31998D0242[1]

A Bizottság határozata (1998. március 20.) a cihalofop-butilnak, a piraflufen-etilnek és az azafenidinnek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentációk teljességének elvi elismerésérőlEGT vonatkozású szöveg

A Bizottság határozata

(1998. március 20.)

a cihalofop-butilnak, a piraflufen-etilnek és az azafenidinnek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentációk teljességének elvi elismeréséről

(EGT vonatkozású szöveg)

(98/242/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 97/73/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel a 91/414/EGK irányelv (a továbbiakban: irányelv) előírta a növényvédő szerekben felhasználható engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékének összeállítását;

mivel a kérelmezők három hatóanyagról nyújtottak be dokumentációt a tagállamok hatóságaihoz a hatóanyagoknak az irányelv I. mellékletébe történő felvétele céljából;

mivel a Dow Elanco Italia Srl 1997. április 30-án benyújtotta az olasz hatóságokhoz a cihalofop-butil hatóanyagra vonatkozó dokumentációt;

mivel a Nihon Nohyaku Co. Ltd 1997. június 16-án benyújtotta a belga hatóságokhoz a piraflufen-etil hatóanyagra vonatkozó dokumentációt;

mivel a Du Pont de Nemours (France) SA 1997. június 25-én benyújtotta a spanyol hatóságokhoz az azafenidin hatóanyagra vonatkozó dokumentációt;

mivel az említett hatóságok tájékoztatták a Bizottságot az irányelv II. mellékletében és - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerre vonatkozóan - a III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelmények tekintetében az iratok teljességére vonatkozó első vizsgálat eredményeiről; mivel ezt követően - a 6. cikk (2) bekezdésének előírásaival összhangban - a dokumentációkat a kérelmezők benyújtották a Bizottsághoz és a többi tagállamhoz;

mivel a cihalofop-butilra, a piraflufen-etilre és az azafenidinre vonatkozó dokumentációkat 1997. december 16-án átadták a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak;

mivel az irányelv 6. cikkének (3) bekezdése annak közösségi szinten történő hivatalos megerősítését írja elő, hogy a dokumentációt úgy kell tekinteni, mint ami elvben megfelel az irányelv II. mellékletében és - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek;

mivel ez a megerősítés szükséges a dokumentáció részletes vizsgálatának lefolytatásához, illetve ahhoz, hogy a tagállamok számára lehetséges legyen az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek használatának átmeneti engedélyezése, az irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételekre, és különösen - az irányelv követelményeinek szem előtt tartásával - a hatóanyagok és növényvédő szerek részletes értékelésének elvégzésére vonatkozó feltételre tekintettel;

mivel ez a határozat nem zárja ki azt, hogy a kérelmezőtől további adatokat vagy információkat kérjenek, amennyiben a részletes vizsgálat során úgy tűnik, hogy a határozat meghozatalához ezen információk vagy adatok szükségesek;

mivel a tagállamok és a Bizottság között egyetértés született abban, hogy Olaszország a cihalofop-butil dokumentációjának, Belgium a piraflufen-etil dokumentációjának, Spanyolország az azafenidin dokumentációjának részletes vizsgálatát végezze el;

mivel Olaszország, Belgium és Spanyolország a Bizottságnak a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy éven belül jelenti vizsgálatának következtetéseit a felvétel pozitív vagy negatív elbírálására és az ezzel kapcsolatos feltételekre vonatkozó javaslatával együtt; mivel e jelentés kézhezvételekor minden tagállam szakértőinek bevonásával a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretén belül a részletes vizsgálat folytatódik;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az alábbi dokumentációk, figyelemmel a javasolt felhasználásra, elvben megfelelnek az irányelv II. mellékletében, és - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - az irányelv III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek:

1. a Dow Elanco Italia Srl által a cihalofop-butilnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1997. december 16-án átadott dokumentáció;

2. a Nihon Hohyaku Co. Ltd által a piraflufen-etilnek a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1997. december 16-án átadott dokumentáció;

3. a Du Pont de Nemours (France) SA által az azafenidinnek a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1997. december 16-án átadott dokumentáció.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1998. március 20-án.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 353., 1997.12.24., 26. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998D0242 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998D0242&locale=hu