32002R0006

A Tanács 6/2002/EK rendelete (2001. december 12.) a közösségi formatervezési mintáról

A TANÁCS 6/2002/EK RENDELETE

(2001. december 12.)

a közösségi formatervezési mintáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

(1)

A Közösség egész területén egységes hatályú és azonos oltalomban részesülő közösségi formatervezésiminta-oltalom megszerzésének egységes rendszere előmozdítaná a Közösség Szerződésben megállapított célkitűzéseinek megvalósulását.

(2)

Mind ez ideig csak a Benelux-államok vezettek be egységes formatervezésiminta-oltalmi jogot. A formatervezési minták oltalmáról az összes többi tagállamban az irányadó nemzeti jogszabályok rendelkeznek, amelyek hatálya az érintett tagállam területére korlátozódik. Ennek következtében ugyanaz a formatervezési minta az egyes tagállamokban és különböző jogosultak javára eltérő oltalmat élvez. Ez elkerülhetetlenül ellentétekhez vezet a tagállamok egymás közötti kereskedelmében.

(3)

A tagállamok formatervezésiminta-oltalomra vonatkozó jogszabályai közötti lényegi eltérések akadályozzák és torzítják a Közösségen belüli versenyt. A formatervezési mintát megtestesítő termékek belföldi kereskedelmével, illetve piaci versenyével szemben a Közösségben folytatott kereskedelmet, illetve kibontakozó versenyt akadályozza és torzítja a bejelentések, a hivatalok, az eljárások, a jogszabályok, a nemzeti szinten körülhatárolt kizárólagos jogosultságok nagy száma és a bejelentőt ennek következtében terhelő magas költségekben és díjakban megjelenő igazgatási ráfordítás. A formatervezési minták oltalmáról szóló, 1998. október 13-i 98/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 4 ) hozzájárul e helyzet jogi rendezéséhez.

(4)

Az, hogy a formatervezésiminta-oltalom az egyes tagállamok területére korlátozódik, - függetlenül attól, hogy e tagállamok jogszabályainak közelítése megtörtént-e vagy sem - a belső piac megosztásához vezethet olyan termékek vonatkozásában, amelyekben különböző személyeket megillető nemzeti jogok hatálya alá tartozó formatervezési minta testesül meg, és ennélfogva akadályozza az áruk szabad mozgását.

(5)

Ez szükségessé teszi egy olyan közösségi formatervezésiminta-oltalom létrehozását, amely közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban, mivel csak ily módon szerezhető egységes formatervezésiminta-oltalmi jog egyetlen, az összes tagállamot magában foglaló területre, a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnál (védjegyek és formatervezési minták) benyújtott egyetlen bejelentéssel, egyetlen jogszabály alapján indult egységes eljárás alapján.

(6)

Mivel a javasolt intézkedés céljait, azaz az egységes formatervezésiminta-oltalmi jognak az összes tagállamot magában foglaló egyetlen területre kiterjedő oltalmát az egyes tagállamok a közösségi mintaoltalom, valamint a közösségi mintaoltalmi hivatal létrehozásának nagyságrendje és hatása következtében nem képesek kellően biztosítani, és e célok közösségi szinten könnyebben elérhetők, a Közösség intézkedéseket fogadhat el a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban. Az e cikkben előírt arányosság elvével összhangban e rendelet nem lépi túl az említett célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

(7)

A formatervezési minták fokozott oltalma nem csupán azt segíti elő, hogy az egyes szerzők szakterületükön hozzájárulnak a kiemelkedő minőség Közösségen belüli eléréséhez, hanem új termékek bevezetésére és fejlesztésére, valamint az előállításukra irányuló befektetésekre is ösztönöz.

(8)

Ennélfogva egy könnyebben hozzáférhető formatervezésiminta-oltalmi rendszer, amely igazodik a belső piac igényeihez, nélkülözhetetlen a közösségi gazdaság számára.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére