32004R1481[1]

A Bizottság 1481/2004/EK rendelete (2004. augusztus 19.) a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EG: K tanácsi rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 1481/2004/EK RENDELETE

(2004. augusztus 19.)

a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló, 1991. június 24-i 2092/91/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke második és harmadik francia bekezdésére,

mivel:

(1) Az új tagállamok Európai Unióhoz való csatlakozását követően a 2092/91/EGK rendelet V. mellékletének B.4. részében meghatározott útmutató által megadott közösségi logo számára meghatározott tipográfia többé nem rendelkezik az összes hivatalos nyelv minden szükséges karakterével és ékezetével, egy további tipográfiát kell megadni a grafikus útmutatóban.

(2) A 2092/91/EGK rendelet VI. mellékletének C. szakasza felsorolja azokat a mezőgazdasági eredetű összetevőket, amelyeket nem biotermeléssel állítottak elő, de amelyek az említett rendelet 5. cikkében meghatározott feltételek szerint élelmiszerek előállítására felhasználhatók, feltéve hogy bizonyítják azt, hogy a biotermeléssel előállított ilyen termékek nem állnak megfelelő mennyiségben rendelkezésre a Közösségen belül.

(3) Miután bebizonyosodott az, hogy biotermeléssel előállított tisztított állati belek nem állnak rendelkezésre elegendő mennyiségben a Közösségen belül, a 2092/91/EGK rendelet VI. mellékletének C. szakaszát a 473/2002/EK bizottsági rendelet (2) módosította abból a célból, hogy a 2004. április 1-jén lejáró átmeneti időszakra felvegye a tisztított állati beleket a mezőgazdasági összetevők listájára.

(4) Úgy tűnik azonban, hogy a biotermeléssel előállított tisztított állati belek továbbra is nagyon kis mennyiségben állnak rendelkezésre és valószínűtlen az, hogy a jövőben elegendő mennyiség álljon majd rendelkezésre. Emiatt engedélyezni kell a nem biotermelés révén előállított tisztított állati belek időkorlátozás nélküli felhasználását.

(5) Emiatt a 2092/91/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a 2092/91/EGK rendelet 14. cikke szerint felállított bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2092/91/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az V. melléklet B.4. részének 2.4. szakasza (Tipográfia) helyébe a következő szöveg lép:

"Használjon Frutiger vagy Myriad félkövér keskeny betűtípust nagybetűkkel a szöveg esetében. A szöveg betűméretét a 2.6. szakaszban megadott minta szerint kell csökkenteni."

2. A VI. melléklet C. szakaszának C.3. pontjában a "tisztított állati belek" bejegyzés esetében a "2004. április 1-jéig" szavakat el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. augusztus 19-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja

(1) HL L 198., 1991.7.22., 1. o. A legutóbb a 746/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 122., 2004.4.26., 10. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 75., 2002.3.16., 21. o. A legutóbb a 746/2004/EK rendelettel módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R1481 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R1481&locale=hu