32007D0098[1]

2007/98/EK: A Bizottság határozata ( 2007. február 14. ) a rádióspektrum 2 GHz-es frekvenciasávjainak a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról (az értesítés a C(2007) 409. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg )

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. február 14.)

a rádióspektrum 2 GHz-es frekvenciasávjainak a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról

(az értesítés a C(2007) 409. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/98/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra ("rádióspektrum-határozat") (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A rádióspektrum hatékony és következetes felhasználása alapvető fontosságú az elektronikus hírközlési szolgáltatások fejlődéséhez, és segítheti az Európai Közösséget a növekedés, a versenyképesség és a foglalkoztatás serkentésében; a rádióspektrumhoz való hozzáférést meg kell könnyíteni a hatékonyság javítása, az innováció elősegítése, valamint a felhasználás rugalmasságának növelése és a fogyasztói kínálat bővülése érdekében, a közérdekű célok figyelembevétele mellett (2).

(2) A Bizottság műszaki platformra való tekintet nélkül ösztönzi az olyan új és innovatív hírközlési rendszerek kiépítését, amelyek alkalmasak tagállamokon belüli, regionális vagy páneurópai szintű szolgáltatás nyújtására.

(3) Ebben az összefüggésben a mobil műholdas szolgáltatások (mobile satellite services - MSS) nyújtására képes rendszerek olyan innovatív alternatív platformnak minősülnek, amelyek - a végfelhasználók földrajzi helyétől függetlenül - többféle olyan páneurópai távközlési és műsorszórási/multicasting (csoportos adattovábbítási) szolgáltatást tudnak nyújtani, mint a nagysebességű internet-/intranethozzáférés, a mobil multimédiás alkalmazások, a közvédelem és katasztrófaelhárítás. Ezek a szolgáltatások javíthatják a Közösség vidéki területeinek lefedettségét, ezáltal áthidalva a földrajzi értelemben vett digitális szakadékot. A mobil műholdas szolgáltatásra alkalmas új rendszerek bevezetése ténylegesen hozzájárulhat a belső piac fejlődéséhez, és fokozhatja a versenyt azáltal, hogy növeli a páneurópai szolgáltatások és a végpontok közötti összeköttetések kínálatát és hozzáférhetőségét, valamint ösztönzi a hatékony beruházásokat.

(4) A mobil műholdas szolgáltatásra alkalmas rendszereknek indokolt legalább egy, de akár több űrbe telepített állomást is tartalmazniuk, és rendelkezhetnek földi kiegészítő elemekkel, azaz helyhez kötött földi telepítésű állomásokkal is, hogy javuljon a mobil műholdas szolgáltatás hozzáférhetősége az olyan övezetekben, ahol egy vagy több űrbe telepített állomással sem érhető el a szükséges minőségű kommunikáció.

(5) A Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) által a WARC-92 értekezleten hozott döntésekkel összhangban mobil műholdas szolgáltatás céljára az 1 980-2 010 MHz-es és a 2 170-2 200 MHz-es frekvenciasávba eső rádióspektrum (2 GHz-es frekvenciasávok) áll rendelkezésre, és ezt tervezik felhasználni.

(6) Különösen a szolgáltatások hatósugara miatt, mivel a műholdas jelek nem ismernek országhatárokat, a 2 GHz-es frekvenciasávokat összehangoltan és hatékonyan kell felhasználni a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó regionális vagy páneurópai rendszerekhez.

(7) A Bizottság 2005. október 6-án a 676/2002/EK határozat 4. cikkének (2) bekezdése alapján megbízást (3) adott a CEPT-nek, hogy dolgozza ki azokat a harmonizált műszaki feltételeket, amelyek szerint a 2 GHz-es frekvenciasávok a Közösségben mobil műholdas szolgáltatás céljára felhasználhatók. E megbízásnak megfelelően a CEPT jelentést nyújtott be, amelyben meghatározta a 2 GHz-es frekvenciasávok említett rendszerek céljára történő igénybevételének műszaki feltételeit.

(8) A 2 GHz-es frekvenciasávok jelenleg a legtöbb tagállamban nincsenek használatban, és azokat - a CEPT műszaki következtetéseivel összhangban - minden tagállamban indokolatlan késedelem nélkül ki kell jelölni és a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek számára hozzáférhetővé kell tenni, hogy e rendszerek kiépülhessenek.

(9) A CEPT arra a következtetésre jutott, hogy a mobil műholdas szolgáltatás nyújtására alkalmas rendszerek és a kizárólag földi telepítésű mobil szolgáltatást nyújtó rendszerek együttes használata ugyanabban a 2 GHz-es frekvenciasávban, ugyanazon a földrajzi területen nem valósítható meg káros zavarás nélkül. A mobil műholdas szolgáltatásokat érő káros zavarás és a rádióspektrummal való célszerűtlen gazdálkodás tehát úgy kerülhető el, ha a 2 GHz-es frekvenciasávokat elsődlegesen a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszereknek jelölik ki és teszik hozzáférhetővé. Ez azt jelenti, hogy ha a 2 GHz-es frekvenciasávokat olyan egyéb rendszerek használják, amelyek nem alkalmasak mobil műholdas szolgáltatás nyújtására, e rendszerek nem okozhatnak káros zavarást a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszereknek, és nem tarthatnak igényt az ellenük való védelemre. A CEPT szerint a földi kiegészítő elemek nem okoznak káros zavarást, ha a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszer szerves részét alkotják, e rendszer erőforrás- és hálózatkezelő mechanizmusának irányítása alatt állnak, és a frekvenciasáv ugyanazon tartományain üzemelnek, mint a rendszer műholdas alkotóelemei. E feltételekkel, megfelelő engedélyezési rendszer alkalmazása mellett földi kiegészítő elemek akkor is használhatók, ha a jeleket nem műholdas alkotóelemeken keresztül továbbítják.

(10) A Bizottság megbízása alapján végzett munka eredményeit alkalmazni kell a Közösségben.

(11) A 2 GHz-es frekvenciasávokban helyénvaló a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszereket elsőbbségben részesíteni, mivel a kizárólag földi telepítésű mobil szolgáltatásokat nyújtó rendszerek a többi frekvenciasávot is igénybe vehetik, például azokat, amelyek a GSM-nek vagy az UMTS/IMT-2000-nek vannak kijelölve.

(12) A piaci fejlemények és a technológiai fejlődés következtében előfordulhat, hogy e határozat szükségességét, valamint tárgyi hatályát és alkalmazási körét a jövőben felül kell vizsgálni, különösen a Bizottság értékelése és a tagállamok által benyújtott információk alapján.

(13) E határozat rendelkezései nem érintik a 2 GHz-es frekvenciasávok használatára vonatkozó engedélyek odaítélését.

(14) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a rádiófrekvencia-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

E határozat célja, hogy harmonizálja azokat a feltételeket, amelyek szerint a Közösségben mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek az 1 980-2 010 MHz-es (Föld-világűr) és 2 170-2 200 MHz-es (világűr-Föld) frekvenciasávokhoz hozzáférhetnek és azokat hatékonyan használhatják.

2. cikk

E határozat alkalmazásában: "mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek": olyan rendszerek, amelyekkel rádiós távközlési szolgáltatás nyújtható egy földi mobil állomás és egy vagy több űrbe telepített állomás között, vagy földi mobil állomások között, egy vagy több űrbe telepített állomás révén, vagy egy földi mobil állomás és egy vagy több helyhez kötött földi kiegészítő állomás között.

3. cikk

(1) A tagállamok 2007. július 1-jétől a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszereknek kijelölik és hozzáférhetővé teszik az 1 980-2 010 MHz-es és a 2 170-2 200 MHz-es frekvenciasávot.

Az említett sávok egyéb felhasználásai nem okozhatnak káros zavarást a mobil műholdas szolgáltatást nyújtó szolgáltatásoknak, és nem tarthatnak igényt a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek okozta káros zavarások elleni védelemre.

(2) Minden földi kiegészítő állomásnak a mobil műholdas rendszer szerves részét kell alkotnia, és a műholdas erőforrás- és hálózatkezelő rendszer irányítása alatt kell állnia. A kiegészítő állomásnak ugyanazt az átviteli irányt és a frekvenciasáv ugyanazon tartományait kell használnia, mint az általa kiszolgált műholdas alkotóelemeknek, továbbá nem szabad növelnie az általa kiszolgált mobil műholdas rendszer spektrumigényét.

4. cikk

A tagállamok ellenőrzésük alatt tartják a szóban forgó frekvenciasávok használatát, és megállapításaikat jelentik a Bizottságnak, hogy e határozatot szükség esetén felül lehessen vizsgálni.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 14-én.

a Bizottság részéről

Viviane REDING

a Bizottság tagja

(1) HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

(2) A 2004. december 3-i 15530/04 és 15533/04 tanácsi következtetések.

(3) A CEPT-nek adott megbízás a 2 GHz-es sávokban (1 980-2 010 MHz és 2 170-2 200 MHz) használt mobil műholdas szolgáltatások Európai Unión belüli harmonizált felhasználása műszaki feltételeinek tanulmányozására és meghatározására.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007D0098 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007D0098&locale=hu