Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

31990D0424[1]

A Tanács határozata (1990. június 26.) az állat-egészségügyi kiadásokról

A TANÁCS HATÁROZATA

(1990. június 26.)

az állat-egészségügyi kiadásokról

(90/424/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel az élő állatok és az állati eredetű termékek szerepelnek a Szerződés II. mellékletében található listán; mivel az állattenyésztés és az állati eredetű termékek forgalomba hozatala a mezőgazdaságban dolgozó népesség jelentős része számára bevételi forrást jelent;

mivel ezen ágazat ésszerű fejlesztése és termelékenységének növelése olyan állat-egészségügyi intézkedések bevezetésével érhető el, amelyek célja a közegészségnek és az állatok egészségének Közösségen belüli védelme, valamint színvonalának javítása;

mivel e célok elérése érdekében gondoskodni kell a folyamatban lévő, valamint a tervezett intézkedések Közösségi támogatásáról;

mivel a Közösségnek intézkedéseket kell elfogadnia a belső piac fokozatos, 1992. december 31-ig történő megvalósításának céljával;

mivel ennek keretében a Közösségnek pénzügyi hozzájárulást kell nyújtania a súlyos fertőző betegségek kitörésének mielőbbi felszámolásához;

mivel megfelelő védőintézkedések révén meg kell akadályozni, illetve mérsékelni kell az emberi egészséget fenyegető zoonózisok megjelenését;

mivel az új ellenőrzési stratégia feltételezi a belső határellenőrzések megszüntetését, valamint a harmadik országokból származó termékek ellenőrzésére szolgáló rendszerek összehangolását; mivel e stratégia végrehajtásának elősegítése érdekében célszerűnek látszik, hogy a Közösség pénzügyi hozzájárulást nyújtson az új stratégia elindításához és fejlesztéséhez;

mivel a közegészség védelmét, az állatok egészségének védelmét valamint az állatok védelmét érintő alapvető követelmények összehangolása feltételezi közösségi kapcsolattartó és referencialaboratóriumok kijelölését, valamint műszaki és tudományos intézkedések meghozatalát; mivel célszerűnek látszik közösségi pénzügyi hozzájárulásról rendelkezni; mivel, különösen az állatvédelem területén, kívánatos egy adatbázis létrehozása a szükséges információk összegyűjtése, tárolása és terjesztése céljából;

mivel bizonyos állatbetegségek felszámolására irányuló közösségi intézkedések már ma is közösségi pénzügyi támogatásra jogosultak; mivel az ilyen rendelkezések közé tartoznak a legutóbb a 3768/85/EGK rendelettel ( 4 ) módosított, a szarvasmarha-brucellózis, -tuberkulózis és -leukózis felszámolására irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 1977. május 17-i 77/391/EGK tanácsi irányelv ( 5 ), a legutóbb a 3768/85 EGK rendelettel módosított, a 77/391/EGK irányelv módosításáról és a szarvasmarha-brucellózis, -tuberkulózis és -leukózis felszámolására irányuló kiegészítő közösségi intézkedés bevezetéséről szóló, 1982. június 14-i 82/400/EGK tanácsi irányelv ( 6 ), a szarvasmarhák ragadós tüdőlobjának (CBPP) Portugáliában való felszámolására irányuló közösségi pénzügyi intézkedés bevezetéséről szóló, 1989. február 20-i 89/145/EGK tanácsi határozat ( 7 ), a legutóbb a 87/488/EGK határozattal ( 8 ) módosított, a klasszikus sertéspestis felszámolására irányuló közösségi pénzügyi intézkedések bevezetéséről szóló, 1980. november 11-i 80/1096/EGK tanácsi határozat ( 9 ), a legutóbb a 89/577/EGK határozattal ( 10 ) módosított, az afrikai sertéspestis Portugáliában való felszámolására irányuló közösségi pénzügyi intézkedés bevezetéséről szóló, 1986. december 16-i 86/649/EGK tanácsi határozat ( 11 ), az afrikai sertéspestis Spanyolországban való felszámolására irányuló közösségi pénzügyi intézkedés bevetetéséről szóló, 1986. december 16-i 86/650/EGK tanácsi határozat ( 12 ), valamint a veszettség felszámolása illetve megelőzése érdekében a betegség elleni védekezésre irányuló kísérleti projektek beindítását elrendelő közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. július 24-i 89/455/EGK tanácsi határozat ( 13 ) alapján elfogadott rendelkezések; mivel célszerű, hogy a fent említett betegségek felszámolására szánt közösségi pénzügyi hozzájárulásokat továbbra is az erre vonatkozó határozat szabályozza; mivel azonban a szarvasmarha-brucellózis, -tuberkulózis és -leukózis felszámolására a 87/58/EGK határozatban ( 14 ) meghatározott kiegészítő intézkedéseket illetően a következetesség érdekében indokoltnak látszik lehetőséget teremteni arra, hogy a Közösség pénzügyi hozzájárulásának mértéke az érintett tagállamokban a szarvasmarhák vágásakor felmerülő költségek maximum 50 %-ára emelkedjen;

mivel rendelkezni kell egy olyan közösségi pénzügyi intézkedésről, amely bizonyos állatbetegségek felszámolására és azok figyelemmel kísérésére vonatkozik; mivel egy tétel alá kell vonni a kötelező közösségi költségvetési kiadások körébe tartozó, az állatbetegségek felszámolására és azok figyelemmel kísérésére vonatkozó összes közösségi pénzügyi intézkedést;

mivel célszerű a Bizottság feladatává tenni a szükséges végrehajtási intézkedések meghozatalát,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

E határozat megállapítja a Közösség

- különleges állat-egészségügyi intézkedésekhez,

- állat-egészségügyi ellenőrző intézkedésekhez,

- az állatbetegségek és a zoonózisok felszámolását, az ellenük való védekezést és figyelemmel kísérésüket célzó programokhoz történő pénzügyi hozzájárulására irányadó eljárásokat.

