Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

32012L0045[1]

A Bizottság 2012/45/EU irányelve ( 2012. december 3. ) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való második hozzáigazításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2012/45/EU IRÁNYELVE

(2012. december 3.)

a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való második hozzáigazításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakasza, II. mellékletének II.1. szakasza és III. mellékletének III.1. szakasza az irányelv 2. cikkében meghatározott, a veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállítására vonatkozó nemzetközi megállapodások rendelkezéseire hivatkozik.

(2) E nemzetközi megállapodások rendelkezéseit kétévente naprakésszé teszik. Ennek megfelelően 2013. január 1-jétől - egy 2013. június 30-ig tartó átmeneti időszak mellett - e megállapodások legutóbbi módosított változatát indokolt alkalmazni.

(3) A 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszát, II. mellékletének II.1. szakaszát és III. mellékletének III.1. szakaszát ezért módosítani kell.

(4) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a veszélyes áruk szállításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2008/68/EK irányelv módosítása

A 2008/68/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet I.1. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

"I.1. ADR

Az ADR 2013. január 1-jétől hatályos A. és B. melléklete azzal az eltéréssel, hogy a »szerződő fél« kifejezés helyett mindenütt »tagállam« értendő."

2. A II. melléklet II.1. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

"II.1. RID

A COTIF C. függelékét képező RID melléklete, 2013. január 1-jétől hatályos változatában, azzal az eltéréssel, hogy az »a RID szerződő állama« kifejezés helyett mindenütt »tagállam« értendő."

3. A III. melléklet III.1. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

"III.1. ADN

Az ADN mellékletében foglalt, 2013. január 1-jétől hatályos előírások, valamint az ADN 3. cikkének f) és h) pontja és 8. cikkének (1) és (3) bekezdése azzal az eltéréssel, hogy a »szerződő fél« kifejezés helyett mindenütt »tagállam« értendő."

2. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2013. június 30-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegéről, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 260., 2008.9.30., 13. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012L0045 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012L0045&locale=hu