32002R2301[1]

A Bizottság 2301/2002/EK rendelete (2002. december 20.) a vetőmagok kis mennyiségeinek meghatározása tekintetében az 1999/105/EK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 2301/2002/EK RENDELETE

(2002. december 20.)

a vetőmagok kis mennyiségeinek meghatározása tekintetében az 1999/105/EK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló, 1999. december 22-i 1999/105/EK tanácsi irányelvre[1], és különösen annak 14. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1999/105/EK irányelvvel összhangban a szállító címkéjének vagy dokumentumának tartalmaznia kell a szaporítóanyag csírázási arányára és a csírázóképes vetőmagjainak számára vonatkozó információt. Ezek az előírások azonban nem vonatkoznak vetőmagok kis mennyiségeire.

(2) A kis mennyiségek küszöbértékeit ezért meg kell határozni.

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1999/105/EK irányelv 14. cikkének alkalmazásában a vetőmagot kis mennyiségűnek kell tekinteni, amennyiben nem haladja meg az e rendelet mellékletében az egyes fajokra meghatározott mennyiségeket.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2003. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. december 20-án.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja

MELLÉKLET

Kis mennyiségek

mennyiség (gramm)

TŰLEVELŰEK

Abies alba Mill. 1 200

Abies cephalonica Loud. 1 800

Abies grandis Lindl. 500

Abies pinsapo Boiss. 1 600

Cedrus atlantica Carr. 2 000

Cedrus libani A. Richard 2 000

Larix decidua Mill. 170

Larix x eurolepis Henry 160

Larix kaempferi Carr. 100

Larix sibirica Ledeb. 100

Picea abies Karst. 200

Picea_sitchensis Carr. 60

Pinus brutia Ten. 500

Pinus canariensis C. Smith 300

Pinus cembra Linne 7 000

Pinus contorta Loud. 90

Pinus halepensis Mill. 500

Pinus leucodermis Antoine 600

Pinus nigra Arnold 500

Pinus pinaster Ait. 1 200

Pinus pinea L. 10 000

Pinus radiata D. Don 800

Pinus sylvestris L. 200

Pseudotsuga menzielsi Franco 300

LOMBLEVELŰEK

Acer platanoides L. 3 500

Acer pseudoplatanus L. 3 000

Alnus glutinosa Gaertn. 40

Alnus incana Moench. 20

Betula pendula Roth 50

Betula pubescens Ehrh. 50

Carpinus betulus L. 2 500

Castanea sativa Mill. 45 000

Fagus sylvatica L. 6 000

Fraxinus angustifolia Vahl. 2 000

Fraxinus excelsior L. 2 000

Populus spp 20

Prunus avium L. 4 500

Quercus cerris L. 40 000

Quercus ilex L. 40 000

Quercus petraea Liebl. 40 000

Quercus pubescens Willd. 40 000

Quercus robur L. 40 000

Quercus rubra L. 40 000

Quercus suber L. 40 000

Robinia pseudoacacia L. 500

Tilia cordata Mill. 900

Tilia platyphyllos Scop. 2 500

[1] HL L 11., 2000.1.15., 17. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002R2301 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R2301&locale=hu

Tartalomjegyzék