E határozat nem érinti a strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolásáról szóló, 1988. június 24-i 2052/88/EGK tanácsi rendelet ( 15 ) alapján bizonyos tagállamok által élvezett, több mint 50 %-os közösségi pénzügyi hozzájárulásra való jogosultságot.

1. CÍM

KÜLÖNLEGES ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZKEDÉSEK

2. cikk

A különleges állat-egészségügyi intézkedések körébe tartoznak:

- a biztonsági intézkedések,

- a ragadós száj-és körömfájás elleni kampány,

- az állatok védelmére irányuló intézkedések,

- hozzájárulás bizonyos betegségek felszámolására irányuló nemzeti programokhoz,

- a műszaki és tudományos intézkedések.

1. fejezet

Biztonsági intézkedések

3. cikk

(1) E cikk rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az alább felsorolt betegségek valamelyike fordul elő egy tagállam területén:

- keleti marhavész,

- kiskérődzők pestise,

- sertések hólyagos betegsége,

- blue tongue (kéknyelv betegség),

- fertőző sertésbénulás (tescheni betegség),

- juhhimlő vagy kecskehimlő,

- Rift-völgyi láz,

- bőrcsomósodáskór,

- afrikai lópestis,

- hólyagos szájgyulladás,

- lovak venezuelai encephalomyelitise,

- szarvasok haemorrhagiás betegsége,

- klasszikus sertéspestis,

- afrikai sertéspestis,

- szarvasmarhák ragadós tüdőlobja,

- járványos vérképzőszervi elhalás (EHN) halakban,

- járványos fekélybetegség (EUS) halakban,

- Bonamia exitiosa-fertőzés,

- Perkinsus marinus-fertőzés,

- Microcytos mackini-fertőzés

- Taura-szindróma rákokban,

- Yellowhead-betegség rákokban.

(2) Az érintett tagállam a betegség felszámolására azzal a feltétellel részesülhet a Közösségtől pénzügyi hozzájárulásban, ha az általa azonnal megtett intézkedések között szerepel legalább a gazdaság elszigetelése a gyanú felmerülésének időpontjától, valamint a betegség hivatalos megállapítását követően az alábbiak:

- a betegségre fogékony fajokhoz tartozó beteg vagy fertőzött, illetve a betegségre vagy fertőzöttségre gyanús állatok levágása és ezek elpusztítása,

- a szennyezett takarmány és a szennyezett berendezések megsemmisítése, amennyiben ez utóbbiakat nem lehet fertőtleníteni a harmadik francia bekezdésnek megfelelően,

- a gazdaságok és az ott található berendezések megtisztítása, rovartalanítása és fertőtlenítése,

- védőkörzetek kialakítása,

- megfelelő intézkedések megtétele a fertőzés terjedésének megelőzésére,

- az állatok levágását követően a gazdaság újratelepítése előtt tartandó várakozási időszak meghatározása,

- az állattartók gyors és megfelelő kártalanítása.

(2a) Az érintett tagállamok szintén jogosultak közösségi pénzügyi hozzájárulásra, amennyiben az (1) bekezdésben említett betegségek kitörésekor két vagy több tagállam szorosan együttműködik a járvány ellenőrzése, főként a járványügyi nyomozás és a betegség-felügyeleti intézkedések végrehajtása érdekében. Az érintett piacok közös szervezése értelmében előírt intézkedések sérelme nélkül, a pontos közösségi pénzügyi hozzájárulást a 41. cikkben megállapított eljárással összhangban kell megállapítani.

(3) Az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot a közösségi rendelkezésekkel összhangban bevezetett, betegségek bejelentésére és felszámolására vonatkozó intézkedésekről és azok eredményéről. A helyzetet a lehető leghamarabb ki kell vizsgálni a 68/361/EGK határozat ( 16 ) által létrehozott Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: bizottság) keretében. A Közösség által nyújtandó különös pénzügyi hozzájárulásról, az érintett piacok közös szervezésének keretében hozott intézkedések sérelme nélkül, a 41. cikkben megálla pított eljárásnak megfelelően kell határozni.

(4) Ha a Közösségen belüli helyzet alakulására figyelemmel szükségessé válik a (2) bekezdésben és a 3a. cikkben meghatározott intézkedések folytatása, a 41. cikkben megállapított eljárással összhangban új határozat fogadható el egy olyan közösségi pénzügyi hozzájárulásról, amelynek mértéke meghaladhatja az (5) bekezdés első francia bekezdésében megállapított 50 %-ot. E határozat elfogadásakor minden olyan egyéb intézkedés is meghatározható, amelyet az érintett tagállamnak a fellépés sikerének biztosítása érdekében meg kell hoznia, különösen a (2) bekezdésben említettektől eltérő intézkedések.

(5) A közös piacszervezés részeként hozott piactámogatási intézkedések sérelme nélkül, a Közösség pénzügyi hozzájárulása - szükség esetén több részletre osztva - az alábbiakra terjed ki:

- a tagállamnak a tulajdonosok - (2) bekezdés második francia bekezdésében említett - állatok levágása és megsemmisítése, illetve adott esetben, termékeik megsemmisítése, a gazdaságok és berendezések megtisztítása, rovartalanítása és fertőtlenítése, továbbá a szennyezett takarmány és a szennyezett berendezések megsemmisítése miatti kártalanításával kapcsolatban felmerült költségeinek 50 %-a,

- amennyiben a (4) bekezdéssel összhangban az állatok vakcinázásáról határoztak, a vakcinák beszerzési költségének 100 %-a, és a vakcinázás végrehajtásával kapcsolatban felmerülő költségek 50 %-a.

3a. cikk

(1) Ezt a cikket, valamint a 3. cikk (3) és (4) bekezdését a valamely tagállam területén előforduló madárinfluenza esetén kell alkalmazni.

(2) Az érintett tagállam közösségi pénzügyi hozzájárulásban részesül a madárinfluenza felszámolására, amennyiben a 2005. december 20-i 2005/94/EK tanácsi irányelvben előírt járványvédelmi minimumintézkedések végrehajtása a vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban teljes mértékben és hatékonyan megtörtént, továbbá a betegségre fogékony fajokhoz tartozó beteg vagy fertőzött, illetve a betegségre vagy fertőzöttségre gyanús állatok leölése esetén az állattenyésztők gyors és megfelelő ellentételezésben részesültek.

(3) A szükség esetén több részre osztott közösségi pénzügyi hozzájárulás a következőképpen oszlik meg:

- az állattenyésztők számára a szárnyasok vagy egyéb fogságban tartott madarak leöléséért, valamint a megsemmisített tojások értékéért nyújtott kártalanítás során felmerült tagállami költségek 50 %-a,

- az állatok megsemmisítése, az állati termékek megsemmisítése, a mezőgazdasági üzemek tisztítása és fertőtlenítése, a fertőzött takarmányok megsemmisítése, továbbá a fertőzött berendezések megsemmisítése - amennyiben a berendezések fertőtlenítése nem lehetséges - kapcsán felmerült, a tagállamot terhelő költségek 50 %-a,

- a 2005/94/EK irányelv ( 17 ) 54. cikkével összhangban meghatározott sürgősségi védőoltás, a védőoltás költségeinek 100 %-a, továbbá az oltás során felmerült költségek 50 %-a.

3b. cikk

A tagállamok az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK rendelet ( 18 ) 17. cikke értelmében létrehozott operatív programok keretében pénzeszközöket biztosíthatnak az e határozat 3. cikkének (1) bekezdésében említett, víziállatokban előforduló egzotikus betegségek felszámolására, az e határozat 3. cikkének (3), (4) és (5) bekezdésében meghatározott eljárások szerint, feltéve hogy a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről, és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK irányelv ( 19 ) V. fejezetének 3. szakaszában meghatározott minimális járványvédelmi és felszámolási intézkedések teljesülnek.

4. cikk

(1) A 3. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni a 3. cikk (1) bekezdésében említett betegségek által okozott, az Unióra nézve súlyos egészségügyi kockázatok elleni védekezés során, még akkor is, ha az a terület, ahol a betegség előfordul, a 24. cikkel összhangban mentesítési program alatt áll.

(2) Ha egy tagállam területén Newcastle-betegség fordul elő, a 3. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.

A vakcina beszerzésére és a vakcinázás végrehajtására azonban nem nyújtható közösségi pénzügyi hozzájárulás, kivéve, ha a 41. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően a Bizottság határozatot hoz, melyben meghatározott feltételek esetén, valamint korlátozott időre és korlátozott területen engedélyt ad a vakcinázásra.

(3) A (2) bekezdés negyedik francia bekezdése és az (5) bekezdés második francia bekezdése kivételével a 3. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni, amennyiben a 92/117/EGK irányelvben felsorolt zoonózisok egyike előfordul, s ez közvetlen kockázatot jelent az emberi egészségre. E feltétel teljesüléséről a 3. cikk (3) bekezdésében előírtak szerint határoznak.

5. cikk

(1) A Bizottság, valamely tagállam kérésére, a 41. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kiegészíti a 3. cikk (1) bekezdésében szereplő listát az olyan bejelentési kötelezettség alá tartozó egzotikus betegségekkel, amelyek valószínűleg veszélyt jelentenek a Közösség számára.

(2) A 41. cikkben előírt eljárásnak megfelelően a 3. cikk (1) bekezdésében lévő jegyzék a helyzetben bekövetkezett változásoknak megfelelően kiegészíthető az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló, 1982. december 21-i 82/894/EGK tanácsi irányelvvel ( 20 ) összhangban bejelentendő, valamint víziállatokra átvihető betegségekkel. A jegyzék továbbá módosítható vagy lerövidíthető az egyes betegségek elleni védekezés céljából hozott közösségi szintű intézkedések révén elért előrelépés figyelembevétele érdekében.

(3) A 3. cikk (2) bekezdése a 41. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kiegészíthető vagy módosítható, különösen új betegségeknek a 3. cikk (1) bekezdésében szereplő listára történő felvételére, a szerzett tapasztalatokra, illetve a járványügyi ellenőrzésre irányuló közösségi rendelkezések elfogadására tekintettel.

6. cikk

(1) Ha a 3. cikk (1) bekezdésében, a 3a. cikk (1) bekezdésében, a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 11. cikk (1) bekezdésében, illetve a mellékletben említett betegségek valamelyikének egy harmadik országban vagy tagállamban való előfordulása vagy terjedése közvetlen veszélyt jelent egy tagállam számára, az adott tagállam tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot az általa a védekezés érdekében meghozandó intézkedésekről.

(2) A 41. cikkben említett bizottság a lehető leghamarabb kivizsgálja a helyzetet. Az e cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően határozat hozható bármilyen, a helyzetnek megfelelő intézkedés elfogadásáról, különösen egy vakcinázási pufferzóna létrehozásáról, valamint a megtett lépések sikeréhez különösen szükségesnek ítélt intézkedésekhez nyújtandó közösségi pénzügyi hozzájárulásról.

(3) A (2) bekezdésben említett határozatban meg kell állapítani a támogatható költségeket és a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét.

7. cikk

(1) Egy tagállam kérésére a Közösség elhatározhatja, hogy a 3. cikk (1) bekezdésben, 3a. cikk (1) bekezdésére, a 4. cikk (1) bekezdésben (vakcinák, standardizált vírus szerotípusok, diagnosztikai szérumok), és - a 85/511/EGK irányelv 14. cikkének (2) bekezdése szerinti határozat sérelme nélkül - a 11. cikk (1) bekezdésében említett betegségek elleni védekezésre alkalmas biológiai készítményekből a tagállamoknak megfelelő készletet kell felhalmozniuk.

