31997L0075[1]

A Tanács 97/75/EK irányelve (1997. december 15.) az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött keretmegállapodásról szóló 96/34/EK irányelv módosításáról és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára történő kiterjesztéséről

A Tanács 97/75/EK irányelve

(1997. december 15.)

az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött keretmegállapodásról szóló 96/34/EK irányelv módosításáról és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára történő kiterjesztéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a Tanács a Szerződés 14. jegyzőkönyvéhez mellékelt, szociálpolitikáról szóló megállapodásnak és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően elfogadta a 96/34/EK irányelvet [4]; mivel ennek eredményeként az említett irányelvet nem kell alkalmazni Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára;

mivel az Európai Tanács az 1997. június 16-17-én Amszterdamban tartott ülésén jóváhagyta a kormányközi konferencia megállapodását arról, hogy a szociálpolitikáról szóló megállapodás a Szerződés része legyen, valamint tudomásul vette, hogy - Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kérésére - még az Amszterdami Szerződés aláírása előtt meg kell találni a jogi eszközöket ahhoz, hogy elfogadhassa a megállapodás alapján már elfogadott irányelveket; mivel ez az irányelv a 96/34/EK irányelvnek az Egyesült Királyságra történő kiterjesztésével törekszik ennek a célkitűzésnek a megvalósítására;

mivel az a tény, hogy a 96/34/EK irányelv nem alkalmazható az Egyesült Királyságra, közvetlenül befolyásolja a belső piac működését; mivel az említett irányelvhez mellékelt keretmegállapodás - és különösen a dolgozó szülők családi és munkahelyi kötelezettségeinek összeegyeztetésére vonatkozó alapelvek - végrehajtása minden tagállamban javítani fogja a belső piac működését;

mivel a keretmegállapodás megvalósításának célja elsősorban a foglalkoztatási lehetőségek és a munkahelyi bánásmód tekintetében a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód célkitűzésének megvalósítása, valamint a családi élet és a hivatás összeegyeztetése;

mivel ennek az irányelvnek az elfogadása kiterjeszti az Egyesült Királyságra a 96/34/EK irányelv alkalmazását; mivel ennek az irányelvnek a hatálybalépésétől a "tagállamok" fogalmát a 96/34/EK irányelvben úgy kell értelmezni, hogy abba az Egyesült Királyság is beletartozik,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2. cikk sérelme nélkül a 96/34/EK irányelvet Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára is alkalmazni kell.

2. cikk

A 96/34/EK irányelv 2. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága tekintetében az (1) bekezdésben feltüntetett 1998. június 3-i dátum helyébe az 1999. december 15-i dátum lép."

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1997. december 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

J.-C. Juncker

[1] HL C 335., 1997.11.6.

[2] HL C 371., 1997.12.8.

[3] HL C 355., 1997.11.21.

[4] HL L 145., 1996.6.19., 4. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997L0075 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997L0075&locale=hu