Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Miskolci Járásbíróság P.20339/2018/30. számú határozata szülői felügyelet gyakorlásának rendezése tárgyában. Bíró: Vona László

Miskolci Járásbíróság

15.P.20.339/2018/30. szám

A Miskolci Járásbíróság a dr. Tucsek Gábor ügyvéd (3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 18. I/2.) által képviselt felperesnek, - a Hronszky Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Hronszky Regina ügyvéd, 3525 Miskolc, Szent László u. 64.) által képviselt alperes ellen, szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása és járulékai iránt indított perében meghozta a következő

í t é l e t e t :

A bíróság a felperes kereseti kérelmeit elutasítja.

A bíróság - a Miskolci Járásbíróság P.számú végzésével jóváhagyott egyezségben foglaltakat megváltoztatva - a felek x. napján született R nevű kiskorú gyermeke vonatkozásában a szülői felügyeleti jog teljes körű gyakorlására az alperest jogosítja fel.

Megállapítja egyben, hogy a gyermek állandó életvitelszerű lakóhelye az alperes mindenkori lakóhelyével egyezik meg, amely jelenleg I.. szám alatt található.

A bíróság a felperes és a R nevű kiskorú gyermeke közötti kapcsolattartást az alábbiak szerint szabályozza:

Felperes jogosult és köteles a kapcsolattartásra gyermekével minden páros héten péntek 16.00 órától vasárnap 18.00 óráig terjedő időtartamban, valamint minden hét szerdai napján 16.00 és 18.00 óra közötti időben oly módon, hogy a kezdő időpontban az alperes mindenkori lakásán veheti át a gyermeket, majd a záró időpontban köteles ugyanoda visszavinni és az alperesnek átadni a gyermeket.

Felperest megilleti továbbá a kapcsolattartás joga, az óvodai, illetve iskolai szünetek közül a téli szünetben december 26. napjától december 30. napjáig terjedő időtartamban.

Az általános iskolai tanulmányok kezdetét követően az őszi és tavaszi szünet első felében, valamint a páros ünnepek (karácsony, húsvét, pünkösd) első napján is jogosult és köteles felperes a gyermekével való kapcsolattartásra.

A nyári szünidőre 3 x 1 hét kapcsolattartás illeti meg a felperest gyermekével, melynek kezdő és záró időpontjában, illetve megoszlásában minden év május 31. napjáig kötelesek megállapodni a felek. Megállapodásuk hiányában június harmadik hetében, július és augusztus első hetében jogosult és köteles a kapcsolattartásra felperes.

Az általános iskolai tanulmányok megkezdése után a nyári szünidőben 4 x 1 hét kapcsolattartásra jogosult és köteles felperes, melynek a kezdő és záró időpontjáról, illetve megoszlásáról minden év május 31. napjáig kötelesek megállapodni a felek. Megállapodásuk hiányában június harmadik hetében, július első és harmadik hetében, valamint augusztus első hetében illeti meg a kapcsolattartás felperest.

Az időszakos kapcsolattartás esetén felperes a kezdő nap 9.00 órájától a záró nap 18.00 órájáig tarthatja gyermekével a kapcsolatot akként, hogy a kezdő időpontban az alperes mindenkori lakásán veheti át a gyermeket, majd a záró időpontra ugyanoda köteles visszavinni és az alperesnek átadni a gyermeket.

A kapcsolattartás esetleges akadályáról legalább 24 órával az esedékességet megelőzően kötelesek a felek egymást igazolható módon értesíteni. A felek önhibáján kívüli okból elmaradt kapcsolattartás a következő héten azonos feltételek mellett pótolandó.

Kötelezi a bíróság a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek a x. napján született R nevű kiskorú gyermeke tartására, az ítélet jogerőre emelkedésétől kezdődően folyamatosan és előre esedékesen minden hónap 10. napjáig havi 20.000.- (Húszezer) Ft összegű gyermektartásdíjat.

A gyermektartásdíj megfizetésére vonatkozó rendelkezés előzetesen végrehajtható.