(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedéseket és az azok végrehajtására vonatkozó szabályokat - különösen az ilyen készletek kiválasztására, előállítására, tárolására, szállítására és felhasználására, valamint a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékére vonatkozó szabályokat - a 41. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

8. cikk

(1) Ha a 3. cikk (1) bekezdésében, 3a. cikk (1) bekezdésére, a 4. cikk (1) bekezdésében, az 5. cikk (1) bekezdésében vagy a 11. cikk (1) bekezdésekben említett betegségek valamelyikének egy harmadik országban való előfordulása vagy terjedése veszélyt jelent a Közösség számára, a Közösség vakcina biztosításával vagy a vakcina beszerzésének finanszírozásával támogatást nyújthat a betegség elleni védekezésre irányuló intézkedésekhez.

(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedéseket, az azok végrehajtására vonatkozó szabályokat, az azokra vonatkozó esetleges feltételeket, és a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét a 41. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

9. cikk

(1) A Bizottság az illetékes nemzeti hatóságokkal együttműködve helyszíni ellenőrzéseket végez annak biztosítása érdekében, hogy az elfogadott intézkedéseket állat-egészségügyi szempontból megfelelően alkalmazzák.

(2) A tagállamok minden szükséges lépést megtesznek ezen ellenőrzések elősegítésére és különösen biztosítják a szakértők hozzáférését minden olyan információhoz és dokumentumhoz, amire szükségük van annak megállapításához, hogy végrehajtották-e az intézkedéseket.

(3) Az e cikk alkalmazására vonatkozó általános szabályokat, különösen azokat, amelyek az (1) bekezdésben említett ellenőrzések gyakoriságára és módszereire, az állat-egészségügyi szakértők kijelölésére, valamint az általuk a jelentés megfogalmazásakor követendő eljárásokra vonatkoznak, a 41. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

10. cikk

Az e fejezetben említett intézkedésekhez szükséges előirányzatokat minden évben a költségvetési eljárás részeként kell meghatározni.

10a. cikk

Nem nyújtható közösségi pénzügyi hozzájárulás, ha az intézkedés összköltsége kevesebb, mint 10 000 ECU.

2. fejezet

A ragadós száj-és körömfájás elleni kampány

11. cikk

(1) E cikk rendelkezéseit kell alkalmazni, ha egy tagállam területén ragadós száj- és körömfájás fordul elő.

(2) Az érintett tagállam azzal a feltétellel részesülhet a Közösségtől a ragadós száj- és körömfájás felszámolására irányuló pénzügyi hozzájárulásban, ha haladéktalanul alkalmazza a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott intézkedéseket, valamint a 90/423/EGK irányelvvel ( 21 ) módosított, a száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 1985. november 18-i 85/511/EGK tanácsi irányelv ( 22 ) megfelelő rendelkezéseit.

(3) A 3. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni.

(4) A közös piacszervezés keretében hozott piactámogatási intézkedések sérelme nélkül, az e határozat alapján nyújtott különleges pénzügyi hozzájárulás mértéke az adott tagállamban felmerülő alábbi költségek 60 %-ának felel meg:

a) a tulajdonosok kártalanítása a következőkért:

i. az állatok levágása és megsemmisítése;

ii. a tej megsemmisítése;

iii. a gazdaságok megtisztítása és fertőtlenítése;

iv. a szennyezett takarmány, és amennyiben nem fertőtleníthetők, a szennyezett berendezések megsemmisítése;

v. a gazdák abból adódóan felmerült veszteségei, hogy a 85/511/EGK irányelv 13. cikke (3) bekezdésének utolsó előtti albekezdésével összhangban a rendkívüli vakcinázás újbóli bevezetése miatt korlátozásokat vezettek be a tenyész- és hízóállatok forgalmazására vonatkozóan;

b) adott esetben, a tetemek elszállítása a feldolgozó üzemekbe;

c) minden egyéb intézkedés, amely elengedhetetlen a betegség kitörésének elhárítása érdekében.

A Bizottság a 41. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően meghatározza azokat a c) pontban említett egyéb intézkedéseket, amelyek a Közösség részéről ugyanolyan pénzügyi hozzájárulásra lehetnek jogosultak, valamint azokat az eseteket, amikor az a) pont v. alpontját kell alkalmazni.

(5) Először legkésőbb a ragadós száj- és körömfájás első kitörésének hivatalos megállapítása után 45 nappal, majd ezt követően, ahogy az események alakulása megköveteli, a helyzetet újra meg kell vizsgálni a 42. cikkben említett bizottság keretében. E vizsgálatnak ki kell terjednie mind az állat-egészségügyi helyzetre, mind a már felmerült, valamint a jövőbeli kiadások felbecslésére. E vizsgálatot követően a 42. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően olyan új határozat is elfogadható, amely révén a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértéke meghaladja a (4) bekezdésben megállapított 60 %-ot. E határozatban meg kell állapítani a támogatható költségeket és a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét. Továbbá, e határozat elfogadásakor, minden olyan egyéb intézkedés is elfogadható, amelyet az érintett tagállamnak a fellépés sikerének biztosítása érdekében meg kell tennie, különösen a (2) bekezdésben említettektől eltérő intézkedések.

(6) Azonban a (4) bekezdéstől eltérve, az abban a bekezdésben említett intézkedésekre vonatkozó különleges közösségi pénzügyi hozzájárulás mérteke 1998. január 1.-jéig 70 %.

12. cikk

Közösségi pénzügyi támogatásban részesülhet a Közösség által elhatározott minden intézkedés, amely a ragadós száj- és körömfájás elleni kampány Közösségen kívüli segítésére vonatkozik és különösen a 6. és a 8. cikk értelmében tett intézkedések.

13. cikk

A 12. cikkben említett intézkedéseket és az azok végrehajtására vonatkozó szabályokat, az azokra vonatkozó esetleges feltételeket, valamint a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét a 42. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

14. cikk

Közösségi támogatás nyújtható a ragadós száj- és körömfájás elleni vakcina közösségi tartalékának a 85/511/EGK irányelv 14. cikkének (2) bekezdése szerinti létrehozásához.

A közösségi részesedés mértékét és e részesedés feltételeit a 42. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

15. cikk

A 12., a 13. és a 14. cikkben meghatározott intézkedésekhez szükséges előirányzatokat minden évben a költségvetési eljárás részeként kell meghatározni.

