32014R1329[1]

A Bizottság 1329/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. december 9. ) az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett formanyomtatványok meghatározásáról

A BIZOTTSÁG 1329/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. december 9.)

az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett formanyomtatványok meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 46. cikke (3) bekezdésének b) pontjára, 59. cikkének (1) bekezdésére, 60. cikkének (2) bekezdésére, 61. cikkének (2) bekezdésére, 65. cikkének (2) bekezdésére és 67. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 650/2012/EU rendelet megfelelő alkalmazásához több formanyomtatványt meg kell határozni.

(2) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló (21.) jegyzőkönyvvel összhangban ezek a tagállamok nem vettek részt a 650/2012/EU rendelet elfogadásában. Ezért az Egyesült Királyság és Írország nem vesz részt e rendelet elfogadásában.

(3) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló (22.) jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az öröklési ügyekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Az öröklési ügyben hozott határozattal kapcsolatos tanúsítványhoz használandó, a 650/2012/EU rendelet 46. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett formanyomtatványt I. formanyomtatványként az 1. melléklet határozza meg.

(2) Az öröklési ügyben kiállított közokirattal kapcsolatos tanúsítványhoz használandó, a 650/2012/EU rendelet 59. cikkének (1) bekezdésében és 60. cikkének (2) bekezdésében említett formanyomtatványt II. formanyomtatványként a 2. melléklet határozza meg.

(3) Az öröklési ügyben kötött bírósági egyezséggel kapcsolatos tanúsítványhoz használandó, a 650/2012/EU rendelet 61. cikkének (2) bekezdésében említett formanyomtatványt III. formanyomtatványként a 3. melléklet határozza meg.

(4) Az európai öröklési bizonyítvány iránti kérelemhez használandó, a 650/2012/EU rendelet 65. cikkének (2) bekezdésében említett formanyomtatványt IV. formanyomtatványként a 4. melléklet határozza meg.

(5) Az európai öröklési bizonyítványhoz használandó, a 650/2012/EU rendelet 67. cikkének (1) bekezdésében említett formanyomtatványt V. formanyomtatványként az 5. melléklet határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2015. augusztus 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 201., 2012.7.27., 107. o.

1. MELLÉKLET

2. MELLÉKLET

3. MELLÉKLET

4. MELLÉKLET

5. MELLÉKLET

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R1329 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R1329&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére