32012R0354[1]

A Tanács 354/2012/EU rendelete ( 2012. április 23. ) a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról

A TANÁCS 354/2012/EU RENDELETE

(2012. április 23.)

a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP határozat módosításáról szóló, 2012. április 23-án 2012/212/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1) A 765/2006/EK rendelet (2) előírja Lukasenko elnök és egyes fehérorosz tisztviselők és az emberi jogok súlyos megsértéséért, illetve a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért felelős személyek, valamint a Lukasenko-rezsimet támogató, illetve abból hasznot húzó személyek és szervezetek vagyoni eszközeinek befagyasztását.

(2) A Tanács a 2012/212/KKBP határozattal úgy döntött, hogy rendelkezni kell a vagyoni eszközök befagyasztására vonatkozó szabálytól való eltérésről annak biztosítása érdekében, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a nemzetközi jog szerint mentességet élvező diplomáciai vagy konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek általi hivatalos felhasználás céljára rendelkezésre álljanak.

(3) Ez az intézkedés a Szerződés hatálya alá tartozik, ennélfogva a végrehajtásához uniós szintű szabályozás szükséges, különösen a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazása biztosítása céljából.

(4) A 765/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 765/2006/EK rendelet a következő cikkel egészül ki:

"4b. cikk

A 2. cikktől eltérve a tagállamok - a II. mellékletben felsorolt honlapokon jelzett - hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve rendelkezésre bocsátását, amennyiben megállapították, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a nemzetközi jog szerint immunitást élvező diplomáciai vagy konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükségesek.".

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2012. április 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON

(1) Lásd e Hivatalos Lap 11. oldalát.

(2) HL L 134., 2006.5.20., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R0354 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R0354&locale=hu