Ha a ragadós száj- és körömfájás egy súlyos kitörése, e fejezet rendelkezései alapján az első albekezdéssel összhangban meghatározott előirányzatot meghaladó kiadásokat tenne szükségessé, a Bizottság meglévő hatáskörében megteszi a szükséges intézkedéseket, vagy megteszi a szükséges javaslatokat a költségvetési szervek felé annak biztosítása érdekében, hogy a 11. cikkel összefüggő pénzügyi kötelezettségeknek eleget lehessen tenni.

3. fejezet

Az állat-egészségügyre, az állatok jólétére és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó információs politika

16. cikk

A Közösség pénzügyi hozzájárulást nyújt az állategészségügy, az állatok jóléte, valamint az állati eredetű termékek élelmiszer-biztonsága területére vonatkozó információs politika létrehozásához, beleértve az alábbiakat:

a) informatikai eszközök telepítése és fejlesztése, beleértve az alábbiakat célzó megfelelő adatbázist is:

i. az állat-egészségügyre, az állatok jólétére és az állati eredetű termékek élelmiszer-biztonságára vonatkozó közösségi jogszabályokkal kapcsolatos valamennyi információ összegyűjtése és tárolása;

ii. az i. alpontban említett információk eljuttatása az illetékes hatóságokhoz, a termelőkhöz és a fogyasztókhoz; figyelembe véve adott esetben a nemzeti adatbázisokkal kialakított interfészeket is;

b) az állatok jólétének területére vonatkozó jogszabályok előkészítéséhez és kidolgozásához szükséges tanulmányok elkészítése.

17. cikk

A 16. cikkben említett intézkedéseket, az azok végrehajtására vonatkozó szabályokat, és a közösségi hozzájárulás mértékét a 41. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

18. cikk

Az e fejezetben meghatározott intézkedésekhez szükséges előirányzatokat minden évben a költségvetési eljárás részeként kell meghatározni.

4. fejezet

Műszaki és tudományos intézkedések

19. cikk

A Közösség segítséget nyújthat a tagállamoknak és a nemzetközi szervezeteknek a Közösség állat-egészségügyi jogszabályainak és az azokkal kapcsolatos oktatásnak és képzésnek a továbbfejlesztéséhez szükséges műszaki és tudományos intézkedések végrehajtásában.

20. cikk

A 19. cikkben említett intézkedéseket, az azok végrehajtására vonatkozó szabályokat, és a közösségi hozzájárulás mértékét a 41. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

21. cikk

Az e fejezetben meghatározott intézkedésekhez szükséges előirányzatokat minden évben a költségvetési eljárás részeként kell meghatározni.

II. CÍM

Az állatbetegségek és a zoonózisok felszámolását, az ellenük való védekezést és figyelemmel kísérésüket célzó programok

22. cikk

(1) A szarvasmarha-brucellózis, -tuberkulózis és -leukózis felszámolásában való közösségi pénzügyi részesedést - a 25. cikk (1) bekezdése rendelkezéseinek sérelme nélkül - az alábbi jogszabályok állapítják meg:

- a 77/391/EGK irányelv,

- a 82/400/EGK irányelv,

- a 87/58/EGK határozat.

(2) A szarvasmarhák ragadós tüdőlobjának felszámolására irányuló közösségi pénzügyi hozzájárulást a 89/145/EGK határozat állapítja meg.

23. cikk

(1) A klasszikus sertéspestis felszámolására irányuló közösségi pénzügyi hozzájárulást a 80/1096/EGK határozat állapítja meg.

(2) Az afrikai sertéspestis felszámolására irányuló közösségi pénzügyi hozzájárulást az alábbi jogszabályok állapítják meg:

- a 86/649/EGK határozat,

- a 86/650/EGK határozat,

- az afrikai sertéspestis Szardínián való felszámolására vonatkozó közösségi pénzügyi támogatásról szóló, 1990. április 25-i 90/217/EGK tanácsi határozat ( 23 ).

(3) A juhbrucellózis felszámolására irányuló közösségi pénzügyi hozzájárulást, a juh- és kecskebrucellózis felszámolására irányuló közösségi pénzügyi intézkedés bevezetéséről szóló, 1990. május 21-i 90/242/EGK tanácsi határozat állapítja meg ( 24 ).

(4) A fertőző vérképzőszervi elhalás felszámolására irányuló közösségi pénzügyi hozzájárulást 1990. december 31. előtt, a Közösségben a lazacfélék fertőző vérképzőszervi elhalásának felszámolására irányuló közösségi pénzügyi intézkedés bevezetéséről szóló tanácsi határozat állapítja meg.

24. cikk

(1) Közösségi pénzügyi intézkedést kell bevezetni a mellékletben felsorolt állatbetegségek és zoonózisok felszámolását, az ellenük való védekezést és figyelemmel kísérésüket célzó nemzeti programok (a továbbiakban: programok) finanszírozásával összefüggésben a tagállamokban felmerülő kiadások visszatérítésére.

A mellékletben található jegyzék - különösen az állat-egészségügyi és közvetett módon közegészségügyi kockázatot jelentő új állatbetegségek tekintetében, vagy új járványügyi és tudományos eredmények figyelembevétele érdekében - a 41. cikkben említett eljárással módosítható.

(2) A tagállamok minden évben legkésőbb április 30-ig benyújtják a Bizottságnak a következő évben kezdődő azon éves vagy többéves programjaikat, amelyekre közösségi pénzügyi hozzájárulást kívánnak kapni.

Az április 30-át követően benyújtott programok a következő évben nem jogosultak finanszírozásra.

A tagállamok által benyújtott programok legalább a következőket tartalmazzák:

a) a betegség járványügyi helyzetének leírása a program elindítási dátumát megelőző időszak tekintetében;

b) azon földrajzi és igazgatási terület leírása és elhatárolása, ahol a program végrehajtását tervezik;

c) a program feltételezhető időtartama, az alkalmazandó intézkedések és a program befejezési időpontjáig elérendő célkitűzés;

d) a program becsült költségeinek és várható hasznának elemzése.

