32009L0025[1]

A Bizottság 2009/25/EK irányelve ( 2009. április 2. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a piraklosztrobin hatóanyag felhasználásának kiterjesztése tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2009/25/EK IRÁNYELVE

(2009. április 2.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a piraklosztrobin hatóanyag felhasználásának kiterjesztése tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1) A 2004/30/EK bizottsági irányelv (2) aktív hatóanyagként felvette a piraklosztrobint a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(2) A piraklosztrobin felvételére irányuló kérelem benyújtásakor a hatóanyag előállítója, a BASF SE (a továbbiakban: bejelentő) az egyes gombák elleni védekezéssel kapcsolatos felhasználásra vonatkozó adatokat bocsátott rendelkezésre, amelyek alátámasztották azt az általános következtetést, hogy a piraklosztrobintartalmú növényvédő szerek várhatóan meg fognak felelni a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott biztonsági követelményeknek. A piraklosztrobint ezért felvették az említett irányelv I. mellékletébe, azzal a specifikus rendelkezéssel, hogy a tagállamok csak gombaölő szerként való használatát engedélyezhetik.

(3) A gombák elleni védekezésre irányuló egyes mezőgazdasági felhasználások mellett a bejelentő most a piraklosztrobin növénynövekedés-szabályozóként való alkalmazása érdekében kérelmezte az említett specifikus rendelkezések módosítását. A felhasználás kiterjesztése iránti kérelmének alátámasztása érdekében a bejelentő további információkat bocsátott rendelkezésre.

(4) A bejelentő által benyújtott információkat és adatokat Németország értékelte. Németország 2008 októberében arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy következtetése szerint a felhasználás kért kiterjesztése nem jelent további kockázatot azokon túl, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében a piraklosztrobinra vonatkozó specifikus rendelkezésekben és az anyagról készített bizottsági felülvizsgálati jelentésben már figyelembe vettek. A kiterjesztés nem érinti a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében meghatározott alkalmazási paraméterek módosítását.

(5) Ezért indokolt a piraklosztrobinra vonatkozó specifikus rendelkezések módosítása.

(6) A 91/414/EGK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(7) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2009. augusztus 3-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. A rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2009. augusztus 4-től kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. április 2-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 77., 2004.3.13., 50. o.

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletének 82. sora helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009L0025 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009L0025&locale=hu

Tartalomjegyzék