32011D0180[1]

2011/180/EU: A Bizottság határozata ( 2011. március 23. ) a 2002/55/EK tanácsi irányelvnek az ugyanazon zöldségfajok különféle fajtáihoz tartozó standard vetőmagok keverékei kis kiszerelésben történő forgalomba hozatala engedélyezésének feltételei tekintetében történő végrehajtásáról (az értesítés a C(2011) 1760. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. március 23.)

a 2002/55/EK tanácsi irányelvnek az ugyanazon zöldségfajok különféle fajtáihoz tartozó standard vetőmagok keverékei kis kiszerelésben történő forgalomba hozatala engedélyezésének feltételei tekintetében történő végrehajtásáról

(az értesítés a C(2011) 1760. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/180/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 26. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Egyes tagállamok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy piacaikon kereslet mutatkozik a kis kiszerelésben forgalmazott, ugyanazon zöldségfajok fajtáihoz tartozó vetőmagok keverékei iránt. Ezért részletes követelményeket kell megállapítani az ilyen kis kiszerelésekre vonatkozóan.

(2) Az érintett tagállamokban meglévő keresletre figyelemmel e határozatnak a 2002/55/EK irányelv hatálya alá tartozó valamennyi fajra vonatkoznia kell. Az ilyen kis kiszerelések maximális méretét az általuk tartalmazott vetőmag nettó súlyában kell kifejezni, a 2002/55/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdése g) pontjában meghatározottak szerint.

(3) Részletes követelményeket kell megállapítani az ilyen kis kiszerelések címkézésére vonatkozóan, a nyomonkövethetőség és a felhasználók megfelelő tájékoztatásának biztosítása érdekében.

(4) A tagállamoknak 2012 végéig jelentést kell benyújtaniuk a Bizottsághoz e határozat alkalmazásáról, annak lehetővé tétele érdekében, hogy a Bizottság értékelje a határozat hatékonyságát és meghatározza azokat a kérdéseket, amelyek további intézkedéseket igényelhetnek.

(5) Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok engedélyezhetik saját termelők számára a 2002/55/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdése b) pontjában felsorolt fajok standard vetőmagkeverékeinek kis kiszerelésben történő forgalomba hozatalát. Az ilyen kis kiszerelések csak ugyanazon fajok különféle fajtáit tartalmazhatják.

2. cikk

Az 1. cikkben említett kis kiszerelések által tartalmazott vetőmagok nettó súlya legfeljebb a 2002/55/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdése g) pontjában meghatározott lehet.

3. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy 1. cikkben említett kis kiszerelések rendelkezzenek a beszállító címkéjével vagy egy nyomtatott, illetve bélyegzett felirattal.

A címkének vagy feliratnak a következő információkat kell tartalmaznia:

a) az "EU-szabályok és -szabványok" kifejezés;

b) a címkézésért felelős személy neve és címe, vagy azonosító jele;

c) a zárolás éve, a következőképpen kifejezve: "zárolva ... [év]", vagy a csíraképesség utolsó vizsgálatának céljára szolgáló utolsó mintavétel éve, a következőképpen kifejezve: "mintavételezve ... [év]"; a következő megjelölés is elhelyezhető: "felhasználható ... [időpont]-ig";

d) a következő szöveg: "[a faj neve] ... fajták keveréke";

e) a fajták megnevezése;

f) a fajták aránya a vetőmagok nettó súlyban vagy a vetőmagok számában kifejezve;

g) a tételnek a címkézésért felelős személy által megadott referenciaszáma;

h) a vetőmag nettó vagy bruttó súlya vagy darabszáma;

i) ha a tömeg fel van tüntetve, és szemcsézett peszticideket, drazsírozó anyagokat vagy más szilárd adalékot használnak, akkor a vegyszeres kezelés vagy az adalék jellege és a termésfürtök, illetve a tiszta vetőmagok tömege és az össztömeg közötti hozzávetőleges arány is.

4. cikk

A tagállamok 2012. december 31-ig jelentést nyújtanak be a Bizottságnak e határozat alkalmazásáról.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 23-án.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja

(1) HL L 193., 2002.7.20., 33. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011D0180 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011D0180&locale=hu