A részletes kritériumokat, beleértve az egynél több tagállamot magában foglaló programokra vonatkozókat is, a 41. cikkben meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.

A tagállamok által benyújtott valamennyi többéves programban a program időtartamának minden egyes évére vonatkozóan már jelezni kell ez ebben a bekezdésben említett kritériumoknak megfelelően megkövetelt információt.

(3) A Bizottság adott esetben felkérheti a tagállamokat többéves program benyújtására vagy a benyújtott éves program időtartamának meghosszabbítására, ha úgy ítéli meg, hogy különösen állat-egészségügyi és közvetett módon közegészségügyi veszélyt jelentő egy adott betegség felszámolása, az ellene való védekezés vagy annak figyelemmel kísérése többéves programozással hatékonyabban és eredményesebben valósítható meg.

A Bizottság az egynél több tagállam által megvalósított regionális programokat az érintett tagállamokkal együttműködésben koordinálhatja.

(4) A Bizottság a tagállamok által benyújtott programokat állat-egészségügyi és pénzügyi szempontból egyaránt megvizsgálja.

A tagállamok minden olyan további információt kötelesek megadni a Bizottságnak, amelyet az a program értékeléséhez kér.

A programokkal kapcsolatos információk összegyűjtésére rendelkezésre álló időszak minden évben szeptember 15-én ér véget.

(5) Minden évben legkésőbb november 30-ig a 42. cikkben említett eljárással jóvá kell hagyni az alábbiakat:

a) a programokat, adott esetben a (4) bekezdésben előírt értékelés figyelembevétele érdekében módosított formában;

b) a közösségi pénzügyi hozzájárulás szintjét;

c) a közösségi pénzügyi hozzájárulás felső határát;

d) a közösségi pénzügyi hozzájárulás nyújtásához kapcsolódó bármilyen feltételeket.

A programok legfeljebb hat évre hagyhatók jóvá.

(6) A programok módosításait a 42. cikkben említett eljárással összhangban kell jóváhagyni.

(7) Az egyes jóváhagyott programokhoz kapcsolódóan a tagállamok a következő jelentéseket nyújtják be Bizottságnak:

a) időközi technikai és pénzügyi jelentések;

b) minden évben legkésőbb április 30-ig részletes éves technikai jelentést, amely tartalmazza az elért eredmények értékelését és az előző évben felmerült kiadások részletes elszámolását.

(8) Az egy adott program tekintetében az előző évben felmert tagállami kiadásokhoz kapcsolódó átutalási kérelmeket legkésőbb április 30-ig kell a Bizottsághoz benyújtani.

A késedelmesen megküldött átutalási kérelmek esetén a közösségi pénzügyi hozzájárulást az adott év június 1-jén 25 %-kal, augusztus 1-jén 50 %-kal, szeptember 1-jén 75 %-kal, október 1-jén pedig 100 %-kal csökkenteni kell.

A Bizottság legkésőbb minden év október 30-án határoz a közösségi kifizetésről, figyelemmel a tagállamok által a (7) bekezdésnek megfelelően benyújtott technikai és pénzügyi jelentésekre.

(9) A Bizottság szakértői a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 25 ) 45. cikkével összhangban, az e határozat egységes alkalmazásának biztosításához szükséges mértékben az illetékes hatósággal együttműködve helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek.

Az ilyen ellenőrzések elvégzése során a Bizottság szakértőit a 41. cikkben említett eljárással összhangban létrehozott szakértői csoport segítheti.

(10) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 41. cikkben említett eljárással összhangban kell elfogadni.

(11) A tagállamok az 1198/2006/EK rendelet ( 26 ) 17. cikkével összhangban kidolgozott operatív programokon belül pénzeszközöket biztosíthat a mellékletben felsorolt tenyésztett víziállatok betegségeinek felszámolására.

E pénzeszközöket az e cikkben megállapított eljárásoknak megfelelően kell szétosztani, az alábbi kiigazításokkal:

a) a támogatás mértékének összhangban kell lennie az 1198/2006/EK rendeletben megállapított mértékkel;

b) e cikk (8) bekezdését nem kell alkalmazni.

A betegségek felszámolását a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irányelv ( 27 ) 38. cikkének (1) bekezdésével összhangban, vagy az ugyanezen irányelv 44. cikkének (2) bekezdésével összhangban kidolgozott, jóváhagyott és végrehajtott felszámolási program szerint kell végrehajtani.

(13) A 2007 során Bulgáriában és Romániában végrehajtandó programokra vonatkozóan nem alkalmazandó a (3) bekezdésben említett június 1-jei, a (4) bekezésben említett július 15-i és szeptember 1-jei, valamint az (5) bekezésben említett október 15-i dátum.

(13) A tagállamok az 1198/2006/EK rendelet 17. cikke értelmében létrehozott operatív programok keretében pénzeszközöket biztosíthatnak a mellékletben említett, víziállatokban előforduló egzotikus betegségek felszámolására.

A pénzeszközöket az e cikkben megállapított eljárásoknak megfelelően kell szétosztani, az alábbi kiigazításokkal:

a) a támogatás mértékének összhangban kell lennie az 1198/2006/EK rendeletben megállapított mértékekkel;

b) ezen cikk (8) és (9) bekezdése nem alkalmazandó.

A felszámolást a 2006/88/EK irányelv 38. cikkének (1) bekezdésével összhangban, vagy pedig az ezen irányelv 44. cikkének (2) bekezdésével összhangban létrehozott, jóváhagyott és végrehajtott felszámolási program keretében kell elvégezni.

25. cikk

(1) A 22., a 23., és a 24. cikk ellenére, az e cikkekben említett betegségekre vonatkozó programok esetében a közösségi pénzügyi részesedés mértékét a Bizottság - a 41. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően - azon költségek 50 %-ában állapítja meg, melyek az érintett tagállamban, az adott betegség miatt levágott szarvasmarhák után a tulajdonosoknak kifizetett kártalanítás következtében merültek fel.

