32006L0047[1]

A Bizottság 2006/47/EK irányelve ( 2006. május 23. ) a gabonavetőmagokban az Avena fatua előfordulása különleges feltételeinek megállapításáról (kodifikált szöveg) (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2006/47/EK IRÁNYELVE

(2006. május 23.)

a gabonavetőmagokban az Avena fatua előfordulása különleges feltételeinek megállapításáról

(kodifikált szöveg)

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 66/402/EGK, (1) a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i, tanácsi irányelvre és különösen anak 11. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A Bizottság 1974. május 2-i, 47/268/EGK, a gabonavetőmagokban az Avena fatua előfordulására különleges feltételeinek megállapításáról szóló irányelvét (2) jelentősen módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2) A 66/402/EGK irányelv meghatározza a gabonavetőmagokban az Avena fatua előfordulására vonatkozó tűréshatárokat.

(3) Ezek a tűréshatárok bizonyos követelmények tekintetében túl magasnak tűnnek, ebből következően a 66/402/EGK irányelv rendelkezik az Avena fatua előfordulására vonatkozó különleges feltételeknek megfelelő vetőmagok esetében alkalmazandó kiegészítő jelölésekről.

(4) Az ezzel kapcsolatban meghatározott különleges feltételek kielégítik az ilyen követelményeket, miközben figyelembe veszik a vetőmagok termesztésének és ellenőrzésének lehetőségeit.

(5) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottságának véleményével.

(6) Ez az irányelv nem érinti a I. melléklet B részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET

1. cikk

A tagállamok kérelemre kiadják a 66/402/EGK irányelv 11. cikkében meghatározott hivatalos tanúsítványt,

a) amennyiben a termény I. melléklete rendelkezéseinek megfelelően elvégzett szántóföldi ellenőrzés idején mentes az Avena fatua-tól, és ha ezen irányelv 7. cikke rendelkezéseinek megfelelően vett, legalább 1 kilogrammos minta, a hivatalos vizsgálat idején mentes az Avena fatua-tól; vagy

b) ha ezen irányelv 7. cikke rendelkezéseinek megfelelően vett, legalább 3 kilogrammos minta a hivatalos vizsgálat idején mentes az Avena fatua-tól.

2. cikk

A tagállamok előírhatják, hogy a hivatalos tanúsítvány az 1. cikkben meghatározott két eset közül csak az egyik esetben kerül kiadásra.

3. cikk

Az I. melléklet A részében meghatározott irányelvvel módosított 74/268/EGK irányelv hatályát veszti, az I. melléklet B részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre az irányelvre vonatkoznának és a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL 125., 1966.7.11., 2309. o. Az irányelv a 2004/117/EK (HL L 14., 2005.1.18., 18. o.) irányelvvel módosult.

(2) HL L 141., 1974.5.24., 19. o. Az irányelv a 78/511/EGK (HL L 157., 1978.6.15., 34. o.) irányelvvel módosult.

(3) Lásd I. melléklet, A rész.

I. MELLÉKLET

A RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és annak módosítása

(lásd a 3. cikket)

a Bizottság irányelve 74/268/EGK(HL L 141., 1974.5.24., 19. o.)
a Bizottság irányelve 78/511/EGK(HL L 157., 1978.6.15., 34. o.)

B RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők listája

(lásd a 3. cikket)

IrányelvA Nemzeti jogba történő átültetés
74/268/EGK1974. július 1.
78/511/EGK1980. július 1.

II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

Irányelv 74/268/EGKEz az Irányelv
2.(1) cikk, bevezető szöveg1. cikk, első mondata
2.(1) cikk, első francia bekezdés1. cikk a) pont
2.(1) cikk, második francia bekezdés1. cikk b) pont
3. cikk2. cikk
4. cikk
3. cikk
4. cikk
5. cikk5. cikk
I.-II. melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0047 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0047&locale=hu

Tartalomjegyzék