A bíróság ezt meghaladóan az alperes viszontkeresetét elutasítja.

Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek 15 napon belül 150.000.- (Százötvenezer) Ft perköltséget, míg felperes a perrel felmerült költségeit maga köteles viselni.

Kötelezi a bíróság felperest, hogy fizessen meg az államnak - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adó- és Vámigazgatóságának felhívására, a felhívásban közölt módon és időben - 72.000.- (Hetvenkétezer) Ft állam által előlegezett kereseti és viszontkereseti illetéket.

Kötelezi továbbá felperest, hogy fizessen meg az államnak - a Miskolci Törvényszék Gazdasági Hivatalának felhívására, a felhívásban közölt módon és időben - 207.550.- (Kétszázhétezer-ötszázötven) Ft állam által előlegezett szakértői költséget.

A bíróság kötelezi alperest, hogy az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül - leletezés terhe mellett - rójon le a peres iratoknál 15.000.- (Tizenötezer) Ft viszontkereseti illetéket.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a Miskolci Járásbírósághoz írásban, 3 egyező példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A felek kérhetik, hogy fellebbezésüket a másodfokú bíróság tárgyaláson kívül bírálja el. Amennyiben a fellebbezés csak a perköltség összegére vagy viselésére, a meg nem fizetett illeték megfizetésére, vagy az állam által előlegezett költség viselésére vonatkozik, csak az előzetes végrehajthatósággal, vagy a teljesítési határidővel kapcsolatos, vagy ha kizárólag az ítélet indokolása ellen irányul, úgy azt a másodfokú bíróság tárgyaláson kívül bírálja el. Ezen esetekben a felek kérhetik a fellebbezésük tárgyalás tartásával történő elbírálását.

I n d o k o l á s

A bíróság a keresetlevél és mellékletei, az alperes érdemi ellenkérelme és viszontkeresete, a peres felek személyes előadása, a meghallgatott T1, T2, T3, T4, T5, T6 és T7 tanúk vallomásai, a per során beszerzett környezettanulmányok és keresetkimutatások, a kiskorú gyermek vonatkozásában rendelkezésre álló pedagógiai vélemény, a beszerzett igazságügyi pszichológus szakértői vélemény és kiegészítő szakértői vélemény adatai, a Miskolci Járásbíróság idecsatolt p számú előzményi iratának tartalma, a csatolt okirati bizonyítékok, valamint a rendelkezésre álló egyéb adatok alapján a következő tényállást állapította meg:

A peres felek korábban házastársak voltak, házasságukat a Miskolci Járásbíróság a 15.P. számú, 2013. március 02. napján kelt és ugyanezen a napon jogerőre emelkedett ítéletével bontotta fel.

A Miskolci Járásbíróság a fenti számú eljárása során meghozott és ugyancsak 2017. március 02. napján jogerőre emelkedett végzésével jóváhagyta a felek azon egyezségét, mely szerint a házasságukból származó x. napján R nevű kiskorú gyermekük vonatkozásában a szülői felügyeleti jogot közösen gyakorolják.

A közös szülői felügyelet gyakorlása körében a felek egyezsége rendelkezett arról is, hogy az alperes a tárgyhónapra vonatkozó munkaidő-beosztását legkésőbb az előző hónap 20. napjáig elektronikus úton megküldi a felperes részére, a továbbiakban pedig a felek az alperes munkaidő-beosztásához igazodóan gyakorolják a szülői felügyeleti jogot oly módon, hogy az alperes a munkaidejének lejártát követően legkésőbb 19.00 órakor a gyermeket átveszi a felperes mindenkori lakásán, majd az ezt követő második napon legkésőbb 19.00 óráig visszaviszi a felperes lakására a gyermeket.

Rögzítésre került az is az egyezségben, hogy amennyiben az alperes munkaidő beosztása a hónap folyamán bármilyen okból módosulna, úgy erről haladéktalanul, szintén elektronikus úton értesíti a felperest és a felek egyeztetni kötelesek a szülői felügyelet szabályainak a módosításáról.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!