(2) Valamely tagállam kérésére a Bizottság az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálja a 22., a 23. és a 24. cikkben említett betegségekre vonatkozó helyzetet. Ez a felülvizsgálat kiterjed mind az állat-egészségügyi helyzetre, mind azon kiadások becslésére, amelyekre már kötelezettséget vállaltak, illetve ezután vállalnak kötelezettséget. E felülvizsgálatot követően, minden olyan közösségi pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó új határozatot, amely meghaladhatja a tagállamban az állatok adott betegség miatti levágása után a tulajdonosoknak fizetett kártalanítás következtében felmerült költségek 50 %-át, a 42. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

E határozat elfogadásakor minden olyan intézkedés is elfogadható, melyet az érintett tagállamnak a fellépés sikerének biztosítása érdekében meg kell tennie.

(3) Az 1994-ben jóváhagyásra kerülő finanszírozandó programoknál azonban a Közösség pénzügyi hozzájárulása 50 %-nál kevesebb is lehet.

(4) A Tanács, a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel eljárva a szerzett tapasztalatok, valamint a belső piac megvalósítása céljának tükrében legkésőbb 1995. december 31-ig felülvizsgálja ezt a cikket.

26. cikk

A programok társfinanszírozására vonatkozó közösségi költségvetési kötelezettségvállalásokat éves alapon kell végrehajtani. A többéves programokra vonatkozó kiadási kötelezettségvállalásokat az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet ( 28 ) 76. cikkének (3) bekezdésével összhangban kell elfogadni. A többéves programok esetén az első költségvetési kötelezettségvállalást a programok jóváhagyását követően kell megtenni. Minden ezt követő kötelezettségvállalást a Bizottság a 24. cikk (5) bekezdésében említett, a hozzájárulás odaítéléséről szóló határozat alapján teszi meg.

III. CÍM

ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI ELLENŐRZÉS

27. cikk

A Közösség az állat-egészségügyi ellenőrzések hatékonyságának javításához az alábbiakkal járul hozzá:

- pénzügyi támogatás nyújtása a kapcsolattartó és referencialaboratóriumok számára,

- pénzügyi hozzájárulás nyújtása a zoonózisok megelőzését célzó ellenőrzések végzéséhez,

- pénzügyi hozzájárulás nyújtása a belső piac létrehozásából következő új ellenőrzési stratégia végrehajtásához.

1. fejezet

Kapcsolattartó és referencialaboratóriumok

28. cikk

(1) Közösségi támogatásban részesülhet minden kapcsolattartó és referencialaboratórium, amelyet a Közösség állat-egészségügyi jogszabályaival összhangban ilyennek jelölnek ki, és amely eleget tesz az ezekben megállapított feladatoknak és követelményeknek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások nyújtására vonatkozó kritériumokat, az arra vonatkozó esetleges feltételeket és a támogatás összegét a 41. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

(3) Az e fejezetben meghatározott intézkedésekhez szükséges előirányzatokat minden évben a költségvetési eljárás részeként kell meghatározni.

2. fejezet

A zoonózisok megelőzését célzó ellenőrzések

3. fejezet

Új ellenőrzési stratégia

34. cikk

(1) Minden tagállam programot dolgoz ki az állat-egészségügyi ágazat tisztviselőinek cseréjére.

(2) A Bizottság, az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében, a tagállamokkal közösen koordinálja a csereprogramot.

(3) Az érintett tagállam minden szükséges lépést megtesz a koordinált csereprogramok megvalósításához.

(4) A tagállamok jelentései alapján, a bizottság keretében, minden évben meg kell vizsgálni a csereprogramok végrehajtását.

(5) A csereprogramok továbbfejlesztése és bővítése érdekében a tagállamok figyelembe veszik a szerzett tapasztalatokat.

(6) Közösségi pénzügyi támogatás nyújtható a csereprogramok zavartalan működésének elősegítéséhez, elsősorban a 36. cikk (1) bekezdésében említett továbbképző tanfolyamokon keresztül. A közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét és esetleges feltételeit a 41. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

(7) E cikk alkalmazásában a 20. és a 21. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.

35. cikk

A 34. cikk (6) és (7) bekezdését kell alkalmazni a közösségen belüli kereskedelemben a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelv ( 29 ) 19. cikkében meghatározott határozat alapján létrehozandó programokra vonatkozóan, a harmadik országokból a Közösségbe bevitt termékek külső határokon történő állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére tekintettel.

36. cikk

(1) A Bizottság közvetlenül vagy az illetékes nemzeti hatóságokon keresztül továbbképző tanfolyamokat vagy megbeszéléseket szervezhet a tagállamok tisztviselői számára, különösen a 35. cikkben említett ellenőrzésekért felelős személyeknek.

Az ilyen továbbképző tanfolyamok és megbeszélések lehetőség szerint - az illetékes hatóságok kérése alapján, és a Bizottság hozzájárulását követően - nyitva állhatnak olyan harmadik országok szakemberei számára is, amelyek az Unióval együttműködési megállapodásokat kötöttek az állat-egészségügyi ellenőrzés területén, valamint az állatorvosi diplomával rendelkezők számára annak érdekében, hogy képzésük a közösségi szabályok területére is kiterjedjen.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket, valamint a Közösség pénzügyi hozzájárulásának mértékét a Bizottság határozza meg, a 41. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően.

37. cikk

(1) Közösségi pénzügyi hozzájárulásban részesülhet a belső piac megvalósításának céljával a közösségen belüli élőállat-kereskedelem állat-egészségügyi ellenőrzéseire vonatkozó jogszabályok szerinti, az állatok azonosítására és a betegségek bejelentésére vonatkozó rendszerek bevezetése.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket, valamint a Közösség pénzügyi hozzájárulásának mértékét a Bizottság határozza meg, a bizottsággal folytatott konzultációt követően.

37a. cikk

(1) Közösségi pénzügyi hozzájárulás nyújtható a következő tevékenységekkel összefüggő állat-egészségügyi eljárások számítógépesítéséhez:

a) az élő állatok és az állati eredetű termékek Közösségen belüli kereskedelme és behozatala;

b) integrált számítógépes állat-egészségügyi rendszerek üzemeltetése, fenntartása és karbantartása, beleértve adott esetben a nemzeti adatbázisokkal kialakított interfészeket is.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi támogatásra vonatkozó végrehajtási rendelkezéseket, és a közösségi hozzájárulás mértékét a 41. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

38. cikk

(1) Ha egy tagállam azt tapasztalja, hogy strukturális vagy földrajzi szempontból az élő állatok és állati eredetű termékek belső piacának létrehozásával összefüggésben bevezetett új ellenőrzési stratégia megvalósítása személyi vagy infrastrukturális problémákat vet fel, átmeneti időszakra fokozatosan csökkenő közösségi pénzügyi hozzájárulásban részesülhet.

(2) Az érintett tagállamnak a Bizottság elé kell terjesztenie egy az ellenőrzési rendszerének javítását célzó nemzeti programot, az összes megfelelő pénzügyi információ kíséretében.

(3) E cikk alkalmazásában a 24. cikk (3)-(11) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

39. cikk

Az e fejezetben meghatározott intézkedésekhez szükséges előirányzatokat minden évben a költségvetési eljárás részeként kell meghatározni.

IV. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

40a. cikk

Az e határozat értelmében finanszírozott kiadásokat a Bizottság az 1977. december 21-i költségvetési rendelet 98. cikke második bekezdésének megfelelően ( 30 ) közvetlenül kezeli.

41. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet ( 31 ) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 32 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

42. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap.

43. cikk

(1) A legutóbb a 3768/85/EGK rendelettel módosított, egyes állat-egészségügyi biztonsági intézkedések közösségi finanszírozásáról szóló, 1976. december 21-i 77/97/EGK tanácsi határozat ( 33 ) az e határozatról szóló értesítés napjától kezdődően hatályát veszti.

A Bizottság, a 41. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően meghatározza az afrikai lópestis elleni vakcinázásra vonatkozó, 1989. szeptember 1-je óta végrehajtott intézkedések finanszírozására vonatkozó szabályokat.

(2) A 77/97/EGK határozat értelmében elfogadott határozatok azonban hatályban maradnak.

43a. cikk

A Bizottság kétévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az állat-egészségügyi helyzetről és a programok végrehajtásának költséghatékonyságáról az egyes tagállamokban, beleértve a tekintetbe vett kritériumok részleteit is.

44. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

Állatbetegségek és zoonózisok

- Szarvasmarha-tuberkolózis

- Szarvasmarha-brucellózis

- Juh- és kecskebrucellózis (b. Melitensis)

- Kéknyelv-betegség az endemikus vagy nagy fertőzési kockázatot jelentő területeken

- Afrikai sertéspestis

- Sertések hólyagos betegsége

- Klasszikus sertéspestis

- Lépfene

- Szarvasmarhák ragadós tüdőlobja

- Madárinfluenza

- Veszettség

- Hólyagférgesség (echinococcosis)

- Fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (tse)

- Campylobakteriosis

- Listeriosis

- Szalmonellózis (zoonózist okozó szalmonella)

- Trichinellosis

- Verotoxintermelő e. Coli

- Pisztrángok vírusos vérfertőzése (vhs)

- Pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (ihn)

- Koi herpesz vírus (khv)

- Lazacok fertőző vérszegénysége (isa)

- Marteilia refringens fertőzés

- Bonamia ostreae fertőzés

- Rákok white spot fertőzése.

( 1 ) HL C 84., 1990.4.2., 1. o.

( 2 ) HL C 149., 1990.6.18.

( 3 ) HL C 168., 1990.7.10., 5. o.

( 4 ) HL L 362., 1985.12.31., 9. o.

( 5 ) HL L 145., 1977.6.13., 14. o.

( 6 ) HL L 173., 1982.6.19., 18. o.

( 7 ) HL L 53., 1989.2.25., 55. o.

( 8 ) HL L 280., 1987.10.3., 26. o.

( 9 ) HL L 325., 1980.12.1., 5. o.

( 10 ) HL L 322., 1989.11.7., 21. o.

( 11 ) HL L 382., 1986.12.31., 5. o.

( 12 ) HL L 382., 1986.12.31., 9. o.

( 13 ) HL L 223., 1989.8.2., 19. o.

( 14 ) HL L 24., 1987.1.27., 51. o.

( 15 ) HL L 185., 1988.7.15., 9. o.

( 16 ) HL L 255., 1968.10.18., 23. o.

( 17 ) HL L 10., 2006.14.1., 16. o.

( 18 ) HL L 223., 2006.8.15., 1. o.

( 19 ) HL L 328, 2006.11.24., 14. o.

( 20 ) HL L 378., 1982.12.31., 58. o. A legutóbb a 2004/216/EK bizottsági határozattal (HL L 67., 2004.3.5., 27. o.) módosított irányelv.

( 21 ) HL L 224., 1990.8.18., 13. o.

( 22 ) HL L 315., 1985.11.26., 11. o.

( 23 ) HL L 116., 1990. 5. 8., 24. o.

( 24 ) HL L 140., 1990. 6. 1., 123. o.

( 25 ) HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

( 26 ) A Tanács 2006. július 27-i 1198/2006/EK rendelete az Európai Halászati Alapról (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.).

( 27 ) HL L 328., 2006.11.24., 14. o.

( 28 ) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

( 29 ) HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

( 30 ) HL L 356., 1977.12.31., 1. o. A legutóbb az 1150/2000/EK, Euratom rendelettel (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.) módosított rendelet.

( 31 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

( 32 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 33 ) HL L 26., 1977.1.31., 78. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990D0424 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990D0424&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01990D0424-20080901 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01990D0424-20080901&locale=hu

Tartalomjegyzék