Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

36/2022. (VII. 22.) OGY határozat

az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról

1. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. § (1) Országgyűlési képviselőcsoport (a továbbiakban: képviselőcsoport) alakítására - a (2) bekezdésben és a 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint - a képviselők előző általános választásán országos pártlistát állító és mandátumot szerző ugyanazon párthoz tartozó képviselők jogosultak. A képviselők előző általános választásán közös országos listát állító és mandátumot szerző pártokhoz tartozó képviselők - a (2) bekezdésnek és a 2. § (1) bekezdésének megfelelően - közös vagy önálló képviselőcsoport alakítására jogosultak.

(2) Képviselőcsoportot legalább öt képviselő alakíthat.

(3) Az ugyanazon párthoz tartozó képviselők csak egy képviselőcsoportot alakíthatnak.

(4) Azt a képviselőt kell párthoz tartozónak tekinteni, aki párt jelöltjeként indult a választáson.

(5) A képviselőcsoport az (1) bekezdés szerinti párt nevével megegyezően nevezhető el. A közös képviselőcsoport elnevezése valamennyi részes párt nevét tartalmazza.

2. § (1) A képviselő csak egy képviselőcsoportnak lehet tagja.

(2) Képviselőcsoportot alkothat az ugyanazon párthoz tartozó legalább három képviselő akkor is, ha mandátumukat ugyanazon önálló országos pártlistáról szerezték.

(3) A képviselő a képviselőcsoportból kiléphet. A képviselőcsoport a tagját kizárhatja.

(4) Ha valamely képviselő képviselőcsoport-tagsága megszűnik, a képviselő - a (6) bekezdésben meghatározott eset kivételével - függetlenné válik.

(5) A független és a függetlenné vált képviselő megbízatása alatt képviselőcsoport megalakításában nem vehet részt és képviselőcsoporthoz nem csatlakozhat.

(6) A képviselők előző általános választásán közös országos listát állító és mandátumot szerző pártokhoz tartozó képviselőkből álló képviselőcsoport tagja bármely, a közös országos listán szereplő párthoz tartozó képviselőkből alakult képviselőcsoporthoz csatlakozhat, ha csatlakozását a képviselőcsoport elfogadta. A csatlakozással a képviselő korábbi képviselőcsoport-tagsága megszűnik."

2. § (1) Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Megszűnik a képviselőcsoport, ha

a) tagjainak száma öt fő alá csökken,

b) a képviselőcsoport megszűnését határozatban kimondja,

c) a párt, amelyhez a képviselőcsoport tagjai tartoznak, megszűnik."

(2) Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Nem szűnik meg a képviselőcsoport az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben, ha a megüresedett mandátum az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján betölthető, kivéve, ha a megüresedett mandátumot betöltő képviselő a közös országos listán szereplő másik párthoz tartozó képviselőkből álló képviselőcsoporthoz csatlakozik és e képviselőcsoport a csatlakozását elfogadta."

(3) Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 5. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Nem szűnik meg a képviselőcsoport az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben, ha a (3) bekezdés szerinti bejelentésre nyitva álló határidő alatt a közös országos listán szereplő másik párthoz tartozó képviselőkből álló képviselőcsoport tagjai közül megfelelő számú képviselő a képviselőcsoporthoz csatlakozik.

(5) Nem minősül csatlakozásnak és megszűntnek kell tekinteni a képviselőcsoportot, ha a csatlakozás a (3) bekezdés szerinti határidőn belül, de a megszűnésről szóló bejelentés megtétele után történt."

(4) Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az Országgyűlés tisztségviselője, bizottság tisztségviselője vagy tagja az (1) bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkeztétől

a) a képviselőcsoportja megszűnésének (3) bekezdés szerinti bejelentéséig vagy hivatalból történő megállapításáig, illetve

b) a (4) bekezdés szerinti feltétel bekövetkeztéig

tisztségéből, bizottsági tagságából adódó jogait nem gyakorolhatja."

3. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A képviselők alakuló ülésen elfoglalt üléstermi helyét a korelnök a képviselőcsoport-vezetők - független képviselők véleményét is mérlegelő - megállapodása szerint, ennek hiányában a képviselőcsoport-vezetők indítványaira figyelemmel állapítja meg. A képviselőcsoport-vezetők megállapodását vagy indítványait - az általa megjelölt határidőben - a korelnöknek kell eljuttatni. Az alakuló ülés előkészítésével és megtartásával szükségszerűen együtt járó feladatok ellátása érdekében a korelnök a képviselőcsoport-vezetők megállapodása hiányában további kérdésekben is eljár."

4. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A nemzetiséghez tartozó képviselő és a nemzetiségi képviselő az (1) bekezdés szerinti eskütételt követően nemzetiségi nyelvén jegyzői előolvasás nélkül tesz esküt."

5. § (1) Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 10/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az esküokmányok ellenőrzését a 8. §-ban meghatározott összetételű testületek végzik."

(2) Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 10/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A 10. § (2) bekezdése szerinti esetben, valamint a nemzetiségi szószóló eskütételére e § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az esküokmányokat a házelnök két - lehetőleg egy kormánypárti és egy ellenzéki országgyűlési képviselőcsoporthoz tartozó - jegyző útján ellenőrzi, és az ellenőrzés eredményéről a házelnök tesz jelentést az Országgyűlésnek."

6. § (1) Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 13. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Országgyűlésről szóló törvény) 6. § (2)-(3) és (7) bekezdése szerinti képviselőcsoport-vezetői indítványokat - az általa megjelölt határidőben - a korelnök részére kell írásban eljuttatni. Ha a javaslattételre a házelnök jogosult, a korelnök az indítványokat haladéktalanul továbbítja a megválasztott házelnöknek.

(3) A korelnök a Házbizottság megalakulását követően a megalakulás tényéről, valamint a Házbizottság tagjainak személyéről tájékoztatja az Országgyűlést."

(2) Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 13. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdés szerinti tájékoztatás megadását követően az alakuló ülést a házelnök vezeti."

7. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat I. Fejezete a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § Ha az Országgyűlésről szóló törvény 18. § (4) bekezdése szerinti döntésre az alakuló ülésen kerül sor, az Országgyűlésről szóló törvény 18. § (1) és (2) bekezdése szerinti képviselőcsoport-vezetői indítványokat - az általa megjelölt határidőben - a korelnök részére kell írásban eljuttatni. A korelnök az indítványokat haladéktalanul továbbítja a megválasztott házelnöknek."

8. § (1) Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A köztársasági elnök, a Kormány tagja és a miniszterelnök politikai igazgatója országos jelentőségű, halaszthatatlan és rendkívüli ügyben (a továbbiakban együtt: rendkívüli ügy), valamint a miniszterelnök az Európai Tanács ülését követően az ülés kimeneteléről történő tájékoztatás céljából az ülésnap kezdetekor napirenden kívül felszólalhat. A felszólalási szándékot - ha az ügy körülményei ezt lehetővé teszik - legkésőbb az ülés megnyitása előtt egy órával be kell jelenteni a házelnöknek. A felszólalási szándék bejelentésével egyidejűleg közölni kell a felszólalás tárgyát és okát. A házelnök a felszólalási szándékról valamennyi képviselőcsoport vezetőjét tájékoztatja."

(2) Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A miniszter és a miniszterelnök politikai igazgatója legfeljebb tízperces felszólalásra jogosult. Ebben az esetben észrevétel céljából a képviselőcsoport vezetője vagy a képviselőcsoport általa felkért tagja,

a) ha a miniszter vagy a miniszterelnök politikai igazgatója felszólalása nem haladja meg az öt percet, két percben,

b) ha a miniszter vagy a miniszterelnök politikai igazgatója felszólalása meghaladja az öt percet, öt percben

hozzászólásra kérhet szót, azzal, hogy a minisztert és a miniszterelnök politikai igazgatóját ötperces viszonválasz illeti meg."

9. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 29/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A visszautasított módosító javaslat benyújtója legkésőbb a 48. § (2) bekezdése szerinti határidőig, az indokok megjelölésével kérheti az Országgyűlés döntését a módosító javaslat szabályszerűségéről. Az Országgyűlés döntéséig a visszautasított módosító javaslat nem tárgyalható."

10. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 36. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

"(10a) A köztársasági elnök a nyitóbeszédet abban az esetben is megtartja, ha az Országgyűlésről szóló törvény 39. § (2a) bekezdése szerinti nyilatkozata alapján az általa benyújtott törvényjavaslat a távollétében is tárgyalható."

11. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 37. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelkezésre álló időt a következő módon kell felosztani:)

"b) az előterjesztő nyitóbeszédét, ezután - ha az előterjesztő nem a Kormány - a Kormány képviselője álláspontját húsz-húszperces időtartamban fejtheti ki, valamint az előterjesztő húszperces időtartamban zárszót mondhat, amelyek nem számítanak bele az időkeretbe,"

12. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A (4) bekezdés szerinti módosításokat a törvényalkotási bizottság egy indítványba foglalja (a továbbiakban: összegző módosító javaslat). Ha a törvényjavaslat a 44. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek nem felel meg, a törvényalkotási bizottság az összegző módosító javaslatba foglalja a követelmények teljesüléséhez szükséges módosítást is.

(6) A törvényjavaslat előterjesztője vagy a helyettesítésére jogosult személy távollétében a törvényjavaslatot a törvényalkotási bizottság - az Országgyűlésről szóló törvény 39. § (2a) bekezdésében foglalt kivétellel - nem tárgyalja. A Kormány képviselője akkor is részt vesz a törvényalkotási bizottság ülésén, ha nem a Kormány az előterjesztő, de a törvényjavaslat a feladatkörét érinti. A törvényalkotási bizottság ülésén a törvényjavaslat előterjesztője és a Kormány képviselője tanácskozási joggal vesz részt. A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot benyújtó tárgyaló bizottság által kijelölt előadó a törvényalkotási bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet."

13. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az összegző módosító javaslatról - a (2) és a (8) bekezdésben foglalt kivétellel - az Országgyűlés egyetlen szavazással dönt. A döntést közvetlenül megelőzően az előterjesztő, majd - ha nem a Kormány az előterjesztő - a Kormány képviselője öt-ötperces időtartamban nyilatkozhat arról, hogy egyetért-e az összegző módosító javaslattal."

14. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az Országgyűlés döntött a zárószavazás elhalasztásáról, az előterjesztő, továbbá - ha nem a Kormány az előterjesztő - a Kormány az egységes javaslathoz, a második egységes javaslathoz, az átdolgozott egységes javaslathoz, az átdolgozott második egységes javaslathoz, az egyszerű többséget igénylő egységes javaslathoz, az Országgyűlés döntésének megfelelő egységes javaslathoz, a kiegészítő egységes javaslathoz, a túlterjeszkedő módosító javaslatot tartalmazó egységes javaslathoz vagy - elfogadott összegző, második összegző, illetve kiegészítő összegző módosító javaslat hiányában - a törvényjavaslathoz zárószavazást előkészítő módosító javaslatot nyújthat be, ha az egységes javaslat, a második egységes javaslat, az átdolgozott egységes javaslat, az átdolgozott második egységes javaslat, az egyszerű többséget igénylő egységes javaslat, az Országgyűlés döntésének megfelelő egységes javaslat, a kiegészítő egységes javaslat, a túlterjeszkedő módosító javaslatot tartalmazó egységes javaslat vagy - elfogadott összegző módosító javaslat, második összegző módosító javaslat, illetve kiegészítő összegző módosító javaslat hiányában - a törvényjavaslat nem felel meg a 44. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek. Zárószavazást előkészítő módosító javaslatként a 42. § a) és b) pontja szerinti módosító javaslat nem nyújtható be."

15. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"57. § Ha a törvényt az Országgyűlés nem a törvényjavaslat benyújtott szövege, az egységes javaslat, a második egységes javaslat, az átdolgozott egységes javaslat, az átdolgozott második egységes javaslat, az egyszerű többséget igénylő egységes javaslat, az Országgyűlés döntésének megfelelő egységes javaslat, a kiegészítő egységes javaslat, a túlterjeszkedő módosító javaslatot tartalmazó egységes javaslat szövege szerint fogadta el, az előterjesztő az elfogadott törvény szövegét - kézjegyével ellátva - a törvény elfogadásának napjától számított három napon belül megküldi a házelnöknek."

16. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 87. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az Országgyűlés tisztségviselőjének, valamint az állandó bizottságok elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására, a személyükre vonatkozó változásra, illetve a megüresedett hely betöltésére irányuló képviselőcsoport-vezetői indítványokat - az alakuló ülésen történő megválasztás kivételével - legkésőbb azon ülésnap megnyitása előtt egy órával kell megküldeni a házelnöknek, amely ülésnap tervezett vagy elfogadott napirendjén az (1) bekezdés szerinti határozati javaslat szerepel."

17. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 102. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés szerinti kiigazítást a törvényjavaslat előterjesztője nyújthatja be legkésőbb azt az ülésnapot megelőző munkanapon, amely ülésnap napirendjén vagy tervezett napirendjén a törvényjavaslat zárószavazása szerepel."

18. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 104. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés szerinti helyesbítési javaslatot a törvényjavaslat előterjesztője nyújthatja be legkésőbb azt az ülésnapot megelőző munkanapon, amely ülésnap napirendjén vagy tervezett napirendjén a törvényjavaslat zárószavazása szerepel."

19. § (1) Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 125. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Azon az ülésnapon, amelynek napirendjén vagy tervezett napirendjén az azonnali kérdések órája szerepel, legkésőbb az ülésnap megnyitása előtt egy órával a képviselőcsoport vezetője kérheti, hogy az általa megjelölt képviselők az általa megjelölt sorrendben az azonnali kérdések órájának keretében kérdést tehessenek fel. A képviselőcsoport vezetője az ülésnap megkezdéséig tájékoztathatja a házelnököt arról, hogy a sorrend megváltoztatása nélkül a korábban megjelölt képviselők körét a kérdés elmondására jogosult további képviselővel kiegészíti, a (2a) bekezdés szerinti nyilatkozatát azonban nem változtathatja meg, illetve nem pótolhatja."

(2) Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 125. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A miniszterelnökhöz címzett azonnali kérdés esetében a képviselőcsoport vezetője a (2) bekezdés szerinti kérésében nyilatkozik arról is, hogy a kérdést feltevő képviselő személyes válaszadást kér-e. Ha a képviselőcsoport vezetője nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, hogy a kérdést feltevő képviselő személyes válaszadást nem kér. Ha a kérdést feltevő képviselő személyes válaszadást kér, nincs szükség a házelnök előzetes tájékoztatására a válaszadásra feljogosított helyettes személyéről."

20. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 136. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az iromány-nyilvántartás tartalmazza

a) az irományokat,

b) a 31. § (1) bekezdése és a 137/A. § szerinti indokolást,

c) a 137/B. § szerinti köztársasági elnöki előterjesztői álláspontot, és

d) az irományokkal összefüggő olyan, a plenáris és bizottsági eseményekre vonatkozó, továbbá a tárgyalást és döntéshozatalt érintő adatokat, amelyek iromány-nyilvántartásba vételét a házelnök elrendelte."

21. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 137. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Országgyűléshez érkezett beadványokat - az irományok, valamint a 136. § (1) bekezdés b) pontja szerinti indokolás és c) pontja szerinti előterjesztői álláspont kivételével - a házelnök a beadvány tárgya szerint feladatkörrel rendelkező bizottságnak vagy a főigazgatónak adja át intézkedésre, vagy azokat a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervhez továbbítja."

22. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 137/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az előterjesztő a 48. § (3) bekezdése, a 48. § (7) bekezdése, a 49. § (4) bekezdése, a 71. § (7) bekezdése, a 72. § (2) vagy (8) bekezdése alapján új egységes javaslattervezetet küld meg a törvényalkotási bizottság elnöke részére, akkor ezzel egyidejűleg az új egységes javaslattervezethez készített, a 31. § (1) bekezdése szerinti indokolás és a módosító javaslatok indokolásainak figyelembevételével megszövegezett indokolást - annak irománynyilvántartásba vétele céljából - kézjegyével ellátva megküldi a házelnöknek."

23. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat XI. Fejezete a következő 90/C. alcímmel egészül ki:

"90/C. A köztársasági elnök előterjesztői álláspontja

137/B. § A köztársasági elnök a 27. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti - általa előterjesztett - önálló indítvány tárgyalása során bármikor, de legkésőbb annak az ülésnapnak a megnyitása előtt egy órával, amely ülésnap napirendjén vagy tervezett napirendjén az önálló indítvány zárószavazása szerepel, írásban ismertetheti előterjesztői álláspontját, amelyet - annak iromány-nyilvántartásba vétele céljából - kézjegyével ellátva megküld a házelnöknek. E rendelkezés a 46. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget nem érinti."

24. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 97. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"97. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás"

25. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 153. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozattal (a továbbiakban: vagyonnyilatkozat) kapcsolatos eljárás kezdeményezése esetén a Mentelmi Bizottság elnöke felhívja az érintett képviselőt, hogy öt napon belül nyilatkozzon a kezdeményezéssel kapcsolatosan, vagy javítsa ki a kezdeményezésben kifogásolt adatokat, amennyiben a kezdeményezést alaposnak találja. Ha a képviselő a kifogásolt adatokat kijavítja, az elnök nem rendeli el a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindítását, amely tényről tájékoztatja a házelnököt, az érintett képviselőt és a kezdeményezőt."

26. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 102. alcíme a következő 160/C. §-sal egészül ki:

"160/C. § E határozatnak az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról szóló 36/2022. (VII. 22.) OGY határozattal megállapított 1. §-át, 2. §-át, valamint 5. § (2), (4), (5) és (6) bekezdését a hatálybalépésükkor működő képviselőcsoportok tekintetében is alkalmazni kell."

27. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

28. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat

1. 1. § (1) bekezdésében az "(1) és (2) bekezdésében" szövegrész helyébe az "(1) bekezdésében" szöveg,

2. 5. § (2) bekezdésében az "a) és b) pontja" szövegrész helyébe az "a) pontja" szöveg,

3. 5. § (4) bekezdésében az "a) és b) pontja" szövegrész helyébe az "a) pontja" szöveg,

4. 7. § (1) bekezdésében a "13. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe a "13. § (3) bekezdése" szöveg,

5. 8. § (1a) bekezdésében a "nemzetiségi szószólóknak (a továbbiakban: szószóló)" szövegrész helyébe a "nemzetiségi szószólóknak" szöveg,

6. 8. § (1a) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 47. § (5) bekezdésében és (6) bekezdés b) pontjában, 54. § (3) bekezdés b) pontjában, 137. § (2) bekezdésében, valamint 139. § (1) bekezdésében a "szószólók" szövegrész helyébe a "nemzetiségi szószólók" szöveg,

7. 9. § (2) bekezdésében, 18. § (6a), (8) és (9) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 35. § (1) bekezdés a) pontjában és (8) bekezdésében, 36. § (5), (5a), (7) és (8) bekezdésében, 37. § (2) bekezdés g) pontjában és (7) bekezdésében, 38. § (4) bekezdés d) pontjában és záró szövegrészében, 39. § (2) bekezdés d) pontjában, 63. § (3) bekezdésében, 76. § (11) bekezdés b) pontjában, 81. § (1)-(4) bekezdésében, 82/A. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, 124. § (2) bekezdésében, 131. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, valamint 136. § (2) bekezdésében a "szószóló" szövegrész helyébe a "nemzetiségi szószóló" szöveg,

8. 9. § (2) bekezdésében a "Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság (a továbbiakban: Mentelmi bizottság)" szövegrész helyébe a "Mentelmi, Összeférhetetlenségi, Fegyelmi és Mandátumvizsgáló Bizottság (a továbbiakban: Mentelmi Bizottság)" szöveg,

9. 18. § (6a) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésében, 158. § 12. pontjában, valamint 3. mellékletében a "szószólónak" szövegrész helyébe a "nemzetiségi szószólónak" szöveg,

10. 18. § (6a) bekezdésében, valamint 36. § (5) bekezdésében a "szószólót" szövegrész helyébe a "nemzetiségi szószólót" szöveg,

11. 20. § (1) bekezdésében a "szószóló" szövegrészek helyébe a "nemzetiségi szószóló" szöveg,

12. 23. § (1) bekezdésében az "az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Országgyűlésről szóló törvény)" szövegrész helyébe az "az Országgyűlésről szóló törvény" szöveg,

13. 37. § (2) bekezdés d) pontjában a "húsz" szövegrész helyébe a "tíz" szöveg,

14. 37. § (2) bekezdés g) pontjában a "szószólói" szövegrész helyébe a "nemzetiségi szószólói" szöveg,

