32003L0029[1]

A Bizottság 2003/29/EK irányelve (2003. április 7.) a veszélyes áruk vasúti fuvarozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 96/49/EK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő negyedik hozzáigazításárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 2003/29/EK irányelve

(2003. április 7.)

a veszélyes áruk vasúti fuvarozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 96/49/EK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő negyedik hozzáigazításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2001/6/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a veszélyes áruk vasúti fuvarozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1996. július 23-i 96/49/EK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 8. cikkére,

mivel:

(1) A 96/49/EK irányelv melléklete tartalmazza a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló - általánosan RID-ként ismert - Szabályzatot, a 2001. július 1-jétől hatályos formájában.

(2) A RID felülvizsgálatára kétévente kerül sor. Ezért a módosított változat 2003. január 1-jétől hatályos 2003. június 30-ig tartó átmeneti időszakkal.

(3) Ezért a 96/49/EK irányelv mellékletét módosítani kell.

(4) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 96/49/EK irányelv 9. cikkében említett, a veszélyes áruk szállításával foglakozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 96/49/EK irányelv melléklete helyébe a következő szöveg lép:

MELLÉKLET

A nemzetközi vasúti fuvarozási egyezmény (COTIF) B függelékének 1. mellékletét képező, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) 2003. január 1-jétől hatályos előírásai, azzal az eltéréssel, hogy a "szerződő fél" és az "államok vagy vasutak" szavak helyébe a "tagállam" szó lép.

A RID 2003. évi módosításait közzéteszik, amint a szöveg a Közösség összes hivatalos nyelvén rendelkezésre áll.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2003. július 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal a nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. április 7-én.

a Bizottság részéről

Loyola De Palacio

alelnök

[1] HL L 30., 2001.2.1., 42. o.

[2] HL L 235., 1996.9.17.,25. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003L0029 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003L0029&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére