32016D0696[1]

A Bizottság (EU) 2016/696 végrehajtási határozata (2016. május 4.) az egyes harmadik országoknak és harmadik országok egyes területeinek a Xanthomonas campestristől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) és Guignardia citricarpa Kielytől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként történő elismeréséről szóló 2006/473/EK bizottsági határozat módosításáról (az értesítés a C(2016) 2614. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/696 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. május 4.)

az egyes harmadik országoknak és harmadik országok egyes területeinek a Xanthomonas campestristől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) és Guignardia citricarpa Kielytől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként történő elismeréséről szóló 2006/473/EK bizottsági határozat módosításáról

(az értesítés a C(2016) 2614. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak IV. melléklete A. része I. szakaszának 16.2. és 16.4. pontjára,

mivel:

(1) A 2006/473/EK bizottsági határozat (2) egyes harmadik országokat és harmadik országok egyes területeit a Xanthomonas campestristől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) és a Guignardia citricarpa Kielytől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként ismeri el.

(2) A 2006/473/EK határozat az Egyesült Államok Louisiana államát a Xanthomonas campestristől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként ismeri el. Az Egyesült Államok által benyújtott információk alapján Louisiana államot a továbbiakban nem indokolt a szóban forgó károsító szervezettől mentesként elismerni.

(3) A 2006/473/EK határozat Uruguay-t a Guignardia citricarpa Kielytől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként ismeri el. Az Uruguay által benyújtott információk és a károsítók ismételt észlelése alapján Uruguay-t a továbbiakban nem indokolt a szóban forgó károsító szervezettől mentesként elismerni.

(4) A 2006/473/EK határozat az Egyesült Államok minden területét - a Florida állambeli Collier, Hendry és Polk megyék kivételével - a Guignardia citricarpa Kielytől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként ismeri el. Az Egyesült Államok által benyújtott információk alapján Lee megyét a továbbiakban nem indokolt a szóban forgó károsító szervezettől mentesként elismerni.

(5) A 2006/473/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/473/EK határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"c) Egyesült Államok: Arizona, Kalifornia, Guam, Hawaii, az Északi-Mariana-szigetek, Puerto Rico, Amerikai Szamoa, Texas és az Amerikai Virgin-szigetek;".

2. A 3. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) valamennyi citrustermelő harmadik ország Európában, Észak-, Közép- és Dél-Amerikában, valamint a Karib-térségben, Argentína, Brazília, az Egyesült Államok és Uruguay kivételével;".

b) A (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"e) az Egyesült Államokban: valamennyi terület a Florida állambeli Collier, Hendry, Lee és Polk megyék kivételével."

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. május 4-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság 2006. július 5-i 2006/473/EK határozata egyes harmadik országoknak és harmadik országok egyes területeinek a Xanthomonas campestristől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől), a Cercospora angolensis carv. et Mendestől és a Guignardia citricarpa Kielytől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként történő elismeréséről (HL L 187., 2006.7.8., 35. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016D0696 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016D0696&locale=hu