellett mért hatékonyság számtani középértékeA meghatározott érték nem lehet kisebb 5 %-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél.

III. MELLÉKLET

A 6. CIKKBEN EMLÍTETT REFERENCIAÉRTÉKEK

a) Üresjáratú üzemmód

A külső tápegységek üresjáratú üzemmódban fellépő, lehető legalacsonyabb energiafogyasztása tekintetében a következő közelítő értékeket adhatjuk meg:

- legfeljebb 0,1 W, ha PO ≤ 90 W,

- legfeljebb 0,2 W, ha 90 < PO ≤ 150 W,

- legfeljebb 0,4 W, ha 150 < PO ≤ 180 W,

- legfeljebb 0,5 W, ha PO > 180 W.

b) Aktív üzemmódban mért átlagos hatékonyság

A külső tápegységek aktív üzemmódban mért, lehető legjobb átlagos hatékonysága tekintetében a rendelkezésre álló legfrissebb (2008. januári) adatok alapján a következő közelítő értékeket adhatjuk meg:

- 0,09 · ln(PO) + 0,68, ha 1,0 W ≤ PO ≤ 10,0 W,

- 0,89, ha PO > 10,0 W.

( 1 ) HL L 175., 2013.6.27., 13. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R0278 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R0278&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009R0278-20170109 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009R0278-20170109&locale=hu

Tartalomjegyzék