32007L0075[1]

A Tanács 2007/75/EK irányelve ( 2007. december 20. ) a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottértékadó-mértékekre vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról

A TANÁCS 2007/75/EK IRÁNYELVE

(2007. december 20.)

a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottértékadó-mértékekre vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 93. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

mivel:

(1) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (2) bizonyos eltéréseket ír elő a héamértékek tekintetében. Az eltérések közül egyesek határozott időpontban járnak le, mások pedig a végleges szabályozás elfogadásáig maradnak érvényben.

(2) A 2003-as csatlakozási okmánnyal - amely az egyes új tagállamok gazdaságának a belső piachoz történő könnyebb alkalmazkodását teszi lehetővé - összhangban a 2006/112/EK irányelv által a héamértékek tekintetében biztosított eltérések határozott időtartamra szólnak, és hamarosan lejárnak.

(3) Ezen új tagállamok némelyike kifejezte azon kívánságát, hogy ezeket a számukra biztosított eltéréseket tovább alkalmazzák.

(4) Tekintettel a kedvezményes héamértékek alkalmazásával kapcsolatban folytatott vitára és a Bizottság által benyújtandó jogalkotási javaslatra, helyénvaló, hogy bizonyos eltéréseket meghosszabbítsanak 2010 végéig, azaz addig, amíg a munkaigényes szolgáltatásokra vonatkozó kísérleti kedvezményes mérték alkalmazását meghosszabbították.

(5) A 2006/112/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

2008. január 1-jei hatállyal a 2006/112/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 123. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"123. cikk

A Cseh Köztársaság 2010. december 31-ig továbbra is legalább 5 %-os kedvezményes adómértéket alkalmazhat a nem a szociálpolitika keretében biztosított lakóingatlan-építési szolgáltatásokra, kivéve az építőanyagokat."

2. A 124. cikket el kell hagyni.

3. A 125. cikk (1) és (2) bekezdésében a "2007. december 31-ig" szöveg helyébe a "2010. december 31-ig" szöveg lép.

4. A 126. cikket el kell hagyni.

5. A 127. cikkben a "2010. január 1." szöveg helyébe a "2010. december 31." szöveg lép.

6. A 128. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"128. cikk

(1) Lengyelország 2010. december 31-ig az előzetesen felszámított héa levonásának jogával adómentességet biztosíthat egyes könyvek és szakfolyóiratok értékesítésére.

(2) 2010. december 31-ig, illetve amennyiben a 402. cikkben említett végleges szabályozás korábban bevezetésre kerül, ennek időpontjáig Lengyelország továbbra is legalább 7 % -os kedvezményes adómértéket alkalmazhat az éttermi szolgáltatásokra.

(3) Lengyelország 2010. december 31-ig továbbra is legalább 3 %-os kedvezményes adómértéket alkalmazhat a III. melléklet 1. pontjában említett élelmiszerek értékesítésére.

(4) Lengyelország 2010. december 31-ig továbbra is legalább 7 %-os kedvezményes adómértéket alkalmazhat a nem a szociálpolitika keretében nyújtott lakóingatlan-építési, -felújítási és -átalakítási szolgáltatások nyújtására - kivéve az építőanyagokat -, valamint a 12. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett épületek, illetve épületrészek első használatbavétele előtti értékesítésére."

7. A 129. cikk (1) és (2) bekezdésében a "2007. december 31-ig" szöveg helyébe a "2010. december 31-ig" szöveg lép.

8. A 130. cikket el kell hagyni.

2. cikk

A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk bármely rendelkezésének szövegét, amennyiben az ezen irányelv által érintett területen ilyen rendelkezést fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. NUNES CORREIA

(1) 2007. december 11-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) HL L 347., 2006.12.11., 1. o. A 2006/138/EK irányelvvel (HL L 384., 2006.12.29., 92. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007L0075 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007L0075&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére