31995R2869[1]

A Bizottság 2869/95/EK rendelete (1995. december 13.) a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról

A Bizottság 2869/95/EK rendelete

(1995. december 13.)

a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 3288/94/EK rendelettel [1] módosított, a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 139. cikkére,

tekintettel a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 1995. december 13-i 2868/95/EK bizottsági rendeletre [3],

mivel a 40/94/EK rendelet (a továbbiakban: rendelet) 139. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a díjrendeletet a rendelet 141. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni;

mivel a rendelet 139. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a díjrendelet különösen a díjak összegét és befizetésük módját határozza meg;

mivel a rendelet 139. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a díjak összegét úgy kell megállapítani, hogy a belőlük származó bevétel elvben elegendő legyen a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (a továbbiakban: a Hivatal) költségvetési egyensúlyának biztosításához;

mivel mindazonáltal a Hivatal működésének kezdeti szakaszában az egyensúly kizárólag a rendelet 134. cikkének (3) bekezdésével összhangban az Európai Közösségek általános költségvetéséből származó támogatással biztosítható;

mivel a közösségi védjegybejelentés alapdíjának része az az összeg, amelyet a Hivatal a tagállamok központi iparjogvédelmi hivatalainak fizet az említett hivatalok által a rendelet 39. cikkének (4) bekezdésével összhangban készített kutatási jelentések után;

mivel a Hivatal elnökét (a továbbiakban: elnök) a kellő rugalmasság biztosítása érdekében bizonyos feltételek mellett fel kell hatalmazni arra, hogy megállapítsa a Hivatal szolgáltatásaiért, adatbázisainak használatáért és azok tartalmának géppel olvasható formában való kiadásáért fizetendő díjakat, valamint a Hivatal kiadványainak árát;

mivel a díjak és költségek befizetésének megkönnyítése érdekében az elnököt fel kell hatalmazni olyan fizetési módok engedélyezésére, amelyek eltérnek az e rendeletben kifejezetten előírt fizetési módoktól;

mivel a Hivatal részére fizetendő díjakat és költségeket célszerű a Hivatal költségvetésében használt pénznemmel megegyező pénznemben rögzíteni;

mivel a Hivatal költségvetését ECU-ben határozták meg;

mivel továbbá ezen összegek ECU-ben történő rögzítésével elkerülhetők az árfolyam-ingadozásokból eredő eltérések;

mivel a készpénzben történő befizetéseket annak az államnak a pénznemében kell teljesíteni, ahol a Hivatal székhelye található;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a rendelet 141. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Általános rendelkezések

E rendelettel összhangban a következők megfizetése írható elő:

a) a rendeletben és a 2868/95/EK rendeletben előírt, a Hivatalnak fizetendő díjak;

b) az elnök által a 3. cikk (1) és (2) bekezdése alapján megállapított díjak.

2. cikk

A rendeletben és a 2868/95/EK rendeletben előírt díjak

Az 1. cikk a) albekezdése szerint a Hivatalnak fizetendő díjak a következők:

(ECU-ben) |

1. | A védjegybejelentés alapdíja egyedi védjegy esetén [26. cikk (2) bek.; 4. szabály a) albek.] | 975 |

2. | Háromnál több áru- vagy szolgáltatási osztály esetében minden egyes osztály után fizetendő díj egyedi védjegy esetén [26. cikk (2) bek.; 4. szabály b) albek.] | 200 |

3. | A védjegybejelentés alapdíja együttes védjegy esetén [26. cikk (2) bek. és 64. cikk (3) bek.; 4. szabály a) albek. és 42. szabály] | 1675 |

4. | Háromnál több áru- vagy szolgáltatási osztály esetében minden egyes osztály után fizetendő díj együttes védjegy esetén [26. cikk (2) bek. és 64. cikk (3) bek.; 4. szabály b) albek. és 42. szabály] | 400 |

5. | A felszólalás díja [42. cikk (3) bek.; 18. szabály (1) bek.] | 350 |

6. | A közösségi védjegybejelentésben szereplő megjelölés módosításának díja [140. cikk (2) bek. 1. pont és 44. cikk (2) bek.; 13. szabály (2) bek.] | 200 |

7. | A lajstromozás alapdíja egyedi védjegy esetén [45. cikk; 23. szabály (1) bek. a) albek.] | 1100 |

8. | Háromnál több áru- vagy szolgáltatási osztály esetében minden egyes osztály után fizetendő díj egyedi védjegy esetén [45. cikk; 23. szabály (1) bek. b) albek.] | 200 |

