31990R3573[1]

A Tanács 3573/90/EGK Rendelete (1990. december 4.) a tagállamok közötti, illetve a tagállamok és harmadik országok közötti tengeri szállításban a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének alkalmazásáról szóló 4055/86/EGK rendeletnek a német egyesítés következményeként szükségessé vált módosításáról

A Tanács 3573/90/EGK rendelete

(1990. december 4.)

a tagállamok közötti, illetve a tagállamok és harmadik országok közötti tengeri szállításban a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének alkalmazásáról szóló 4055/86/EGK rendeletnek a német egyesítés következményeként szükségessé vált módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 84. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a Közösség elfogadta a tengeri szállításra vonatkozó szabályok rendszerét;

mivel a német egyesítés napjától kezdve a közösségi jogszabályok teljes mértékben alkalmazandók a volt Német Demokratikus Köztársaság területén;

mivel a 4055/86/EGK rendeletet [4] módosítani kell annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a német egyesítés következményeként a volt Német Demokratikus Köztársaság és harmadik országok között létrejött kétoldalú megállapodások tekintetében kialakult különleges helyzetet;

mivel a volt Német Demokratikus Köztársaság által kötött megállapodások csak az abból az országból származó rakományokra vonatkoznak; mivel ezért azok a jogok, amelyeket harmadik országok a rakománymegosztásra vonatkozó rendelkezések eredményeként élvezhetnek, csak a volt Német Demokratikus Köztársaság területéről származó rakományokra érvényesek;

mivel a volt Német Demokratikus Köztársaság által harmadik országokkal kötött kétoldalú megállapodások esetében meg kell hosszabbítani azt az időt, amely a tagállamok rendelkezésére áll ahhoz, hogy kiigazításokat tegyenek az Egyesült Nemzetek Szervezete vonalhajózási konferenciái magatartási kódexének hatálya alá nem tartozó kereskedelmi kapcsolatokról szóló megállapodásokban azért, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság lefolytathassa a megállapodások módosításához szükséges tárgyalásokat,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

"A volt Német Demokratikus Köztársaság által kötött megállapodásokat a lehető legrövidebb időn belül, de minden esetben legkésőbb 1995. január 1-jéig módosítani kell."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1990. december 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. De Michelis

[1] HL C 248., 1990.10.2., 13. o., legutóbbi módosítás: 1990. október 25.

[2] 1990. november 21-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] 1990. november 20-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 378., 1986.12.21., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990R3573 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990R3573&locale=hu