32015D1175[1]

A Bizottság (EU) 2015/1175 végrehajtási határozata (2015. július 15.) a dél-afrikai Gordonia közigazgatási egység Guignardia citricarpa Kielytől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként történő elismerése tekintetében a 2006/473/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2015) 4749. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1175 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. július 15.)

a dél-afrikai Gordonia közigazgatási egység Guignardia citricarpa Kielytől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként történő elismerése tekintetében a 2006/473/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2015) 4749. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak IV. melléklete A. része I. szakaszának 16.4. pontjára,

mivel:

(1) A 2006/473/EK bizottsági határozat (2) értelmében Dél-Afrika Északi-Fokföld tartományának egyes közigazgatási területeit a Guignardia citricarpa Kielytől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként ismerik el.

(2) A Dél-Afrika által az Északi-Fokföld tartományban található Gordonia közigazgatási egységet illetően nyújtott tájékoztatás alapján, valamint a Guignardia citricarpa Kielynek (annak a citrusfélékre patogén minden törzsének) a körzetből származó citrusféléken való előfordulása hiányában úgy tűnik, hogy Gordonia közigazgatási egység mentes a szóban forgó károsítótól. Ezért helyénvaló a Guignardia citricarpa Kielytől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként elismerni.

(3) A 2006/473/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/473/EK határozat 3. cikke (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) Dél-Afrikában: Nyugati-Fokföld; Északi-Fokföldön: Gordonia, Hartswater és Warrenton közigazgatási egységek;"

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 15-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság 2006. július 5-i 2006/473/EK határozata egyes harmadik országoknak és harmadik országok egyes területeinek a Xanthomonas campestristől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől), a Cercospora angolensis carv. et Mendestől és Guignardia citricarpa Kielytől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként történő elismeréséről (HL L 187., 2006.7.8., 35. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015D1175 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015D1175&locale=hu