9. | A lajstromozás alapdíja együttes védjegy esetén [45. cikk és 64. cikk (3) bek.; 23. szabály (1) bek. a) albek. és 42. szabály] | 2200 |

10. | Háromnál több áru- vagy szolgáltatási osztály esetében minden egyes osztály után fizetendő díj együttes védjegy esetén [45. cikk és 64. cikk (3) bek.; 23. szabály (1) bek. b) albek. és 42. szabály] | 400 |

11. | A lajstromozási díj késedelmes megfizetése esetén fizetendő pótdíj [140. cikk (2) bek. 2. pont, 23. szabály (3) bek.] | 25 %a késedelmesen megfizetett lajstromozási díj -a, legfeljebb 750 |

12. | A megújítás alapdíja egyedi védjegy esetén [47. cikk (1) bek., 30. szabály (2) bek. a) albek.] | 2500 |

13. | Háromnál több áru- vagy szolgáltatási osztály esetében minden egyes osztály után fizetendő díj egyedi védjegy esetén [47. cikk (1) bek.; 30. szabály (2) bek. b) albek.] | 500 |

14. | A megújítás alapdíja együttes védjegy esetén [47. cikk (1) bek. és 64. cikk (3) bek., 30. szabály (2) bek. a) albek. és 42. szabály] | 5000 |

15. | Háromnál több áru- vagy szolgáltatási osztály esetében minden egyes osztály után fizetendő díj együttes védjegy esetén [47. cikk (1) bek. és 64. cikk (3) bek.; 30. szabály (2) bekezdés b) albek. és 42. szabály] | 1000 |

16. | A megújítási díjának határidőn túli megfizetése vagy a megújítási kérelem határidőn túli benyújtása esetén [47. cikk (3) bek., 30. szabály (2) bekezdés c) albek.] | 25 %a határidőn túl megfizetett megújítási díj -a, legfeljebb 1500 |

17. | A megszűnés megállapítására és a védjegy törlésére irányuló kérelem díja [55. cikk (2) bek., 39. szabály (2) bek.] | 700 |

18. | A fellebbezési díja [59. cikk, 49. szabály (1) bek.] | 800 |

19. | Az igazolás díja [78. cikk (3) bek.] | 200 |

20. | A védjegy nemzeti védjeggyé történő átalakítása iránti kérelem díja [109. cikk (1) bek., 45. szabály (2) bek.] | 200 |

21. | A közösségi védjegybejelentés teljes vagy részleges átruházásának bejegyezése esetén fizetendő díj [24. cikk és 140. cikk (2) bek. 4. pont; 31. szabály (4) és (8) bek.] | 200,bejegyzésenként azonban legfeljebb 1000, ha több bejegyzést kérnek ugyanabban a kérelemben vagy ugyanabban az időpontban |

22. | A közösségi védjegyoltalom teljes vagy részleges átruházásának bejegyzése esetén fizetendő díj [140. cikk (2) bek. 4. pont; 31. szabály (4) bek.] | 200,bejegyzésenként azonban legfeljebb 1000, ha több bejegyzést kérnek ugyanabban a kérelemben vagy ugyanabban az időpontban |

23. | Használati engedély vagy más jog bejegyezésének díja közösségi védjegy [140. cikk (2) bek. 5. pont, 33. szabály (1) bek.], illetve közösségi védjegybejelentés esetén [140. cikk (2) bek. 6. pont, 33. szabály (4) bek.]: a)használati engedély megadásab)használati engedély átruházásac)dologi jog alapításad)dologi jog átruházásae)végrehajtás | 200,bejegyzésenként azonban legfeljebb 1000, ha több bejegyzést kérnek ugyanabban a kérelemben vagy ugyanabban az időpontban |

24. | Használati engedély vagy más jog bejegyezése törlésének díja [140. cikk (2) bek. 7. pont, 35. szabály (3) bek.] | 200,törlésenként azonban legfeljebb 1000, ha több törlést kérnek ugyanabban a kérelemben vagy ugyanabban az időpontban |

25. | A közösségi védjegy lajstromozott alakjának módosítása esetén fizetendő díj [140. cikk (2) bek. 8. pont, 25. szabály (2) bek.] | 200 |

26. | A közösségi védjegybejelentés másolatának [140. cikk (2) bek. 12. pont, 89. szabály (5) bek.], a védjegyokirat másolatának [140. cikk (2) bek. 3. pont, 24. szabály (2) bek.] vagy a lajstromkivonatnak [140. cikk (2) bek. 9. pont, 84. szabály (6) bek.] kiadása esetén fizetendő díj | |

a)nem hitelesített másolat vagy kivonat esetén | 10 |

b)hitelesített másolat vagy kivonat esetén | 30 |

27. | Az iratokba való betekintés díja [140. cikk (2) bek. 10. pont, 89. szabály (1) bek.] | 30 |

28. | Az ügyiratok másolatainak kiadása esetén fizetendő díj [140. cikk (2) bek. 11. pont, 89. szabály (5) bek.] | |

a)nem hitelesített másolat esetén | 10 |

b)hitelesített másolat esetén | 30 |

10 oldal után oldalanként | 1 |

29. | Az ügyiratokban szereplő adatok közlésének díja [140. cikk (2) bek. 13. pont, 90. szabály] | 10 |

10 oldal után oldalanként | 1 |

30. | A visszatérítendő eljárási költségek megállapításának felülvizsgálata esetén fizetendő díj [140. cikk (2) bek. 14. pont, 94. szabály (4) bek.] | 100 |

3. cikk

Az elnök által megállapított díjak

(1) A Hivatal által nyújtott, a 2. cikkben felsoroltaktól eltérő szolgáltatások díjainak összegét az elnök állapítja meg.

(2) A Közösségi Védjegyértesítő, a Hivatal Hivatalos Lapja, valamint a Hivatal egyéb kiadványai díjának összegét az elnök határozza meg.

(3) A díjak összegét ECU-ben kell meghatározni.

(4) Az (1) és (2) bekezdés alapján az elnök által megállapított díjak összegét a Hivatal Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

4. cikk

A díjak esedékessége

(1) Azok a díjak, amelyeknek esedékességét a rendelet vagy a 2868/95/EK rendelet nem szabályozzák, a díj fejében nyújtott szolgáltatás iránti kérelem átvételekor válnak esedékessé.

(2) Az elnök eltekinthet attól, hogy az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásokat az irányadó díj előzetes megfizetésétől tegye függővé.

5. cikk

A díjak megfizetése

(1) A Hivatalnak fizetendő díjakat

a) a Hivatal bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással;

b) a Hivatal részére kiállított csekk átadásával vagy utalványozásával; vagy

c) készpénzben

kell megfizetni.

(2) Az elnök az (1) bekezdésben felsoroltaktól eltérő fizetési módokat engedélyezhet, különös tekintettel a Hivatalnál vezetett számlára történő befizetésekre.

(3) A (2) bekezdés szerint meghatározott fizetési módokat a Hivatal Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

6. cikk

Pénznemek

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésének a) albekezdésében említett bankszámlára történő befizetéseket vagy átutalásokat, az 5. cikk (1) bekezdésének b) albekezdésében említett csekken történő befizetést vagy utalványozást, illetve az elnök által az 5. cikk (2) bekezdésének megfelelően meghatározott más fizetési módot ECU-ben kell teljesíteni.

(2) Az 5. cikk (1) bekezdésének c) albekezdésében említett készpénzben történő befizetést annak a tagállamnak a pénznemében kell teljesíteni, ahol a Hivatal székhelye található. Az elnök a Bizottság által a 3320/94/EK tanácsi rendelettel [4] összhangban naponta rögzített és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett érvényes átváltási árfolyam alapján határozza meg a pénznem ECU-ben kifejezett ellenértékét.

7. cikk

A befizetéssel kapcsolatos adatok

(1) Minden befizetés esetében fel kell tüntetni a befizető nevét és azokat az adatokat, amelyek alapján a Hivatal azonnal meg tudja állapítani a befizetés rendeltetését. Különösen a következő információkat kell megadni:

a) a bejelentési díj megfizetésekor a befizetés rendeltetésének megnevezése, azaz "bejelentési díj";

b) a lajstromozási díj megfizetésekor a lajstromozás alapjául szolgáló bejelentés ügyszáma és a befizetés rendeltetésének megnevezése, azaz "lajstromozási díj";

c) a felszólalás díjának megfizetésekor a felszólalás alapjául szolgáló közösségi védjegybejelentés ügyszáma és a bejelentő neve, valamint a befizetés rendeltetésének megnevezése, azaz "felszólalás díja";

d) a megszűnés megállapítása és a törlés díjának megfizetésekor a lajstromszám és a közösségi védjegyjogosult neve, valamint a befizetés rendeltetésének megnevezése, azaz "megszűnés-megállapítási díj" vagy "törlési díj".

(2) Ha a befizetés rendeltetése nem állapítható meg azonnal, a Hivatal felhívja a befizetőt, hogy azt az általa megjelölt határidőn belül írásban közölje. Ha a befizető a felhívásnak kellő időben nem tesz eleget, a befizetést nem teljesítettnek kell tekinteni. A befizetett összeget vissza kell téríteni.

8. cikk

A befizetés napja

(1) A Hivatalhoz történt befizetés napjaként elismert napok a következők:

a) az 5. cikk (1) bekezdésének a) albekezdésében említett esetben az a nap, amelyen a befizetett vagy átutalt összeget a Hivatal bankszámláján ténylegesen jóváírják;

b) az 5. cikk (1) bekezdésének b) albekezdésében említett esetben az a nap, amelyen a csekk a Hivatalhoz beérkezik, feltéve, hogy a csekket kifizetik;

c) az 5. cikk (1) bekezdésének c) albekezdésében említett esetben a készpénzben befizetett összeg átvételének napja.

(2) Ha az elnök az 5. cikk (2) bekezdésének rendelkezései szerint az 5. cikk (1) bekezdésében felsoroltaktól eltérő fizetési módokat engedélyez, meghatározza azt a napot is, amelyen a befizetést teljesítettnek kell tekinteni.

(3) Ha az (1) és (2) bekezdés alapján a befizetést nem teljesítettnek kell tekinteni, úgy kell tekinteni, hogy a határidőt betartották, ha a Hivatal előtt igazolják, hogy a befizető -

a) valamely tagállamban a fizetési határidőn belül

i. a befizetést egy bankfióknál teljesítette; vagy

ii. a fizetendő összeg tekintetében szabályszerű átutalási megbízást adott egy bankfióknak; vagy

iii. postahivatalban vagy egyéb módon a Hivatalnak címzett, - az 5. cikk (1) bekezdésének b) albekezdése szerinti - csekket tartalmazó levelet adott fel, feltéve, hogy a csekket kifizetik; és

b) az irányadó díj vagy díjak után befizette a 10 %-os pótdíjat, amely nem haladhatja meg a 200 ECU-t; nem kell pótdíjat fizetni, ha az a) albekezdés szerinti feltételek egyikét a fizetési határidő lejárta előtt legalább 10 nappal teljesítették.

(4) A Hivatal felhívhatja a befizetőt, hogy az általa megjelölt határidőn belül igazolja a (3) bekezdés a) albekezdésében meghatározott valamelyik feltétel teljesülésének időpontját, és szükség esetén fizesse meg a (3) bekezdés b) albekezdésében meghatározott pótdíjat. Ha a befizető a felhívásnak nem tesz eleget, az igazolás nem kielégítő, vagy az előírt pótdíjat kellő időben nem fizette meg, a befizetésre előírt határidőt elmulasztottnak kell tekinteni.

9. cikk

A befizetett összeg elégtelensége

(1) A befizetést főszabályként csak akkor lehet határidőn belül teljesítettnek tekinteni, ha a díj teljes összegét kellő időben megfizették. Ha nem fizették meg a teljes díjat, a befizetett összeget a határidő lejárta után vissza kell fizetni.

(2) Ha a fizetésre előírt határidő lejártát megelőzően ez lehetséges, a Hivatal mindazonáltal lehetőséget adhat arra, hogy a hiányzó összeget a befizető megfizesse, vagy, ha ezt indokoltnak tartja, a befizető jogainak sérelme nélkül a csekélynek minősülő hiányzó összeg megfizetésétől el is tekinthet.

10. cikk

Csekély összegek visszatérítése

(1) A díj túlfizetése esetén a többletet nem kell visszafizetni, ha annak összege csekély mértékű és az eljárásban érdekelt fél a visszafizetést kifejezetten nem igényelte. A csekélynek minősülő összeg mértékét az elnök határozza meg.

(2) Az elnök által az (1) bekezdés alapján meghatározott összegeket közzé kell tenni a Hivatal Hivatalos Lapjában.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1995. december 13-án.

a Bizottság részéről

Mario Monti

a Bizottság tagja

[1] HL L 349. 1994.12.31., 83. o.

[2] HL L 11., 1994.1.14., 1. o.

[3] HL L 303., 1995.12.15., 1. o.

[4] HL L 350., 1994.12.31., 27. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995R2869 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995R2869&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére