31997L0002[1]

A Tanács 97/2/EK irányelve (1997. január 20.) a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló 91/629/EGK irányelv módosításáról

A Tanács 97/2/EK irányelve

(1997. január 20.)

a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló 91/629/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel az Állat-egészségügyi Tudományos Bizottság 1995. november 9-én véleményt nyilvánított a 91/629/EGK irányelv [3] 6. cikke szerint, amelynek alapján a Bizottság összeállított egy jelentést, amelyet benyújtott az Európai Parlament és a Tanács számára;

mivel a fenti jelentés következtetései alapján helyénvaló a 91/629/EGK irányelv egyes rendelkezéseinek módosítása annak biztosítására, hogy a szabályok tudományos tényeken alapuljanak, valamint ne lépjenek túl azon a mértéken, amely ahhoz szükséges, hogy a piacok közös szervezése hatékonyan működhessen;

mivel az Európai Unió szerződésének záróokmányához csatolt 24. nyilatkozat felhívja az európai intézményeket és a tagállamokat, hogy a közösségi jogszabályok összeállítása és végrehajtása során messzemenően vegyék figyelembe az állatjóléti követelményeket;

mivel szükséges a piacok közös szervezésének keretében a borjútartás feltételeire vonatkozó szabályok harmonizációja a termelés kielégítő versenyfeltételek között történő fejlesztésének biztosítására; mivel e tekintetben tudományosan elismert, hogy a borjak, mint csoportosan élő állatok javára szolgál a szükségleteiknek megfelelő környezet; mivel ezen okból csoportokban kell azokat tartani; mivel mind a csoportosan istállózott, mind az egyedi boxban tartott borjaknak elegendő helyet kell biztosítani a testmozgáshoz, más szarvasmarhákkal való érintkezéshez és a rendes mozgáshoz, amikor felállnak vagy lefekszenek;

mivel szükséges időt hagyni a gazdaságoknak, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket az új szabályoknak való megfeleléshez,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/629/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. A 3. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) 1998. január 1-jétől a következő rendelkezések vonatkoznak valamennyi újonnan épült és újjáépített gazdaságra, valamint azokra, amelyeket ezen időpont után helyeznek használatba:

a) nyolchetes kora után egyetlen borjút sem szabad egyedi boxban tartani, hacsak állatorvos nem tanúsítja, hogy egészségi állapota vagy viselkedése megkívánja, hogy kezelés céljából elkülönítsék. Az egyedi boxnak legalább olyan szélesnek kell lennie, mint a borjú álló helyzetben mért marmagassága, valamint legalább olyan hosszúnak kell lennie, mint a borjú orra hegyétől az ülőgumó hátulsó végéig (csípőcsont) mért testhosszának 1,1-es szorzata.

A borjú egyedi boxának (kivéve a beteg állatok elkülönítésére szolgálónak) fala nem lehet tömör, hanem perforáltnak kell lennie, amely lehetővé teszi a borjú számára a közvetlen vizuális és fizikai kapcsolat létesítését;

b) A csoportosan tartott borjak esetében legalább 1,5 m2 nagyságú szabad területnek kell jutnia minden 150 kilogrammnál kisebb élősúlyú borjúra, legalább 1,7 m2 nagyságú szabad területnek minden 150 kilogramm vagy annál nagyobb, de 220 kilogrammnál kisebb élősúlyú borjúra, valamint legalább 1,8 m2 nagyságú szabad területnek minden 220 kilogramm vagy annál nagyobb élősúlyú borjúra.

Azonban e bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók:

- azon gazdaságokra, ahol kevesebb, mint hat borjút tartanak,

- a szoptatás idejére az anyjukkal tartott borjakra.

2006. december 31-től a fentiekre előírt rendelkezések minden gazdaságra vonatkoznak."

2. A 3. cikk (4) bekezdésének második franciabekezdését el kell hagyni;

3. A 4. cikk (2) bekezdését el kell hagyni;

4. A 6. cikkben az "1997. október 1." dátum helyébe a "2006. január 1." dátum lép.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelvnek legkésőbb 1997. december 31-éig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezen intézkedéseket, azokban hivatkozni kell ezen irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) Azonban az (1) bekezdésben meghatározott időponttól kezdően a tagállamok saját területükön a Szerződés általános szabályainak betartásával a borjak védelmére az ezen irányelvben meghatározottaknál szigorúbb rendelkezéseket is fenntarthatnak vagy alkalmazhatnak. Bármely ilyen intézkedésről tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1997. január 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. Van Aartsen

[1] HL C 85., 1996.3.22., 19. o.

[2] HL C 320., 1996.10.28., 259. o.

[3] HL L 340., 1991.12.11., 28. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997L0002 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997L0002&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.