31994D0077[1]

A Bizottság határozata (1994. február 7.) az állat-egészségügyi kiadásokról szóló 90/424/EGK tanácsi határozat módosításáról

A Bizottság határozata

(1994. február 7.)

az állat-egészségügyi kiadásokról szóló 90/424/EGK tanácsi határozat módosításáról

(94/77/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 93/439/EGK határozattal [1] módosított, az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra [2] és különösen annak 24. cikke (1) bekezdésére,

mivel a 90/424/EGK határozat 24. cikke lehetőséget biztosít közösségi pénzügyi intézkedésre az azon határozat mellékletében felsorolt betegségek felszámolásához és azok figyelemmel kíséréséhez;

mivel Franciaország tengerentúli megyéiben előfordul a kórokozó-átvivő rovarok által terjesztett heartwater (szívburok-vizenyő), babesiosis és anaplasmosis;

mivel Franciaország tengerentúli megyéinek sajátos egészségügyi helyzete indokolttá teszi a fent említett betegségek felvételét a 90/424/EGK határozat mellékletébe;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 90/424/EGK határozat mellékletének 1. csoportja a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

"- a kórokozó-átvivő rovarok által terjesztett heartwater (szívburok-vizenyő) Franciaország tengerentúli megyéiben,

- a kórokozó-átvivő rovarok által terjesztett babesiosis Franciaország tengerentúli megyéiben,

- a kórokozó-átvivő rovarok által terjesztett anaplasmosis Franciaország tengerentúli megyéiben"

.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1994. február 7-én.

a Bizottság részéről

René Steichen

a Bizottság tagja

[1] HL L 203., 1993.8.13., 34. o.

[2] HL L 224., 1990.8.18., 19. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994D0077 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994D0077&locale=hu