15. 46. § (6) bekezdésében az "előterjesztője vagy" szövegrész helyébe az "előterjesztője, illetve" szöveg,

16. 47. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében a "(2) és (4)-(7) bekezdése" szövegrész helyébe a "(2), (6) és (7) bekezdése" szöveg,

17. 61. § (7) bekezdésében a "szószólókat" szövegrész helyébe a "nemzetiségi szószólókat" szöveg,

18. 82/A. § (1) bekezdésében a "vitája" szövegrész helyébe a "vitájában" szöveg,

19. 87. § (1) bekezdésében a "(2)-(3) bekezdésben" szövegrész helyébe az "(1a)-(3) bekezdésben" szöveg,

20. 92. § (3) bekezdésében, 146. § (4) és (5) bekezdésében, 147. § (2) bekezdésében, 148. § (3) és (6) bekezdésében, 150. § (1) és (4) bekezdésében, 151. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 152. § (3) bekezdésében, valamint 153. § (2), (3) és (5) bekezdésében a "Mentelmi bizottság" szövegrész helyébe a "Mentelmi Bizottság" szöveg,

21. 124. § (2) bekezdésében a "szószólók" szövegrészek helyébe a "nemzetiségi szószólók" szöveg,

22. 131. § (5) bekezdésében a "szószólóknak" szövegrész helyébe a "nemzetiségi szószólóknak" szöveg,

23. 146. § (3) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében, 149. § (3)-(5) és (7)-(10) bekezdésében, valamint 151. § (3) és (5) bekezdésében a "Mentelmi bizottság" szövegrészek helyébe a "Mentelmi Bizottság" szöveg,

24. 149. § (2) bekezdésében a "Mentelmi bizottságnak" szövegrész helyébe a "Mentelmi Bizottságnak" szöveg,

25. 149. § (7) és (8) bekezdésében a "Mentelmi bizottságot" szövegrész helyébe a "Mentelmi Bizottságot" szöveg,

26. 152. § (2) bekezdésében a "Mentelmi bizottságon" szövegrész helyébe a "Mentelmi Bizottságon" szöveg,

27. 155. § (1) bekezdésében, 155/B. § (5) bekezdésében, valamint 5. melléklet 4. pont 4.5. alpontjában a "szószólóra" szövegrész helyébe a "nemzetiségi szószólóra" szöveg,

28. 158. § 20. pontjában a "nemzetiségi listán mandátumot szerzett" szövegrész helyébe a "nemzetiségi listáról mandátumot szerző" szöveg,

29. 1. melléklet Függelékében a "titkos szavazásához" szövegrész helyébe a "titkos szavazással történő választásához" szöveg

lép.

29. § Hatályát veszti az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat

a) 2. § (2) bekezdése,

b) 37. § (4) és (5) bekezdése,

c) 79. § (6) bekezdése,

d) 154. §-a.

30. § (1) Ez a határozat - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.

(2) A 2. § (1) bekezdése, a 28. § 1-3. pontja és a 29. § a) pontja az országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napján lép hatályba.

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Gelencsér Attila s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Z. Kárpát Dániel s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

1. melléklet a 36/2022. (VII. 22.) OGY határozathoz

1. Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. Bizottsági nyilatkozat részletes vita lefolytatásáról /84. § (7) és (7a) bekezdése, 102. § (6) bekezdése/"

2. Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 57. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"57. Kiegészítő összegző jelentés /71. § (5) bekezdés b) pontja, 71. § (6) bekezdése/"

3. Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklete a következő 65a. ponttal egészül ki:

"65a. Költségvetési Tanács véleményezésére nyitva álló határidő - Gst. 26. §-a szerinti - eredménytelen elteltének házelnöki megállapítása /96. § (1) bekezdés b) pontja/"

4. Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 95. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"95. Összegző jelentés /46. § (7) bekezdése, 62. § (9) bekezdése, 82. § (8) bekezdése, 93. § (1) bekezdése/"

5. Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 96. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"96. Összegző módosító javaslat /46. § (5) bekezdése, 48. § (7a) bekezdése, 62. § (8) bekezdése, 82. § (7) bekezdése, 93. § (1) bekezdése/"

Tartalomjegyzék